Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet K I T A P L A R I BAHÇE BtZÎZ GÜL BlZDEDlR Miyase tlknur Ç ^ Pmrlama A.Ş T&kocagı Cad No 39(41 (34334)Cagalogh-kanbulTel (212)514 0 1 % Cumhuriyet YEDt C (34334ı 82. YIL SAYI: 29230 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,çınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 EKİM 2005 YÖK: İktidann genel liselere geçişi kolaylaştırması eğitimde büyük sıkıntı yaratır Iıııaııı hatip inadı Ulkeyi Yabancıya Pazarlamak... Başbakan Erdoğan Istan- bul'da bir alışveriş ve eğlen- ce merkezini açarken ilginç bir konuşma yaptı; "Ben" dedi "ülkemı adeta pazarla- makla mükellefun." Sayın Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu her ülkenin başbakanı yapıyor, devlet başkanı yapıyor. Bu- güne kadar benim başbakan- lanm yapmamışsa bu ileri bir ınlayış değildir. Bunu, Sayın Bushtan tutun, Alman- ya'nnı, Fransa'nın bütün Av- rupa ülkelennın başbakanla- n yapıyor." Sayın Erdoğan bu konu- da daha da ileri giderek ek- ledi: "Türkiye'ye Yahudı ser- mayesi gelir 'tu kaka', Arap sermayesi gelir, 'yeşil ser- maye tu kaka', Batılı serma- ye gelir, tu kaka! Peki, karde- şim, bu ülke nasıl ayağa kal- kacak?" • Sayın Başbakan keşke şu tümceyi 'tekellüm' etmesey- di: "Ben ülkemi adeta pazar- lamakla mükellefim." Pazarlamak satmak an- lamına gelir, hiçbir başba- kan ülkesini satmak duru- muna düşmek istemez; sa- nmz bir sürç-ü lisan söz ko- nusudur; ya da Sayın Erdo- ğan yabancı sermaye gay- retkeşliği içinde heyecanla- nıp amacını aşnuştır. Ülkemizde gelmiş geçmiş başbakanlann yabancı ser- mayeyi Türkiye'ye çekmek yolundaki çabalan yoğun- dur; ama, bir sonuç venne- miştir; bunun çeşitli neden- leri vardır, tek nedene bağ- lanamaz. Üstelik Recep Tayyip Bey'in örnek gösterdiği Amerika,Almanya, Fransa ve öteki gelişmiş ülkelerin hiçbiri yabancı sermaye ile kaUanmamışlardır. • Öyle görünüyor ki Sayın Başbakan Türkiye'de iş yapmaya kalkışan şaibeli birtakım yabancı sermaye sahipleriyle ilişkilerini gün- deme getiren haberlerden rahatsızdır. Tepkflerini değişik bir bi- çimde dile getiriyor, en iyi savunmanın saldın olduğu- nu ileri sürenlere hak verdi- recek biçimde konuşuyor; ancak bu tutunıun bir ya- rar sağlayacağuu sanmıyo- ruz. Türkiye'de halkın para- sıyla yapılmış iktisadi dev- let kuruluşları satıhyor; karşılıkları dış borçları ödemekte kullanılıyor; ya- bancı sermaye girişi yeter- sizdir; dileriz ki bu kısır- döngü aşüır. • Son günlerde kendimize bakışımızda bir çarpüdığın büyüdüğünü görüyoruz. Kendi kendimize güveni- miz adeta kalmamıştır; ge- leceğimizi,yazgımızı her şe- yimizi yabancılara bağlı- yor, 'ecnebi'ye emanet edi- yoruz; hukukumuzu onlar düzeltecektir; ekonomimizi onlar büyüteceklerdir; kal- kuımamızı onlar gerçekleş- tireceklerdir. Sayın Erdoğan'ın konuş- ması bu ruh haletı'nin bir dışavurumu! Yoksa bir baş- bakan "ülkesını yabancılara pazarlamaya" kalkışır mı? Cumhuriyet AŞKIN'IN TUTUKLANMA BlÇtMl ELEŞTİRİLDÎ ' Sınırı aştılar' Polisin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Aş- kın'ı cezaevıne götürme şekline tepki gösteren YÖK, "Görevlilerin sınırı ve amacı hayli aşan davranışlan, yükseköğretim camiasında büyük bir infial uyandırmış- tır" açıklamasını yaptı. YÖK Başkanvekili Prof. Eşme, olayı yerinde takip etmek için Van'a gitti. • 5. Sayfada YÖK Başkanf nm ardından, Başkanvekili Prof. Eşme de MEB'in yönerge değişikliğıne sert tepki gösterdı. AKP'nin imam hatiple- re sürekli "ayncalıklı davrandığmı" vurgulayan Eşme, "sistemin hülle ile kısa devre edilmek istendiğini" belirtti. Eşme, "Siz asıl lise eğitiminı, dinı eğıtım yapan okulda vereceksiniz, çocuğun dü- şünsel yapısını şekıllendireceksiniz, sonra onu son yıl genel lise- ye alacaksınız. Bunda amaç da niyet de bellidir" diye konuştu. Eşme, uygulamanın imam hatiplilere genel lise diploması verilece- ği anlamına geldiğini söyleyerek "Bunun eğitim sistemine geti- receği sıkıntılar iyi hesaplanmalı" dedi. ÖSYM gibi seçkin ku- rumlann AKP'nin hedefinde olduğunu belirten Eşme, "Hükümet iktidara gelir gelmez üniversitelere el atmak ıstemiş ama gördü- ğü tepki üzerine geri adım atmıştı. Ancak her fırsatta niyetini gös- teriyor" diye konuştu. FIRAT KOZOK'un haberi • 5. Sayfada ümhuriyet yeni binasındaGazetemiz 82 yıldır yayın yaptığı Cağaloğlu'ndaki binasından önceki gün ayrıldı. Osmanlı'nın son döncmlerinde Ittihat \e Terak- ki'nin merkczi olan Pembe Konak,Atatürk tarafından Yunus Nadi'ye gazete binası olarak verilmişti. Bilindiği gibi Cumhuriyet i- lan edildiktcn sonra Mustafa Kemal Atatürk, Yenigün gazetesini çıkaran arkadaşı Yunus Nadi'yi çağırarak "Çocuk, Istanbul'a git, oradaki Pembe Konak'ı al. Gazeteyi lstanbul'da çıkar. Adını da Cumhuriyet olarak değiştir" demişti. Cumhuriyet Gazetesi, 7 Mayıs 1924'ten 1975'e dek yayın hayatını Pembe Konak'ta sürdürdü. 1975'ten önceki güne kadar da Pembe Konak'ın bahçe- sindeki binada yayın \apan gazetemiz artık Şişli'deki yeni binasında okurlarıyla buluşnıayı sürdürecek. Cumhuriyef in ayrılma- sıyla birlikte Babıâlide ulusal yayın yapan gazete kalmadı.Yeni binaya taşınnıadan önce çalışanlarımız,yazarlanmızla birlikte birçok önemli tarihe tanıklık yapan Cağaloğlu'ndaki binanın bahçesinde Vedat Arık'ın objektifinden bu anı ölümsüzleştirdiler. •"YENfTElrEFOTrmJMARAMIZ: (0212) 34J 72 7 4 (20 H"AT) FAKS: (0212) 343 72 64 ADRES: PROF. NURETTlN MAZHAR ÖKTEL SOKAK. NO: 2. 34381 ŞlŞLÎ/ÎSTANBUL Türkiye'de 900 bin kişi aç Ziraatçılar Derneği Başkanı Yetkin, yoksulluğun giderek yaygınlaştığı ülkede IMF politikalan sonucu, her üç kişiden birinin yetersiz beslendiğini vurguladı ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin, Türki- ye'de yaklaşık 900 bın kışuıın ulus- lararası ölçülere göre "aç" oldu- ğunu, her üç insandan binnın ise yetersız beslendiğini bıldırdı. Yet- kin, "IMF politikalarının sonu- cu 20 milyondan fazla insanımız beslenemiyor, ucuz ne bulursa karnını onunla dolduruyor" de- di. 16 Ekım Dünya Gıda Günü do- layısıyla yazılı bir açıklama yapan Yetkin, Dünya Gıda Örgütü'nün raporuna göre, dünyada 1 milyarın üzerinde insanın açlık çektığını, bunlann tamamına yakınnıda ıse açlık tehdidinin süreklilık arz ettı- ğini kaydettı. Türkiye'de de açlı- ğuı giderek yaygınlaştığını belirten Yetkin, ülkemizde yaklaşık 900 bın kışinın uluslararası ölçülere göre aç, her 3 insandan binnın de yoksul olduğunu, dolayısıyla ye- tersız beslendiğini ifade etti. Çift- çılenn büyük bölümünün de açlık sınınnın altında mücadele verdi- ğının altını çızen tbrahun Yetkin, sürekli yoksullaşan üreticinin ya- şamını sürdürebilmek içın en ucuz MArkası Sa. 8, Sü. 8'de Haluk Levent Servet Kocakaya Suat Suna 27EJdm'de açık arttırma yapılacak TMSF sanatçı isimlerini satacak TMSF, batık bankalardan kaynaklanan alacaklan ne- deniyle haczettiği "Prestij Müzik" markasıyla birlikte aralannda Haluk Levent, Servet Kocakaya, Suat Suna ve Denız Erdoğan gibi isim- lerin bulunduğu 18 sanatçı ismini marka olarak satacak. Haber Merkezi - Ta- sarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), batık bankalardan kaynakla- nan alacaklan nedenıy- le haczettiği "Prestij Müzik" markasıyla bir- likte aralannda Haluk Levent, Hamiyet, Suat Suna ve Deniz Erdo- ğan gıbı ısımlenn bu- lunduğu 18 sanatçı ıs- mını marka olarak satı- şa çıkardı. Marka değer- len 5 bın YTL ile 100 bın YTL arasında değı- şen sanatçılar arasında en vüksek bedel 100 bin YTL ile Haluk Levent'e bıçıldi. TMSF, "Prestij Müzik" markasıyla bır- likte borçlulanndan haczettiği sanatçılann ısim markalannı 27 Ekım'de yapılacak açık arttırmada ve peşın pa- ra karşıhğında satacak. "Prestij Müzik" mar- kası için 200 bın YTL - lık muhammen bedel belırleyen TMSF'nın isimlerini marka olarak MArkası Sa. 8, Sü. 8'de 'PAZARLAMACI ERDOĞAN'AYANIT 'Başbakan suç işliyor' Başbakan Erdoğan'm "Ben ülkemı adeta pa- zarlamakla mükellefim" sözlenne CHP'- den sert tepki geldi. CHP Genel Başkan Yar- dımcısı Özyürek, "Hiçbir ülkenin başbaka- nı ülkesini pazarlamaz. Başbakan komıs- yoncu gibi davranıyor, bu suçtur. Biz CHP olarak Başbakan'ınTürkiye'yi pazarlama- smı engellemek zorundayız" diye konuştu. Bir başbakanın turizmcilerle toplantı yaparak "Gelin turizm sektörümüze yatırım yapın" dıyebileceğini söyleyen Özyürek, "Ancak bir firmayı çağınp ona otel yeri gösteremez. Başbakan'ın Ofer olayında, Dubaı olayın- da yaptığı budur" dedi. Özyürek, "Mesut Yılmaz benzer girişimlerde bulunduğu için Yüce Divan'da" diye konuştu. • 4. Sayfada YURTDIŞI SEYAHATLERİ GenelkurmayJ dan 'kuş gribV uyarısı Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinde yayımladığı yazıyla, yurtdışmda kuş gribi- nin görüldüğü bölgelere gidecek yurttaşlar- dan, canlı hayvan pazarlan ve kümes hayvanı çıftliklermden uzak durmalannı istedi. El temizliğine dikkat edilmesinin önemine işa- ret edilen yazıda, virüsün ısı ile tahrip oldu- ğu vurgulandı. Genelkurmay, yurtdışına çı- karken "sağlıkçantası hazırlanması, aşı yap- tırılması" önerisinde bulundu. • 5. Sayfada 'Patlamanın nedeni bomba' Emniyet yetkılileri, Maslak'taki akarya- kıt istasyonunda önceki gün meydana gelen patlamaya, bir araca yerleştirilen bombanın neden olduğunu belirledı. Bombanın uzaktan kumanda ile patla- tıldığı açıklandı. Patlayıcının türünü be- lirlemeye çahşan yetkılıler, patlamada parçalanan aracın çalıntı kaydına rast- lanmadığını bildiıdiler. • 8. Sayfada Şişli Senfoni sezonu açıyor Şef Sera Tokay yönetımındeki Şiş- li Beledıye Senfoni Orkestrası 2005-2006 sezonunu bu akşam ve- receği konserle açıyor. İTÜ Maslak Yerleşkesı Mustafa Kemal Konfe- rans Salonu'ndakı konsenn gelıri İTÜ öğrencılen için burs olarak kul- lanılacak. Konserin solısti flüt sa- natçısı Halit Turgay. 9t 15. Sayfada Beşiktaş kan kaybediyor Süper Lig'in 9. haftasının kapa- nış maçında Kayserispor'la Inönü Stadı'nda 0-0 berabere kalan Be- şiktaş zirve yanşından uzaklaştı. Günün diğer maçlannda Samsuns- por Trabzonspor'u 3-1, Sıvasspor G.Birli- ğı'ni, Rizespor da Malatyaspor'u aynı so- nuçla l-0yendı. Denizlispor'laManişaVes- tel birer puanı 1 -1 'le paylaştı. • Spdr'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bir Rektön Tutuklandı... Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın tutuklandı. Prof. Aşkın, sankı azılı bir katılmış gibi 11 polis gözetiminde cezaevine kondu. Rektö- rün, yıllar önceki bir ihaleye fesat kanştırdığı iddia edi- liyor. Eğer, mahkeme de suçunu sabit görürse, ola- ya kanştığını delilleriyle ortaya koyarsa, suçlu oldu- ğunu yazmak bizim de boynumuzun borcu olsun! • 4rkası Sa. 8, Sü. ü 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog