Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 EKİM 2005 PAZAR HABERLER DÜNYADABUGÜN ALİ SİRMEN fluslar Şıcak Denize Çoktan İnmişler Bile ANTALYA - Sevgili, 0 garip duyguya ilk kez son zamanlarda tarihi bi- nalan. camileri aydınlatılan Istanbul'da kapıldım. Işıklandınlmış binalardan birinin çevresinde, kuşlar çılgın gibi projektörün huzmelerinin içine girıyor, daha bir canlanıyor, şaşkın şaşkın ötüşmeye başlı- yorlardı. Içgüdülerine uygun olmayan, onları şaşırtan bir şey oluyondu. Karanlığın içinde uçup mekân değış- tinrken birden kendilerinı başka bir zamanın içinde buhjveriyorlardı. Projektörün parlak ışıkları hayvan- cağızlara sanki sabah olmuş izlenimını veriyordu. "Nereden biliyorsun" diye sorabilirsirr. Şuradan ki kuşlar ışıklı alana girince sabah ayinlerine başla- mış gibi davranıyorlardı. Istanbul'un kuşlarının şaşkınlığı her zaman böyle hoş sürprizlerden kaynaklanmıyor. Zaman zaman, denizin küşkünlüğü yüzünden balık bulamayan martılar, kıyıdan içenye doğru süzülüp damlara ko- nuyorlar. Cihangir'in kimi sanatçılan, ömeğin kom- şum Mücahid Bey gibileri, onlan benımsıyor, dam- lara yumurtada kızartılmış ekmek vs. atarak besli- yor deniz kuşlannı. Düşünüyorum, balığın ucuzladı- ğı bir gün, bir kilo hamsi alıp atsam karşı dama, balığı hep denizde bulmaya alışan martılar, üstün- de balık yetişen bir dam bulduklannda nasıl şaşıra- caklardır. • • • Ben de bir süredir Istanbul martıları gibi şaşkı- nım, mekân değişimim zaman içinde yolculuğa dö- nüştüğünden. Evet, iki haftadır Antalya, daha doğrusu Ke- mer'deyim. Sizler için yaz resmen olduğu kadar, fiilen de bit- miş durumda. TV ekranlanndan, gazete sayfalann- dan yoğun yağmunjn bir de Istanbul'un pek hünerii yönetıcilerinin arapsaçına döndürdükleri, trafiğin görüntülerıni izler, öykülerini okurken ben burada cennet gibi mekânlarda, başka bir zamanı, yani sizlerin geride bıraktığınız, sanınm şimdiden de iple çekmeye başladığınız yazı yaşıyorum. Zaman zaman da, sanki geride bıraktığımız yazı değil de gelecek yıla mahsuben alınmış bir yazı ya- şıyormuş duygusuna kapılıyorum. Kemer yakınındaki Art-Otiu'ma ayak bastıktan birkaç saat sonra elimde olmadan kahkahayı pat- lattım. - Ne gülüyorsun, diye sordu Mine. Nasıl gülmeyecektim ki, tarihimizin en büyük kâ- busu gerçekleşmiş, Ruslar sıcak denizlere ailecek inmişlerdi. Gerçekten de sekiz yüz küsur kişilik tatil köyü- nün en aşağı yüzde 9O'ı Rustu. O anda seksenli yıllara, Barış Derneği davasın- dan yargılandığımız döneme döndüm. • • • Hukuk tarihine bir kara leke gibi geçecek olan bu garip dava, inanmayacaksın ama Sevgili, Rus Çarı bizim "de//" dediğimiz, Ruslar ve Avrupalıların bü- yük" namını verdikleri Petro'nun, Harp Tarihi Ensti- tüsü'nden getirtilen vasiyetinin okunması ile başla- mıştı. Bildiğin gibi, bu ünlü vasiyetinde, ülkesinde bü- yük reformları gerçekleştiren Petro, Ruslara sıcak denizlere inmelerı gerektiğini söylüyordu. Böylece bizler, Petro'nun vasiyetini gerçekleştır- mek için çalışmakla suçlanıyorduk. Ruslan maaile su sıcaklığı 28 derece olan Antal- ya kıyılarını işgal etmiş görünce, elimde olmadan güldüm ve aklıma bu davanın savcısı Mustafa Gül ile "Yeni Dünya Düzeni"n\ bir komünist planı sanan duruşma yargıcı Atilla Ülkü geldi. Acaba bu sah- neyi görselerdi neler düşünmezlerdi ki!.. Türkiye'nin en hızlı büyüyen, hatta dünya ortala- masının çok üstünde büyüyen turizm sektörünün Almanlardan sonra, en büyük girdisinı Ruslar sağlı- yorlar. Üstelik de trend böyle sürdüğü takdirde bir- kaç yıl içinde Ruslann Almanlardan birinciliği alma- lan da mümkün. Nitekim 2002 yılında ülkemize ge- len Almanların tüm turistlere oranı yüzde 26 iken 2OO4'te yüzde 22.7'ye düşmüş. Aynı dönem içinde Ruslann oranı ise yüzde 12.5'ten 15.9'a çıkmış. Doğrusunu istersen, Ruslar, rejimin yıkılmasın- dan bu yana dünyanın yeni düzenine hızlı uyum sağlamışlar. Halleri, tavırlan, çok azının yabancı dil bilmesine karşın çevreyle uyumlan, kibariıklan, kımi ülkelerın kültür bakanlarını bıle fersah fersah geride bırakı- yor. Her neyse, Sevgili, sen bu yazıyı eğer akşamüs- tüne doğru okursan, ben Istanbul'a dönmüş olaca- ğım. Eeee ne demişler: "Tilkinin dönüp dolaşıp gele- ceğiyer kürkçü dükkânıdır." asirmen@cumhurryet.com.tr OGRETMENLERE DUYURU Yeni Öğretim Programı'na uygun olarak aşağıda belirtilen ders ve sınıflarda ders kitabı hazırlanacaktır. Katılmak isteyen öğretmenlerimiz programlardan kendi isreklerine göre seçecekleri herhangi bir üniteyi, Ders - Çalışma - Oğretmen Kılavuz Kifapları olarak bilgisayarda yazacaklardır. Bu yazılara fotoğraf / illusrrasyon bilgileri eklenecektir. Dosyaların özgeçmiş ve diploma fotokopileriyle birlikfe en geç 30/10/2005 tarihine kadar yayınevimize ulaşfırılması gerekmektedir. Değerlendirme kurulumuzca beğenilen dosyalardan seçilecek yazar veya yazar grubuyfa, o derse aif kitap hazırlama sözleşmesi yapılacaktır. Ders kitapları programları http://ttkb.meb.gov.tr adresinden görülebilir. Lise 9 - 7 0 Sınıflarda - Türk Edebiyat - Dil ve Anlatım İlköğretim 1 - 8 Sınıflarda - Türkçe - Hayat Bilgisi (1,2,3) - Sosyal Bilgiler (4,5) Teslim adresi: İnkılâp Kitabevi Ankara Caddesi Nu:99/1 Sirkeci / İSTANBUL Tlf.: 0212 514 06 10 Belgeç.: 021 2 514 06 12 e-posta: posta@inkilap.com : İİ : İNKILÂP YPK gündemindeki ihalede, kazanan firma kullanım süresini 100 yıl arttırma hakkına sahip olacak Galataport'ta oyun içinde oyun• îhale şartnamesine göre 49 yıllık proje Medeni Yasa'nın 836. maddesindeki "bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı" çerçevesinde verilecek. Söz konusu maddede "Üst hakkı, süresinin dörtte üçü dolduktan sonra 100 yıl uzatılabilir" hükmü yer alıyor. MURATMŞLALI ANKARA - Galataport Projesi Şartnamesi'nde 3 yıllık yatınm dö- nemi dahil 49 yıl olarak belirlenen proje süresinin, gerçekte "149yılaçı- kabUeceğJ" ortaya çıktı. Ihale şart- namesine göre proje, alıcıya "Me- deni Kanun'un 836. maddesi daire- sinde tapuda tesis edilecek 49 yıihk bağımsız ve sürekli nitelikli üst hak- kı çerçevesinde" verilecek. Medeni Yasa'nın 836. maddesinde "iisthak- kının, süresinin dörtte üçü dolduk- tan sonra 100 yılhğına uzaülabilece- ği" ve "bu konuda Önceden yapdan taahhüdün bağla>ıcı olmadığına" hükmediliyor. Sûresi49değai49yı] Türkiye Denizcilik Işletmeleri'nin (TDİ) gerçekleştirdiğı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığın- dakı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafmdan karan verilecek olan "îs- tanbulSahpazan-Karaköy Kruvazi- yer Liman Turizm Ticaret Komp- Liınaıı-İş iptal davası açıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Liman-lş Sendikası. Galataport ihalesini. "bir dizi usulsüzlük banndırdığı ve yasalara karşı hileli yolJara başvurulduğu" gerekçesiyle yargıya taşıyor. Lıman-lş Sendikası'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, ihale şartnamesine göre, yapılmak ıstenen işin bir turizm projesi olduğu ve Turizm Teşvik Yasası hükümlerine tabi olarak yapılması gerektiği belirtildi. Galaport ihalesinin yap-işlet- devret yöntemiyle yapılamayacagının vurgulandığı açıklamada. şu görüşlere yer verildi: "Yap-işlet- devTet yöntemi, yeni bir timan yapunı gibi konularda kullanılan bir yöntemdir. \e var ki bu projede bir liman yapımmdan söz edikmez, sadece var olan limanın tadilat ve tamiraü söz konusudur. Turizm yannmlan yap-işlet-devret kapsanunda değildir. Bu nedenle Galataport yap- işlet-devret ile yapünlamaz." Açıklamada, yap-işlet- devret modelinin ancak. KİT niteliğindeki kuruluşlarca uygulanabileceği vurgulanırken, Türkiye Denizcilik Işletmelerfnin bir KİT değil, anonim şirket olduğu ve bu yüzden yap-işlet-devret yöntemiyle iş yapamayacagına işaret edildi. Açıklamada, ihalenin yap-işlet-devret kapsamına sokulmasının nedeninin, uluslararası tahkime gitmenin yolunu açmak olduğu ıddia edildi. Açıklamada. "Üıak sonucu ve yasalann tanıdığı yetldye göre Galataport, 150 yıliığına kiraya verilecektir" denildi. Galataport'un hukuka aykın bir proje olduğu ve ihalesinin yasal olmadığı iddia edilen açıklamada, sendikanın yann ihalenın iptali için ilgili mahkemeye dava açacağı bildirildi. tmda veya üstünde yapacağı yapılar ile mevcutyapılan tapuda kendi üs- tüne kaydettirebilecek". Bunun da ötesinde. projenin 49 yıllık süresinin dörtte üçü olan 37. yıldan itibaren üst hakkını 100 yıl- hğına uzatabilecek. Bu uzatımı pro- jenin son yılında yaparsa projenin fi- ziki süresı 49 yıldan 149 yıla çıkmış olacak. KİGEM Yönetim Kurulu üyesi Ü- ter Ertuğrul, "Projenin dörtte üç- lük süresi37. yılda dolacak. Bundan sonraki herhangi bir yıkla, örneğin 49. yıkla, alıcı grubun isteği üzerüıe projenin süresi bir 100 yıl daha uza- blabiür. Böylece49 yıllık süre 149 }> la çıkmış olacak" dedi. Tartışmalı ihale ı leksi'nin Yap-tşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yapım, Işletim ve De- vir tşi" ihalesinde (Galataport Pro- jesi) garipliklerin ardı arkası kesil- miyor. Galataport İhale Şartnamesi'nin 1. maddesinde projenin süresi "ya- pını süresi dahiltoplam 49yıl olarak" belirleniyor. Buna karşın, aym mad- denin C a fıkrasında projenin "Gö- revü şirket lehine Türk Medeni Ka- nunu'nun836. maddesidairesindeta- puda tesis edilecek 49 yılhk bağım- sız ve sürekli nitelikteki üst hakkı çerçevesinde" verileceği ifade edili- yor. Medeni Yasa'nın "Sürenin Üst Suıın" başlıklı 836. maddesinde ise "Üst hakkı, bağımsız bir hak olarak ençokyüzyiliçinkunılabflir. Üst hak- kı, süresinin dörtte üçü dolduktan sonra,kurulmasıiçin öngörülen sek- le uyularakher zaman en çok vüzyd- hk yeni bir süre için uzatılabilir. Bu konudaöncedenvapılan taahhüt bağ- layıcı değildir" hükmü yer alıyor. Tapuda ûsflerine kaydettirecekler Aynı yasanın 826. maddesinde üst hakkı şu şekilde tanımlanıyor: "Bir taşmmaznıaKki(buradaTDÎ), Kazım Karabekir Müzesi açıldı Atatürk'ün sflah arkadaşı Kazun Karabekir Paşa'nın Kadıköy'de uzunydlaryaşadığı, "ZürafahKöşk" müze olarakziyarete açıldı. Müzenin açıhşı, Kadıköy Kaymakamı Kasım Esen, Dçe Vlüli Egitim Müdürü Ze- ki Gürsül ve Kazun Karabekir Paşa'nın kızlan Hayat Karabekir Feyzioğlu ile Timsal Karabekir \ üdıran ta- rafindan yapıldı. Kaymakam Esen, anne-babaiardan çocuklanna müzeyi gezdirmelerini istedi. Hayat Kara- bekir Feyzioğlu, babasuun evde kullandığı tüm eşyanın bulunduğunu aynca babasuun savaşırken kuDandığı eşyadan kitaplanna birçoközei eşyasuun yer aldığmı belirtti. Açıhşa kaülan Prof. Dr. Erdal Inönü, "Kazun Ka- rabekir Paşa'nın gerek 1. Dünya SavaşL, gerekse Kurtuluş Sa\ aşı'nda \ aptığı hiznıetler eşsiz bizmetierdir" de- di Müze,sah veperşembegünleri0930-16J0 saatleri arasında ücretsizolarakziyaretedilebOecek. (Fotoğraf: AA) IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR Hürya Avşar-Kaya Çi- lingiroğlu aynlığı bizi ne kadar ilgilendirir? Hele de Cumhuriyet gazetesi okurtannı... Bizim okur- lar "Bize ne bu popüler kültürürünlerinden" diye- bilirier. Ben bu düşünce- nin çok geçerli olduğu inancında değilim. So- nuçta toplumun hemen hergün gündeminde yer alan bir sanatçının yaşa- mıdır söz konusu olan. Bu tür sanatçılann dav- ranışlan, tepkileri toplum tarafmdan önemseniyor ve dikkatle izleniyor. O zaman biz de kendi tara- fımızdan bakarak bu ola- yı yorumlamalı, değerlen- dirmeler yapabilmeliyiz. Hülya Avşar, Kaya Çi- lingiroğlu ilişkisi, iki ünlü- nün ilişkisi olmasının öte- sinde aynı zamanda bir kadın erkek ilişkisidir. Ka- dın erkek ilişkisindeki so- runlar bu ilişkide de hük- münü yürütüyor. • • • Bundan birkaç yıl ön- ce HülyaAvşar'ın biraçık- lamasından yola çıkarak bir yazı yazmıştım. Av- şar'ın, Kaya'nın çapkınlık- larına göz yuman ve du- rumu idare etmeye çalı- şan tutumunu anlamaya çalışmıştım. Sonuç olarak Avşar, ünlü bir kadın ola- rak evli kalmak istiyor ve evlilik düzenini korumak istiyordu. Gazetelerde çı- Kaya Çilingiroğlu'nun 'Ailesi' kan bütün çapkınlık ha- berferine rağmen ilişkiyi koparmak niyetinde ol- madığını gösteriyordu. Son çapkınlıköyküsün- de de, "Kaya bircam kır- mış, bedelineyse öderiz" türünden bir açıklamay- la yine geçiştirme taynnı sürdürmek istemişti. Ün- lü bir kadın da olsa, erkek egemen kültürü benimsi- yor, erkeğin çapkınlık ya- pabileceğini kabulleni- yordu. Ancak, benim an- ladığım kadanyla Kaya, artık sürekli gizli çapkın- lık yapmaktan sıkılmıştı, bir noktadan itibaren kop- mayı kafasına koymuş- tu. • • • Hülya Avşar, aynldık- tan sonra Kaya'nın eve geleceğini, kendi evi gi- bi kullanacağını, çocu- ğuyla ilişkisini sürdüre- ceğini söyleyerek tavrını açıkladı. Avşar bunları söylerken düşündüm, acaba çapkınlığı kendisi yapsaydı ve Kaya evinde kalsaydı, Kaya ona neler söylerdi? Bunu kabulle- nebilir miydi? Zaten Kaya Çilingiroğ- lu, aile anlayışını çok gü- zel ifade ediyor. Bakın ne- ler söylüyor: "Hülya'nın hayatına bir erkek girer- se tepkim olmaz. Çünkü öyle bir şeye hakkım ol- maz. Ama artık 'ailem' la- fını da etmem. Ailem ol- maktan çıkar." Halbuki Kaya'nın ha- yatında sürekli kadın bu- lunuyor. Hemen her gün sevgilisiyle beraberliğine ilişkin bir haber çıkıyor. Hülya Avşar da bunları okuyor, öğreniyor, ona rağmen Kaya ile olan iliş- kisinin bir ailedüzeni için- de geçmesine itiraz et- miyor. (ş Kaya'ya gelince, ilişkinin rengi değişiyor. Bir anda "aile" meselesi ön plana çıkıyor. • • • Kaya'nın "aile" anlayı- şını nasıl yorumlayabili- riz? Aslında Kaya'nın ba- kış açısı, diğer erkekler- den pek de farklı değil. Bir yazar tanıdığım, çapkın- lık yaparak sonunda ka- nsından boşandı ve yeni- den evlendi. Aynldığı eşi de arkadaşım. Eski eşini, tanıdığı bir erkekle arka- daşlık yapıyor diye uyar- mıştı. Bir tanıdığıyla bir- likte olmasına kızmıştı. Iş- te erkekler böyledir. Ken- dilerinde gördükleri hak- kın küçük bir kısmını bı- le kadınlarda görmeye dayanamazlar. • • • Kaya Çilingiroğlu ve onun gibi düşünen erkek- lerin "a/7e" anlayışını na- sıl yorumlamak gerekır? "Senin olan da benim, benim olan da benim. Yani hepsi benim." Ben şöyle düşünür- düm: Bir erkeğin ve ka- dının çapkınlık yapması daha çok maddi ve ma- nevi gücüyle ilgilidir. Mad- di gücü elinde tutan ço- ğunlukla erkek olduğu için çapkınlıklan yapma hakkı da erkeğe ait bir hak olarak sayılır. Ancak güçlü bazı kadınlann da çapkınlık yapabildikleri- ni biliyoruz. Demi Mo- ore'un kendinden çok genç bir erkekle evlen- mesi de bir güç gösteri- si değil mi? Ancak HülyaAvşar ola- yında bu dediğim pek gerçekleşmedi. HülyaAv- şar maddi ve manevi gü- cüne rağmen, eşinin çap- kınlıklanna göz yumma- yı tercih etti. Sonunda yi- ne terk eden erkek oldu. • • • Kaya Çilingiroğlu'nun "aile" anlayışı, tam anla- mıyla erkek egemen aile anlayışını gözler önüne seriyor. Ne mutlu erkek olana demekten başka bir söz gelmiyor içimden. üçüncükişilehine(burada,ihaleyiala- cak grup) arazisuun alünda veya üs- tünde yapı yapmak \eya mevcut bir yapıyımuhafaza etnıekyetkisi\eren bir irtifak hakkı kurabüir. Üst hak- kı, bağımsız ve sürekli niteükte ise üst hakkı sahibinin istemi üzerine tapu kütüğune taşuımazolarak kay- dedilebüır. En az otuz yıl için kuru- lan üst hakkı, sürekli niteliktedir." Buna göre, ihale şartnamesinde kurulacak "üst hakkuun 49 yılhk ve bağımsız ve sürekli niteükte" oldu- ğu belirtildiğı için, ihaleyi kazana- cak şirket. ısterse "TDİ arazisinin al- Galataport ihalesine en yüksek teklifi Global Menkul Değerlerin sa- hibi MehmetKutman ile Israilli ışa- damı Sami Ofer'ın ortaklığındaki Royal Canbbean gınşim grubunun vermesınin ardından, önce ihaleyi kazanacak firmanın devlete yapa- cağı ödemelerin yüzde 80'ini proje- nin 49 yıllık süresinin son 15 yılına yığan garip ödeme planı belli olmuş ve projenin teminannın da toplam ya- tınm bütçesinin sadece yüzde l'i seviyesinde tespit edildiği anlaşıl- mıştı. Yetkililerin aksinı iddia etme- lerine karşın projenin değiştirilebi- leceğınin de anlaşılmasının ardın- dan, şimdi de söz konusu sürenin 149 yıla ulaşabileceği ortaya çıktı. 4 KAMYON VE İKİ TIR'I ATEŞE VERDÎLER PKK, DörtyoVda şantiye bastı HaberMerkezi-Van'ın Başkale il- çesinde PKK'lilerce Köy Hızmetleri Şube Şefliği girişine bırakılan mayın, uzaktan kumandayla patlatıldı. Patla- mada can ve mal kaybı olmadı. Başkale Kaymakamı Aslan \urt dün saat 11.00 sıralannda meydana ge- len saldınnın Şube Şefliği yakınlann- da bulunan polis noktasına yönelik olabilecegini belirtti. Hatay'ın Dörtyol ilçesıne baglı Pa- yas beldesi Kargıcık mevkiinde bulu- nan ve ISDEMlR'e maden cevheri ta- şıdığı belirlenen CADİN firmasının şantiyesini PKK'liler bastı. Önce şo- förler ve diğer görevlileri bir araya toplayarak cep telefonlannı alan 6 mi- litan, daha sonra 2 saat süreyle PKK propagandası yaptı. PKK'lilerdaha sonra şantiyedeki 1 kepçe, 4 kamyon ve 2 TIR'ı ateşe ve- rerek olay yerinden uzaklaştı. Yetki- liler. olayın ardından kaçan militanla- n yakalama çalışmalannın surdüğü- nü belirtriler. Şırnak'ın kuzeydoğusunda 3 gün öncedüzenlenen ve2 PKK'Uninöldü- rüldüğü operasyon sonrasında yapı- lan arazi tarama çalışmalannda, pat- layıcı madde imalinde \s düzeneğini hazırlamada kullanılan çok sayıda mal- zeme, sılah ve mühimmat ele geçiril- diği bildirildi. Bu malzemelerle imha gücü yüksek 5 mayın imal edilebile- ceği ve bir yolcu otobüsünün havaya uçurulabileceği belirtildi. Elazığ'ın Maden ilçesi Tekevler mevkiinde, Diyarbakır'dan Istanbul'a gıden bir yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde, üzerinden sahte kimlik çıkan E. Ç^ PKK üyesi oldu- ğu iddiasıyla gözaltına alındı. İzmir'de tutuklama Izmir Bornova'da da terör örgütü PKK'nin Irak'ın kuzeyindeki kamp- lannda kuaförlük ve eğitmenlik yap- hklan iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi rutuklandı. Edinılen bilgiye gö- re, Terörle Mücadele Şube Müdürlü- ğü ve Istihbarat Şube Müdürlüğü eldp- leri, yaptıklan çahşmalar sonucu, te- rör örgütü üyesi olduklan iddiasıyla L. Y. (28) ve' M A'yı (27) şehirlera- rası otobüs terminali yakınında yaka- ladı. Sorgulamamn ardından Izmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkanlan L. Y. ve M. A. tutuklandı. T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ ÇINCE MUTERCİM TERCÜMANLIK (YABANCI DİL) TURKIYE'DE İLK KEZ BILGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ (SAYISAL] BOLUMLERINE EK KONTENJAN İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR Telefon : (0216) 325 48 18 Faks : (0216) 339 61 36 Web : www.okan.edu.tr Adres : Hasangaşa Uzunçayır Cad. No : 6 Kadıköy / İSTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog