Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURfYET 2 EKİM 2005 PAZAR 8 HABERLERIN DEVAMI GUNCELcÖEYT ARCAYÜREK I Baştarafı 1. Sayfada metin çıkarsa AB'den "yanıtın bugüne kadar ol- duğunun çok çok dışında olacağını" vurgulayan birson konuşma. Bugüne kadarki yanıtların çok çok dışındaki yanıt, ne olabilir? önce bugüne kadar önümüze konulan koşullan nasıl karşıladığını anımsayalım; hangisini gerı çevirdi, karşı çıkarak hangisini is- temediğimiz içeriğe getirdi? Hiçbirıni! AB'yi kızdırmamak uğruna dayatmalara olur demek, bu hükümetin belli başlı siyaseti. Şimdi acısını çekiyor (mu?) önlemler arıyor (mu?) • • • öncelikle, daha işin başında eşit koşullarda müzakere zemini hazırlamayı temel ilke olarak AB'ye kabul ettirmemiz gerekirdi. Hükümet ko- şulları tartışmasız kabul etmeyi ilkeye dönüştür- dü. Türkiye'ye özgü koşulların dikkate alınması- nısağlayamadı.SonucundaAB'deneisterseve- receğimiz alışkanlığı "kurallaştı". Tek bir örnek bu kuralın geçerlilik kazandığını kanıtlamaya yeter de artar bile. Birikimsiz, geç- mişten nasibini almamış bir başbakan düşünü- nüz. AB gibi usta diplomatlarla, siyasetçilerle oyun kurgulamayagirişiyor. Ustalargelecekgün- lerde önüne getirecekleri koşullan ilerleme rapo- ru adıyla 2004'te açıklıyorlar. Bu Başbakan, sayfalardolusu, içeriğinde örne- ğin Güney Kıbrıs'ı tanımak, limanları açmak gibi bugün kabul etmeye yanaşmadığı koşullar olan bu raporu okumadan, açıklandığından bir saat sonra "olumlu vedengeli" bulursa... AB'yi dayat- maları kabul görecek alışkanlığına alıştırmış ol- maz mı? Dışişleri Bakanı Gül, cuma gecesi "geçen haf- taya göre iyimsertiğinin azaldığını" ve AB ıçinde- ki Türkiye karşıtı kaynaşmanın "olumlu sonuçla- nacağı garantisini" veremeyeceğini söyledi. Son araştırma ise halkın nabzını veriyor. AB'ye 'güvenmeyenlerin' oranı yüzde 61.4. AB'ye 'mut- laka' üye olmayı düşünenlerin oranı da bir yılda yüzde 10 düştüğünü gösteriyor. • • • Hâlâ AB'de yeterli dürüstlük görmeyi bekleyen Başbakan, dün söylediklerini bugün kıvınyor. Bel- lek zafiyetini körükleyen beyinsel işlevlerde yor- gunluğun somut örnekleri giderek çoğalıyor. Istanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ka- dıköy'de "Başbakan'a 4.5km'likalanda camiyok" dediğini, ancak Başbakan'ın bu sözü "en yakın cami 4.5 /cm.mesafede" diyeanladığınısöylüyor. Başbakan'ın, "özel üniversitelere kafalan bas- mıyor" gibi yakışıksız söylemlerle saldırdığı YOK Başkanı Erdoğan Teziç, terbiye sınırlarını aşmadan Başbakan'da "bilgi eksikliğinden" söz ediyor. Oncelikli görevi ülke- nin yasalarını bilmek olan bir Başbakan'ın, özel üniversiteler açılmasına anayasanın izin vermedi- ği yetkiyi YÖK'ten iste- mesı sadece bilgi eksik- liğiyle açıklanabilir mi? Yoksa, bu son örnekler bellek zafiyetinin yanı sı- ra beyinsel işlevlerde de aksamalara mı işaret? Bu hükümetin izlediği politikalann sonuçlarını şöyle özetlemek olanak- lı: "Kendi etti, kendi bul- du!" Erdoğan'ın helikopteri geliyor TOBB desteğiyle alınan ve 22 milyon dolara mal olacak helikopterin bu ay içinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı bildirildi FIRAT KOZOK ANKARA - Başbakan Recep Tay- yip Erdoğanın kullanımı içın Türki- ye Odalar ve Borsalar Birlıği'nın (TO- BB) desteğiyle alınan helikopter için gen sayım başladı. 22 rrulyon dolara mal olacak helikopterin bu ay ıçerism- de Başbakan'a sunulacağı öğrenıldı. Erdoğan, hazıran ayındaki ABD ge- zisi sırasında Sikorsky fabrikasını zi- yaret ederek Sikorsky S-92 (Helıbus) tipi VIP helıkopten hakkında bılgı al- mıştı. Erdoğan, gövdesi bitınlen ve iç aksamı henüz tamamlanmayan helı- kopterde bazı küçük değişiklikler ıste- mışti. Bugüne kadar emnıyete ait Si- korsky hehkopterle yapan Erdoğan, önemlı bir değışiklik olmazsa bu aydan itibaren yurtiçı gezılenne VIP helıkop- terle çıkacak. Erdoğan döneminde Başbakan"ın kullanımı ıçin venlen he- diyelenn lıstesı şöyle: Güney Kore ziyaretınde Erdoğan'a Hyundai Centennıal marka 2 lımuzın hediye edıldı Başbakanlık'a 435 mil- yar lıralık "Fortuna" model otobüs verildı Erdoğan, THY'ye 36 Airbus alımı ıçın yapılangörüşmelerde, şırket yetkililennden VIP uçağı ıstedi. An- cak yetkılıler "pazarlık marjını" aş- tığı gerekçesıyle teklıfı reddettı "Pa- zarlıklar" sonucunda Erdoğan'a Maybach otomobil hediye edıldi. Sarıyer'de istinat duvan çahşması toprak kayması ile sonuçlandı 20 metrelik yol ve bir ev çöktü Istanbul Haber Servisi - Sanyer'de, Baltalimanı-TEM bağlantı yolu istinat duvan ça- lışmalan sırasında meydana gelen toprak kayması nede- niyle bir ev ile evin bulundu- ğu sokakta çökme meydana geldi. Sokağın 20 metrelik bö- lümü, 10 metre aşağıya çöker- ken ev kullarulamaz hale gel- di. Bu bölümde bulunan ay- dmlatma ve telefon direkleri de zarar gördü. Baltalimanı-TEM bağlantı yolu çahşmalannın yapıldığı Baltalimanı Mahallesi'ndeki Taşlıbayır Sokak'ın alt kıs- mında, istinat duvan çahşma- sı sırasında kayma gerçekleş- tı. Sokak üzenndeki 28 numa- ralı ev ile sokağın yaklaşık 20 metrelik bölümü 10 metre ka- dar aşağı kaydı. Taşlıbayır So- kak'ta bir bakkal ve bir dernek lokalı ile birçok evın bulun- duğu bölge de, toprak kayma- sı yaşanabileceği şüphesiyle güvenlık güçleri tarafından emniyet şeridı içine alındı. Söz konusu işyeri ve evlerde bulunanlar tahliye edılerek mahalle sakinlennın bu bölü- me girmesıne izin verilmeme- ye başlandı. Aydınlatma dıre- ğinde meydana gelenriskdo- layısıyla da, bu bölgenin elektnk akımlan kesildı. Baltalımanı Mahallesi Muhtan Şükrü Aydın, geçen yıl başlanan bağlantı yolu ça- lışmalan dolayısıyla bölgede yaklaşık 100 evin belediye ta- rafından yıkıldığını belirterek beledıyenın 40 evin daha yı- kılması doğrultusunda teblı- gatta bulunduğunu söyledi. Aydın, kendilerinin ıdare mahkemesınde yolun burada yapılmaması amacıyla dava açtıklannı bıldirdi. Belediye Başkanı Topbaş: 365 gün çalışmak zonındoyız tstanbul Haber Servisi - Istanbul Büyük- şehır Belediye Başkanı Kadir Topbaş. "ts- tanbul'da o kadar büyük bir altyapı ve yol çalışması \ar ki. >azın 3 a> içinde bunu bi- tireme/siniz. 365 gün çalışmak zorunda- yız" dedı Topbaş. Edırnekaprdakı gezısının ardından basın mensuplannın, Istanbul'da son günler- de yaşanan trafık sıkışıkhğına ılışkın sorula- nnı yanıtladı Kadir Topbaş, "Hep İstan- bul'un trafiğinden söz edilmedi mi? Trafik problemi nasıl çözülecek denmedi mi? Bun- İarla çözülecek. Bunları vapmazsanız çö- zemezsiniz. Bu kavşaklar bitmedikçe bu trafik çözülmez. Bu sıkınrıya bir süre kat- lanacağız. Ama biz bu sıkıntıyı yansıtma- maya çalışıyoruz" dıye konuştu. GÜNDEM Ml STAFA BALBAY I Baştarafı 1. Sayfada da dün başlayan Meclis'in 4. ya- sama yılı ayrıca önemlı. Bizim kanımız, geleneğin bozul- mayacağı yönünde... Cumhurbaşkanı Ahmet Nec- det Sezer, 36 sayfalık açılış ko- nuşmasında gündemdeki bütün konularadeğindi. Yolsuzluksoru- nunun güncelliği, yargının bağım- sızlığı, ekonominin dengeleri, din istismarının sonuçlan, terörörgü- tünün durumu iç konuların başın- da geliyordu. Dış konular ise do- ğal olarak AB ağırlıklıydı. Sezer, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını ve onurunu koruyarak sürdüreceği AB'ye tam üyelik mücadelesinde boyun eğmeyi kabul etmeyen ka- rarlı bir politika çerçevesi çizdi. Türkiye'nin katılımının AB'nin de çıkanna olduğunu vurguladıktan sonra komşularımızın ve öteki coğrafi seçeneklerimizin de altını çizdi. Meclis Başkanı Bülent Annç'ın konuşması ise başkan havasın- dan çok, siyasi lider gibiydi. Bel- ki Arınç'ı AKP'nin politikalarıyla il- gili daha aktif konuşan lider, affe- dersiniz başkan olarak göreceğiz! ••• Yeni yasama yılı başlarken akı- lımızda ister istemez geçen yasa- ma yılının kapanışı var. Hükümet, yangından mal kaçırır gibi, 30 sa- niyede bir maddeyi görüşerek bir düzine yasa çıkardı. Bunların ne anlama geldiğinı özelleştirmeler sırasında anladık. Kimi değişiklik- lerin hedefi, satışları kolaylaştır- makmış. Jet yasalar Meclis'in saygınlığı- na gölge düşürdü, dileriz aynı mantık devam etmez. 19 Eylül'de CHP'nin çağrısıyla Meclis'in toplanması girışımine AKP'nin gösterdıği direnç de ye- ni yıla girerken vurgulanması ge- reken konuların başında geliyor. AKP'liler, terörün Meclis'te görü- şülmesine karşı çıktılar. 3 Ekim'e ramak kala, böyle birgörüntünün Türkiye'ye zarar vereceğini öne sürdüler. Oysatam tersıni düşün- selerdi, Meclis'i zemin yapıp tüm partileri arkalarına alacakları bir terörle mücadele kararlılığı gös- terip AB'yi bu konuda daha du- yarlı olmaya çağırsalardı, Türki- ye'nin lehıne olurdu. Yeri geldığinde Meclis her şeyin üstündedir naraları atan AKP'liler, işlerine gelmediğınde de Meclis'e ne gerek var, demekten çekinmi- yorlar. • • • Bu yıl Meclis'te ilk 3 yıldan da- ha farklı bir tablo var. 1- AKP, anayasayı değiştırme çoğunluğunu yıtırdi. Bundan böy- le anayasada yapacağı değişik- liklerde muhalefet partılennın des- teğinı almak ya da referandumu göze almak durumunda kalacak. 2- Meclis'te temsil edilen parti sayısı giderek artıyor. 2002'de Meclis'e 2 parti girdi. Şimdi 6 par- ti var. AKP ve CHP'ye, ANAP, DYP, SHP, HYP eklendi. ANAP, önü- müzdeki günlerde grup kurma sa- yısı olan 20'ye ulaşabilir. 3- CHP, solun tektemsilcisiydi. Şımdı Meclis'te SHP de var. An- cak SHP'lilerin kafasının arkasın- da hâlâ CHP var. CHP'nin kasım kurultayından sonra kımı heye- canseverler yenı arayışlara gırebı- lir ama, görünür gelecekte solun başlıca adresi CHP olmaya de- vam edecek. 4- Erdoğan, göreve geldiklerin- de "Bizden ilk 3 yıl bir şey isten- memeli" demişti. O süre önümüz- deki ay doluyor. Artık AKP ne geç- mişi suçlayabiiir ne bürokrasıden yakınabılir. Kritık bir yasama yılına girıyo- ruz. Bütün dileğımız bıze "yasa- ma" sözcüğünü ortadan böldüre- cek gelişmelerle karşılaşmamak. ankcum'' cumhuriyet.com.tr www.perareklam.com.lr • (0212) 293 89 78 üyatrooyunevı TIYATRO KONSER M ? I M HİKMET çmmmUm AŞKADAİR MÜMTAZ SEVİNÇ AYŞE TÜTÜNCÜ jUÇLUSUAYŞE TÜTUNCÜ P'UNO Y A H H DAIS3PPAN0 STENOR SAKSAFON 04U2 BÛYÜKBERSEÜ =«« <i î ' S KLARİNET Y a z a n Mateı VISNIEC ö n e t e Orhan ALKAYA ADD Genel Başkanı'na sürgün ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), aynı zamanda Bakanlık Müşavıri olan ADD Genel Başkanı Ertuğrul Kazancı'yı Hakkâri'de görevlendirdi. Bakanhktaki 17 müşavir de farklı illere dağıtıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce Iğdır'a atanan ve yargı karanyla geri dönen Bakanlık Müşaviri ve ADD Genel Başkanı Ertuğrul Kazancı'yı bu kez de Hakkâri'de görevlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı atamaya gerekçe olarak "ücretsiz kitap dağıtımına yönelik çabşmaların dengeli ve düzenli yapümasıyla, ileriki yülarda karşılaşılabilecek sorunlara mahallinde çözüm önerileri getirilmesini" gösterdi. Kazancı'yla birlikte 17 müşavir de çeşitli illerde görevlendirüdi. Bakanlığm karannı değerlendiren Ertuğrul Kazancı, "Ülkenin her yerinde görev yaptık, yine de yaparız. Fakat daha önceki yargı kararına tamamen karşıt bir yeni işlemde bulunmak amaçbdır, taraflıdır, hukuka aykırıdır" dedi. SClerder 90lara uzaran bir tar bın kırlt camjynannı onumuıeg&ırıp koyu\or "Jol' Ktrvte pâsnla buznuvie no5tal}isı\te sıddetıvte nefref; ve asklarMa VecdtSJvâr Cumhumet U Ekim'den 23 Ekim'e kadar her 9ün haftaiçi saat: 20:00 Cumartesi - Pazar saat: 15:00 ISM 2 KAT Tarlabaşı Bulvart No 120-122. Seyoğlu Rezervasyon 0212 254 96 96 www tıystrooyunevı com tıckettur* conmai|(«W(0212) 478 0 600 T CKULTÜft vc TUR1ZM BAKANUâJ'NIN MADOI KATKILARIVLA E F E S Pilsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. KARAKİOT İMASALSUGEZH AZUCAR DE CUBA TOPLULUĞU (KÜBA ŞEKERİ) MÜ2İK VE DANS cuuu (KUBA GECESİ) Uo BA5UY0R! HAZİM ttl ÇOCUKUUtt DR4VA RESİM VE MUZIK Affitt» SS, FOIlÛUf. EIEIIYH. M K . VE DIL OSPMYOLU) *TÖLTEI£R103» SJKDMffi»ÜZİI O Nazım Hikmet Kültür Merkezi TSF -TO2164H22 39» ^ J TIYATRO ISTANBUL - GENCAYGÜRÜN 20 EKIM'DE AÇIYORUZ ŞAHANE KOMEDİ Yazan Türkçesi ve Yöneten OLIVIER LEJEUNE GENCAY GÜRÜN METİN SEREZLI NILGÜN BELGUN - VOLKAN SEVERCAN ARGUN KINAL - ŞEBNEM ÖZINAL LEVENT ULUKUT - SIMGE SELÇUK Perşembe-Cuma 21 00 Cumartesi 15.00 ve 21 00 / Pazar 15.00 Kredi kartı İle teletonda bilet satılır Gişe tel: 0212. 216 40 70 Profilo Alışverı; klerkezı Zemin A Sak>n 1 Mecidiyeköy E F E S Pilsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. Y a z a n Nazım HİKMET ö n e t e Ragıp YAVUZ Y a z a n Tuncer CÜCENOĞLU Y ö n e t e n Erhan YAZICIOĞLU v2 -3-4-5-6-7-8-9-24-25-26 Ekim 2005 Kadıköy Haldun Taner Sahnesi Tel: (0216) 349 04 63 Genel Sanat Yönetmem MazlumKİPER ıbb gov tr/sehırtıyatroları Tam:5.5YTL İndirimli; 4.5 YTL Ayşegül Bakkalbaşı Saım Erken.Mustafa Ozel, Salih Keleş eşlığınde. • AKADEMİYE HAZIRLIK • HOBİ RESİM • ÇOCUKLARLA RESİM çalışmaları Uğur Yalçın Derın eşlığınde KEMAN Çalışmaları Cenk Durmaz eşlığınde GİTAR Çalışmalan KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR MALTEPE SANAT MERKEZİ Bağdat Cd. Satıayi Sk. No: 3 Maltepe/ İSTANBUL Tel: 0216. 442 85 18 pbx; Faks : 0216. •4Ş- 96 19 ww^*.mallcpcian.ılmcrkc7İ.com info^maltepcs rktzi.com ÖFKELİ AŞIKLAR Dort kız annesı Terry VVotfmeyer eşı tarafından ansızın terkedılır Artık yalnızdır ve hayatını yenıden kurmak zorundadır Darmadağtn olan yaşamında çoğu zaman gergınlığe dayanamaz ve ıçkı kadehlen ile aynı masatan paylaşmaya başlar Masanın dığer tarafında da yenı dostu Denny vardır. Kocasının terk edışınden sonrakı yalnızlığı ve yetışme cağındakı dort kızının sorunları Terry ı sıkıntıların ıçıne doğru surukler Ofkelı ve asabı bir kadın oluvermıştır artık. Eskı bir beyzbolcu şımdının dıskjokeyı olan komsusu Denny, bu zor zamanlarındakı tek arkadaşı olunca değerı bir kat daha artar ve aralannda ozel bir ılışkı doğması kaçınılmaz son olur Kız ve annelen gonul ışlerı ile uğraçıradursun Denny' ın de aklı kanşıktır Çıftın sonları ne olucak, ofkenın sesı kesılıp sukunet ne zaman gelıcektır bılınmez Oscarlı aktor Kevın Costner dan Joan AUen a uzanan yıldızı bol oyunculu fılm, nefret yerını aşka bırakır mı sorusuyla aklımızı çelecek gıbı www beyazperde com 1-2-5-6-7-8-9 Ekim 2005 Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi Tel: (0216) 553 03 97 Genel Sanat Yönetmem Mazlum KİPER STAND UP"Hep akıllı, haüeden insanlarm dünyasmdan mı bahsedeceğiz? Biraz da benden bahsedelim. Mallann dunyasından www ıbb gav 'r/senıiıyatraları Tam: 5.5 YTL İndirimli: 4.5 YTL V2-5-6-7-8-9 Ekim 2005 Fatih Reşat Nuri Sahnesi Tel: (0212) 526 53 80 12-13-14-15-16 Ekim 2005 Ümraniye Sahnesi Tel: (0216) 634 26 70 Genel Sanat Yönetmem Mazlum KİPER SES-1885 ORTAOYUNCULAR www.ortaoyuncular.com Ekim'den Başlayarak Ferhan Şensoy'un KİRALIK OYUNKENEF PENCERESİNDEN DENİZ GÖREN GÜLDÜRÜ Ferhan Sensoy - Nefrin Tokyay - Rasım Ö2tekın - Okan Bayülgen Ali Cataibaş - Elif Durdu Ebru Soyuerden Özgu Namal Cuma - Cumartesi 20.00, Pazar 15.00 ve 18.00 www ıbb gov tr/sehırtıyatroları Tam: 5.5 YTL İndirimli: 4.5 YTL Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER, 10 Ekim Pazartesi saat:20.00 İSTİKLAL CAD. N0:140 TEL: (O 212) 251 18 65*6 FAX: (O 212) 244 43 27 Hers«y simdf. biraıdan basîayacak ve beo n* yapacağım teîj Herseye baştarken ayrtı tefasda ama eğiemyor Eglendtkçe s Vazıda. soıde yeni faİrşeyîer titytcch by adam.' Ugıtr Yûcet 'Maf durumuoy ortaya çıkaran tjtr durem oSuyor btiraria* Okar Sayûlçen *G<n;<k mai hangimtz?' Hakan GuUeven - ftadtkst Cujiîart«si *S«n benî guldurdûn. AMaîi da stnî gûldursu- N«s!ihan Akdas. Vatsn Gazetesi Işte bu! Bu cok tiognı. Sahn«tl* en samimi t: Settarîannögen 'On yıldirUnıyorum. Ben bfte gûidura aynca da simslr bönin kedîm. Sînasi Yurtssver 'Espiriyî nas 1 satannt atratt^ " ' • - samiıni.Konİıt Erkan Can 'Kaiam durdtğunda ben de ta*,:* atıyprum. ^[ • - • • lîfeytci f;s "Şarapcok gu2«l. Etsünu se ' " '" 'Hayıtımds izledi^ii telsyicî " ' Ma! otmarnn bir ayrıcattk oiduğunu aniad-T-bu gtce B j R d " - : ; başanlı bir mal olabi;roek en buyûk hec£?fırv / ,': Binnur Kaya . * > EIIM Hl TMHf NOtHMI: HIIMCIHt - MetMJiıkfı - Pfllılı lıltır «Urttzı -1212 21i 43 63 f" I [(İH CDMftSTESİ ^ *" lıim Halk [|!iıı Mtriüi - 0 21E «50 3E 00 D1 13 EiiH tmım ^ Mnsiafakeııaıpası - mns CıHın Kıliır Mtrteıi - 0 224 \\\ SS 34 14 « m C«M EsktşeHır Sııeiilııdılı - 322222063 J3 : HER SAIIBEYOGLU SES TIYATBOSU'NDA Tel: 0 212 251 18 65-66 Tüm gösteriler saat 21:00'dadır, Toplu Bilet için Tel: 0 212 325 27 57 0 532 43113 83 P GINIIMÖZIK lakırı Mışras SJIÜIIIJ Sanesı • 1312 5411514 21 m « CIHl *»s!ijr Kıitgr Msrüsn • 0 212 3513314 22 İKİH CIMMIfSI Mılteps Wı SJSSI Merkezi - 0216 383 9S 20 - 2! SES 1885 - ORIAOYUHCUIAR TIYATROSUİsliklal Cad. BevoSlıı Halfp Pasajı No: 1 10.90 www.engingunaydin.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog