Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

FST'CumhuriYet k^KİTAPLARI ÇÎN'IN UZUN YÜRÜYÜŞÜ Mustafa Balbay o 39 41 (34334)Cağalogh-kanbulTel (212)51401 96 Cumhuriyet Cumhuplyel KUR'ANVEDÎN-1 Erdoğan Aydın Çag Pazariama \.Ş Tüıiocagı Cad No 39(41 134334)Ogaloghı-lsonbd Tel (212)51401% 82. YIL SAYI: 29234 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI; NADİR NADİ (1945-1991) 21 EKİM 2005 CUMA Van'da asıl mücadele Atatürk'ün çağdaş mirasını koruyanlarla tarikatlar arasında yaşanıyor Vasiyet savaşlamUniversite sayısının bir elin parmaklannı geçme- diği dönemlerde Atatürk, şeyhlerin, tarikat ve ce- maatlerin Van üzerindeki hesaplannı fark etti. 1937'de söylediği sözleri de vasiyet niteliğinde tarihe geçti: "Van Gölü sahillerinin en güzel bir yerinde üniversitesi ile modern bir kültür şehri oluşturmak yolunda faaliyete geçilmelidir." Cumhuriyet öncesi Kürt isyanlannın önemli bir durağı olan Van, Cumhuriyet sonrası ise laiklik karşıtı kesimlerin etkin bir kalesi olarak kullanıl- dı. Yaşamınm bir bölümünü Van'da geçiren Nur hareketinin kurucusu Saidi Nursi, "Medreset-üz Zehra" adını verdiği "Büyük Islam Üniversite- si" için bu kentte uzun süre çaba harcadı. Laik rektörlerin bulunduğu Samsun, Malatya ve Van'da üs kurularak yürütülen üniversiteler ope- rasyonu aynı zamanda çağdaş eğitime başkaldı- nniteliği detaşıyor.YÖKBaşkanıTeziç'in, "Aş- kın'a sahip çıkmak Cumhuriyete sahip çıkmak- tır" sözünde aslında bu savaşım da dışavuruyor. MEHMET FARAÇ'ın haberi • 6. Sayfada Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın tutuklanmasına tepkiler sürer- ken baro başkanlan bugün, rektörler yann Van'da top- lanacak. Barolar, Aşkın'ın tutuklanmasının sıradan bir olay olmadığmı belirtirken tutuklamanın yargmın si- yasallaştınlmasının açık göstergesi olduğunu ifade et- tiler. Ankara Barosu'nca olayın insan haklan ve CMY açısmdan ciddi sakıncalar içerdiği bildirildi. Barola- nn ve rektörlerin bir kez daha laik Cumhuriyete sahip çıkan açıklamalar yapması bekleniyor. • 6. Sayfada Başbakan kızdı: Herkes yerini bilsin Rektörler Komitesi'nin, Rektör Aşkın'ın tutuklan- masını "komplo" olarak değerlendirmesine kızan Başbakan, tepkisini "Herkes görevini, yerini bilsin ve bulunduğu görevin gereğini yerine getirsin" di- yerek gösterdi. CHP Izmir Millervekili Erdal Kara- demir, Bakan Hüseyin Çelik'in yanıtlaması iste- miyle soru önergesi verdi. Karademir, bakana üni- versitedeki gerici kuşatmayı ve kardeşi Ramazan Çelik hakkındaki iddialan sordu. • 6. Sayfada Kırklareli Valisi AKP'ye karşı çıktı merkeze çeküdi Vali Ismet Metin, Lüle- burgaz'da Yargıtay karan ile ortaöğretim kurumuna devredilen imam hatip bi- nasınm Balkanlar ve Orta Asya devletlerine imam yetiştirmek amacıyla kul- lanılmasına izin vermedi- ği için AKP Milletvekili Sançam'ın fiziksel saldı- nsına maruz kaldığını söyledi. Aleyhinde kam- panyalar başlatıldığını açıklayan Valı Metin, Sa- nçam'ın Maliye Bakanı Unakıtan'ın yanında ken- disine omuz attığını be- lırttı. • 8. Sayfada Son savunma Dinçer'in kader günü YÖK, Başbakanlık Müs- teşan Dinçer'in öğretim üyeliği ve unvanına son verilip verilmeyeceğini bugün kararlaştıracak. YÖK yetkilileri, Dinçer'in kuruma son bir savunma gönderdiğini, ancak müş- teşann unvanının kaldınl- ması ve öğretim üyeliğin- den atılması yönündeki görüşlerin ağır bastığını söylüyor. Karan alacak genel kurul üyeleri, Din- çer'ı yalnızca hükümet ta- rafından atanan Emın Kuz'un savunabileceğini belirtiyor. • 5. Sayfada 10 bin çocuk daha ölecek! Depremin ardından gelen yardımları yetersiz bulan BM Genel Sekreteri Kofi Annan, hemen yardım gön- derilmezse Pakistan'da bir-iki hafta içinde 10 bin çocuğun hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu. "Kur- banların anında öldüğü çoğu doğal afetin tersine Pakistan'daki ölümler henüz sona ermedi. 3 milyon in- san evsiz. Çoğunun, onlan acınıasız Himalaya kışına karşı koruyacak çadın, bananiyesi bile yok" diye ko- nuşan Annan, yardım gelmezse ülkeyi ikinci bir ölüm dalgasının vuracağını söyledi. Annan, bu insanlann yaşamlannın kurtanlması için zamana karşı yanştıklarını belirterek "Bu çok büyük bir felaket... Belki de gördüğümüz en büyük afet. Üstelik soğuk mevsimde oldu" dedi. (Fotoğraf: REUTERS) • 11. Sayfada Ege Bölgesi yine sallanclı Merkez üssü Seferihisar açıklan olan 5.9'luk deprem iki günün ardından ilk kez evlerine giren İzmirlileri gece yansı yine sokaklara döktü. Kandilli, depremfirtınasınınsürebileceğini açıkladı İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Iznıir, 17 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Ege Denizi olan depremle- rın ardından bugün saat 00.40'ta 5.9 bü- yüklüğünde depremle sarsüdı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Gülay Barbarasoğlu, depremin diğer deprem- lerden bağımsız olduğunu belirterek "bölgedeki sismik faaliyetin devam et- tiğini" açıkladı. Sarsınhnın ardından Iz- mirliler sokağa çıkarken bazı binalarda hasar meydana geldiği öğrenildi. Yurttaş- lar önceki depremlere karşın bugünkü depremde daha fazla sarsıntı hissettikle- rini söyledi. Geçen haftaki deprem firtı- nasının ardından yeni yeni evlerine giren yurttaşlar geceyi dışanda geçirdi. Kan- dilli Rasathanesi bugün 00.40'ta meyda- na gelen depremin merkez üssünün Se- ferihisar açıklan olduğunu duyurdu. Deprem Izmir'in yanı sıra, Çanakkale, Manisa, Bergama ve Soma'da hissedil- di. Izmir'de 17 Ekim'de saat 08.45'te merkez üssü Ege Denizi olan 5.7 büyük- lüğünde deprem meydana gelmiş, ardın- dan 12.46'da 5.9 ve 12.55'te 5.6 büyük- lüğünde yaşanan sarsıntılan yüzlerce art- çı deprem izlemişti. Ölümünün 6. yılı Ahmet Taner Kışlalı'yı unutmadık Atatürk ilke ve inkılaplannın ödünsüz uygulayıcısı, gazetemiz yazan Prof. Kışlalı, ölümünün 6. yılında çeşitli etkinliklerle anıla- cak. Kışlalı için ilk tören, saat 09.30'da saldınya uğradığı Çay- yolu'ndaki Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Engürü Sitesi'ndeki evinin önünde yapılacak. ANKARA/İSTANBUL (Cumhuri- yet) - Bombalı saldın sonucu yaşammı yitiren, laikliğin ve Cumhuriyetin yıl- maz savunucusu, gazetemiz yazan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, aramızdan aynlışının 6. yılında çeşitli etkinliklerle anılacak. Atatürk ılke ve inkılaplannın ödünsüz uygulayıcısı Kışlalı için ilk tö- ren, saat 09.30'da saldınya uğradığı Çayyolu'ndaki Ahmet Taner Kışlalı Ma- hallesi Engürü Sitesi 'ndeki evinin önün- de yapılacak. Buradaki törende CHP Ankara 11 Başkanı Hakkı Süha Okay, ÇYDD Ankara Şubesi Başkanı Ülkü Günay ve ADD Genel Başkanı Ertuğ- rul Kazancı birer konuşma yapacaklar. Saat 10.00'daÇayyolu Ahmet Taner Kış- lalı Parkı'ndaki anıtı başında gerçekleş- tirilecek törende, Prof. Dr. Cevat Geray konuşacak. Daha sonra saat 11.30'da Kışlalı'nm Karşıyaka Mezariığı'ndaki MArkasıSa.8,Sü.4'te 2006'dada yükyurttaşa Bütçe vergiyle yamanacak Hükümetin Meclis'e gönderdiği 2006 bütçesi rakamlanna göre, ver- gi gelirleri 2005'e göre yüzde 24 artacak. Bu artışın içinde aslan pa- ymı gelir ve kurumlar vergisi ile iç- ki ve motorlu taşıtlar özel tüketim vergisi oluşturuyor. Prof. Şükrü Kızılot, "vergiler, 2006'da da önceden olduğu gibi, ağırlıklı olarak dolayh vergilerden oluşacak" dedi. Emlakte çok sayı- da yeni vergi ile karşılaşılacağını belirten Kızılot, "Dünyada cepten en fazla vergi alan ülke olmaya de- vam edeceğiz" dedi. MURAT KIŞ- LALI'nın haberi • 12. Sayfada KÖPRÜDE MARMARAY PANİĞ1 M 3. Sayfada ABTARAMA SÜRECİ BAŞLADI M 11. Sayfada BEŞİKTAŞ 1 PUANLA BAŞLADI mSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Iktidara Layık Olmayan Üniversiteler Inanılması güç ama gerçek: Yaklaşık 70 üniversi- tenin rektörü, yargı üzerindeki baskıyı anımsatmak, hâkim ve savcılarla ilgili suç duyurusunda bulun- mak için Adalet Bakanı Çiçek Cemil'i ziyaret etti. Bakan, ziyaretin nedenini gerektiği biçimde algı- mArkasıSa.8,Sü. l'de Kitabın kalbi Frankfurt'ta Bu yıl 57'ncisi gerçekleştirilen Frankfurt Uluslararası Kitap Fuan, dünya yaymcılı- ğuun ilgi odağına oturdu. 3195'i Alman- ya'dan olmak üzere 101 ülkeden toplam 7223 yaymcmm katıldığı fuarda, elektro- nik yayıncılık ve sahaflık gibi alanlarda da yeni çeşitlemelere yer venliyor. Orhan Pa- muk'a Alman Yaymcılar Bırlığı Banş Ödülü'nün verilecek obnası Türk edebıya- tına yönelık ilgiyi arttırdı. • 14. Sayfada Avrupa'da ulus devlet Ulus devlet kavramı dünya siyasetine Av- rupa'yı sarsan Otuz Yıl Savaşlan sonucun- da girdi. Avrupa'da dinin egemen olduğu yapılanma Vestfalya Anlaşması'yla sona erdi. Ulus devletin ortaya çıkması milli- yetçilik akımlanmn da gelişmesine neden oldu. 1800'lerde dünyanm yüzde 35'ini kontrol eden Avrupalı devletler bu oranı 1878'de yüzde 67'ye yükseltti. ONUR ÖYME.N'in yazı tlizisi • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kışlalı, Eski Solcular ve v Din-Leninr ! 6 yıl önce bugün saat 10.00 sıralarında Ankara Bü- romuza birtelefon geldi: - Ahmet Taner Kışlalı'nm aracına bomba koydu- lar... Yetişin! Hastaneye ulaştığımızda "Başınız sağ olsun"\a MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog