Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 EKİM 2005 PAZAR 14 JVLJI_J± kurtur@cumhuriyet.com.tr 42. Altın Portakal Film Festivali'nin dünyaca ünlü konuklan bu kez Asya ve Avrupa'dandı eni yüzlüportakal...• Uhıslararasıjüri başkanı John Irvin 'in kapanış gecesinde gösterilen son çalışması 'Mine Haha: Sevme Sanatı' etkileyici, sıra dışı birfılmdi. Gösterimden önce sahneye çıkan Irvin etkinlik haftası süresince çok başarılı çalışmalar izlediğini, hepsinden oldukça etkilendiğini vurguladı. ASLISELÇUK ANTALYA - 42. Altın Portakal Ulusal Film Festivali Amerikan si- nemasının ünlülerinin ardından Av- rupa ve Asya'dan da tanınmış ad- lan konuk etti. Bu konuklann ara- sında en tanınmışı 1960-70'lerin usta Ingılız oyuncusu Sir Feter OTo- ole'dü. Kraliyet Akademısi Drama- tik Sanatlar Bölümü'nü bitirdikten sonra 1955 'te sinemaya giren aktör, dönemın önde gelenleri Albert Fm- ney,Alan Bates, Rkhard Harris, De- rek Jacobi ıle Ingiliz sınemasının dünyaya kazandırdıgı sayılı oyun- culararasında. O'Toole, 'LordJim' (1962),'GeneraDerin Gecesi'(1967), 'EJvedaMr.Chips' (1969), 'ManFH- dary' (1976), 'Son lmparator' (1987) gibi önemli yapımlarda çarpıcı yo- rumlar sundu. şiddetten romantlzme... Fransa'dan gelenlerse 'Köprüüs- tü Aşıklan'yla ünlenen yönetmen LeosCaras'la 'ÇıpbkTangr/nun gü- zel oyuncusu Mathilda May dı Luc Besson,Jean-Jacques Beinex, Ofi\> er Assayas'labırlikte 'Yeni YeniDal- ga AkunTnın öncülerinden Carax, beğendiği kadınlarla ilişki kurmak içın yönetmen olduğunu, dünya si- nemasını pek izlemediğini, pek kül- türlü olmadığını, filmleri için iste- diği gibi oyuncular bulamadığını, ya- şayan sinemacılar arasında en çok 1- Kim-Ki Duk 2- Leos Carax 3- Mathilda Mav 4- Pfcter O'Toole AleksandrSokurov'u (Rus Hazine Sandığı) beğendığini, Fransa'nın zenginliğinden yararlanamayan zen- gin bir ülke olduğunu belırttı. Hem ulusal hem de uluslararası yapımlarda (Çakal, Colette Olmak, Life Force) izlediğimiz, dedesi Türk, nınesı YunanJı Mathilda May, Fran- sa'da film çekimlerinin eğlenceli, rahat bir ortamda geçtiğini, ABD'de ise ekıplerin daha ciddi, disiplinli olduğunu, Bruce WiDis, Richard Gere gibi starlarla çalışmanın ona çok şey kattığını vurguladı. Fran- sa'da kadının özellikle politikada er- keklerin gölgesinde kalarak ezil- diğiru de belirten May, 'ÇıplakTan- go'da oynadığı zaman çok genç ol- duğunu, o zamanlar doğru seçim- ler yapamadığını, kullanıldığını hissettiğini söyledi. Asya'dan katılan Güney Koreli Kim-Ki Duk, filmlerinı yaşamdan, . düş gücünden, düşüncelennden yo- la çıkarak oluşturduğunu söyledi. Yönetmen, çalışmalarında diyalo- ğa çok az yer verdığıni, gerçekle düşü ıç içe geçırerek bedensel oyun- culukla duygulannı izleyicıye ak- tardığını yeğledığıni, L'luslararası Yanşma'dakı 'Yay' fılmınde yaş- lanmayı, mutluluğun her zaman fi- ziksel olmadığuıı. aynı zamanda da tinsel olduğunu belirtti îlk çalış- malarında şıddetı ön plana alan si- nemacı, son filmlennde romantız- me yönelerek çoğunlukla aşk. ya- şam, yaşlılık temalarını ele alarak biçem değiştirdığıni de ekledı. Her filmini bır cümleyle sonlandırdığı- nı, favori tümcesinın ne olduğu so- rulunca da, " Beyaz ve siyah ayn de- ğiL, aynı renkkrdir" diye yanıtladı. 1. Avrasya Festivali'nde yanşan filmler çok ilginç temalan işliyor- lardı: 'Benimle Ol' adlı Singapur yapımında Eric Khoo, aşk, umut, yazgı, yalnızhk, iletışimsızliği ör- tüşen öykülerle aktanyor, kahra- manlarını sevgide birleştiriyor. 'Dört'te Dya Khrzhanovsky, dağı- lan Sovyetler Birhği'nı bır cehen- neme benzeterek bireylerin yaşam- da kalma savaşımlarını, Rusya'da- ki sosyal ve politik değişimi vuru- cu, karamsar bir anlatım ve görsel- likle sergiliyor . Macar Kornel Mundnıczo nun 'Johanna'sı 'Je- anne D'Arc'm Tutkusu'nun müzi- kal bir yorumuydu. Uyuşturucu ba- ğımlısı Johanna ölümün eşiğınden döndükten sonra bedenini hastala- ra sunarak mucizeler yaratır, ama genç kadının da\Tanışları hastane personelını rahatsız etmeye başlar. Danimarkah Lars Von TVier 'ABD: Fırsatiar Ulkesi' üçlemesınin ikin- cı bölümü 'Manderiay'de beyaz efendi-sıyahi köle düzeninı zekice, ustaca sorguluyor.. 'Avrupa'nın Kaymağı' bölümün- de yer alan usta Alain Resnais'nın 'DudaktanOhnaz'ı eğlenceli, neşe- li, iyi yönetilmış ve çekilmiş bir operet. Özel Gösterim'lerdeki 'Ölü Gelin' Tûn Burton'ın yaratıcılığı- nın, düş gücünün eşsız bir örneğı, 'Noel Gecesi Kâbusu'ndan sonra ikinci kez denediği animasyon tü- ründe Burton yine çok başarılı. Sıradışı bir fllm... 'Siyah Beyaz Şarlo Gecesi'nde unutulmaz Sır Charies ChapfiıTın 'Şarlo Pblis', 'Şarto Göçmen', 'Buz Pateni' torunu Kiera ChapBn ın su- numuyla Antaryalı sinemaseverler- le buluştu. Kendisı doğmadan beş yıl önce yaşamını yıtiren dedesi Charies Chaplin'in "tnsan yaşam- da ne yaparsa yapsuı ister çöpçü o\- sun ister yer temiztesin, yeter ki iyi yapsuı" sözüyle büyüyen K. Chap- lin en çok 'Şarlo Göçmen'ı sevdı- ğim söyledi. Tanınmış piyanistlerı- mız Behzat Gerçeker ve Burçm Bü- ken'in besteleyip dört el piyanoyla çaldıklan müzikler geceye ayn bir tat kattı. Uluslararası jüri başkanı John Ir- vin ın kapanış gecesinde gösteri- len son çalışması 'Mine Haha: Sev- me Sanatı' etkileyici, sıra dışı bir filmdı. Göstenmden önce sahneye çıkan Irvin etkinlik haftası süresin- ce çok başarılı çalışmalar izlediği- ni, hepsinden oldukça etkılendığı- ni vurguladı. Frank VYedenkind'ın 'Mine Haha or Physkal Education of Young Girb' romanından uyar- lanan yapım, 20. yüzyılın başında Almanya'da balerin yetiştıren yatı- lı bir okuldaki şiddeti, acımasızlı- ğı, sömürüyü yetkin bir anlatım ve görsel bütünlükle izleyiciye aktan- yor. Baş rolünde Jacqueline Bis- set'nin oynadığı Itaryan-lngiliz-Çek ortak yapunında estetik güzelliğin altındakı bastınlmış duygular, hırs- lar olabıldiğince duyumsanıyor. FESTtVAL SONA ERDİ En İyi FUm Ödülü 'ŞanghayDüşleri'ne GURSUKUTNT ANTALYA-42. Altın Portakal Film Festıvali'ni uluslararası boyuta taşıyan "1. Lluslararası Avrasya Film Festivali"nde "En tyi Yönetmen" ödülünü "Four-Dört" adlı filmin yönetmenı Rus Üya Kırcanovski "En tyi Fîhn" ödülünü yönetmenlığinı Vang Şiaoşuai'nın yaptığı "Şanghav 1 Düşleri" adlı film aldı. 42. Antarya Alhn Portakal Film Festivali, Korhan Abay ve Şebnem Dönmez'in sunuculuğunu yaptığı Aspendos Antik Tıyatrosu'ndakı kapanış töreruyle sona ererken ödüller de sahiplerini buldu. Altın Portakal çatısı altında bu yıl ılk kez bağımsız olarak düzenlenen \e 15 filmin yanştığı "LTusal Belgesel Fîlm Yanşması"nda binncihğı Bingöl Elmas ın "Ağustos KanncasT adlı belgeseh kazandı. Yanşmada, "10. Gezegen: Bagdat'ta Yek Başına" belgeselıyle Melis Birder'e de "Jüri Özel Ödülü" verildı. Kısa film kategorisindeyse Fatih Kmlgökün "Toz" adlı Fılmi birincıliğı kazandı, Mehmet Bahadır Er'in "Zflzal" adlı filmi "Jüri Özel ÖdüKTne layık görüldü. Festıv alde, "Onur Ödülü" ünlü aktör Peter O'Toole \e Güney Kore sınemasının özgün yönetmenlennden Kim Ki-Duk a verildı. Törene, festivalin yabancı konuklanndan Fransız aktns Mathilda May, Chariie GıapBn'in torunu model Kiera ChapBn. yönetmen Ferzan Ozpetek, Nuri Bilge Cevian, oyuncular Şener Şen, Hülya Koçviğit, Aytaç Arnıan, Yümaz Erdoğan, Zuhal Olcay \ e Nurgul \eşüça> ın da aralannda bulunduğu çok sayıda yerlı ve yabancı yönetmen \e oyuncu katıldı. Ankara'ya sanat müzesi • ANKARA (ANKA) - Hacettepe Cniversitesi Ankara'ya bir sanat müzesi kazandınyor. 850 metrekarehk bir alanda kurulan ve 4 Ekım tan- hınde hizmete girecek olan Hacettepe Sanat Mü- zesi'nde ağırlıklı olarak çağdaş Türk sanatı ör- neklenne yer verilecek. Müzede; Adnan Turani, Abıdin Elderoğlu, Neşet Günal, Nevzat Akoral, Hikmet Onat, Turan Erol, Sabn Berkel, Feyha- man Duran, Mustafa Ayaz, Burhan Doğançay, Nun Abaç, Abdurrahman Kaplan ve Hamıye Ço- lakoğlu gibi dünyaca tanınmış sanatçılann yapıt- lanndan oluşan Hacettepe Koleksiyonu'nun ya- m sıra, zaman zaman belli bır temaya dayalı pro- je sergileri de izleyıcilerin beğenisine sunulacak. Mühendis ve mimarlar olarak Bugün 13:30'daKadıköy'de YURTSEVER CEPHE'NİN MİTİNGİNDEYİZ Uluslararası İstanbul Fuarları www.tayap.com.tr BIRLIGİ ÎURKISH PUBLISHERS ASSÛCIATfON 8-16 Ekim 2005 ***24. İstanbul Fuarı TUYAP FUAR VE (ÇONGRE MERKEZİ'NE FUAR SÜRESİNCE GEÇERL! IETT OTOBUSLERIHAREKET NOKTALARI VE SAATLERIT U Y A P FUAR VE K O N G R E MERKEZİ'NE FUAR S Ü R E S İ N C E GEÇERLİ UCRETSİZ SERVİSLER İSTANBIR TEKMIK ifldVERSİTHSİ (Masiak) ristahb JTBOIİIUUÖMÛ I Gelis -1330-1130 ESötLfflOTOGARI I A «TATÛRKKÜLTORMBHtEZI GaKf :'0 00-15.30 fYukandakı saatler arasmda her yanm saatte txr harBhet edecekdr) :1000-11 00 :1S.0O [ YukandaM sâatler arasında her saat başı haı*et «tecektır) 1000-1330 BMOffltÖY OEHÎZOTOSÜSlBaiSKRESİ 0TDP*R« Gtli? .1000-16.00 (Ytıtandac saarjer arasında her yamı saatte r» harew edeceMr) DSn8|:t4X-!900 (Yolandak! saatler arasmda her saat ba$ hareüet edeceter) MARMAMMVERSrrESİ Selil -1030-1230-1430 D5nâ»: 13.30-17 00 İSTANBUL OriVBOİTBI 1030-12 30 :13 00-17 00 GOb Dİofi| YILDIZ mam üt«vERsmst (YıMız) Gela -1030-1300 Dö«U5 1500 B0ĞAZ1Çİ ÛNİVERSrTESİ (Rnrmli Hisarûsti Durajı) Gefts 103-3 '300 tote -1030-1300 .1500 MİMAR S1NAN GÛZEL SANA1UR UHİVEflSİTESI IFındıHı) Gelıj 1000 DSnus: 15.00 1300 * OnhraoMhnttıı katofl Mrvuler ud«ce lıatU ıçı linleııle ga(*rhıHt T i n » l ı ı ı l ı ı t l K l r n ı l t l ü a <k s<Kr l l ı ı ı l K i l ı ı » ı r t n t ı t ı l l ı t l ı l <l|l«tlrmt> H a k t ı ı ı ı ı H l p n ı BEYLİKDÜZÜ - FUAR ALANt RİMG SEFERİ 8EYKEOT-BEK0-BIZIMKEMT-8UYıJKŞEHIR-MIGROS- CARREfOURSA-TATILYA-BüYUKŞEHİR-RJARALANI aurakianratan 10.30 -19.00 saatten arasmda sjreki yatnimaMadK A BÜYÛKÇEK¥E« - FUAR AUW RİN6 SEFERİ ECZANE-BUYUKÇaCMECE ANA UST GEÇ1T-FUAR ALANI duraklanndan 1«.38 - I M t saatler; arasmda sûreMı yaırimaktadtr ufi ICCA KünMlFuar En*j.ln.ı Btrtlıj. TÛRK1YEFUAR rAPHKILARIOERNEÖİ ÜyıKııntui TSENISO9001:20O0j kllkıllrıyll Kutrtuk (IDO önû) PeronAlanı VıyadûkAltı Batorko» OzgûrUkMeydanı KaymakamlıkÖnG FmrjG«)iş 093(FI4 30aras1 btr saat arayta Fıara Gelis 093ai5 30ar bır saat arayta FuaraGett» 093Q/1S30arası bır saat arayla Foardan 08nüs 13 00/1900aras hr saat arayta FnantosOönû? 1300V1900arası bır saat arayla Fuartjıı D6n6s 1300/1900 arası bır saat arayla FuaraGelif 09 3O/15 30arası yanm saat arayta Fsara Gelts 0930/15 30arası yanm saat arayta FoaraGellt 09 30/16 30 arası yanm saat arayta Fuarfan Dönûş I3 0û20 90arası yanm saat arayta Fmrdan DSnüf i3 00/20 00arası yanm saat arayla Ftıartsn Donüş 130(V20 00arası yanm saat arayla Bilgi için: www.islanbulkitapfuart.com ziyaret ediniz Ziyaret saatleri: HAFTA SONU: 8-9-15-16 Ekım 2005 (10.30-20.00) HAFTA İÇİ: 10-11-12-13-14 Ekim 2005 (10.30-19.00) Giriş 5 YTL'dir. Öğrenci. öğretim üyelerî ve emekliler için giriş ücretsizdir. İETT otobüsleri aşağıdakı ücret tarffesi çerçevesınde hareket edecektir: - Anadolu yakasındakı hareket noktasından, 3 bilet (tam / indirimli) geçertidır. - Avrupa yakasındakı hareket noktaianndan, 2 bılet (tam / indınmli) geçeriıdir. İETT ânceden bildlrmekjizin barekel yerleri v« «aallerlni değlştlrme hıkkına tıhiptir. TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ'NE YENİBOSNA'DAN ULAŞIM Yenıbosna'dan Buyûkçekmece - Çatalca - Sılıvn Otobüslen ıle Fuar Alanırta ulaşılabılır Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü, Büyükçekmece İstanbul Fuar Alanı ve Merfcez Ofis: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi E5 Karayolu, Gürpınar Kavşağı 34522 Beylikdüzü, Büyükçekmece Istanbul-Türkiye Telefon: 90(212) 886 68 43 (70 hat) Faks: 90(212) 886 66 98 - 886 67 15 İıVernet: www.tuyap.com.tr E-pos'a: Yurtiçi Sat ?: yurticisatis@tuyap.com.tr Yurtdışı Satış: sales@t yap.com.tr Fuar Alanı: fairarea@tuyap.com.tr Tanıtım-Halkla İlişkiler: artlink@tuyap.com.tr B u F u a r 5 1 7 4 S a y ı l ı K a n u n G e r e ğ i n c e T ü r k i y e O d a l a r v e B o r s a l a r B i r l i ğ i ( T O B B ) İ z n i i l e D ü z e n l e n m e k t e d i r .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog