Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

2 ECİM2005PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Karayalçın Kayserrde • KAYSERİ (Cıuahuriyet) - SHP Genel Ba^tanı Murat Karayalçın, Ka^seri'de partisinin il binasının açılışını yaptı. Gazetecilerin sorulan üzenne bir açıklama yapan Kaıayalçın, "Me\xut şartiar değişmezse Türkiye Cumhuriyeti tarihinin son çeyreğinde ilk kez seçimJer zamanında yapılacaktır. Ancak şartlar degnşebılır. CHP, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce miHervekillerini istifa ettinp sinei millet anlayışıyla Meclis'i seçime zorlayabilir. Başbakan'ın eşinin türbanını sorun haline getirebılir. Ya da AKP istediği miktarda para biriktırirse erken seçim ısteyebıhr" diye konuştu. 'YAŞ kararları denetime açılsın' • ANKARA(AA)- Adaletı Savunanlar Derneği (ASDER) Onursal Başkanı Ahmet Alper, "YAŞ kararlannın yargı denetimine açılması gerektiğini" savunarak "TBMM'de YAŞ kararlarını araştırma komisyonu kurulmalıdır" dedi. Ahmet Alper, Hizmet-Iş Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, TBMM'nin bu yasama yılında bir an önce konuya el atması gerektiğini savundu. lerorizm küresel tehdiT • İstanbul Haber Servisi - Bahçeşehir Üniversitesi Stratejık Araştırmalar Merkezfnce, "Yeni Küresel Tehdit: Terorizm" konulu eğitim programı başlatıldı. Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ercan Çitlioğlu, "Program kapsamında; teröristlerin psikolojik ve sosyolojik formasyonlan, bireyleri terorizme iten etkenler, intihar eylem ve eylemcileri, radikalizm ve fanatizmin kökenleri ile terorizmin bileşkeleri ve yasal düzenlemeler irdelenecek" dedi. F tipinde pasta yasağını protesto • lstanbul Haber Servisi - Insan Haklan Derneği (IHD), Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde bir rutuklunun bisküviyi pasta yaptığı için uyarılmasını protesto etti. Galatasaray Lisesi önünde toplanan ÎHD üyesi grup adına açıklama yapan Ümit Efe, "Bu yasak bir kez daha gösterdi ki mahpuslara insanca duygular ve zevkler yasaklamyor. Türkiye'nin demokratikleştiğinin iddia edüdiği bugünlerde, mahpuslara pastayı dahi yasaklayan zihniyet nasıl demokratikleşmiş olabilir?" dedi. Daha sonra tHD'liler, cezaevine "amaç dışı kullanılmış bisküvilerden yapılmış pasta" gönderdi. Alemdapoğlu'na yargıdan ret • ANKARA (Cumhurrvet Bürosu) - lstanbul 6. Idare Mahkemesi, eski lstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı tarafindan görevden alınması karannın yürütmesinin durdurulması istemiyle açfiğı davayı reddetti. TBMM'nin açılışmda konuşan Sezer, din istismarcılığınm demokratik gelişime zarar verdiğini belirtti Irlica telıclkli sürüyor' TBMM'nin 22. dönem 4. yasama yüı Cumhurbaşkanı Sezer'in açüış konuş- masryla başladMFotoğraf AA) ANK\RA(Cumhuri\«t Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışmda yaptığı konuş- mada, AB ile ilişkiler, irtica, terör tehdidi, özelleştirme uygulamala- n konulannda önemh' mesajlar ver- di. Türkiye'de irticamn "tehdtt" olmaya devam ettiğini ve "din is- tismannın sürdüğünü" belırten Sezer, başta ERDEMlR olmak üzere stratejik kurumlann özelleş- tirilmesi konusunda da hükümeti daha hassas ve özenli olmaya ça- ğırdı. Cumhurbaşkanı Sezer'in mesaj- lan özetle şöyle: STRATEJİK KURUMLAR YABANCILASJIRILMAMALI: Kuşkusuz her siyasal iktidar özel- leştirme politikasını, ülke yaran- na ve hukuka uygun olmak koşu- luyla, kendi önceüklerine göre be- lirleyecektir. Ancak, bu süreçte, özelleştirilen her işletme ve varhk- ta tüm yurttaşlann katkısı bulun- duğu dikkate alınarak, kamuoyu- nun hakh duyarlıhklan üzerinde ti- TBMM AÇILIŞINDAN NOTLAR Sezer'e karşı alkış saflaşmasıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM 4. yasama yılına başlarken ik- tidarla muhalefetin ilk karşı karşıya gel- mesi Cumhurbaşkanı AhmetNecdetSe- zer'in konuşmasına verilen tepkilerde or- taya çıktı. Sezer'in özelleştirme, yol- suzlukla mücadele ve irtica tehdidiyle ilgili uyanlan üzerine CHP sıralann- danalkışlaryükselirken; "Türkekono- misinin gösterdiği ohım- — lugetişmelerle'' ilgili söz- lerini de AKP'li millet- vekilleri alkışlarla des- tekledi. Sezer'in AB ko- nusundaki dayatmalara tepki gösterdiği sözlerini ise tüm milletvekiUeri al- kışladı. TBMM 4. yasama yı- lına dün başladı. Genel kurulun ilk gününden ba- zı notlar şöyle: • TBMM'nin 22. dö- nem 4. yasama yüının açı- lışı için önce Atatürk anı- tı önünde birtören gerçek- leştirildi.TBMMBaşka- m BülentAnnç, anıta çe- lenk koydu. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal yurtdışında bulunduğun- dan kendisini Genel Başkan Vekih Cev- det Sehi temsil etti. DYP Genel Başka- nı MehmetAğarile Halkın Yükseljşi Par- tisi Genel Başkam Yaşar Nuri Öztürk de bu törene katıldı. • Yeni yasama yılı açılış törenine Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ile kuvvet komutanlan, yüksek yargı organlan başkanlan ve Ankara'da- ki yabancı misyon temsilcileri katıldı. • Sezer'in özelleştirme, yolsuzlukla mücadele ve irtica tehdidiyle ilgili uyanlan üzerine CHP sıralanndan alkışlar yükselirken; "ekonominin gösterdiği olumlu gelişmelerle" ilgili sözlerini de AKP'liler alkışlarla destekledi. DYP ve ANAVATAN üderleri genel ku- rul salonunda yan yana oturdu. • TBMM Başkanı Annç'ın açış ko- nuşmasından sonra Başkanlık Divanı kapısından genel kurula giren Cumhur- başkam Ahmet Necdet Sezer, Annç'ın elini sıktı. Sezer kendisine eşlik eden TBMM Başkanvekili Ismafl Alptekin ile birlikte kürsüye yürüdü. Sezer, geçen yıl- larda olduğu gibi bu yıl da Alptekin'in arkasın- da ayakta durmasını iste- medi ve oturmasını işa- ret etti. Sezer, bir saat sü- ren konuşmasında terör- den ekonomiye, medya- daki tekelleşmeden dış pohtikaya dek birçok ko- nuya değindi. • TBMM,3Ekimön- cesinde AB konusunda- ki dayatmalara karşı güç- birhği sergiledi. Annç'ın, Ermeni soykınmı savla- nna tepki gösterirken "Türkiye'niıı tarininde utanılacak hiçbir davra- nışıyoktur" demesi üze- rine tüm genel kurul sa- lonundan alkışlar yüksel- di. Sezer'in dayatmalara tepki gösterdiği sözlerine de tüm mil- letvekilleri alkışlarla destek verdi. • Cumhurbaşkanı Sezer'in konuşma- sına venlen tepkiler iktidarla muhale- fet arasındaki görüş aynlıklannı da or- taya koydu. Sezer'in özelleştirme, irti- ca tehdidi ve yolsuzluklarla mücadele- ye ilişkin sözlerini CHP'liler alkışlarla desteklerken; AKP'liler ekonomi konusundaki ifadeleri alkışladı. T6. QKAN ÜNİVİieİTii) 2005 • 2006 GÜZ DÖNEMİNDE AÇILACAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI O İŞLETME (MBA) ( TÜRKÇE - TEZLİ / TEZSİZ ; Z> SATIŞ ve PAZARLAMA ( TÜRKÇE - TEZLİ / TEZSIZ ) O ÇEVİRİ ( TEZLİ / TEZSİZ ) BAŞVURU KOŞULLARI; • LES SINAVINDAN 45 VEYA ÜZERİ PUAN 4 YILLIK BİR FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKUL DİPLOMASI Farklı lisans dallarından mezun olan adaylar Büimsel Hazırlık Programı'na başvurabilirler. Telefon : (0216) 325 48 18 Fax : (0216) 339 61 36 E-Posta : ytisans@okan.edu.tr Adres : Hasanpaşa UzunçayııttLad. No : 6 Kadıkoy / İSTANBUL Web : www.okan.edu.tr • Cumhurbaşkanı Sezer, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışmda irticai tehdidin sürdüğünü belirtirken hükümeti, özelleştirmeler konusunda da uyardı. Sezer, özelleştirmenin "yabancılaşmaya dönüştürülmemesini" isterken stratejik kurumlann özelleştirihnesinde daha özenli davranılmasını istedi. tizlikle durulmalı; ülke yaranna uygun olmasına ve sosyal hukuk devleti niteliğinin zedelenmeme- si için gereken önlemleri içerme- sine özen gösterilmelidir. Ülkenin içinde bulunduğu ko- şullar nedeniyle kimi stratejik ku- rum ve kuruluşlann özelleştiril- mesinde daha özenli hareket edil- mesi, özelleştirmenin yabancı- laştırmaya dönüşmemesi ve ger- çek değer üzerinden yapıhnası, yeni teknoloji, yeni yannm ve ye- ni istihdam olanaklan yaratılma- sı gerektiği açıktır. DİN İSTİSMARI: Din istıs- mannı temel araç olarak kullanan ve toplumumuzun Cumhuriyet dö- nemınde elde ettıği tüm çağdaş kazanımlan yok etmeyi hedefleyen irticai hareket; anayasal düzeni- miz için önceükli tehdit olma özel- liğini sürdürmektedir.Toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomi alan- lannda giderek yaygınlaşan din is- tismarcılığı bir yandan anayasal düzenimize ve demokratik gelişi- mimize, öte yandan Islam dinine büyük zarar vermektedir. Türki- ye'nin ülkedeki irticai tehdide kar- şı en büyük güvencesi laik düze- nidir. Atatürk devrimlerinin özü, ulusal birliğimizin temeli ve top- lumsal banşın en önemli güvence- si olan laiklik, çağdaşlaşma çaba- lanmızm temelini oluşturmakta, yurttaş olmaktan ulus olmaya ka- darduygu ve düşüncede, yönetim ve yaşamda çağdaş tutum, büim- sel yöntem ve akılcı yaklaşımı ön- gören bir dünya görüşünü ve ya- şam biçimıni göstermektedir. Irti- caya karşı savaşım, temel dayana- ğını ve gücünü anayasa ve yasalar- dan, ulusumuzun çağdaş değerler ve uygarlık yönünde gelişme ka- rarlılığından almaktadır. TEKELLEŞME UYARISI: Ba- sın özgürlüğünü doğrudan ya da do- laylı biçimde sınırlayacak düzen- lemeler çoğulcu ve katılımcı de- mokrasiye uygun düşmeyecektir. Kamu hizmetleri söz konusu oldu- ğunda kamu çıkannı ön planda tut- ması gereken medyanın bireysel çı- karlara hiznıet edecek biçimde ti- cari nitelik kazanması önlenmeli- dir. Devletin, medya gücünün kö- tüye kullanılmasuıı engelleyecek önlemleri alması, kamu yaran ve düzenini sağlamanın gereğidir. Görsel ve işitsel medyanın kamu- oyunu etkileme gücü, dolayısıyla bu gücün olumsuz kullanılması olasılığının yüksekliği, yabancı- laştırma olgusunun da çok iyi dü- ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART HEEEEY !.. TkAFÎKTE SII<rş/\NLAR... 6ÖRÜYORUM, ARANIZDA "ÇÖZÜM,TOPLU ULAŞIM" DtYENLER VAk... TEKRAR SÖYLÜYORUM, R/VYLI StSTEM KOMÜNtST TERCİHİDÎR !.. musakart@yahoo.com şünülmesini zorunlu kılmaktadır. REJİMESAHİPÇIKIN: Siya- sal sorumluluğun sonucu olarak seçimde basansız olan bir siyasal partinin, sonraki seçimleri kazanıp iktidara gelmesi olanaklıdır. Ne var ki, rejimin zedelenmesi geri dönüşü olanaksız sonuçlar doğu- racaktır. Bu nedenle, Cumhuriye- ti koruma ve yaşatma sorumlulu- ğu, tüm sorumluluklardan çok da- ha önemlidir. DOKUNULMAZLIK: Yolsuz- luklarla savaşımda başanya ulaşı- labilmesi için yasama, yürütme ve yargı organlan yolsuzluklan önle- me konusunda ortak bir istenç or- taya koyup kararlı bir tutum sergi- lemeli, değişik alanlarda sıkça ka- bul edilen af yasalanyla yaptınm- lann caydıncı etkısinin zayıflatıl- maması, yasama dokunulmazlığı- na ve kamu görevlilerinin yargılan- masma ilişkin kurallann yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. ATATÜRK MİLLİYETÇİLİ- ÖİIRKCIOEĞİLDİR: Atatürkün ulusçuluk anlayışı, akılcı, çağdaş, uygar, ileriye dönük, de- mokratik, toplayıcı, birleş- tirici, insancıl ve banşçı- dır. Atatürkçü ulusçuluk, ırk, dil, din gibi kavramla- ra değil, yazgı, kıvanç, ta- sa ortaklığma, birlikte ya- şama isteğine bağlı ulus- çuluk anlayışına dayan- maktadır. Bunun doğal sonucu olarak anayasanın 66. maddesinde, Türk Devle- ti'ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğu vurgulanmıştır. Atatürk ulusçuluğu ırkçı değildir; ulusal sımrlar içinde yaşayan, ulus ve ül- kenin bütünlüğü için yaz- gı birliği yapan herkesi Türk Ulusu'ndan saymak- tadır. Atatürkçü düşünce- de "birfik", ulusal devlet- le sağlanmış ve ulusçuluk ilkesi bu birliği pekiştiren en önemli öğe olarak gö- rülmüştür. PKK UYARISI: Terör örgütü PKK'nin Kuzey Irak'taki varlığmı sürdür- mesi Türkiye yönünden kabul edilemez bir du- rumdur. Bunun Irak ve ABD yönetimlerince iyi bilindiği düşüncesinde- yiz. Kendi sınırlarımız içinde gerekli önlemleri kararlılıkla almaktayız. Bununla birlikte, bu te- rör örgütünün tümüyle yok edilmesi için kak'ta- ki öğelerinin de temizlen- mesi gerekmektedir. TBMM Başkanı Annç'tan bireysel silahlanmaya karşı milletvekillerine çağn 'Meclis'e silahsız gelip örnek olun' ANK\RA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Başkanı Bülent Armç, 4. yasama yılı açış konuşmasmda terörle mücadele konusundaki yeni yasal düzenleme arayışlarma değindi. Annç, "Bizim ihti\acımız olan şe>, özgüriüklerimizi koruyarak, halkımızm huzurunu sağlayarak terörle tavizsiz mücadele etmektir" dedi. Yeni yasama yılmın açılışmda konuşan Annç, milletvekillerinin topluma öncü olma misyonu üzerinde durdu. Silah kullanrmı konusundaki trajedilere de dikkat çeken Annç, milletvekillerine "Üzükrek belirteyim ld bazı millervekillerimizin aduun da bu olavlarda anılması sorunu daha da büyütmüştür. Sizlerin bu konuda daha aktif davranmasuıı ve topluma öncülük etmesmi istirham ediyorum. Meclisimize silahsız gelerek ortaya çıkan toplumsal duyarhhğa destek vermenizin yanı sıra silahsız bir vaşarn için halkımi7i teşvik etmeniz gereldr'' diye seslendi. ''Dııygnlamıııza tercüman olclıdar Meclis resepsiyonunda Sezer veArınç 'ın konuşmalarını değerlendiren Orgeneral Ö '3 Ekitn'demasaya oturup oturmama kararını bedel ödeyecek olanlar verecek' ded ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genel- kurmay Başkam Orgeneral Hilmi Özkök, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve TBMM Başkam Bülent Annç ın, Meclis'te- ki konuşmalanyla ilgili olarak "Duygula- nmıza tercüman oldular" dedi. Orgeneral Hilmı Özkök, Türkiye'nin 3 Ekim'de ma- saya oturup orurmaması ile ilgili tartışma- lar konusunda da "Karannı verecek olan- lar, bunun bedeuni ödeyecek olanlardır. Be- nim asker olarak bir şe> söylemenı uygun ohnaz" diye konuştu. Sezer ve Baykal katalmadı TBMM Başkam Annç' ın yeni yasama yı- lınm başlaması nedeniyle verdiği resepsiyo- na Cumhurbaşkam Ahmet Necdet Sezer ka- tılmadı. Ana muhalefet partisi CHP'nin ge- nel başkam Deniz Baykal da resepsiyona gel- medi. Resepsiyonda Başbakan RecepTayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkam Orgeneral Hilmi Özkök, Genelkurmay 2. Başkam Or- general Işık Koşaner ile kuvvet komutanla- n, Anavatan Partisi Genel Başkanı Erkan Mumcu ile bazı bakanlar ve milletvekiUeri hazn- bulundu. Resepsiyonda yasama yılırun açıhşmda Cumhurbaşkanı Sezer ile TBMM Başkam Annç"m yaptığı konuşmalar değer- lendinldi. Sezer'in konuşması "'diplomatik", Arınç'ınkı ise tt politik,içkamuovunaınesaj'' olarak değerlendirildi. Orgeneral Özkök, Cumhurbaşkam Ahmet Necdet Sezer ve Meclis Başkanı Bülent Annç'ın TBMM'deki konuşmalanyla ilgili olarak, "Hislerimize tercüman oldular. Da- ha fazla bh- şey söylemeye gerekyok" diye ko- nuştu. Özkök, Avrupa Parlamentosu'nun sözde Ermeni soyknımına ilişkin karanyla ilgili olarak da "Şu aşamada bir şey söyle- mek istemryorum" dedi. Orgeneral Özkök, Türkiye'nin 3 Ekim'de masaya oturup oturmayacağına ilişkin tartış- malann ammsatıhnası üzerine de bu konu- da karar vereceklerin, bunun aym zamanda bedelini de ödeyeceğini söyledi. Özkök, şunlan kaydetti:"Karan verecek olanlar, bunun bedefini ödeyecek olanlardır. Ben bu bedeli ödemeyeceksem, dolayısn la o kararamüdahflohnakistemenLBenhn asker olarak görevlerim kanunen beliıienmiştir. O görev lerimi çok iyi yapanm. Ama bunu bası- run önünde, halkm önündedeğeıiendinnem. Böyle sualkrin muhatabuun ben olmamam gerektiğini ifade etmek istrvmım."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog