Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

V'Cumhurtyef k^KlTAPLARI TÜRKlYE'NlN ŞEYTAN ÜÇGENİ Hikmet Çetinkaya ÇagPazarianuAS Türimcafc Cad No3941 134334ı Ogaloğlu-tsBnbulTcl (212)5140196 Cumhuriyet Ttf Cumhuriyel L ^ K İ T A P L A R I •v. 82. YIL SAYI: 29233 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 EKjM 2005 PERŞEMBE r ^ ,r% Ulus devlet anlayışı sona mı erdi? r Ulusal çıkar' kavramı anlamsız hale mi geldı? • Ulusalcılar çağın dışında mı kaldı? Ulusal çıkarından vazgeçip 'ortak çıkan' savunan devlef var mı? '•OnurOymen, çalışmasında, bu soruların yanıtmı kökeninden itibaren aramaya başlıyor. Çalışmada, ulus devletın doğuşu, Avrupa, Asya ve Türkiye'deki yansımaları ıncelenıyor Türkiye'de kamu sekförunun sınırsız bir şekılde yabancı sermayeye açılmasına karşın ABD'de, izlanda'da, ingıltere'de, Rusya'da vejaponya'da yabancılara getınlen kısıtlamalar vurgulanıyor • Oymen, kahnmış ülkelerin ulusal çıkarlannı nasû koruduklannı, uygulamadaki örnekleriyle gözler önüne seriyor. Iran Başbokanı Musaddık ın Ingıltere ve ABD'nin ulusal çıkarları doğrultusunda nasıl iktidardan uzaklaştırıldığı, Süveyş Kanalı'nda yaşanan sorjn ve son olarak Irak'ın işgalinde korunmaya çaiışılan ulusal çıkarlar O N U R O Y M E N y a z ı d i z i s i y a r ı n C u m h u r i y e t Intihalle suçlanan Başbakanlık Müsteşan Dinçer'in öğretim üyeliğine de son verilecek Unvaııı gidiyorYÖK, Başbakanlık Müsteşan Ömer Din- çer'in "intihal' yaptığını kesinleştirdi. YÖK Denetleme Kurulu, profesör unvanına son verileceğini belirterek Dinçer'e son bir sa- vunma yapmak isteyip istemediğini sordu. Üst düzey YÖK yetkilileri, kararın Din- çer'e ulaşmasından 1 gün sonra Van Yü- züncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Yücel Aşkın'ın tutuklandığına dikkat çekiyor. MAHMUT GÜRER ANKARA - Yükseköğretim Denet- leme Kurulu. Başbakanlık Müsteşan Ömer Dinçer'in bihmsel yayında in- tihal yaptığını kesinleştirirken öğre- tim üyeliğine ve "Prof. Dr." olan un- vanına son verileceğmi, son bir savun- ma yapmak isteyip istemediğini teblığ etti. Üst düzey YOK yetkilileri ıse ka- rarın Dinçer'e ulaşmasından 1 gün sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın tu- tuklandığına dikkat çektiler. YÖK De- netleme Kurulu, Marmara Üniversite- si'nin başvurusu üzerine Başbakanlık Müsteşan Ömer Dinçer'in bihmsel bir yayında "intihal" yaptığı iddialan ko- nusunda inceleme başlattı. Inceleme sonucunda Dinçer'in "intihal" suçu- nu işledığı saptanırken YÖK Genel Kurulu'na, Duıçer'in unvanlannın ge- n ahnması ve bir daha Türkiye'deki herhangı bir üniversıtede öğretim gö- revlihği yapamaması istemiyle başvu- ruda bulunuldu. YÖK Genel Kurulu karan kabul ederken Dinçer'den son kez savunma yapmasını istedi. YÖK MArkasıSa.8,SiL8'de Üniversitenin medreseleştirilmesine karşı çıkan Prof. Aşkın'a bedel ödettirildiği vurgulandı Rektörlerden sertbildiriVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Aşkın'ın tutuklanmasının hukuki bir zemine oturtulamayaca- ğını belirten Rektörler Komitesı toplantısından sert bir bildiri çıktı. Aşkın'ın medreseleştirilmek istenen üniversitenin laik ve çağdaş yapısını korumak için bedel ödemek zorunda kaldığı vurgulandı. Rektör- ler, Aşkın'a sahip çıkmanın Cumhuriyete sahip çık- makla eşanlamlı olduğunu belirttiler. • 9. Sayfada Çlçek: CÖSteri yapiyorlar Rektörler toplantımn ardmdan Prof. Dr. Aşkın'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak topluca Adalet Bakanı Cemil Çiçek'i ziyaret etti. Çiçek'e olayla ilgili hâkim ve savcı hakkında şikâyet dilekçesi sunulduğu öğrenildi. Çiçek, görüş- meden sonra 72 üniversitenin rektörünü gösteri yap- makla suçladı. Çiçek konunun ideolojik ve siyası bir zemine çekilmek istendiğini söyledi. • 8. Sayfada BÖLGEDE TERÖR ESTÎRlYORLAR Köktendinei ittifak VanMa Radikal îslamcılann Aşkın'a öfkesinin altında Rek- tör'ün Nurcu-Zehracı-Hizbullahçı zincirini çözmeye çalışması yatıyor. Nurcular, 1990'da Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı'm kurmuş, üniversite çevreleri de vak- fin Van şubesini açmak için destek vermişti. Vakfın Başkanı Özbek, Medreset-üz Zehra'yı kurmak için örgütlendiklerini gizlememişti. Vakfın hizmete girdi- ği kentlerde Hizbullah da etkin olmuş, terör estirmiş- ti. MEHMET FARAÇ'm haberi • 8. Sayfada Ölüm tetidldi Van Yüzüncü Yıl Üniversi- tesi, Rektör Aşkın'uı tutuklanmasının ardmdan ger- gin günler geçiriyor. Rektör yardımcısı korumalarla geziyor, ancakbu konuda açıklama yapamıyor. Yakın- da bir cami bulunması nedeniyle fakültedeki mesci- di kapatan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Cengiz'e Hizbullah'tan gelen tehdit mektubunda "Dinsiz kö- pek. Önce hanımını, sonra da seni öldüreceğiz" de- nildi. FIRAT KOZOK'un haberi • 8. Sayfada PETRO-DOLAREM GÖZDESÎ TÜRKfYE • 7. Sayfada KAMUYAYENÎ YATIRIMYOK • 12. Sayfada KAYIP TOPRAĞIN TÜRKÜSÜ M14. Savfada SADDAM HÜSEYİN YARGILANIYOR Kamera Kamera Televizyon ekipteri ve fotoğrafçılar siyah camın arkasında Tanık bölümü Dört yanı perdeli. Bazı tanıklar için perdeler açılabilir. Gazeteciler Arada cam var Meydan okuduIrak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in yargılanmasına başlandı. Bağdat'ta parlamen- to ile hükümet binalan, ABD güçleri karargâhı ve Amerikan Büyükelçiliği'nin bu- *. lunduğu, yoğun koruma altındaki Yeşil Bölge olarak adlandınlan alan içinde bu- ~ lunan Irak Özel Mahkemesi'nde, Saddam Hüseyin ile diğer yetkililer teker teker isimleri okunarak salona alındı. Duruşmanın başlangıcında. Saddam Hüseyin. kendisine ismini ve mesleğini soran yargıca, "Sen kimsin? Kim olduğunu bilmek isti- yorum" yanıtını verdi. "Irak'ın devlet başkanı olarak anayasal haklanmı koruyorum" diyen Saddam Hüseyin, "Sizi görevlendiren organı tanımıyorum. Bu saldırganlığı tanımıyorum... Bu sözde mahkemeye cevap vermiyorum" diye konuştu. • 11. Sayfada SURÎYE KAZANI KAYNIYOR' •;/.%«. BUGUN Cumhuriyet le birlikte. Trabzon İnsan Hakları Demeği Başkanı Yücesan yılmak bilmiyor 100 kez aklandı Yaşamı emekçi ve insan haklan mü- cadelesiyle geçen Gültekin Yücesan, başına bunca iş açmasına karşın sava- şımını sürdürüyor. Mücadelesini de yerı geldiğınde Karadenızlılıgınden gelen mizah gücüyle kazanmayı bili- yor. Örneğin bir devnmcinın mezan- nı ziyaret ettığı için mahkemeye ve- rildığinde, devletten ziyaret edilmesi- ni yasakladığı mezarlann listesini ya- yımlamasmı istiyor. Ya da " Yaşasın halklann kardeşliği" dıye slogan atan çocukJan, "Komiser Bey, sen affet onlan, cahil çocuklar. Yaşasın halkla- nn kardeşliği olur mu, yaşasın halk- lann düşmanlığı demeliydiler" diye kurtarmayı başanyor. AHMET ŞE- FtK'in haberi • 6. Sayfada CHP: KARA BİR LEKE GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dönüşümden Donekliğe Baykalın Başbakan'ayönelikağıreleştirilerinin bir nedeni olmalı. RTE'ye göre basit mi basit; insandır şaşırır man- tığıyla fazla üzerine gitmediği olayları dile dolama- nın, Başbakan'ın özel fotoğrafçısı ile Başbakanlık Basın Merkezi'nden birgörevlinin yurtdışındatutuk- lanmasını bahane edip "Bu (olaylar) Türkiye'ye ya- UArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Gökçek'ten içkiyeyasak Anakent Belediyesi'nin Mogan Gö- lü ve Göksu parklanna getirilen içki yasağı tepki çekti. CHP Ankara Mil- letvekili Yakup Kepenek, "Bu anla- yış, Cumhuriyetin başkenti için kara bir lekedir. Halkın kullandığı alanla- ra, yöneticinin bu şekilde müdahale etmesi, temel hak ve özgürlüklere büyük bir saldmdır. Kamuoyunu, tü- ketici ile hizmeti satanı da baskı altı- na almaktır. Kabul edilebilir bir yanı yoktur" dedı. • 5. Sayfada KULLANJMARTTT Türkiye hedefülke Türkiye'de uyuşturucu kullanımı son bir yılda yüzde 200, ölümler ise yüzde 400 oranında arttı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Da- ire Başkanlığı'nın raporu. Türki- ye'nin uyuşturucu ticaretinde geçiş ülke konumundan çıkıp daha çok ti- caretin yapıldığı ülke haline gel- diğini ortaya koyuyor. BERİVAN TAPAN'ın haberi • 4. Sayfada Tavuk vebası Günlük zarar 2 milyon YTL Manyas'ta kuş gribinin orta- ya çıkmasıyla birlikte satış- lann yan yanya azaldığını söyleyen tavuk üretici- leri, medyanın olayı abartmaması gerektiğini belirtiyor. • 9. Sayfada Şampiyonlar Liqi Fenerbahçe bir puana razı oldu Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi (E) Gru- bu'ndaki üçüncü maçında Schalke 04 ta- kımıyla 3-3 berabere kaldı. San-Lacivert- lilerin golleri Luciano, Nobre ve Appi- ah'dan gelirken Alex, kırmızı kart gördü. Grubun diğer maçında Milan, PSV Eind- hoven'la golsüz berabere kaldı. • Spor'da GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Saddam'ın Yargılanması! Oevhk Irak Oevlet Başkanı Saddam Hüseyin, Bağdat'ta yargılanmaya başladı. Saddam, Irak'ı tam bir diktatör gibi yönetti. ABD ve Ingiltere'nin çok ya- kın dostu olan öteki Arap diktatörlerden daha ileri yönleri vardı. Pek çok kanlı olayda başrolü oynadı. Bütün bunlar yıllarca dünyanın gözü önünde ya- şandı. Bu gerçeklerin altını çizdikten sonra biz de bu köşede kendimizce bir mahkeme kuralım ve Sad- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog