Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Oriiinalin yerini sadece orijinali tutar! 82. Y I L SAYI: 29224 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVlç ,nde) CumhuriyetKURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Oriiinalin yerini sadece orijinali tutar! 11 EKİM2005SALI Manyas'ta hayvanlann kuş gribinden öldüğü doğrulandı. Brüksel kısıtlamayı genişletti Avrapa'dan yasak Bakanlar: Paniğe gerek yOk Türkiye'den tavuk ve kanath be- yaz et ithalatını zaten yasaklamış olan AB Komisyonu, kuş gribi ha- beri üzerine yasağı genişleterek güvercin, kaz tüyü ve canlı kuşların naklini de durdurdu. Isviçre ve Ukrayna da Türkiye'den kümes hay- vanı alımını yasakladı. Tanm Bakanı Eker, yurttaşların paniğe kapıl- mamalan gerektiğini söyleyerek beyaz etin tüketilmesinde sakınca olmadığını savundu. "Konunun abartılmaması gerektiğini" kaydeden Hükümet Sözcüsü Çiçek, gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Asyadaklyle ayni Olmayabilir' Manyas'ın Kızıksa beldesin- deki hayvan ölümlerinin kuş gribi nedeniyle olduğu laboratuvar so- nuçlanyla doğrulandı. îzmir'deki Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Akkoca, yapılan incelemeler sonucu hayvanlarda, hastalığın "H5" tipine rastlanıldığını açıkladı. Dünya Hayvan Sağ- lığı Örgütü, Türkiye'de alınan önlemi başarılı bularak Türkiye'de görülen kuş gribi virüsünün henüz tanımlanmadığını, bu virüsün, Asya'yı vuran virüsle aynı olmayabileceğini açıkladı. • 9. Sayfada A N K A R A ' N I N T E P K Î S Î N İ Ö L Ç E C E K L E R Rumlar gemi gönderecek :t Rum Simerini gazetesi Papadopulos yönetiminin Türkiye için bir test hazırladığmı yazdı. Haberde, Türkiye'ninAn- kara Anlaşması'na ek protokolün uygulanması konusundaki niyetini sınamak üzere Rum bayrak- lı bir gemininTürk limanma gönderilmesi için ha- zırlık yapıldığı ifade edildi. Geminin yanaşmasının engellemesi halinde Rum hükümetinin AB içinde "gürültü koparacağı" belirtildi. • 11. Sayfada ALMANYA Merkel başbakan Hıristiyan Demokrat ıki parti CDU ve CSU ıle Al- manya Sosyal Demokrat Partisi SPD arasında yapı- lan koalisyon pazarlıklan sonucu, SPD'nın başba- kanlığı Merkel'e bırakma- yı kabul ettiği, bunun kar- şılığında 8 bakanlık alaca- ğl öğrenildi. • 10. Sayfada NEWSWEEK: ABD Şam\ vuracaktı ABD yönetiminin, "Irak'a terönstlenn sız- masını engellememekle" suçladığı Suriye'ye askeri saldınyı tartıştığı, ancak Dışişleri Bakanı Rıce'ın, BM raporuyla Şam'ın za- ten sıkışmış olduğu ge- rekçesiyle bunu önlediği ortaya çıktı. • 11. Sayfada Kürt gruplar istekli, JVashington düşünüyor K. Irak'aABD üssü Newsweek dergisine göre ABD ordusu Kürtlerin istemiyle ilgi- li gizlice ön planlama yaptı. Derginin "Dağlardaki Dostlar" baş- lıklı yazısında üs için Erbil Havaalanı'nrn içinde bulunduğu as- keri bölgenin düşünüldüğü belirtildi. Dergi, ABD'nin "Türki- ye'nin arka bahçesinde üsler kurmak için" PKK konusunda harekete geçmek zorunda kalabileceğini yazdı. • //. Sayfada PKK polis memurunu kaçırdı • 4. Sayfada Lalapaşa Çimento Italyanların H 13. Sayfada Bir şairi yitirmek • 75. Sayfada I&8N 13O0-O03-A0O ±aİQStafl Ua Uir KUSaKyitinlai bilançosu giderek ağırlaşıyor. Güney ^ Asya'yı sarsan 7.6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Pakistan'da yaşamım yifirenlerin sayısmın 30 ile 40 bin arasında olduğu bildirildi. Pakistanlı bir yetkili, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu belirterek "Bir nesli yitirdik" dedi.Türk Kızılayı bölgeye kurtarma ekibi ve yardım malzemesi gönderdi. Genelkur- may arama kurtarma ekibi ile yardım malzemelerini götürmek için 4 uçak tahsis etti. 12 kişilik AKUT ekibi de izin çıkmaması nedeniyle gecikmeli olarak felaket bölgesine girti. • 10. Sayfada YÖK atamalarında Başbakanlık izni öngören genelgenin yürütmesi durduruldu Danıştay'dan hııkuk dersi Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün, Başba- kanlık'ın personel atamalanna iliş- kin genelgesinin öğretim elemanla- n yardımcı kadrolanna yapılacak atamalan düzenleyen kısmınuı yü- rütmesini durdurdu. Başbakan- lık'tan savunma geldikten sonra 8. Daire yeniden yürütmenin durdu- rulması istemini karara bağlayacak. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün profesör ve doçent kad- rolan dışındaki akademik perso- nel atamalarında Başbakan- lık'tan izin almasını öngören ge- nelgenin yürütmesini kısmen durdurdu. Alınan bilgiye göre Danıştay, YÖK'ün başvurusunu sonuçlandırdı. Danıştay 8. Da- iresi, YÖK'ün, Başbakanlık'ın personel atamalanna ilişkın ge- nelgesinin öğretim elemanlan yardımcı kadrolanna yapılacak atamalan düzenleyen kısmının yürütmesini durdurdu. Başbakanlık'tan savunma gel- dikten sonra 8. Daire yeniden yü- rütmenin durdurulması istemini karara bağlayacak. Başbakanlık, 8. Daire'nin savunmaya kadar verdiği yürütmenin durdurulma- sı karanna ıtiraz da edebilecek. Böyle bir ıtıraz yapılırsa, Danış- tay Idari Dava Dairelen Kurulu karara bağlayacak YÖK, "Başbakanük'ın 25 Eylül 2005 tarihli Resmi Ga- WArkasıSa.8,SiL3'te GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Alemi KÖP ve Sağır Sanmak... Akıllannı dinie bozmuşlar; herfırsattasiyasal alan- da kullanıyorlar. Bırbirine benzemeyen, ne çare aynı kapıya çıkan iki olay, dınsel öğeleri iktidar kadrolarının hemen her alanda kullandığını kanıtlamıyor mu? MArkasıSa. 8,Sü. l'd$ TMltih Türkiye'nin doğal zenginliği: ZEYTİNYAĞI Dunyada 2002/2004 sezonunda yaklaşık 3.2 mılyon ton zeytınyağı urefıldı 2004/2005 sezonu verilerı belırlenmese de, rakamın 2.8 mılyontonolacağı tahmın ediliyor Turkıye bir oncekı sezonda dünya üretimınden yüzde 2.5'lik pay aldı. Koç 'un birileri adına 'Sakal-ı Şerif skandalını üstlendiği ileri sürüldü Baka çağnsıSakal-ı Şerif in gece yansı Başbakan Erdoğan'ın da bu- lunduğu sırada Atatürk Ha- valimanı'nagetirilmesiyle il- gili tartışma büyüyor. Anava- tan Partisi liden Mumcu, Koç'un birileri adına suçu üstlendiğini belirtirken "Tür- kiye'de bu densizliği yapacak tek kişi var, o da o saatlerde oradaymış" dedi. CHP, Bakan Koç'a, Sakal-ı Şerif ın Dubai Prensi El Maktum'un isteği üzenne havalima- nına getirildiğı yönündeki ıddialan sordu. SHP, Sakal-ı Şerif in Dubai Prensi'nin talebiyle ge- tirildiğini ifade ederek "Kültür Bakanı derhal itiraf ve istifa etmelidir" dedi. • 7. Sayfada Dubai IP projeleriyargıya takılır Prense açık mektup Sayın Prens, siz demokratik hukuk devleti olan bu ülkede yatınm yapmak ve kalıcı olmak ıstıyor- sanız yatınmlarınızı hukuka uygun olarak ger- çekleştirin. Böylece demokratik bir ülkede, hem AB ile müzakerelere başlayıp hem de şeyh gi- bi davranılamayacağını da göstermiş olursunuz. ZEKERİYATEMtZEL Dubai Velıaht Prensi Raşit el Maktum a Açık Mektup Sayın Prens, Istanbul Büyükşehir Belediyesi ile şirketiniz Dubai International Pro- pertıes arasında 5 mılyar dolarlık yatınm anlaşma- sı imzalanmış olduğunu gazetelerden okuduk. Is- tanbul Büyükşehir Bele- diyesi'ne aıt arazıler, sı- zin projelenniz ıle hayat bulacakmış. Her ne kadar siz, "İm- zalanan anlaşma yatı- nm değil, işbirliği an- laşması" desenız deTür- kıye Cumhurıyetrnın Başbakam, bunun Bele- dıye ve Mıllı Emlak'e ait gaynmenkuller üzennde- kı yatınmlan kapsayan bir yatınm anlaşması ol- duğunu belirterek "İs- tanbul'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski Levent Garajı ile Yedi- kule'deki araziyi, Kar- tal Çimento Fabrika- MArkasıSa.8,Sü. 3'te • SHP: ISTANBUL SAHİPSİZ DEĞİL I 4. Sayfada SSK'den 7yıl boyunca gereksiz ödeme Ölen 5 bin 500 kişiye maaş 1996 yılından önceki yıllarda ölmüş ki- şilerle ilgili kayıtların güncelleştirihne- ^ mesi nedeniyle Sosyal Sigortalar Ku- rumu'nun, 5 bin 494 kişiye 7 yıllık süre boyunca yaklaşık 1 katrilyon lira "gereksiz ödeme" yaptığı or- taya çıktı. Bu ödemeleri kesen SSK'nin yıllık 39 milyonl62 bin YTL ödemeden kurtulduğu bildirildi. SSK, hatalı kayıtların düzeltilmesi için başlatılan güncelleme çalışmasuıın büyük ölçüde tamamlandığuıı açıkladı. • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cumhuriyet 'le birljkte. Bayinizden istemeyi unutmayıjiız. AKP'nin aonomi Politiği! Başlık sanki AKP'nin ciddi bir ekonomi politikası varmış havasını veriyor ama, işin özü belli: Ekonominin politikasını IMF beliriiyor, gelirlerini de satışlar. Türkiye ekonomisinin temel durumu bu. Ancak bir de AKP'nin partiyeözel politikası var. Başbakan Er- doğan, Siirt'te bu politikayı eleştirenlere çattı: MAfkası Sa. 8,Sü.»'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog