Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

Orijinalin yerini sadec* orijinoti tutar! DOĞUŞ 0T0M0T1V Sovfa* Cumhuriyet82. YIL SAYI: 29231 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,çınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) CHP: Aşkın'la ilgili karar geçerli olsaydı kabinenin yansından fazlasının tutuklanması gerekirdi SILAHLANMA Rektör siyasi kurbanr HÜKÜMETTEN BİR TARTIŞMALITASARIDAHA Ozel okula teşvik| Milli Eğitım Bakanhğı, eğitımdeki "özelleştırmeyi hızlandıracak" yenı bır tasan hazırladı. Tasanya göre, özel okullann açılışına va- lilikler izin verecek. Veliye düşük faizlı kredı venlecek. Bazı öğ- rencilenn ücretlennin bır kısmı devletçe karşılanacak. Tasarının, daha önce gündeme getirilen 10 bın öğrencının özel okullarda okutulması projesiyle bağlantılı olduğu belırtildi. • 7. Sayfada Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Aşkın 'ın tutuklanmasının ardın- da, üniversitelerle savaşmanın siyasi gölgesinin bulunduğunu belir- ten CHP Grup Başkanvekili Koç, suçlamaların ağır cezayı gerektiren suçüstübirhalidoğurmayacağınısöyledi. Koç, bakanlannyansı hak- kında "ihaleyefesat karıştırma " suçlaması bulunduğunu anımsaîtı. Rektör YücelAşkın 'ın 'çete'suçlamasıyla tutuklanması, YÖK'üsüreç dı- şına çıkarma girişimi olarakyorumlandı. YÖK'ten izin alınması ge- rektiğini vurgulayan hukukçular, Aşkın 'la birlikte 1 kişinin daha tu- tuklandığını anımsatarak "2 kişilik çete olmaz " görüşünü belirttiler. Rektörler de olağanüstü toplanıp bildiri yayımlayacaklar. • Bölge gün boyu sallandı, yüksekten atlayan 30 kişi yaralandı. Kandilli'nin açıklaması korkuttu Ege'de deprem paııiği Merkez üssü Sığacık Körfezi açıklan olan 5.7, 5.9 ile 5.6 büyüklüğündeki sarsıntılar ve çok sayıda artçı büyük panik yarattı. Kandilli Rasathanesi, yörede sismik bir faaliyet yaşandığı- nı belirterek "Daha büyük bir dep- rem olmaz" demenin mümkün ol- madığım açıkladı. îzmir ve Mani- sa'da eğitime 1 gün ara verildi. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Iz- mır dün güne depremlerle başladı. Merkez üssü Seferihısar'a bağh Sığacık Körfezı'nin açıkları olarak belirlenen, saat 08.45'tekı 5.7, saat 12.49'dakı 5.9 ve saat 12.55'tekı 5.6 büyüklüğündeki sarsıntılar, büyük panık ya- rattı. Bölgede akşam saatlerine kadar 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Depremlerde can UZMANLAR: İSTANBUL'U ETKİLEMEZ • 8. Sayfada şanmazken panik nedenıyle yüksek- ten atlayarak kaç- makisteyen30kı- şı çeşitlı yerlenn- den yaralandı. Iz- mır ve Manisa'da, ÎzmirYüksek Tek- noloji Enstıtüsü dışındakı tüm ku- nımlarda, eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Boğaziçi Üniver- sitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştır- ma Enstıtüsü Müdürü Gülay Barbarosoğ- lu, yörede sismik bir faaliyet yaşandığını belırterek "Daha büyük bir deprem ol- maz" demenin mümkün olmadığını söyle- di. Barbarosoğlu, yurttaşları bölgedekı ha- sarlı binalara girmemeleri konusunda uyar- dı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasatha- nesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edi- MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te \i ıvt+n vlrtv ^abah 5 - 7 büyüklüğündeki depremle uyanan yurttaşlar, daha sonra yaşanan sarsıntılann artçı olduğunu J.Uılltloltlı düşünürken bu kez 12.49'da 5.9 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. 12.55'te yaşanan 5.6'ük üçüncü büyük sarsıntının da etkisiyle yurttaşlar, kentin boş alanlarına akın etti. Özellikle Cumhuriyet ve 7^. Ir]/~ı-v/~i /~>t h 11 Konak alanları ile Kordonboyu, öğle tatilinin de etkisiyle endişeli yurttaşlarla doldu.Panik nedeniyle bazı SOıvClıvlCtıCt Çslfvll yurttaşların baygınlık geçirdiği gözlenirken trafıkte;• zaman zaman kilitlenmeler yaşandı. (Fotoğraf: AA) ESKİ DIŞlŞLERl BAKANICEM, AB KOŞULLARINA KARŞIÇIKTI: Türkiye sesini yükseltmeli tsmail Cem, "ikinci sınıf konumdanTürkiye'ye de, AB'ye de hayır gelmeyeceğini; iyimser olabilmek için AB'ye saygı telkin eden bir iktidar ve bu iktidarın kendi iç siya- sal ihtiyaçlan nedeniyle AB'ye bağımlı olmaması gerek- tiğini" söyledi. Cem, "îktidann kabullendiği müzakere ko- şullarına karşı çıkıyorum. Türkiye, kendi değerini daha iyi anlayarak, tavır koyarak bunlann çoğunu önleyebilirdi. Hakkını savunan bir yaklaşım Türkiye'yi AB'den kopar- maz " dedi. TÜREY KÖSE'nin haberi • 9. Sayfada Cem:CHP'yiABkar- şıtı göstermek ayıptır. KİK BAŞKANIAKKAYNAK, MÜZAKERELERİ DEĞERLENDlRDl: 2020'ye kadar oyalayacaklar Kamu thale Kurumu (KİK) Başkanı Sener Akkaynak, AB'nin kamu ihale pazarmı Türk firmalarına açmasınm söz konusu ohnadığmı belirterek "Bunun cilalanmasına bakmayın. Bizi zaten 2020'ye kadar oyalayacaklan kesin" dedi. AB ile müzakerelerine 3. sırada başlanacak kamu ihaleleri konusunda Cumhuriyet'e konuşan KİK Başkanı Akkaynak, pazannı Türkiye'yeaçsabile AB'nin, gizli ko- rumalardan dolayı Türk firmalanna zorluk çıkarabilece- ğini söyledi. MURAT KIŞLALI'mn haberi • 13. Sayfada Akkaynak: Türk fir- malan çok zorlanacak. Hani savaşlar sona erecektiSosyalist rejimlerin kapitalızme geçış sürecınde doğal olarak si- lahlanma yanşı geride kalırken asken harcamalar da düşmeye başladı. Ancak banşın egemen olacağı yeni dünya düzeni bir türlü gelmedı. 1998'detekrarar- tış eğilımı göstermeye başlayan silahlanma harcamalan, 11 Ey- lül sonrasmda hızla fırladı. 11 Eylül saldınlan, 1998'den son- ra tırmanışa geçen silanlanma harcamalannı tetikledi. Ulusla- rarası Banş Araştırmalan Ensti- tüsü'nün Askeri Harcamalar ve Silah Üretimı Projesı lideri Pet- ter Stalenheim'e göre, Bush yö- netimi, sorgulanan bazı savun- ma projelerini bile yaşama ge- çırmek içın 11 Eylül'ü kullandı. ÖZGÜR ULUSOY ve MİNE ES- EN'in haberleri • //. Sayfada STEVE FORBES: Türkiye'ye IMF zurar verîyor Forbes dergısinın Türkçe yayım- lanması dolayısıyla îstanbul'a gelen Steve Forbes, IMF'nin Türkiye için yük olduğunu ve ekonomiye daha çok zarar ver- diğinı söyledi. Forbes, "Ne ya- zık ki IMF, ekonomilere, para- lannın değerini devalüe etme ve dalgalı kur yönünde baskıda bulunuyor ve bu da enflasyona neden oluyor. Aynca vergilenn arttınhnasırn istiyor sürekli ki, bu da ekonomiye zarar veriyor" dıye konuştu. • 12. Sayfada AKPALIŞTIRIYOR Limanları açma işareti TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve eski Dışişleri Baka- nı Yaşar Yakış, "Güney Kıb- ns'a lımanlan açmak dünya- nın sonu değil" dedi. Bunun ta- nıma anlamına gehnedigini sa- vunan Yakış, "MeselaTayvan, dünyada birçok ülke tarafindan tanınmadığı halde, dış dünya ile ticaret yapıyor" diye konuş- tu. Yakış, AB ile hükümetin çı- kış yolu bulmak için çalıştık- lannı söyledi. • 10. Sayfada • TALAT'AABD'DEN RESMEN DAVET • 10. Sayfada TOKTAMIŞATEŞ'lN KÖŞEYAZISI • 17. Sayfada MAFYADA BÎR DEVÎR KAPANDI M 6. Sayfada 'REFERANDUM' OPERASYONU • 10. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bukalemun! Başbakan "Ülkemı pazartamakla mükellefim" di- yor. Toplumun her kesiminden pazarlamaya karşı çı- kan tepkiler beklenirken; Başbakan'ı savunma tela- şına düşen böyyük medya bedava avukatlar bul- muş, dün sabah demeçlerini yayımlıyor. Pazarlama sözcüğünün anlamına takılıp kalınma- MArkasıSa.8,Sü.?'de Kuş gribi komşuda Yunanistan'ın Sakız Adası'nda da kuş gribine rastlandı. Balıkesır'de in- celemelerde bulunan AB heyetı, önlemleri "tatmin edici" buldu. Dünya Sağ- lık Örgütü, vırüsün Avru- pa'da görülmesınin "en- dışe verici" olduğuau açıkladı. • 8. Sayfada Sanatın çığhJdan Kentin çevresinı kuşa- tacak olan yeni tramvay yolunun yapımı nede- niyle bellı noktalarda neredeyse arapsaçına dönen Pans trafiği, sa- natın ahşılmış periyodik trafığinı aksarmıyor. KAYA ÖZSEZGİN'in haberi I 75. Sayfada Çalımbay istifa etti Beşiktaş Teknik Direk- törü Rıza Çalımbay, yö- netimden gelen baskılar üzerine istifasını sundu. Yeni teknik direktör ge- lene kadar Milne'nin çahştıracağı Beşiktaş'ın, Bolton karşısına da Ingi- liz çalıştıncı ile çıkacağı belırtildi. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Irak'ta Referandum ya da Sepete Su Doldurmak! Irak'ta anayasa referandumu önceki gün yapıldı. Halkın büyük çoğunluğunun anayasaya evet dedi- ğini, VVashington'daki Başkan Bush'tan öğrendik! Amerikan yönetimi Irak'ta halkın ne diyeceğini saptadıktan sonra halkın önüne sandığı koyuyor. Mjrkası Sa. 8, Sü. 8'de :
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog