Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

rCumhuriye* L . K İ T A P L A R I MRAN DAĞLAR Necati Cumalı 3941 (34334)Cagalogto-lsönbulTd (212)51-4 0 1 % Cumhuriyet rif Cumhuriyet ^-.KİTAPLARI ÇAĞINTANlĞIStNEMA Aslı Selçuk Çag Pazarlama \.Ş Tıakocajı Cai No 39/41 134334ıCaialoto-lstanbulTd (212)^1401% 82. YIL SAYI: 29226 / 50 Y K r (500.000 TL) (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13 EKİM 2005 PERŞEMBE CHP, özgür ve çağdaş düşünceyi savunan müdürlere karşı kıyım başlatıldığını açıkladı Okullarda karga1 5 0 0 yÖnetİCİ deği$tirildi Atama yetkisi Milli Eğitim Bakanlı- ğı'nda olan Anadolu, Anadolu meslek, yatılı bölge okullannda 300, il- köğretim okullannda, Danıştay'ın atama ve yer değiştirme yönetmeli- ğinin iptali karan öncesi 1500 okul müdürünün görev yeri değiştirildi. CHP Merkez Yönetirn Kurulu üyesi Engin Altay'ın yaptığı çalışmada, bakanlıkta, özgür ve çağdaş düşünen, laik, demokrat kimliğe sahip okul yöneticilerine karşı kııyım sürecinin başlatıldığı ve durumun okullarda kaos ortamı yarattığı belirtildi. AYŞE SAYIN'ın haberi M4.Sayfada ÖSYM: DÜkkâm kapar gîderİZ YÖK'ün özerkliğine müdahale et- meye hazırlanan hükümet, ÖSYM'nin bütçesine ilişkin de yeni bir dü- zenleme hazırlığında. Merkezi YÖK'ten ayırarak özerk bir kuruluş ha- line getirmek isteyen hükümet, ÖSYM'yi özel bütçeli kuruluşlar içe- risine alacak. ÖSYM Başkanı Prof. Ünal Yanmağan, kendilerinin ge- reksinim duyduğu parayı zamanında alamamaları durumunda zor du- rumda kalacaklannı belirterek "Sorun çıkarsa sınav falan yapamayız, dükkânı kapatır gideriz" dedi. FIRAT KOZOK'un haberi m 4. Sayfada PKK'ye büyük operasyon Hozat, Aliboğazı, Ovacık, Pertek, Nazimiye, Pülümür bölgeleriyle merkez, Kutuderesi, Ahpanos vadisi bölgelerinde yoğunluk kazanan hava destekli operasyonlara yaklaşık 8 bin asker katılıyor. Üç gün önce Pertek'te 3 PKK'linin öldürülmesinin ardından dün Çıralı böl- gesinde sıcak temas saglandı. Çatışmada 5 asker şehit olurken 4 as- ker de yaralandı. Terhisine l ay kala şehit olan Erhan Öz'ün babası Bekir Öz, "Geride 4 oğlum var, hepsi vatana feda olsun" dedi. KOÇ, BAŞBAKAN'I KORUMUŞ Talimat Erdoğan'dan Yurtdışına çıkanlması için Bakan- lar Kurulu karan gereken Sakal-ı Şerif i, Başbakan Erdoğan'ın sözlü talimatla 3 günlüğüne istediği ortaya çıktı. Ancak mevzuat açısından bunun uygun olma- dığının bildirilmesi üzerine Sakal-ı Şerif in havaalanına götürüldüğü anlaşıldı. Sa- kal-ı Şerif in başka ülkede sergilenebilmesi için, Bilim Kurulu karan ve bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca karar alınması gerekiyor. İLHAIN TAŞ- Cl'nın haberi I 5. Sayfada Yurt Haberleri Servisi - Tunceli'de PKK'ye karşı yü- rütülen askeri operasyonlar- da çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu, 4 asker yaralan- dı. Özellikle Hozat, Alibo- ğazı, Ovacık, Pertek, Nazi- miye, Pülümür bölgeleriyle merkez, Kutuderesi, Ahpa- nos vadisi bölgelennde yo- ğunluk kazanan hava des- tekli operasyonlara yaklaşık 8 bin asker katılıyor Oç gün önce Pertek'te 3 PKK'linin öldürülmesınin ardından dün saat 02.00 sıralannda da Çıralı bölgesinde sıcak te- mas saglandı. Çatışmada Tuncelı 4. Komando Tugay Komutanlığı'ndan piyade erler Oğuz Baükçı (20-Sı- vas), Melih "Dıncer (20- Bursa), Şener Karadere (20-Ordu), Erhan Öz(l9- Denizli) ile piyade komando Uzman Çavuş HalitToprak (29-Mardin) şehit düştü. Pi- yade Komando Teğmen Ah- met Şentürk. Piyade Ko- mando Uzman Çavuş Hüse- MArkası Sa. 8, Sii. 3'te Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Yetkin: 5 bölge riskli Türkiye'de kuş gribi hastalığı açısından risk taşıyan 5 bölgenin bulunduğu- na işaret eden Yetkin, bununla ilgili şimdiden önlem alınması gerektiğini söyledi. Yetkin, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 190 milyon besi hayvanına kar- şın Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'nda hayvan hastalıklan için aynlan öde- neğin 17 milyon YTL olduğunu söyledi. Yetkin, bu miktann hayvan has- talıklannın önlenmesi için son derece yetersiz kaldığına işaret etti. Virüsün 70-80 derece ısıda yok olacağı şeklindeki sözleri eleştiren Yetkin, bu tür söylemlerin karantina bölgesindeki halkın hayvanlannı itlaf için gö- revlilere teslim etmesini engellediğini ileri sürdü. Yetkin, "Bu tavuk ve yu- murtalar elle yıkanmıyor mu? Doğru söylem, bölgede risk taşıyan tüm hay- vanlann itlaf edileceğinin belirtilmesi, kanatlılar ve yumurtalan gibi tüm gıdalann da belli bir ısıda pişirilmesinin önerilmesidir. • 7. Sayfada Almanya yolu açıldı 2006 Dünya Kupası Grup Eleme son maçında Arnavutluk'u deplasmanda 1-0 yenen Ulu- sal Futbol Takımımız baraja kalmayı başardı. Tümer'in golüyle Tiran'daki maçı kaza- nan Ay - Yıldızhlann play-off'taki raklbi yarınki kura çekimi sonrası belli olacak. Ukray- na'nın 25 puanla lider olarak tamamladığı 2. grubu Türkiye 23 puanla ikinci, Danimar- ka 22 puanla üçüncü, 21 puanh Yunanistan da dördüncü sırada tamamladı. • Spor'da Güle güle büyük usta Attilâ Tunceli'de binJerce asker terör örgütünün peşinde. Dünkü çatışmalarda 5 asker şehit oldu llhan \ uğutiuyoruz Usta şair, yazar ve düşünür Attilâ llhan'ı bugün törenler- le uğurluyoruz. Attilâ llhan için saat 10.00'da Mecidiye- köy'deki Kanaltürk binasmda, saat 11.00'de AKM'de birer tören düzenlenecek. Törenler- den sonra, cenazesi Teşvikiye Camisi'nde kılınacak öğle na- mazının ardından Aşıyan Me- zarlığı'nda toprağa verilecek. Gazetemize gönderilen me- sajlarda, llhan'ın ölümünün büyük kayıp olduğu vurgulan- dı. DSP lideri Sezer, "Kitlele- re mal olmuş büyük bir şairi, bir aydınlanma savaşçısını yi- tirdik" derken SHP Istanbul II Başkanı Özkahraman, kalemi- nı ülkesının ınsanlarının ay- dmlanmasında ustaca kullan- masını bilen bir ustayı yitirdi- ğimızi belirtti. • 14. Sayfada Almanya Başbakanı 'Desteğimiz sürecek' Almanya Başbakanı Schrö- der, AKP Istanbul ll Başkanlı- ğı'nca "Medenıyetler buluşu- yor" sloganıyla düzenlenen if- tar yemeğine katıldı. Schröder, Türkiye'ye desteklerinin süre- ceğini belirterek "Medeniyet- ler buluşması" için Türki- ye 'nin AB' ye üyehğinın önem- li olduğunu belirtti. Türkiye- Arnavutluk maçının oynandı- ğı saatte konuşan Schröder, Tü- mer'in Arnavutluk'a attığı go- lü de müjdeledı. • 8. Sayfada Bakan intihar etti Suriye'de kuşkulu ölüm ABD'nin hedef lıstesindeki Suriye'nin Içişlen Bakanı Ga- zi Kenan'ın intihar ettiği bildi- rildi. Kenan'ın ismi Hariri su- ikastıyla ilgili iddialarda yer al- mış, BM müfettişleri tarafın- dan sorgulanmıştı. Kenan'ın, BM raporunun yayımlanması- na iki hafta kala intihar etmesi dikkat çekti. • 11. Sayfada TOKTAMIŞATEŞ'İN 'ARAYIŞ" KÖŞESİ • 17. Sayfada ÎNGtLTERE'DE 90 GÜN GÖZALTI SÜRESİ • 11. Savfada BABACAN: TAM UYUM OLMAYABİLlR • 8. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Saldırı Düzeninde Savunma Ülkeyi karış karış gezmekle övünen dini bütün Ba- kan Koç, Türkıyemizde 247 adet Sakal-ı Şerif oldu- ğuna göre herhangi bir ilde bir camide merakını gi- derebilir; ülkeyi sakal karmaşası içinde bırakmazdı. Başbakanının önünde arkasında koç gibi durma- yı yeğledi. Nasıl mı? -AKP anayasasınagöre- RTE'yi MArkasıSa.8,Sü.l'de Bugün Cumhuriyet le birlikte... 'Eşcinsel olmak ahlaksızlık değü' Ankara Valiliği'nin, KAOS Gay ve Lezbi- yen Kültürel Araştırma ve Dayanışma Der- neği'ne kapatma davası açılması istemi red- dedildı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, derneğin admda ve tüzüğünde ahlaka aykın bir durum olmadığını vurgulayarak "Eşcin- sel ohnak ahlaksız olmak anlamuıa gehnez. Ohnası gereken insan iradesinin hür olma- sıdır" görüşünü kaydetti. • 4. STyfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sermaye Gelecek Yerden Sakal-ı Şerif Esipgenmez! Başbakan Eraoğan grup toplantıöında formday- dı. Mangalda kül, tespihte püskül, edebiyarta fasi- kül bırakmadı. Sakal-ı Şerif olayının, Erdoğan'ın ya- bancı sermayeye ilişkin çok kapsamlı açıklamalar yaptığı dönemde yaşanması, Başbakan'ı ve AKP ik- tidarını daha iyi tanımamızı sağladı. MArkası Sa. 8, Sü. 8 'de ^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog