Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

2 EKİM 2005 PAZAR CUMHURİYET DIŞ HABERLER Sendika lideri serbest • PARİS(AA)- Korsika'da Işçı Sendikalan'nın Genel Sekreteri Alaın Mosconi dün serbest bırakıldı ve Korsika'ya döndü. Fransız hükümetinin, zarar ettiği gerekçesiyle Korsika Ulusal Akdeniz Şirketrni(SNCF) özelleştirme girişimine karşı çıkan denizyollan işçileri salı günü greve gitme karan almıştı. SNCF çalışanlan, çarşamba günü, özelleştirme girişimine karşı çıkmak için Marsilya Limanı'nda demirleyen bir feribota el koyarak denize açılmışlardı. Bu eylem, Fransız güvenlik güçlennin, havadan helikopterlerle feribota üııp göstericilere müdahale etmesi ve Mosconi ile Felix Da Gregorio adlı sendikacıyı gözaltına almasıyla sona ermişti. Öğrencilere ateş açıldı • GAUHATI(AA)- Hindistan'ın kuzeyindeki iki ayn kasabada hükümeti protesto eden öğrenciler üzerine polis tarafmdan ateş açıldı. Ateş açılması sırasında 12 öğrenci öldü. Öğrencılerin polisin üzerine taşlarla saldırdığı ve bunun üzerine polisin kendilerine ateş açtığı öne sürüldü. Karşılıklı çatışmada 100 kişinin de yaralandığı, bunlardan 54'ünün polis olduğu bildirildi. Myers'ın yerine Peter Pace • WASHENGTON (AA)-ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Richard Myers, 4 yıllık görev süresini tamamlayarak emekliye aynlırken yerine yardımcısı Orgeneral Peter Pace geldi. Washington yakınlanndakı Fort Myer üssünde düzenlenen törende Myers, resmen görevinı Genelkurmay Başkan Yardımcısı Pace'e devretti. Vietnam savaşında pilot olarak çarpışan 63 yaşındaki Hava Orgeneral Myers, veda konuşmasında, "Terörle savaş, hiçbir zaman bu kadar büyük önem taşımadı" diyerek. Irak'taki görev sona ermeden Amerikan ordusunun kesinlikle bu ülkeden geri çekilmemesi gerektiğini söyledi. Komutan Gafar yakalandı • KÂBİL(AA)- Taliban komutanlanndan Gafar, Afganistan'ın Gazne ilinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Polis yetkilileri, kadın kıhğında kaçmaya çalışan Gafar'ın, Afgan ve ABD kuvvetlerinin düzenlediği baskın sonucu evinde yakalandığını söylediler. ABD ordusundan yapılan açıklamada. yakalanan Taliban komutanının, ev yapımı bomba, fiize ve küçük çaplı silahlarla düzenlenen saldınların kilit ismi olduğu helirtilrii Batı Şeria'daki yerel seçim sonuçlanna Hamas itiraz etti Seçimin galibi El Fetih Dış Haberier Senisi - Filistin'de yapılan yerel seçimlerin son aşamasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın lideri olduğu El Fetih'in galip geldiği resmen açıkJandı. Yerel Seçimler Yüksek Komisyonu Başkanı Cemal el Şubekt Batı Şeria'daki 104 yerel meclisten 51 'inin denetimini El Fetih'in, 13'ünün denetimini Hamas'm. 40'ının denetimini ise diğer grupların kazandığını söyledi. Batı Şeria'da 82 kasaba ve Japonyadan BM ve ABD'yeyardım tehdldi Dış Haberier Servisi - Birleş- miş Milletler'e (BM) yaptığı reform önerisi destek bulma- yan Japonya, yaptıklan mali yardımlan azaltmanın yollanru tartışanABD Kongresi'ninbu yönde bir karar alması duru- munda kendisinin de BM'ye yardımını azaltacağını açıkladı. Yılda yaklaşık 2 milyar do- larla BM bütçesinin yüzde 19.5'likkısmını karşılayan Ja- ponya, bu bütçenin yüzde 22'si- nikarşılayan ABD'nin ardın- dan ikinci sırada yer ahyor. ABD ve Japonya'nın ödenek- lerinde kesintiye gitmeleri, BM'nin yüz milyonlarca do- larlık bir mali kayba uğraması anlamına geliyor. BM Güvenlik Konseyi'nin genişletilmesi planlan çerçe- vesinde Konsey'de bir daimi üyelik isteyen Japonya, kendi- si dışında Almanya, Hindis- tan ve Brezilya'dan oluşan "G4" adı verilen grupla ağus- tos aymda bu konuda bir ka- rar tasansı hazırlamış, ancak 191 üyeli BM Genel Kuru- lu'nda, gerekli 128 ülkenin desteğini bulamamıştı. Japon- ya'nın yeni bir strateji geliştir- mekte olduğu kaydedildi. köyde önceki gün yapılan seçimler arifesindeki kamuoyu yoklamalan, Hamas'ın yüzde 30 oy oranıyla önde olduğunu gösteriyordu. 144 bin dolayında seçmen. mayıs ayındaki ilk aşamanın aksine tek tek adaylann yerine Filistinli gruplar tarafmdan belirlenen listeler için oy kullandı. Hamas ise açıklanan resmi sonuçlann halkm iradesini yansıtmadığını iddıa etti. Hamas "ın sözcülerinden Sami Ebu Zuhri Filistin Seçim Komitesi'ni suçladığı açıklamasında, sonuçlann çarpıtıldığmı. El Fetih'in önde gösterildiğini ileri sürdü. Hamas'ın, seçim sonuçlanna resmen itirazda bulunmayacağını ifade eden Zühri, yerel seçim komisyonunun önyargıh bir açıklama yaptığmı, Hamas olarak halka doğrunun ne olduğunu anlatacaklannı kaydetti. eskısın SIEMENS AYSE yenıs TurkcellExtra ve Abone Merkezleri'nde! Eskl cep telcfonunuzu TurkcellExtra ve Abone Merkezleri'ne getirin, yepyenî Siemens CF75İ, 70 YTL indirimli alın. 'DiRiMLE! iA Kamera SM:. EMS. MMS 40 polıtorıık 2İİ Sfcsı PC uyumlu 5IM toolkıt Irak'ta anayasa referandumu öncesinde şiddet olaylannm artması bekleniyor ESKl BAKANIN GAFI ABD'de ırkçılık tartışması Çekflme tarilıibefirsiz • ABD ordusu daha önce 2006 başlannda Irak'tan asker çekebileceğini açıklarken güvenliğin sağlanamadığı gerekçesiyle bu karann belirsizleştiği kaydediliyor. DışHaberierServisi-Irak'ta 15 Ekim'de yeni anayasa için yapı- lacak referandum öncesi şiddet olaylannın artacağı uyanlan sü- rerken ABD birliklerinin Irak'tan çekilme karannda gelecek 2.5 aylık dönemin belirleyici olaca- ğı öne sürüldü. Irak'taki ABD birliklerinin ko- mutanı Orgeneral George Casey, Irak'ta anayasa referandumunun ve genel seçimlerin yapılacağı 2.5 aylık dönemin çekilme takvimi açısından kritik olduğunu belirt- ti. Casey, daha önce bahar ayla- rında çekihnenin başlayabilece- ği yönündeki açıklamaları ha- tırlatıldığında, "Önümüzdeki75 gün bizim için kritik. Ne olduğu- nu gördükten sonra bir değer- lendirme yapabileceğjz" dedi. Casey konuşmasında son dö- nemde kendi başına operasyon yapma yeteneği olan Irak tabur- lannın sayısırun azaldığını da iti- raf etti. Casey, Irak'ta ABD as- kerleriyle birlikte çatışmalara katılabilecek 30 tabur olduğunu ABD ordusu, işkence skandallanna sahne olan Irak'taki Ebu Garib Cezae^'nden 500 tutukluyu daha serbest bırakn. Ramazan ayıdoiav«ıvla 1000 tutukhınunserbest bırakılnıası planının ikinci \e son aşamasıdün tamamlandL belirtti. ABD'li komutan, geçen aylarda bu taburlardan üçünün tek başına operasyon kapasitesine sahip olduğunu, ancak bu sayı- nın şimdi bire düştüğünü itiraf et- ti. Bu arada Irak'ın 15 Ekim'de referanduma sunulacak olan ana- yasa taslağında yeni değişiklik- ler yapılması planlandığı açıklan- dı. Irak Devlet Başkanı Celal Ta- labani. taslakta değişiklik yapma- ya hazırlandıklannı söyledi. 'DemirYumruk'1 operasyonu Irak Devlet Başkanı, anayasa taslağma karşı çıkan Sünnileri ikna rurlannın devam ettiğini belirtti. Celal Talabanı. önümüz- deki 10 gün içerisinde anayasa taslağında bazı değişikler yap- mak için girişimlerde bulunacak- lannı açıkladı. ABD ordusu, Irak'ta Suriye sının yakınında direnişçilere yö- nelik operasyon başlattı. Ame- nkan ordusu, 1000 kadar Ame- rikan askerinin katıldığı "Demir Yumruk" adlı operasyonun ba- tıdaki Anbar eyaletinde Irak-Su- riye sınınna 12 kilometre mesa- fedeki Sadea kentinde yapıldığı- nı açıkladı. Kaim'de bir hastanede görev- li doktor, çatışmalarda 10 kişi- nin öldüğünü ve 8 kişinin yara- landığını belirtti. Bağdat ve kuzeyinde düzenle- nen saldınlardabiri çocuk 7 Irak- lı, 1 Danimarka ve 2 ABD aske- ri öldü. Iraklı güvenlik kaynak- lan, Bağdat'ta. Arafat Camisi'nin imamı Salih Hasan Ayaş'ın, oto- mobilinin direksiyonunda silah- lı kişilerce kurşun yağmuruna tutularak, Sadr Mahallesı'nde de bir ordu mensubunun yine oto- mobılinın içinde öldürüldüğünü bildirdi. 7 yaşındaki çocuk öldü Başkentin 60 kilometre ku- zeyindeki Bakuba'da, bir asker ve bir otobüs şoförünün, kimli- ği henüz belirlenemeyen kişi- lerce vurularak öldürüldüğü, 3 askerin yaralandığı kaydedildi. Yine Bakuba'da, polislerin bom- balı araç zannıyîa ateş açtıkla- n bir araçta bulunan 7 yaşında- ki çocuğun öldüğü, yoldan ge- çen bir kişininse yaralandığı bil- dirildi. Bağdat'ın 40 kilometre kuze- yindeki Duceyl'de de biri asker iki kişinin, yola yerleştirilmiş el yapımı bir bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiği açık- landı. Öte yandan Irak polisi, ül- kenin güneyindeki Basra kenti yakınlarında, yol kenanna yer- leştirilen patlayıcının infilak et- mesi sonucu bir Danimarkalı as- kerin öldüğünü açıkladı. VVASHINGTON (AA) - ABD'de muhafazakâr eğilimli es- ki eğitim bakanı VVilliam Ben- nett'in, ülkedeki yüksek suç ora- nımn büyük ölçüde azaltılması için siyah bebeklerin kürtajla ahn- masının gerektiğını söylemesi ül- keyi kanştırdı. Bennett, bir radyo programında yaptığı konuşmada. "Eğer tek amaç suç oranlannın düşürühne- siyse bunu yapabilirsiniz. Bu ülke- deki her shah bebegi dogmadan kürtajla alırsanız, suç oranı da aşa- ğrva iner. Bu, tabii ahlaken kabul edilemez bir durum, ama suç ora- nı bu yolla iner" dedi.Bennett'in sözlerinin büyük tepki toplaması üzerine Beyaz Saray sözcüsü Scott McCleDan, "Başkan George Bush, bu açıklamanm hiç de uygunotaıa- dığuu düşünüyor" dedi. Siyah liderierden tepki ABD'deki siyah toplumun lider- leri ise Bennett'i ırkçılıkla suçla- dılar. Siyah haklan liderlerinden rahip Al Sharpton, "Bennett, si- y-ahJarla suç kavTamını eşanlam- h görüyor. Bu da açıkça ırkçılık" diye konuştu. Muhalefetteki De- mokrat Parti'nin teşkilat başkanı Howard Dean de Bennett' in söz- lennı "nefret dolu bir açıklama" olarak nitelendirerek "Acaba bu sözler. iktidardaki Cumhurtyetçi Parti'nin görüşlenni de yansıü- yor mu" diye sordu. ISRAİL MtLLETVEKİLLERl WASHINGTON'A UYAR1DA BULUNDU: Iran'ı durdurmak şart Dış Haberier Servisi - ABD'yi ziyaret eden bir grup İsrailli milletvekili, Washington yönetiminden ve müttefiklerinden Iran'm nükleer çabalannı gerekirse güç kullanarak durdurmalarını istediler. tsrailli vekiller, "yoksa en kötü ihtimalde bunu tsrail'in yapacağı" mesajım verdi. Sağ eğilimli Ulusal Birlik Partisi milletvekili Arieh Eldad. The Washington Times gazetesine yaptığı açıklamada, Iran'ın. güç kullanımı dışında hiçbir tehditle durdurulamayacağını iddia etti. Israil'in tran'a karşı tek yanlı Ahmedinecad: Petrol satışını keseriz Dış Haberier Servisi - tran Cumhurbaşkanı Mahmud Ah- medinecad. Iran'ın nükleer dosyasının BM GüvenUk Kon- seyi'ne gönderilmesi duru- munda petrol sattşlannı kısma tehdidinde bulundu. Birleşik Arap Emirlikle- ri'nde yayımlanan Haliç Ti- mes gazetesine verdiği demeç- te Ahmedinecad, tran'ın nük- leer programı konusunda iş- birliği yaptığmı, nükleer te- sislerde günlük denetimler için 1200'den fazla kişi ve izleme kameralan bulunduğunu söy- ledi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), geçen haf- ta cumartesi günü muhtemel yaptınmlar için gelecekte İran'm dosyasının BM Gü- venlik Konseyi'ne gönderil- mesini tavsiye eden bir kara- n kabul etmişti. Gözlemciler, Iran'ın petro- lünü, Tahran'ın dosyasını BM'ye götürmeye çalışan ül- kelere karşı kullanabileceğini söylüyorlar. tran yönetimi, dosyasının Güvenlik Konseyi'ne gön- derilmesi halinde nükleer te- sislerinde BM denetimleri- ne izin vermeyeceğini ve uranyum zengüüeştirme ça- lışmalarına başlayacağını, dosyanın gönderilmesine olumlu oy veren ülkeleri ce- zalandırmak için bu ülkele- re karşı ticaret kartmı oyna- yacağmı açıklamıştı. harekete geçmesini "en kötü senaryo" olarak nıtelendiren ve bunun tslam dünyasında infiale yol açacağını belirten Eldad, "Yîne de yapmamız gerekirse bunu yapanz. Ancak bunu ABD ve uluslararası toplum yaparsa tepkilerin smırh kalması şansı \ar" dedi. tktidardaki Likud Cephesi milletvekili, parlamento savunma ve dışişleri komitesi başkanı Yuval Steinitz de tran'ın 2-3 yılda nükleer silah sahibi olacağını savunarak, "Biz, İranuı nükleer silahlannı, İsrail'in varnğuıa, tüm Ortadoğu'ya ve Ortadoğu'daki tüm Baü çıkarianna karşı bir tehdit olarak görüyoruz" diye konuştu. Steinitz, "En iyi umut, ABD'nin ve diğer büyük güçlerin, İranlı lideriere, nükleer programlaruun mey\elerini göremeyeceklerini açıkça göstermesi. Yoksa sadece \ apünnı ve tecrit tehditleri işe yaramajacak" dedi. Merkez eğilimli Şinui Partisi'nin lideri Tommy Jozef Lapid de tsrail'in, Iran'ın nükleer bomba tehdidi altında vaşavamavacaginı sövledi. eskisini yenısı TurkcellExtra ve Abone Merkezleri'nde! Eski cep telefonunuzu TurkcellExtra ve Abone Merkezleri'ne getirin, yepyeni Sony Ericsson K300i'yi, 70 YTL indirimli alın. Üıııck §ft&i~e •"^ Sony Erıcss 70YTL İNDİRİMLE! VGA Kamera. SMS. EMS, MMS. 40 polrtonlk zil sesi. ' SMtoolkrt.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog