Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

2 EKİM 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MUZIK Can Atilla, 'Cariyeler ve Geceler' albümünde Batı'dan Doğu'ya bir yolculuk yapıyor Senfonik bir haremHATİCE TUNCER K lasik müzik eğitimiyle başladığı müzik ya- şamında, elektronik müziğe doğru yol alan Can Atilla yeni albümü "Cariyeler ve Gece- ler"de klasik Batı müziğı anlayışıyla Do- ğu'nun ritimlerini birleştiriyor. Can Atilla ile sohbetimize yine geçmişe uza- narak başladık. Babasının Moskova'ya ata- şe olarak atandığı yıllarda gittiği bir kamp- ta müzik yeteneği İceşfedilen Can Atilla, ai- le dostunun tavsiyesi üzerine Hacettepe Üni- versitesi Ankara Devlet Konservatuvan Yay- h Sazlar bölümünde eğitıme başlamış. KEMAN DERSLERİ VE BACH Yüksek lisansını tamamladıktan sonra iki sezon Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkesta- sı'nda görev yapnnş: "Keman bölümünde eğhhn görürken bes- te yapabilmek gibi beni rahatsız eden içgü- düyle yaşamaya başladım. Bach havranry- dım ve benzer şeyler yapmak istiyordum. 12 yaşmda oda orkestrası için konçerto yazdnn. Bu kez de benim kompozisyon eğhbni gör- mem gerektiği düşünüldü. Kemanın yanı sra kompozisyon dersleri al- dmı. tyi keman çalabifanek kendi müziğimi ortaya çıkartmak için yeterti olamadı. Ydlar geçtiğinde kendi müziğimi yapamamış otaıa- mn acısını duymaya başladım. Kendi müzi- ğimi yapmaya karar verdiğimde, konserva- tuvann v erdigi olanaklar ve çevreden vazge- çerek kendimi tamamen boşhıkta, uçurum- dan aşağı atüm. Şimdi 35 yaşmda düşündü- ğümde. nasıl cesaret etâğhne şaşui>t>rum. n TIYATRO VE SIIMEMA Müzik yapabileceğı alanlan araştınrken tiyatro ve sinema müziklenne yönelen Can Atilla, 1990 yılmdan bu yana bırçok televiz- yondizısine müzik yaptı. "KuvayıMilBye Des- tanı", "Gayri Resmi Hürrem", "Sükyman ve Öbürsüler", "Yer Demir Gök Batar" gi- bi tiyatro oyunlanna. "Atatürk",*Tannlann Tahü Nemrut" gıbı belgesellere müzik ya- pan Can Attila, "Sır Çocuklan", "Bir Erke- ğin Anatomisi", "Kuruluş-Osmancık" fılm- lerinin müziklerini de yaptt. Müzıkleriyle 1998 Avni Dilligil Tıyatro Ödülü, 2002 yı- lmda Sanat Kurumu, 2004 Afıfe Jale Ödül- lü'ne değer görüldü. 1992 yılında "Bflinçal- ü" adlı ilk albümünü yayımlayan Can Atil- la, enstrümantal müzik alanında Türkiye'de ilklerden biri olmuştu. Ilk olarak 1994 yılın- da Türkiye'de yayımlanan "VVaves of Whe- ek-Extended" daha sonra 1997 yılında Ingil- tere ve Hollanda'da yayunlandı. CoNCORDE Can, Erich \oa Daniken'in Tannlann Ara- balan kitabının etkisiyle yaptığı müzikler- den oluşan albümü, "kendisine dünyanm ka- püannı açnğı için" önemli buluyor. Efsane uçak Concorde anısına yaptığı sek- sen dakikalık "Concorde" albümü de Gro- ove Unlünited tarafindan Hollanda'da ya- yımlandı ve Türkiye'ye ithal edıldı. tngılte- re'de yayımlanan "Omni" albümünde, in- sanlığın ilk uydusu Spumik'ın seslerini kul- lanan Can Atilla, "Kendi içinde konsept al- bümdür. Hiç ara vermeden sesefektieriyle bir- birine geçen bir albümdür. Bir anda kendi- nizi Paris metrosunda, bir anda uzay üssün- de buhıyorsanuz" diyor. Omni, Can'ın özellikle elektronik müzik çevrelerinde tanınması için iyi bir basamak olmuş. Omni, Can'a Almanya'da "Scwin- gungen Elections" seçmelerinde dünya ikin- Getleri • Sergı • At@!ye • asınatev UBİIM SASAT CAİERISI FİKRET TUNALI Suluboya Sergısı 01-29 Ekım'05 Paar, Ptostctfsıdehergün 120O-1S.3Caraa Sanga Sk. AITU Apt No^ K 1 CADOEBOSTAN Tel: (021«| 383 12 80 GALERİ ve SERGİ İlanlannız için (0212)293 89 78 perareklam@pefareklam.com tr perareklam@superonline.com <www.perareklam.com.tr artin demirciresim sergisi 01 • 30 Ekim'05 tıarmony sanat g a l e r i s i icadiye caddesı 70 kuzauncuk tel 0216 553 T\ 67 faks 0216 553 89 22 www harmonygalerı com galerımız pazariesı harıç hergun Tl 00-19 00 soatlerıarası ocıktır SANAT OALERISI 01-21 Ekim 2005 ALİ CANDAŞ Resım Sergisi Te( 0216 362 18 26 - Fax. 410 91 97 Sınan Ercan So*t No.38 Öziof Sftesı B Bk* 81090 Kozyatağı - Istanbul wwwbakrac com mfo@balvac.com Pazarhança;ığg11.00-18 0O • Türkiye'de 11 ve yurtdışında 7 albümü yayımlanan Can Atilla, müzikteki yolunu belirlerken "Insanlar seni tanıdıklannda senin yalnızca bir şarkını ya da bir klibini biliyor olmasın" düşüncesiyle sürekli üretmeyi tercih etmiş. "Kuvayı Milliye Destanı", "Gayri Resmi Hürrem", "Süleyman ve Öbürsüler", "Yer Demir Gök Bakır" gibi tiyatro oyunlanna; "Atatürk", "Tannlann Tahtı Nemrut" gibi belgesellere müzik yapan Can Attila, "Sır Çocuklan", "Bir Erkeğin Anatomisi", "Kuruluş-Osmancık" filmlerinin müziklerini de yaptı. ciliği getirirken "Leb-i Derya" adlı parça, Avrupa radyolannda uzun süre çalınmış. Al- manya'da elektronik dalında bir ödül kazan- mış. 2002 yılında feci bir kaza sonucu sefer- den kaldırüan Concord'lar için bir albüm is- tenmış ve o da ilgiyle karşılanmış: "BaücephesirKfebunlarsüriipgiderkenDo- ğu cephesinde, Türkiye'de benim dmleykile- re istediğim gibi ulaşamamaktan duyduğum üzüntü ve mutsuzhıkla birükte Türk insanı benim müziğimi nasıl keşfeder sonısn uzun zamandn* kafamı kurcabyordu." Türkiye'de 11 ve yurtdışında 7 albümü ya- yımlanan Can Atilla, müzikteki yolunu be- lirlerken "İnsanlar seni tanıdıklannda senin yahuzca bir şarkını ya da bir klibini biliyor olmasın" düşüncesiyle sürekli üretmeyi ter- cih etmış. Sony Müzik'ten yayımlanan "Ca- riyekrveGecekr" albümünde Can Atilla, kla- sik müzik eğitiminin üzerine etnik sesleri oturtarak ve bir konu üzerinde yoğunlaşarak bir çizgi oluşturmuş: "Bugüne kadarki biri- kimleri bir albümde toplayarak Türk insa- nmı ağlatarak. hüzünkndirerek ve sanaün dünyadaki varoluş amacını gerçekleştirerek ortaya bir eser çıkarmak istedim. Operadan da senfonik müziklerden de çağnşunlar ol- sun, ama dinleyiciyi sıkmasm istedim. 'Ko- lay anlaşılabılsin, ama ıçı büyük olsun' iste- dim. Gotik mimari gibi yani. Dışından bak- nğunzda her şey müthiş. içinde ne kadar mü- tevaa." dokıı sanat galerileri I. SALON CANAN GÜLDAL II. SALON ÜÇ BÖLÜMLÜKGÖSTERİ Neşe ve hüznün dansı C an Atilla'da "Cariyeler ve Geceler" al- bümünün düşüncesi Şehir Tiyatrola- rı'da oynanan "Gayri Resmi Hürrem" oyununun müziklerini yaptığı sırada be- lırmış. Melodılenn yanı sıra insanı bü- yüleyebılecek bir konu diye düşünüp ta- rih kıtaplannda harem, sultanlar, canye- lerle ılgılı bılgılertoplamış. Canyelerve Geceler albümünü, üç bölümlük bir gös- tennın ılk perdesı olarak düşünmüş. Can, albümdeki parçalarda cariyele- re haremde ılk banyo yaptınlışını, ılk Is- tanbul gezıntısını, kızların duygulannı, danslannı, kımi zaman neşelı, kımı za- man hüzünlü bir havayla anlatıyor. KADINLARIN YASAMI Albümün açılış şarkısı "Cariyeler ve Geceler"ı Ayça Dönmez seslendinyor. Doğu'ya özgü bir hava yaratan Bengal- ce bölümlen ise yıllardır ülkemizde yaşayan Bangladeşlı bir şarkıcı olan "Faria" okuyor. Mara Despina'da Fa- tih Sultan Mehmet'in annesini, Roksa- lan'da Hürrem Sultan'ı anlatıyor. Arp ve keman ağırlıklı düzenlemelerde Do- ğu'ya özgü vurmalı çalgılar da yoğun olarak kullanılmış: "Bu albüm piyasadaki benzeriçahşma- lann tamamen karşısında. Harem ko- nusuyla ilgfligöbekdansı hedeffi çahşma- lar yapdıyor. Ben bu albümdeeğlenceden çok kadınlann hayatlannıde akhm.Mü- zik adma\apUanş«lerinkalıaolnıası için muüaka konusu olmah. Şarkı yapnğı- mzda herkes her şeyi anlrvor. Enstrü- mantal müzikte insanlann kendisinin hissetmesj laam. Bu müziğin içinde Bach da, Stra\ ınskı de var. Konusu nedenrvie oryantal darbuka da ohnak durumun- da. Benim için önemli olan insanlann be- nim müziğimi ha>aüanıuıı bir pareasola- rak benimsemelerL Zaten gerçek sanat- çı bunun için yapar her şe>i" 'BATIYA KAPALIYIZ' Belli bir tarz adına müzik yapmak is- teyen Can Attila, Türkiye'nin son yıl- larda kendim Batı müzığıne kapathğı- m ve bunun daralmaya neden olduğu- nu savunuyor: "Baü'nın müziknormlanna kendimi- zi kapatük. Klasik müzik C D'leri kim- senin alama\acağı \iikseklikte. Bu bizi uluslararası standartlan takip etme açı- suıdan geride bırakır. Aynı insanlar, ay- nı stüdyolarda, aynı müzüderi üretiyor. Diyelim İstanbul'da müzik üreten 100 kişi varsa 200ohnuyor, kıarbir döngü ha- hne geliyor. Ban'nın da kendi içinde ko- la\ tüketilebilir özelüklerini kendi popü- ler ha>aumızı uygulamak, bu kısırhğıya- ratrvor. O> sa Baü'nın yeni sanatsal açı- tamlanna kendimizi kapamamahyız." KAMER ÖNDER 29Eylül- 19 Ekim 2005 "urTeşvıkıye Yolu (Av.Süreyya Ağaoğiu Sok.l No: 4/2-3-4 Teşvikiye-İST. Tel: 0212.246 24 96 / Tel/Fax : 0212.246 38 42 KARSU TEKSTIL ' GALERISI BIRIM AKSÜYEK Suluboya Resim Sergisi 03-28 EKİM 2005 Gazete' ı° - 1 - * • «.zartar Sk. No-26 80300 Esentepe / ISTANBUL Te 212 288 33 89/Faks 0212 267 24 44 e-maıl sanat9alerısı@karsu com tr www karsu com trj1r/gal«n/index html HAIAIHI Sanat Galerisi Orijinal, Röprodüksiyon resimler Orijinal Heykelcikler (Bronz, ahşap, mine) Çeşitli sanatsal objeler Her türlü çerçeve Tel: 0212. 251 01 49 / Faks : 0212. 244 81 05 E-Posta: galerihazan@yahoo.fr Billurcu Sok. No. 32/1 Beyoğlu K°N S E R L E R # Direc-T grubu ikincı albümlerı "Oh/mpos"taki şarkılanyla Beyoğlu'ndaki Balans'ta 6 Ekim Perşembe akşamı saat 22.00'de rockseverlerin karşısına çıkacak. (0 212 25170 20) # Hüsnü ŞenJendirici, klarnetıyle 4 Ekim salı akşamı Babylon'da. (0212 292 73 68) # Çflekeş grubu, ilk albümleri Y.O.K.'un gala konserinı geçen hafta Balans'ta verdi. Aylin Aslım ve Fuat'ın da sahne aldığı konseri Athena, Direc-T, Feridun Düzağaç da izledi. Kalan hn 10, yıl armağanı ZekiMüren 'den Pınar ve Kaynak şarhlan alan Müzik 1996 yılında yitirdiğimiz .Türk müziğinde özgün bir yeri olan Zeki Müren'in, büyük besteciler Sadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın eserlenru seslendirdiği iki albüm yayımladı. "Zeki Müren Sadettin Kaynak ŞartalarT ve "Zeki Müren Selahattin Pınar Şarküan" albümleri, Kalan Müzik'in arşiv kayıtlanru yayımlamaya başlamasının 10'uncu yılı nedeniyle müzikseverlere sunuluyor. Müren'in, Kaynak'ın eserlerini seslendirdiği albümde "Ela Gözkrine Kurban Oktuğum", "Niçin Bakün BanaÖyk", -Muhabbet Girdinr gibi ölümsüz şarkılar yer alıyor. Pınar'ın eserlerinin bulunduğu albümde ise "Bir Bahar Akşamı", "Nereden Sevdim O Zalfan Kadnu" gibi şarkılar Zeki Müren'in sesinde yaşıyor. Kalan Müzik'ten yapılan açıklamada, on yıl boyunca binlerce kaydın belgelerle birlikte albümlere dönüştüğü ve bu çalışmalarm "misyon" olarak edinildiği anlatıldı. Taş plak, 45'lik ve 33'lük plak, teyp bantlannın onanlarak CD'lere aktanldığı anlatılan açıklamada şöyle devam edıldi: "20. yüzyıhn en önemli bestecileri kabul edilen hafiz Sadettin Kaynak ve udi-tamburi Selahattin Pınar n ın eserlerini, 1950'K yıDarda bü>1ik ün kazanan ve Sanat Güneşi' unvanı ile taçlandınlan Zeki Müren arük benzerine az rastlar olduğumuz bir üslupla okuyor. Zeki Müren'in okuyuşu duru, temiz ve aynntılaria bezeH Sözcükİeri, güftenin aktarmak istedik- lerini ne bir fazla ne de bir eksik olmadan bize ulaştDiyor. Sayısız kere dmlediğimiz şarküan Zeki Müren'in yorumunda yeniden keşfedryor, seviyor ve bir kez daha hayran ohnaktan kendimizi alamryoruz." Dünya ninnileri bir arada Şahaneflütten tüm çocuJdara Dünyaca ünlüflüt sanatçısı Şefîka Kutluertüm dünyada annelerin çocuklanna mınldandıklan ninnileri Royal Philharmonfc Orchestra'nm ~~ ~ eşliğinde yorumluyor. "Worldof LuBabies" adıyla yayımlanan albümde Fransa'dan Italya'ya, Japonya'dan Amenka'ya, Brezilya'dan îrlanda'ya, Avusturya'dan Türkiye'ye 15 farklı kültürün ninnileri bir araya getirildi. W. A. Mozart'ın annesı için yazdığı, ülkemizde çocuklann "Daha Dün Annemizin" diye tanıdığı "Variations KV 265" eserinin de yer aldığı albümde, geleneksel "Kâtibim" melodisi Kutluer'in flütüyle farklı bir hayat buluyor. Dünya çocuklanna bütün insanlan kategorize etmeden sevmelerini öğütleyen sözleri dolayısıyla John Lennon'ın "Imagme" adlı parçasını da albümünde yorumlayan Kutluer'in yorumlamasuıa Lennon'ın eşi Yoko Ono. parçanın kullanılmasma, dünya çocuklanna seslenmesi nedeniyle ücret talep etmeksizin izin verdi. Nilüfer kendişirketini kurdu Albüm kayıtlan Prag'dayapıldı Royal PttÜhannonıc Orchestra f Türkiye'de pop müziğin güçlü seslerinden Nüüfer, yeni albümünü kendi kurduğu "NUûfer Production' 1 dan çıkarmaya karar verdi. Dağıtım için Seyhan Müzık'le anlaşan Nilüfer, yeni albümünde kendi söz ve bestelerinden oluşan şarkılara da yer verecek. Nilüfer, müzisyen Ozan Çolakoğlu ve Nino Varon ile geçen günlerde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a giderek 4 şarkısının yaylı ^ sazlannm kayıtlanru yaptırdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog