Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

KONTOR KADARKONTOR Cumhuriyet KADARKONTOR HAZR . KART 82. YIL SAYI: 29227 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) TURKCELL 14 EKİM 2005 CUMA AB'den, Manyas'ta ortaya çıkan kuş gribi hakkında kötü haber Vırus olumculAvrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'de kümes hayvanlannda tespit edilen kuş gribinin, insanlar için ölümcül olan H5N1 tipi olduğu- nu açıkladı. Komisyonun sağlık ve tüketicinin korunmasından so- rumlu üyesi Markos Kipriyanu, Türkiye'deki virüsün Rusya, Mo- ğolistan ve Çin'deki virüslerle doğrudan bağlantılı olduğunu söy- ledi. Kuş gribi konusundaki AB uzmanlan, bugün acil toplantıda bir araya gelecek. Romanya'da da kuş gribi virüsünün varlığı ka- nıtlandı ve AB bu ülkeden kanatlı hayvan ithalatını yasakladı. Birliğin olası bir grip salgınına hazırlıklı olması ve anti-viral ilaçlar depolaması gerektiğini belirten Markos Kipriyanu, AB Komisyo- nu'nun tedbir olarakTürkiye, Romanya ve hastalığın görüldüğü di- ğer ülkelere seyahat edecek kişilere, çiftliklerden uzak durulması ve yabani kuşlarla temastan kaçınılması uyanlannda bulunacağını söyledi. AB Komisyonu, aynca mevsimsel gribe karşı daha hassas olan risk grubundaki yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf- lamış olanlara aşı yaptırmalan çağnsında bulundu. • 9. Sayfada CHP ÎNCELEMEYÎ TAMAMLADI: Manyas'taki ıncelemelenni tamamlayan CHP heyetinden Sıvas milletvekili Nurettin Sözen, "yöre halkınmkuş gribi olduğuna inanmadığını" vur- gularken bunda idarenin kusuru olduğunu, vatandaşın yetennce bılgilendınlmediğinı söyle- di. Sözen, köylüye rayiç bedel üzennden ve hemen tazmınat ödenmesinı ıstedı. • 9. Sayfada BANKALAR ACIMIYOR Halk inanmıyor Tavukçuya darbe Ankara Sanayı Odası Başkanı Çağlayan, bazı bankalann 10 gün önce kredi vermek için tavukçuluk sektörünün kapısını aşındınrken şimdi kredilerı geri çağırdığını söyledi. Kuş gribi nedeniyle zaten sıkıntıda olan sektöre destek olunması gerektiğini belirten Çağ- layan, sektörden ekmek yiyen 2 milyona yakın in- sanın zarar göreceğini vurguladı. • 9. Sayfada DENETİMLER YETERLİ DEĞİL Petshop'larda risk Manyas'ta ortaya çıkan kuş gri- binin ardından gözler "pets- hop"laraçevrildi. Içlennde kanathlar da olmak üzere çok sayıda evcil hay- vanın satıldığı petshop'lann denetim- den uzak olduğu belirtiliyor. Ev ve süs hayvanlannın satışının yapıldığı me- kânlann çoğunun ruhsatsız çalıştığına dikkat çe- kılerek yetkililer göreve çağnldı. • 9. Sayfada Nalçik 'te güvenlikgüçleriyle çıkan çatışmada 70 kişi öldü Çeçen terörisÜer kent bastı Yaklaşık 300 silahlı saldırgan dün sabah Rusya'ya bağlı Kabartay-Balkar Cum- huriyeti'nin 235 bin nüfuslu başkenti Nalçik'e girerek Içişleri Bakanlığı, Rus Istihbarat Servisi FSB, Terörle Mücade- le Müdürlüğü, televizyon, üç karakol, di- ğer resmi binalar ve bir silah mağazası- na eşzamanlı baskınlar düzenledi. Rus güvenlik güçleri, çıkan çatışmada 50 teröristi öldürdü. Ölenler arasmda sivil- ler ve güvenlik güçlerinin de bulunduğu bildirildi. Baskınlan Çeçen ve Yarmuk Cemaati militanlan üstlendi. Rusya Dev- let Başkanı Vladimir Putin, güvenlik güç- lerine karşı silahlı direniş gösteren her- kesin vurulması emrini verdi. • ıı. Sayfada SOSYAL GÜVENLÎK TASARISI Eıııeklilik maaşı diişecek yaşı artacak IMF dayatmasıyla Meclıs'te görüşülmekte olan "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasansı"na göre emekJı olacaklann maaşı kademe- li olarak düşecek, emekli olma yaşı 68'e çıkacak. Tasanya göre, emekli olmak için prim ödeme gün • sayısı 7 binden 9 bine çıkanlırken malullük ve ölüm aylıklannı hak etme koşullan da zorlaştınlıyor. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - TBMM Plan ve Bütçe Komısyonu'nda görüşülmekte olan "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı", emekli olacakların aylık bağlanma oranını, bugünkü yüzde 75'ten kademeli ola- rak yüzde 5O'ye düşürecek. Tasanya göre, emekli ol- mak ıçın pnm ödeme gün sayısı 7 binden 9 bin güne çıkarken emeklilik yaşı da erkek ve kadınlarda kade- meli olarak 68'e çıkanla- cak. Tasanyla malullük ve ölüm aylıklannı hak etme koşullan da zorlaştınlıyor. Emek Platformu Dönem Sözcüsü ve Türk-Iş Genel Başkanı Salih Kılıç, IMF- nin 1. Gözden Geçirme- ler'uı tamamlanması için şart olarak koştuğu tasan ıle ılgılı olarak "Tasannın tek MArkası Sa. 8, Sü. 3'te ÎNGtLÎZ OYUN YAZARI 75 YAŞINDA Nobel Edebiyat Odülü Pinter'ın 2005 yılının Nobel Edebiyat Ödülü lngilİ7 oyun ya- zan Harold Pınter'a verildi. tsveç Akademisi'nin daimi sekreteri Horace Engdahl, ödülün Puıter'a, "piyeslerinde, halkın günlük hayatlannda yaptık- lan konuşmalann temelinde yatan gerçekleri ve baskı odaklannın kapalı kapılarını açtığı" için ve- rildiğini söyledi. Dünyanrn birçok ülkesinde pi- yesleri sahneye konulan Pinter, son iki yıldır Av- rupa Kürt Konferansı organizatörleri arasında yer ahyor. GÜRHAN UÇKAJV'ın haberi • 75. Sayfada AttUâ İlhan'ın kardeşi Çolpan tl- han ve yeğeni Kerem Alışık'ın ce- nazede bitkin oldukları görüldü. Attilâ İlhan'ı uğurladıkUsta şair. yazar ve düşünür, gazetemiz yazan Attilâ Ilhan, edebiyat, sanat, bilim, siyaset ve iş dün- yasından binlerce kişinin katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Ilhan için ilk tören, bir süredir program yaptığı KanalTürk'ün Mecidiyeköy'deki binası önünde yapıldı. Daha sonra Ata- tûrk Kültür Merkezi'ne (AKM) getırilen ilhan'ın Türk bayrağına sanlı tabutu, AKM'nin büyûk salonunda sahneye konuldu. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasuıda bir grup, el- lerinde "Parola: Vatan, Işaret: Namus" yazılı pankartla, cenaze arabasım bir süre yürüyerek takip etti. Attilâ lUıan'nı cenazesi daha sonra Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. • 14. Sayfada • KÜLTÜR BAKANI KOÇ, TÖRENDE PROTESTO EDİLDl 114. Sayfada ANAVATAN Meclis'te 3.grup kuruldu CHP'den istifa eden Mersın Milletvekili Hüse- yin Özcan ile Bağımsız Is- tanbul Milletvekili Göksal Küçükalı, Anavatan Partı- sı'ne katıldı. Milletvekili sayısını 21'e çıkaran par- ti, Meclis'te grup kurmak ıçın gereklı çoğunluğa u- laştı. Anavatan Partisi gru- bu,CHPkökenli8,AKP'- den parlamentoya girip aralannda DYP'ye geçtik- ten sonra ıstıfa edenlerin de bulunduğu 12 ve 1 ba- ğrmsız milletvekilinden oluştu. • 5. Sayfada Sakal-ı Şerifskandalı Erdoğan: İddialar densidik Sakal-ı Şerif ile ilgili id- dialara 6 gün sonra gaze- tecilerin sorulan üzerine sert yamt veren Erdoğan, böyle bir olayın içinde ol- madığını savunarak Kül- tür Bakanı Koç 'a da emri- vaki yapıldığmı söyledi. Sakal-ı Şenf i Siirt'teki bir şeyhe götürmek istedi- ği yönündeki iddialann "densizliğın daniskası" olduğunu kaydeden Erdo- ğan, bu olay üzerinden rant sağlamaya çalışan spekülatörler olduğunu ileri sürdü. • 5. Sayfada BALIKÇI DAVASI BDLGESEL SUSURLUK • 3. Sayfada AKP'DEN REKOR KADROLAŞMA • 4. Sayfada FP DAVASINDA 'ZAYIF' SAVUNMA • 8. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 'Rivayet Muhtelil' Son söylediğini ne zaman ne şekilde değiştirece- ğini değil bilmek, kestirmek bile olanaksız. Sonuncu olay kimilerine beklenmedik bir yanıt ve- rebilir, şaşar kalırsın. Hangi olay mı? Onur Öymen'in, RTE'nin Cumhu- riyet balosunda bir kadını dansa kaldırıp kaldırama- yacağını içeren sorusuyla başlayan olaya... RTE, öymen'e "Bizimle horon tepmeye gelir mi- mArkasıSa.8,Sü.rr'e Islami sermayeniıı içyüzü Almanya'dabir camide, îslami televizyon kurmak amacıyla yapılan senetsatışı için namazın ertelendiği ortaya çıktı Haber Merkezi - Avrupa'da çalışan Türk yurttaşlannın dini inançlannın kullanıla- rak "yeşil sermayeye" dönüşümü, belge- lenyle ortaya konuldu. "Islami sermaye ortaklığı" ıle kurulan ancak ortaklannın pay alamadığı ıddiasıyla dava açtığı KOM- BASSAN Holding Yönetim Kurulu Baş- kanı Haşim Bayram'ın AJmanya'da bir ca- mide, "Islami bir televizyonun kurulma- sı" ıçın para topladığı ortaya çıktı. Cami- de toplananlara seslenen Bayram, "Nama- za duralım" önensine, "Namazı biraz ge- MArkasıSa.8,Sü.4'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY TBMM'de Yeni Bir Grup Doğarken... Gazetelerin Ankara bürolarındaki anımsatma du- varının başlıca listelerınden biri Meclis'teki sandal- ye dağılımıdır. Malum, dağılım çok sık dağıldığı için son durumu akıldatutmak güçtür. Bazen, listenin ye- nilenmesi unutulur. Birkaç hafta önceki liste duvar- WA-kasıSa.8,Sü.*'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog