Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

V* Cumhurfyef L - K 1 T A P L A R 1 SÖYLEVI-II RV.Velidedeoğlu ÇagP»zariadM<ıŞ TüAocagıCad.No3941 (W3M)Ogaloğhı-IsBnbulTel (212)514 0196 Cumhuriyet ^"Cumhuriyet k ^ - K 1 T A P L A R 1 SÖYLEV-III-BELGELER H.V.VelidedeoğIu Çag Pszadam A.Ş Tükoap Cad No » 4 1 134334)Cagalofclu-tsanbulTd (212)5140196 82. YIL SAYI: 29232 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19 EKİM 2005 ÇARŞAMBA Saidi Nursi'nin vasiyetini yaşatmak isteyen müritler laik kadrolan saf dışı bırakıyor Van'da derin kavga [ŞKIN'INTUTUKLANMASINA TEPKİ Rektörler sahip çıktı Inönü Üniversitesı Rektörü Hilmioğlu, yargı süreci devam ederken Prof. Dr. Aşkın'ın "de- lilleri yok etme, gizleme veya değiştırme ola- sılığı" gerekçe gösterilerek tutukJanmasının akademik camiada çok derin üzünfü ve kaygı yarattığını ifade etti. Anadolu Üniversitesı Rektörü Ataç, Türkiye tarihinde ilk kez bır rektörün turuklandığını anımsattı. Dicle Ünı- versitesi Rektörü Canoruç da Aşkın'ı "delıl- leri karartma" gerekçesiyle tutuklamanın gerçekçi olmadığını vurguladı. • 8. Sayfada ıren savımmme eylemine katıldıgı icin üniversiteden atılan 'Kara Dekan' vunmasında 'Ben o gün ailemle gezmeye çıkmıştım' dedi. p Kur*uîtı'nr,*ı 'n ıhraç rdıloıı ı IJrkanı İKırsun iK'/dıfiını' lıiıban k'Sındcn *m<vkı SaidiNursi 'nin, uğruna tımarhaneye atıl- dığı ve 'Medreset-üz Zehra' adım ver- diği üniversite düşünüyaşama geçirnıek isteyen müritler, arkalarına siyasi gücü de alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesı Rektörü Prof.Aşkın önderliğindeki laik kadrolan saf dışı bırakmaya çalışıyor. ıl<lı daymış' tlr iıleMVİt? ııcU 1 ct > >ok 1 l)ajıgın 'DUI'MIII 1! MAft-nil^til oplıılugn k.ıısl hı»tt* Kj|XMtlaj aleaiyle d^ftiJ, eylçjncilerle e| Prof.Aşkın, 1995'te öğretim görevlisi olarak Van'a atandığında tarikarçı kuşatmayı fark etmişti. Bu döncmdeTıp Fakültesi Dekanı olan Prof. Dur- sun Odabaş, şeriatçıların düzenlediği türban eylemine katıldığı gerekçe- siyle 19 öğretim üyesiyle birlikte üniversiteden atıJdı. Miicadelesini rek- törliik döneminde de sürdüren Aşkın, dinci kesimin hedefi olmuşru. MEHMET FARAÇ Van Yüzüncü Yıl Üni- versitesi Rektörü Prof. Yücel Aşkın'a yönelık operasyonun altında, Sa- idi Nursi'nin 100 yıl ön- ce Van'da yaşama geçır- meye çalıştığı "Medre- set-üz Zehra" ıdealinın kavgası da yatıyor. Nor- sı'nin, düşünü yaşama ge- çirmek isteyen müritler, arkalarına siyasi gücü de alarak Aşkın önderliğin- deki laik kadrolan saf dı- şı bırakmaya çalışıyor. 1878'deBitlis'inHızan ilçesinin Nurs köyünde doğan Saidi Nursi, ilk eği- timinı Tağ köyündekı medresede ağabeyı Mol- la Abdullahtan alıyor. Coğrafya, matematık ve kimya ile ilgılendiği ılen süriilen Nursi'nin kafasın- da bir süre sonra medrese- lerde "din ilimleriyle birlikte müspet ilimlerin de okutulması" düşünce- si beliriyor. Nursi, eğıtım içerigı ve yönetim şeklıni MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Bir ulusun makûs kaderini değiştiren kent SAMSUN Anadoiu ve Anadolu ınsanının kaderının değışfığı kent, umudun ve zaferın ızlerını taşıyor Devnlmış koca ımparatorlukfan Turkıye Cumhurıyetı'ne açılan yolun ilk durağı Samsun . Cumhuriyet le birlikte. Özal döneminde özel yasalarla Türkiye'ye giren Arap ve İslam sermayesi Erdoğan'la doruğa çıktı Türkiye'ye yeşil kıısatıııa YOİU 80 darbesi açtl ANAP, RP ve DYP'nin kurduğu tüm hükümetlerin açık ve örtülü desteğiyle Türkiye'yi adeta sarmaşık gibi kuşatan yeşil sermaye, Türk Tele- kom'u alması ve Istanbul'a yatınm anlaşmasıyla yeniden ülke gündemine oturdu. 1980 darbesinin ardından işba- şına gelen hükümetlerde ekonomiyle ilgili bakanlıklara özellikJe Islami finans kurumJanyla yakın ilişki içinde olan isimleringetirilmesiyle yeşil sermaye güçlendirildi. Batl gtidümündeler Yeşil sermayenin küreselleşme kapsamında giderek sistemle bütûnleştiğine dikkat çeken araştırmacı yazar Faik BuJut, ABD'nin ıhmlı Islam pro- jesi nedeniyle mali tekellerin Islam sermayesini de yö- netmeye başladıklannı vurguladı. Araştırmacı-yazar Er- gün Poyraz da konuya Batı'nın Türkiye üzerindeki çıkar- larını dikkate alarak yaklaşmak gerektiğini söyledi. BARIŞ DOSTER ve TARKA> TEMUR'un haberi • 7. Sayfada 'EndÜStrl'yl Çete bOŞalttl' Inanç sömürüsüyle 11 bin 800 kişiden toplanan paralan zimmetine geçirmek suçla- masıyla cezaevinde bulunan eski Endüstri Holding Yöne- tim Kurulu Başkaru Mustafa Ertekin, TBMM Araştırma Komisyonu'na başvurarakkendisinin de dinlenilmesini is- tedi. Komisyon, bugün kendisinden sonra görev alanlann çete kurarak holdingin içini boşalttıklannı ileri süren Er- tekin'i dinleyecek. AYŞE SAYIN'un haberi • 7. Sayfada BAYKAL'DAN ERDOĞAN'A SUÇLAMA Tazarlarken komisyon mu alıyorsun?' Başbakan Erdoğan'ın "Ülkemi pazarlamakla mü- kellefim" sözlerini eleştiren CHP lideri BaykaL "Başba- kan tüccarpazarlamasından Türkiye pazarlamasına geç- ti. Ama pazarlamacı haklı olarak komisyonunu alır. Ülkeyi pazarlarken komis- yon mu alıyorsun Sayın Baş- bakan?" diye konuştu. Partisini eleştiren "eski solcular"a "Önce sağ- cı, sonra da yağcı oldular" sözleriyle yanıt veren CHP lideri, Van Yüzüncü Yıl Üniver- sitesi Rektörü'nün tutuklanmasına da tepki gösterdi. Baykal, "Olayla ilgili gelen bilgiler, hukukun tehlikeli biçimde siyasallaştınldığım gösteriyor. Herkes aklım başına alsın, Türkiye bir hukuk devletidir" dedi. • 5. Sayfada Fotoğraf: AP Seçmenden daha fazla 'evet' var Irak'ta anayasa refe- randumunun sayımı sonucunda bazı bölge- lerde seçmen sayısın- dan daha fazla "evet" oyu çıkması tartışma yarattı. flk sonuçlara göre bazı bölgelerde anayasanın kabul edil- diği haberlerinin ar- dından Sünniler seçi- me hile karıştırıldığı suçlamasında bulun- du. Clkede referan- dum sırasında kısmen hafifleyen saldınlar da yeniden tırmandı. Baş- kent Bağdat'ta arala- rında Sanayi Bakanı Osman el Necefi'nin danışmanıAyid Abdül- gani'nin bulunduğu 5 Iraklı öldürüldü. Baş- kentin üç ayrı bölge- sinde, kaçırılarak öl- dürülen 6 IrakJmın el- leri kelepçeli cesetleri bulundu. • 11. Sayfada Yükümlülük uyarısı Avrupa 'freni' gösterdi AB'nin genişlemeden so- rumlu üyesi Rehn, Türki- ye'nin yükümlülüldenni yerine getirmemesi duru- munda ABnin müzakere- leri durdurmaya hazır ol- duğunu söyledi. Rehn, ek protokolün TBMM'de onaylanmaması durumun- da ılerlemenm kaydedile- meyeceğinı de belırtti. Kıbns'ın koşul olarak AB belgelenne gırmesine bo- yun eğen AKP'den liman- lan açmaya yönelik işaret- ler artmaya başladı. Dışiş- len Bakanı Abdullah Gül, Kıbns'ta "bütün kısıtlama- ların, limanlar da dahil, bır anda hep beraber kaldınl- masını teklıf ettıklerini" açıkladı. • 11. Sayfada Göz, gözaltında TRT'de riişvet iddiası TRT Genel Müdür Danış- manı ve eski TRT Televiz- yon Daire Başkanı Mu- ammer Göz, TRT'nin ku- rum dışına yaptırdığı tele- vizyon dızılerinden riişvet ıstemek ve almak ıddiasıy- la gözaltına alındı. Göz'ün 160 mılyar lira riişvet aldı- ğı ileri sürülürken soruş- turma kapsammda yeni gözaltılar olabileceği belirtildi. • 8. Sayfada ÇIÇEK: BÜLBÜL GtBl ÖTTÜRECEKYETKİ ISTIYORLAR • 5. Sayfada DEPREM FIRTINASI SÜRÜYOR M 8. Sayfada BÜTÇEDE EN BÜYÜK PAY BORCA • 12. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uç Maymunlar Çağdaşlaşma, aydınlanma çabalan yargıdan des- tek beklerken; darbe yedi. Bölge halkını aydınlatmaya çalışan bir bilim ada- mı, bir rektör; Nakşilerin, Nurcuların, şeyhlerin cirit attığı bir ilde, Van'da, ihaleye fesat kanştırmak sa- vıyla tutukevine atıldı. Şu olay çağdaşlaşmaya çalıştığı savında olan, iş- mArkasıSa.8,Sü.rde G.DOĞU'NUN YÜZDE 37'Sl TÖREDEN YANA Ürküten araşürma Dicle Üniversitesi'nin Güneydoğu Anadolu Bölge- si'nde yaptığı "Namus cinayetleri anketi"nin sonucu, AB kapısında bekleyen Türkiye'deki acı gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. 430 kişi üzerinde yapı- lan araştırmaya göre, halkın yüzde 37.4'ü töre cinayet- lerini haklı buluyor. Yüzde 21.6'lık bir kesim de kulak kes- me, burun kesme ve saç kazıma gibi cezalandırma yöntem- lerinin uygulanması gerektiğini savunuyor. • 3. Sayfada FENERBAHÇE, SCHALKE 04 KARŞISINDA Garanti peşindeler Avrupa Şampiyonlar Ligi (E) Grubu'nda bugün Al- manya'nın Schalke 04 takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avrupa kupalannda 115. maçına çıkıyor. Kadıköy'deki karşılaşma 21.45'te başlayacak. San- Lacivertliler, Schalke'yi yenerse grupta ikincilik şansı yakalayacak. San-Lacivertli ekip 114 maçta 35 galibiyet, 15 be- raberlik ve 64 yenilgi aldı. Rakip fileleri toplam 122 kez hava- landıran Fenerbahçe, kalesinde ise 202 gol gördü. MSpor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog