Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 EKİM 2005 PAZAR 16 TELEVİZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Tutsak Perüer 08.00 Star Macera (The Fairy King Of Ar) - 12 ve 9 yaşlanndakı ikı kardeş olan Kyle ve Evie küçük yaşlardan beri büyükannelerinden penlen yeraltına hapseden devlerin masallaruu dinleyerek büyümüşlerdir. Bü- yükanne ölünce kendilerine bır ev ve altın madenı miras kalır. Kardeşler buraya gıttıklennde gerçek- ten hapsedilmiş penleri bulurlar ve onlan kurtarmak için müthiş bir mücadele verirler. Yönetmen: Paul Matthews. Oyuncular: Corbin Bemsen. Glynis Bar- ber(1998ABD,89dk). Dağlarda 11.15 TRT 1 VVestern ©(Sierra) - Jeff Hussard, ışlemedığı bır suç yü- zünden linç edilme tehlikesıyle karşılaşınca kaçıp daglara saklanır, oğlu Ring'le bırlikte yaşa- maya başlar. Yönetmeıı: Alfred E. Green. Oyn: Wan- da Hendm, Audıe Murphy (1950 ABD, 83 dk). Geniş Afle 12.00 CNBC-e Güldürü ©(Parentfaood) - Film, köklü Buckner aılesının dört neslını ıçıne alan geniş bir aıle portresı çizıyor. Ailenin reisi Frank Buckner'in, Helen ve Su- san adında ıkı kızı, Gil ve Larry adında da iki de oğ- lu vardır. Her biri kendı çocuklanna sahip olan bu dörtlü içinde Gil, kendisini mükemmel bir baba ol- maya adamıştır. Susan ise, çocuğuna kocastnın ka- rate ve Kafka seanslanndan arta kalan vakıtlerde hak ettiği çocuklugu yaşatmaya çalışmaktadır. Yö- netmen: Ron Howard. Ovuncular: Steve Martin. Tom Hulce, Rick Moranıs'( 1989 ABD, 124 dk). 20.00 / Kanal D / Yüzüklerin... A. yanda tçimdeki... 21.50 CINE 5 Macera (Back Fire) - Donny Mc Andrevv, Viernam'dan döndükten sonra orada yaşadığı günlenn etki- sinden kurtulamamıştır. Her gece silah seslen ve patlamalarla dolu kâbuslar görüp uyanmaktadır. Ay- nı zamanda çok sevdiği kansı Mara, onu terketmış, şehnn zengınlennden bınyle evlenmiştır. Donny"nin duygusal problemlen Mara'nın gelecekle ılgılı pla- lannı tehdıt etmeye başlayınca genç kadın Don- ny'nın ruh sağhgıru bozup onu ıntihara sürüklemek ıçin harekete geçer... Yön- Gılbert Cates. Oyn: Ka- ren Allen, Jeff Fahey (1987 ABD-Kanada, 92 dk) 22.00 / Kanalturk / Geçmişin... A. yanda Bir Erkek Hakkmda 23.00 atv Dram . (About A Boy) - Filmde, yakjşıklı, zengin, ilış- kilerini yüzeysel yaşayan, bencil ve cazıbesi- ne dayanılmaz bir erkeğın küçük bir çocukla kurdu- gu bekJenmeyen ilişkj konu alınıyor Otuz altı ya- şındakı bekar ve çocuksuz Will, sorumsuzbıradam- dır. Evlenmekten delıcesine korktuğu için kız arka- daşlan onu bır süre sonra terk ederler. Ama Wıll so- nunda hanka bır se\'gılı edınme yolu bulur ve dul çocuklu annelenn dayanışma toplantılanna gıtmeye karar venr. Yönetmen: Chrız Weıtz, Paul Weitz. Oyuncular: Hugh Grant. Nıcholas Hoult. Düşlerin... 02.30 Show TV Macera /Tî\ (QuiDs) - Marquıs de Sade yazılan yüzünden v ^ başı derde gırınce kansı tarafindan akıl hasta- nesine kapatılır. Hastanedeki rahip ona içındeki şey- tan kurtulmak ıçin yazmasuıı söyler. Ancak bu ya- zılar Paris'te yayınlanmaya başlayınca Naporyon kı- taplann toplatılıp yakılmasını ve Sade'in de öldü- rülmesini emreder. Danışmanı onu bu karanndan caydınr ve hastaneye bır doktor yollayarak yazıla- nn nasıl dışan çıktığuıı bulmaya karar venr. Yö- netmen: Richard Pepın. Oyn: Geoffrey Rush, Kate VV'inslet, Joaquın Phoneuc (200 ABD, 124 dk). Her Şey ~ 05.00 Show TV Dram rffiS Biri piyanıst dığeri şarkıcı olan Fıkret ve Se- >2S' zer birbirlennı deli gibı sevmış ve evlenmışler- dir. Sahne aldıklan gazinoda bir gece meydana ge- len kavgada genç piyanıst Fıkret kolundan yarala- nır. Yönetmen: Osman Seden. Yapımın başrollennı Cüneyt Arkın ve Sezer Güvenırgıl paylaşıyor. (~) Yabancı O Yerl 'Izleyin Orta Değmez \CSS Türk 11.05 Ankara Kulisi T\ T Servisi - TBMM Baş- kanı Biiknt Annç. "Ankara Kulisi" programının bu haf- taki bölümünün konuğu olu- yor. Nur Batur. Fikret Bila ve Murat Yetkin'in birlikte sun- duğu yapımda, Meclis'in gündeminde neler olduğu, Avrupa Birliği'ne ilişkin hangi kararlann sırada bekle- diği gibi konular işleniyor. tv8 12.00 Sağduyu TV Servisi - "SağduyıT programını Sedat Yazıcıoğju hazırlayıp sunuyor. Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepenın katıldığı yapımda Pepe, çevre için atılması gereken adımlan açıklarken, sorunlann çözü- mü için ne kadar kaynağa ih- tayaç olduğu, Türkiye'nin çöp depolama tesislerine ne zaman kavuşacağı gibi ko- nularda açıklamalar yapıyor. CNNTürk 15.15 Avrupa Karan TV Servisi - Canh olarak ekrana gelen "3 Ekim: Av- rupa KararTnı Işuı Giirel sunuyor. Gürel yapımın bu bölü- münde, Semih Idiz, Yatam Eralp \e Bilgi Üniversitesi tktisadı ve Idari Bilimler Fa- kültesi Uluslararası llişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi SoK Özel ile 3 Ekim'de mü- zakerelerin başlayıp başla- mayacağını, Türkiye'nin önüne yeni koşullar koyulup koyulmayacağmı tartışıyor. FlashTV 23.30 Flash Gündem TVSenisi-Tüpraş'ın satıl- masıyla birlikte yenıden alev- lenen "petror konusu "FTash Gündem" programında ele alınıyor. Ferfaan Şayhman ve Yümaz Tunca'nın sunduğu yapımda, "Türkive petrol denizi üzerin- de yüzüyor diyenler hayal mi görüyor", "Uhıslararası lobi- ler f ürkiye'deki petrol kay- naklannın çıkarnlmasını en- geüiyor mu" gibi sorulara ya- nıt aranıyor. Programın bu bö- lümünün konuklan ise ASAM Genel Koordinatörü Necdet Pamir ile Petrol ve Je- oloji Yüksek Mühendisi Tu- fan Erdoğan. Tüm dünyada gişe rekorları kıran üçlemenin sonfılmi olan 'Kralın Dönüşü', Kanal D de ekrana geliyor Büyük yolculuk sona eriyor Vıggo Mortensen'in başrolünde oynadığı film, aday gösterUdiği bütün dallarda ödül kazandı. TV Servisi - Tüm dünyada gişe rekorlan kıran "Yözükle- rin Efendisi" üçlemesinin son filmi olan "Kraün Dönüşü" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. "EnlyiYönetmen", "En lyi Fflm", "En lyi Adaptasyon Se- naryo", "En lyi Sanat Yönet- meni", "En lyi Kostüm Tasa- nmı", «En lyi Kurgu", "En l>i Makyaj", "En lyi Müzik", "En lyi ŞarkT, "En İyi Ses" ve "En lyi Görsel Efekt" olmak üzere tam 11 dalda Oscar'a a- day gösterilen ve aday göste- rildiği 11 Oscar ödülünü de kazanarak bir ilke imza atan yapım, görkemli savaş sahne- leriyle izleyenleri büyülüyor. Serinin bu filminde; Yüzükle- rin Efendisi destanının başın- dan beri takip edilen, yüzük taşıyıcısı Frodo'nun Hob- bit'lerin diyanndan korkunç topraklara uzanan büyük yol- culuğu sona eriyor, Karanlık- lar Efendisi Sauron ile, Yüzük Doğru yolu bulan gençy—-v r r « » j Kanalturk 22 00 Derek, gözünde çok büyüttü- geçmişte yaşadıklannı tartma yen, iyi çekilmiş, iyi oynanmış — ^ _ ^ ftii vacamim aHaHiöi nroani. imtanı hıılıır hırıımnt filmi \W 1171ın mpfrraı- Kanalturk 2200 Geçmişin Gölgesinde - American HistoryX/ Yönetmen: Tony Kaye / Oyuncular: Edvvard Norton, Edvvard Furlong, Beverly D'Angelo, Jennifer Lien/1998 ABD yapımı, 120 dakika TV Servisi - Başrollerini Ed- vvard Norton ve Edvvard Fur- long'un paylaştığı "Geçmişin Gölgesinde - American History X" bu akşam Kanalturk'te ekrana geliyor. "Dazlak" Derek, beyaz ırkın daha üstün olduğunu savunan Neo - Nazi hareketin mahalle düzeyinde en önemli ismi hali- ne gelmiştir. Ağabeyi Derek' i (Norton) çok seven, ona çok bağlı Danny de (Furlong) ufak ufak bu hareketten etkilenmek- tedir. Derek bir suçtan dolayı hap- se düşünce Danny aynı organi- zasyon tarafuıdan boş bırakıl- mamıştır; bu görüşü incelemek için arayışlara girmiştir genç adam. Ancak aynı dönemde Derek, gözünde çok büyüttü- ğü, yaşamını adadığı organi- zasyonun hapishanede gerçek yüzünü fark etmiştir. Hapisha- nenin zor koşullannda ona des- tek olan tek kişi bir zencidir. Derek, zenci dostu sayesinde r geçmişte yaşadıklannı tartma imkanı bulur. "Geçmişin Gölgesinde", aıle ve toplum tarafindan sahip çı- kılmayan, kimlik arayışındaki gençlerin şiddet tüccarlannın eline nasıl düştüğünü belgele- yen, iyi çekilmiş, iyi oynanmış bir umut fılmi. llk uzun metraj- lı deneme olmasının getirdiği birçok eksiği var yönetmenin; ama Edvvard Norton faktörü filmi adeta birkaç basamak yu- kanya koyuyor. Kaçumayın... Genç aktör Edvvard Norton etkileyici oyunculuğu ile filmin başansını arttınyor. Kardeşliği de iki cephede kar- şı karşıya geliyor. .. Frodo ile Sam. yanlannda dünyanın ka- derini değiştirebilecek güçte- ki "Tek Yüzük" ve Gollum ile birlikte, karanlıklann kalbi olan Mordor'un içine yaptık- lan yolculuğa devam ederken, diğerleri de karanlığın karşı- sındaki son cephe olan Gon- dor'da kurtuluş umutlannın giderek solduğu büyük bir mücadeleye girişirler. Filme ismini veren Kral, gizlenmek ve iz sürmekteki ustalıgıyla tanman Aragorn'dur. Babası- nın ölümünden sonra annesi tarafindan Elfler'in yanında büyütülen Aragorn, Gondor tahtının varisi olduğunu gizle- yerek Sauron'a karşı gizli operasyonlar düzenleyen gez- gin kolculardan biri olarak ya- şamıştır. Ancak Gondor tahtı hala boştur ve krallık çökmek üzeredir. Üstelik Sauron'un kuşatmasındaki Gondor halkı şimdi gerçek bir krala muhtaç- tır. Oysa Aragorn, atalannın aksine güce sahip olmak ko- nusunda pek hevesli değildir. Belki atalannın yaprıgı hatala- ra düşmekten korktuğu için Gondor'un liderliğini üstlen- mek konusunda isteksizdir. Gandalf ise çaresiz bir şekilde Gondor'un dağılmış güçlerini harekete geçirmeye çalışırken, Theoden'de savaşa katılmak için Rohan'ın savaşçılannı bir araya toplamaktadır. Fakat tüm çabalanna rağmen insan ordulan krallığın üzerine akın akın gelen düşmanla denk güçte değildir. Kardeşlik, ken- dilerini bekleyen en büyük sa- vaşa doğru ilerlemektedir. Tek amaçlan Sauron'un dikkatini dağıtarak, Frodo'ya görevini tamamlayabilmesi için bir şans verebihnektir... Kanal D 20.00 Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü - The Lord of the Rıngs: Return of the Kıng / Yönetmen: Peter Jackson / Oyn: Elijah VVood, Viggo Mortensen, lan McKellen, Orlando Bloom, Liv Tyler, Sean Astin / 2003 Amerika- Yeni Zellanda-Almanya, 201 dakika Tv PROGRAMLARI ^«MIMJMHEH^ kanalturkT U H K I Y t h l N 1 E L E . I Z Y O N U BUGUN 12:00 Tuncay Özkan ve basın dünyasının usta kalemlerinden Cüneyt Arcayürek'le, gündem, politika kısaca hayata dair herşey... Gerçekler sizi Politika Durağı'nda bekliyor... ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS göndererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabılirsıniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör) 10.35 Yörelenmız Turkulenmız 11.15 Dağlarda 13.00 Ha- ber 13.25 Dızı: DefineAdasının Izın- de 14.00 Belgesel: Akyaka 14.35 Savaşta BarıştaTurkOrdusu 15.05 Feride 16.55 Belgesel: Buyuk Ge- çış 17.55 Dızı: Ters Köşe 19.00 Ha- ber 20.00 Gezelim Görelim 20.45 Stadyum 23.20 Tele üg 00.30 Gü- nün Ardından (0 312 490 43 00). 11.05 Pazar Kon- seri 12.40 1+100 14.20 Neydi O Günler 15.50 El Yapımı 16.10 Alan Razı Satan Razı 17.10 Sağlıklı Ya- şam 18.00 Haber 18.25 Soru Ce- vap 19.25 Az Politik 20.05 Anka- ra-Brüksel Hattı 20.45 Derin Kök- ler 20.50 Aşka Dair 21.20 Utan- maz Adam 23.35 Rumeli Hısarı Konserlen (0 212 259 72 75). 10.30 Ege'den Se- larn Var 12.00 Gez- gin 13.00 Bengi 14.00 Sonsuzluk Yolcusu 15.30 Başka Bir Ankara 16.00 Kurtdere- li Mehmet Pehlfvan 17.00 Çamur- daki Sır 19.00 Dünya Grokoro- men Güreş Şampryonası (Naklen) 00.30 Kapanış. 10.00 Adıle Teyze ve Ku- zucuklar 11.00 Hayaller Gerçek Oluyor Ozel '! 1 3.30 Iş Dünyası 14.00 ' Magazın D 15.30 Dızı: Tadımız Kaçmasın 19.00 Ana Haber 20.00 Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü 24.00 3. Devre 02.00 Hır- sız Kızlar (0212 478 00 88). a08.00 Tutsak Periler 10.00 Gençlik Rüzgarı _ i _ _ 10.30 Ruhun Labirentleri5 r a r 11.50 Dizi: Çarii 13.20 Pa- parazzi 15.30 Antalya Film Festi- vali ödül Töreni 17.30 Dizi: En Son Babalar Duyar 19.00 Haber 20.00 Ibo Show 23.10 Belgesel: Garip 24.00 Telegol (0 212 448 80 00). •Tr-rrr-rT 11.10YöreYöreTür- U L U S A L külenmız 13.10 Mü- zik Pınan 14.15 Mer- haba Sağlık 16.10 Sanat Hayatı 17.20 Kırmızı Çizgıler 20.00 Başbaşa 20.30 Türkü Paza- n 22.00 Türküler (0 212 251 50 90) 13.15TürkKahve-s i 1 5 - 1 5 Vardiya 16-00 Yörük Oba- larımız 17.15 Türkü Pınan 18.15 Türkü Pınan 20.30 Deli Dolu 22.00 Futbol Avrasya (0 312231 21 00). 10.00 Pazar Sürpnzi 12.15Sinyal 13.00 Sı- likonVadisi 13.45 The Rock 17.00 Dızı: Cen- net Mahallesı 19.00 Haberler 20.00 Dızı: Kadın Isterse 22.00 Dızı: Çat Kapı 23.30 Pazar Keyf102.30 Düş- lerin Efendisi 05.00 Her Şey Oğ- lum Için (0212 355 0101). 10.00 Harika Pazar 12.00 Formda Hayat 13.30 Dekodizayn 15.15 Airport 16.00 YTV 17.30 Dizi: Saklambaç 19.00 Ana Ha- ber 20.00 Dizi: Belalı Baldız 21.30 Şimdı Zayıflamak Istiyorum 23.00 Bir Erkek Hakkmda 00.45 Son Haber (0 212 354 30 00). 11.05 Ankara Kulisi 12.10 Karalama Defterı 14.05 Cosmopolıs 15.15 3 Ekım: Avrupa Karan 16.10 Super Lıg Özel 17.05 Frekans 18.00 Desıng360 18.30 Işte Gündem 20.05 Pozıtif Eğitım 21.15 7. Vıtes 21.50 Futbolmanıa 00.45 Golf Özel (0 212 413 56 00). a12.00 Sağduyu 15.15 Zamanın Ru- hu 16.00 Italya ügi: Milan-Reggina (Naklen) 18.00 lin- giltere Lıgi: Liverpool-Chelsea (Naklen) 20.40 Samba Futbol 21.30 Italya ügi: Juventus-lnter (Naklen) 23.30 Ve Gool... 01.30 WTCC (0 212 288 51 52). 11.35 Belalı Silah 13.15 Viva Show Tatilde 14.00 AtYa- nşı 18.00 Çizgi Film Kuşağı 18.30 Soygun 20.15 Büyük Lokma 21.50 Içimdeki Ateş 23.30 Fan- tasyTV (0 212 336 15 15). C 11.00 Top Ten 13.00 Special VVeekend 15.00 Hit Clip 18.30 Amerikan Güreşi 20.30 Dizi: Ha- zan 22.00 Gizli Dosyalar 23.30 Flash Gündem (0272 256 82 82). . 11.30 Yakın Yer- ler 12.00 Belgesel 13.15 Senfoni 15.05 Katalog 16.00 Türkü Diyen- ler 17.45 Çizgı Film 18.30 Fıller 19.30 Haber 20.30 Bır Hoş Sada 22.00 Maytap (0 224 331 70 00). 18.40 Digital Hayat 19.30 Çağatay Yolda 21.40 Futbol Aktif 23.10 Ortadoğu Masası 00.30 Paranın Yönü (0 212 449 07 00). 11.30 Dizi:Seınfeld 12.00 GenişAile 15.00 LasVe- gas 16.00 VVİthoutATra- ce 17.00 Two and A Half Men 17.30 The Sımpsons 18.00 The O.C. 19.00 Desperate Housevvives 20.00 Smallvılle 21.00 Dizi: X-Fıles 22.00 Dızı: The 4400 23.00 Dızı: Nıp/Tuck (0 272 330 07 01). 11.55 Asya Depremi 13.45 Felaket Planı 15.35 Uçan Külçe 17.00 Göl Kaçamaklan 19.00 Moto- siklet Tutkusu 20.00 Gökyuzü Devle- n 21.00 Ünlü Olmak/0 272 330 00 88). v 10.30 Çizgı Sinema v J 12.00 Politika Durağı kArvîltıırk 1 3 - 1 5 ^ Kendını kanaıturK,4 3 0 S p o r A k t l f i 6 .3o Haydı Tatile 17.30 Çizgı Sinema 18.45 Homedrom 19.00 Işte Hayat 21.00 Nikıta 22.00 Geçmişin Göl- gesinde (0 272 355 85 001 12.10 Bekarlığa Veda 14.10 8 Mıl 16.05 Belalşbaşın- da17.35 SogukDağ 20.30 Monaü- sa Gülüşü 22.40 Solarıs 00.25 Bir NoktaSıfır (0 212 326 00 00). 09.30 Istanbul Park'ta Yanş ^ Günü:SeatCup 10.05 Istanbul Park'ta Yanş Günü: Polo Ladı- es Cup 12.35 Istanbul Park'ta Yanş Günü: Porsche Carrera Cup 15.00 DTM-Türkıye Yanşı (Naklen) 17.20 Türkıye Rallisi: Koca- elı 18.00 La üga Maçı: Real Sociedad-Real Betıs (Naklen) 20.00 La üga Maçı: Real Madrıd-Mallorca (Naklen) 22.05 Müzakere- lere Doğru 23.00 Dünya Gençler Şamp.: Tür- kıye-Hollanda (Naklen) (0 212 335 00 00). man Gözüy- le 13.00 Fuar 17.15 Franchısing Dün- yası 20.30 Borsa Bultenı 22.30 Ma- estro & Ehzabeth (0 272 465 79 49). « İ f e CNBC-e DERGİ .ÜJS BAYİDE TMC 22:00 4 4 0 23<00 nip/tuck INGILTERE LIGİ Man.Qty - Effirton (canh) JTALYA ÜGİ Milan-Reggina (canlı) İNGİLTEREÜGİ 1 8 : 0 0 üverpool - Oıekeo (caniı) İTALYA LİGİ 21130 Juventus - Inter (canh) t WTCCOTOMOBİL U 1 îı YARIŞLARI ISTANBULPARKTA YARIS GÜNÜ 0 9 3 0 SEAT CUP 10:05 POLO LADIES CUP 1 2 : 0 5 PORSCHE CARRERA CUP 15KKJ DTNl TORKİYE LA LICA 18:00 REAL SOCIEDAD CANLI REAL BET1S 23:00 TÜRKİYE-HOLLANDA Dünya Gençler Futbol Şampiyonası 3.'lük maçı bugün www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog