Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

fjf Cumhuriyet kî^KİTAPLARI CUMHURlYET'lN BlREYÎ OLMAK Türkan Saylan ÇagPazariama^Ş TınkıcagıCad No3941 (34334) Cajaloğhı-lsonbulTtl (212) 514 01 96 Cumhuriyef fiTCumhurfyet L5L.KİTAPI.ARI ACITÜTÜN (Tütün Zamanı 3) Necati Cumalı Ç4 Paariaroa A Ş Türimcagı Cad No 19 41 134334)ügalogiu-tsönbulTe]. (212)51401 % 82. Y1L SAYI; 29229 / 50 YKr (500.000 TL) (KDViçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 EKİM 2005 PAZAR Artan olaylarm Türkiye'yi iç çatışmaya sürükleyebileceği belirtildi AB'deterörkaygısı Belgeye Kıbrıs damgası Türkiye'nin müzakere sürecindeki yol hantası nıteliğınde- kı Katılım OrtakJığı Belgesi'nde Kıbns konusunda birçok sıkıntı bulunuyor. Belgede, Rura gemi ve uçaklannın Türk limanlanna giriş yapabilmesi hemen çözülmesı ge- reken sorunlar arasında yer alırken Türkiye'nin tüm AB ülkeleriyle ılişkilenni düzeltmesi gerektiği vurgulanıyor. "Türkiye tüm AB ülkelen ile ılişkilerini normalleştırmeli- dir. Bu, müzakerelerin selameti için önemlidir" demlen belgede, uluslararası politikalann AB ıle uyumlaştınlması gerektığı ıfade ediliyor. "Fırat ve Dicle havzalannın" AB ile ortak kullanılması ıstenen belgede, azınhklann eğıtim kurumu açabilmesi gerektıği belirtiliyor. • 8. Sayfada AB Komisyonu'nun Türkiye'ye yönelik olarak hazırladığı "Katı- lım Öncesi Aylık Genel Değerlendirme Raporu"nda Türkiye'deki terörün olumsuz siyasi sonuçlan olacağı dile getirildi. Bazı AP üyeleri gönderilen 123 sayfalık gizli belgede, uzun süreli terör or- tamında ordunun siyasi gündeme egemen olacağı, ülkenin içe ka- panacağı, reformlann yavaşlayacağı ve Türkiye'nin iç çatışmaya sürüklenme riski bulunduğu yolunda görüşler ifade ediliyor. Türkiye'de siyasi ortamın körüleşmesinden kaçınılması gerekti- ğine işaret edilen raporda böyle bir dönemde Ermeni meselesi ko- nusunda ısrar edilmemesi isteniyor. Gümrük Birliği Ek Protoko- lü'nün imzalanmasına yönelik olarak AKP'nin "çok tartışmah bir adımı göze batmadan idare ettıği" yorumu getirilen raporda, hü- kümetin bu olay için uzun süredir medya ve kamuoyunu hazırla- dığı ifade ediliyor. ELÇİN POYRAZLAR'uı haberi • 8. Sayfada Başbakan, yabancı sermaye eleştirilerini yanıtladı: Türkiye'yi pazarlamaya mükellefim Ulkeyi 'pazarlama' çabasıBaşbakan RecepTayyip Erdoğan, yabancı yatınmcılann Türkiye'de ya- tınm yapmasını sağlamak için dünyanın bütün girişimcileri ile her yer- de görüşebileceğini söyledi. Bakanlar Kurulu'nda görev verdiği ba- kanlara da bu yönde önerilerde bulunduğunu belirten Başbakan Er- doğan, "Çünkü ben ülkemi adeta pazarlamakla mükellefim. Bunu her ülkenin başbakanı yapıyor, devlet başkanı yapıyor. Bugüne kadar benim başbakanlanm yapmamışsa bu ileri bir anlayış değildir" dedi. "Bize dışandan düşman gerekmez. Biz, bize düşman olmaya yetiyoruz" diyen Başbakan Erdoğan, yabancı sermaye girişi konusundaki eleş- tirilere sert yanıtlar verdi. Eleştiri getirenlerin kendisine ve uzmanla- ra inanmadığım söyleyen Başbakan Erdoğan, "Türkiye'ye Yahudi ser- mayesi gelir, 'tu kaka'. Arap sermayesi gelir, 'Bu Müslümandır ol- maz, yeşil sermaye, tu kaka'. Batılı sermaye gelir, 'niye geldi, tu ka- ka'. Peki kardeşim bu ülke nasıl ayağa kalkacak" dedi. • 13. Sayfada CHP'li Ersin Vekilin _ uyuşturucu mücadelesi CHP'h Ahmet Ersın, Tür- kiye'de kullanım yaşı 1 l'e kadar düşen uyuşturucuyla mücadeleyı TBMM günde- mine sokmak ıçın tam 21 aydır "mücadele" venyor. Meclis tçtüzüğü'nün konu- yu gündeme taşımak için bir milletvekiline tanıdığı tüîn olanaklan kullanan Er- sın, sonuç alamayınca, ge- çen hafta genel kurulda gündem dışı söz alarak "Önenlerimın gündeme girmesı için adımın Samı Ofer mi olması gerekıyor?" dedi. AYŞE SAYIN'ın haberi 15. Sayfada îtiraz edilecek Rektöre tutuklama tepki çekti Van Yüzüncü Yıl Üniver- sitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın'm cıhaz alı- tnında yolsuzluk suçla- ması ile tutuklanması tar- tışma yarattı. Aşkın'ın avukatı eski Türkiye Ba- rolar Birliği Başkanı Te- oman Evren, ıtıraz hakla- nnı kullanacaklannı söy- ledi. Van Baro Başkanı Ayhan Çabul ise venlen karan anlayamadıklannı belirttı. • 9. Sayfada Benzin istasyonunda biiyükpatlama tstanbul Maslak'ta bulunan Opet benzin istasyonunda dün akşam saatlerin- de büyük bir patlama meydana geldi. Bir araçta meydana geldiği belirtilen pat- lamada, biri ağır beş kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle benzin istasyonunun dolum yapüan kısmının tavanı çökerken kafetena bölümünün camları tama- men kırüdı. Patlamada benzinlikte bulunan 7 araçta maddi hasar meydana geldi. Patlamanın mevdana geldiği aracın parçaları yaklaşık 100 metrekare- lik alana yayıldı. tstanbul Emniyet Müdürü Cerrab, görgü tanıklarının pat- lamanın LPG tüpü dolumu yapan bir araçta meydana geldiğini söylediğini be- lirterek "Hatta birisinin ağzında sigara olduğu sö\ leniyor" dedi. • 3. Sayfada Feministler iktidar yolunda Feministler iktidar yolunda L/evnm Mavı, 21 yıldır Isveç'te yaşıyor 2006 seçımlerınde parlamentoya girmeyı hedefleyen "Feminıst Inisiyatıf'ın uç sozcüsünden bırı Ataol Behramoğlu yazıları ile her pazar Pazar Dergi'de... Cumhuriyet 'le birlikte. Türkiye-AB ilişkileri I urkıye ıle üyelık goruşmelerini başlafan A6, uluslararası arenada "sözünde durma" konusunda da rahat bir nefes afdı Cumhuriye! 'le birlikte. Aşk da var aynlık da tlimizden şarkı yapmak geliyor" dıyen Ezginin Günlüğü, "Biz kompozıtor değiliz, şarkı yazıyoruz. Herkesın kendıne gore becerılerı vardır Bızım elımızden bu tıp şeyler gelıyor" diyor 7. Sayfada. Indianapolis '2006 SCumhury»< TRATEJ! Yeniyıla< takvım piyasas^yıce J zıştı. Her türden şımdiden baskıya luyor, hatta önceden satı^ şa bile çıkanlıyor. Gele- cek yılın ağustos güzeli- nı geçenlerde oto tamır- cisine gittiğimde duvar- da asılı görünce, konuy- la ilgilenme zamanının geldiğini düşündüm. MAHMUT ŞENOL'un yazısı • 10. Sayfada Stuttgart İmana gelmişlerin cemaati... Güzel bir mezarlık. Ba- kımlı. Her yerde çıçekler. Pek çeşitli değil, aynı cins- ten. Beyaz ve kırmızı be- gonyalar süslüyor mezar- lan. Mezar taşlan da tek- düze. Alçak, gn ya da ka- ra taştan. Hepsı de eğik, arkaya doğru. Üzerlerin- deki yazılar gökyüzüne bakıyor. Arkada bir köşe- de, duvara yakın, Johan- nes Hesse ile kızı Marul- la'nın, az ötede büyük kı- zı Adele ile eşinin mezar- lan. AHMET ARPAD'uı yazısı 110. Sayfada Brüksel Listeli yaşam Kara liste, yedek liste, alışveriş listesi, kısa liste, aday listesi, çarşaf liste, yüzsüzler listesi, öyle ya da böyle hepünizin duydu- ğu listeler. Listeler Belçi- ka'da da önemli. Ancak bu- gün size bizde pek rastlan- mayan "listeler"den söz edeceğim; doğum listesi ve evlenme listesinden! ERDÎNÇ UTKU'nun yazısı • 10. Sayfada Paris Genç Türk büyük Türk Polisleriyle televizyon kameralanrun önüne geç- ti mi takındığı "bıçkm delikanh" edalan, Millet Meclisi koridorlannda kendini sıkıştıran gazete- cilere yapıştırdığı "hırçın dâhi" cevaplan, cart renkli bulvar dergilerine (artık başkasına âşık) eşiyle verdiği "olgun mutluluk" pozlan, Fran- sız siyaset arenalannın "Jeune Turc / Jön Türk / Genç Türk"ünü, bakalım UĞL R HÜKÜM'ün yazısı • 10. Sayfada SANSÜRE ZEMlN HAZIRLANIYOR M 4. Sayfada BANKACILARDAN ATA'YA ŞÎKÂYET • 13. Sayfada ÖLÜM BIÇAK GlBÎ • 75. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kim Densiz'? Hâlâ kuş gribinden mi söz ediyor, tavuklann itlaf edilip edilmediğinden kuşku mu duyuyorsunuz; bı- rakın bu olumsuz yaklaşımları, kaygıları bir yana. Başbakan ne diyor; ona kulak verin: "Kuş gribine son noktayı koyuyorum." Bundan böyle bu konuda konuşmayacak! Konu- şulmasını da istemiyor. Suçluyu da keşfetti. Medya! Pek çok ulusal konu- MArkası Sa. 8, Sü. i'de 'Aşı üretebilecek enstitü kapatıldı' AKP hükümetinin kapattığı Mani- sa'daki Aşı Üretim Enstitüsü'nde kuş gribine karşı aşının üretilmek üzere olduğu ortaya çıktı. Enstitü- nün eski bir çalışanı, "Manyas'takı vakadan üreteceğimiz virüsle, kuş gribinin 2-3 ayda aşısını yapacak durumdaydık" dedi. • 6. Sayfada Galatasaray son anda kazandı Süper Lig'de lider, Kayseri Erciyes- spor'udeplasmanda2-l yendi. Ga- latasaray'ın galibiyet golünü karşı- laşmanın üçüncü uzatma dakikasrn- da Hakan Şükür attı. Fenerbahçe ise Ankaragücü'nü2-1 yendi. San-La- civertlileri galibiyete taşıyan penal- tı golü tartışma yarattı. • Spör'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bfp Kuşun Ettiği Ve Öğrettiği... Kış gribi gelmeden kuş gribi geldi. Gündemin ilk sırasına oturdu. Bu tür durumlarda biz Türklerin iki temel hareket biçimi vardır: 1 - Kaygısız davranmak. 2- Her şeyden şüphelenip paniğe kapılmak. MHrkasıSa.8,SH.8'de c
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog