Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

y'Cumhurfyet ı ^ K İ T A P L A R I YÜZBAŞI SELAHATTlN'lN ROMANI îlhan Selçuk Çag Pazariama \ i> Tmbjcajj Cad No 39 411 !}4334lCjgaloglu-İ9anbulTel 12121514 0 1 % Cu m huriyet82. YIL SAYI: 29223 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU- YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Eski AB Genel Sekreteri Murat Sungar, müzakere sürecinde pek çok siyasi, hukuki ve teknik engel çıkanlacağını vurguladı 4 Sorunlar hiç bitmeyecek' Rakamlarla Irak Savaşı Oavaşın ABD'ye malıyetı 204 4 mılyar dolar 204 4 mılyar dolara ne yapılabılır? Muhalefete Katlanmakî.. Clkemizde bugün pek çok alanda dengesizlikler geçerlidir. Ilk akla gelen fakir-zen- gin dengesizliğidir; devlet kaynakları bu çarpıcı bo- zukluğu istatistikler kap- samında sayılarla açıklı- yor. Siyasal yaşamda sorun- laşan en büyük dengesiz- lik ise Büyük Millet Mec- lisi'nin yapısındadır. Bu inandmaz çarpıklığı özellikle bu köşede sık sık anımsatıyoruz; partilerin ve seçmenlerin büyük ço- ğunluğu parlamento dı- şında kalmışlardır; ikti- dar partisi seçmenlerin yüzde 25'i ve seçime katı- lanların yüzde 34'ünün oylarıyla Meclis'in yüzde 65'ini ele geçirmiştir. Ancak bu 'vahım' den- gesizlik ortamında garip çelişkiler de yaşanıyor. • Bugün üçüncü sayfa- mızdaki köşesinde yazarı- mız Emre Kongar'ın be- lirttiği gibi ülkemizde "Avrupa Birliğı ile Turkıye ilişkilennın tartışılması ola- naksız hale" gelmiştir. Bu olumsuzlukta med- yamızın rolü büyüktür. Neyin ne olduğunu ka- muoyu bilemiyor; iktidar- muhalefet bu tarihsel sü- reçte ve sorunda birbirini suçluyor. AB ile müzakerelerin başlamasını destekliyo- ruz; ama, koşullarının ne olduğunu açık seçik tar- üşmakta saymakla bitmez yararlar görüyoruz. • Yüzde 25 seçmen oyuy- la Meclis'in yüzde 65'ini ele geçiren AKP iktidarı altına imza attığı belgele- riMeclis'ten geçirmelidir. Kamuoyu bu tarihsel olayın ne olduğunu, girdi- sini çıktısını, ne aldığımı- n ve ne verdiğimizi ayrın- tılarıyla öğrenmeli ve bil- melidir. CHP'nin başından beri AB'den yana olduğu hiç- bir tartışmaya yer verme- yecek kadar açıktır. Ancak iş o hale gelmiş- tir ki bugün imzalanan belgeleri incelemek \ e tar- tışmak yerine CHP'nin AB'ye karşıt olduğunu id- dia etmek taktiği uygula- nıyor. • AB süreci uzundur; AKP'ninTürkiye'deki ta- kıyye siyasetini engelle- mez; ABD ise Türkiye'de "Ilımlı tslam Devleti Mo- deli" istediğini çeşitli bi- çimde dile getirnıiştir. Bu kapsamda duyarlı olmak zorundayız; Türki- ye'de demokrasi varsa Meclis'te her tür muhale- fete katlanmak, gerçekle- ri aydınlatmak için gü- vence değerine ulaşıyor. Muhalefetsiz demokra- si olmaz. AB'ye girmeyi düşünen bir toplumun bu bilince u- laşması ilk şarttır. Cumhuriyet Avrupa Birliği ile 3 Ekim görüşme sürecinin başlamasından çok kısa bir süre önce "AB Genel Sekreterliği" görevinden istifa edip emekliye ay- nlan Büyükelçi Murat Sungar, 3 Ekim sonrasını, "bir sinir savaşımn" başlaması olarak tanımladı. Türkiye'nin, müzakere çerçeve belgesinin ya- zıhşını "etkileme olanağı" olmadığını belirten Sungar, "Bizim için ide- al bir belge olmadığı kesin. Muhtelif nedenlerle üyeliğimize olumlu bak- mayan 25 ülkenin ortak paydasını yansıtan bir metin" diye konuştu. Eski AB Genel Sekreteri, zor bir sûrecin başladığını vurgulayarak "Çok sayıda engelle karşılaşmaya hazır olunmalı. 2006 müzakereler için kri- tik yıl. Limanlann tüm üyelere açılması istenecek" görüşünü kaydetti. Sungar, Kıbns bağlantılı "kırmızı çizgiler" hakkında "Kıbns'ta tanıma konusunda Türkiye'ye geniş destek var, limanlarda ise yok" dedi."So- runlann hiç bitmeyeceğini" belirten Sungar, görüşmelerin "oldukça ya- vaş ilerleyeceğine" dikkati çekti. ÖZGEN ACAR'ın haberi • 11. Sayfada AVRUPA BİRLİĞÎ ÇOK PROGRAMLITEK LÎSEISTÎYOR Ruhban Okıılıı baskısı AB ile 26 Ekim'de egitım konusunda başlayacak olan tarama sürecinin ardın- dan, Türkiye'den Ruhban Okulu'nun açılması ve imam hatip liselerinin Di- yanet Işleri Başkanlığı'na bağlanmasının isteneceği öğrenildi. Bunlann ger- çekleştirilmesi için ise Eğitim Birliği Yasası'nın değıştirilmesi gerekiyor. Ay- nca AB çok bölümlü lise uygulamasından vazgeçilip "çok programlı tek li- se" türüne geçilmesini istiyor. MAHMUT Gİ RER'in haberi • 4. Sayfada Türkiye'nin doğal zenginliği: Zeytin ve zeytinyağı pıyasası denetlenmeyı, Turkıye ınsanı da AB vatandaşılan gıbı sağlıklı, temizzeytın yıyebılmelıdir 'YARIlf CumhuriyeO^j Önlemleri soıgulayan ManyaâMar can derdinde Kuş gribi korkutuyorKızıksa beldesinde kuş gribine rastlanan hindilerin yanı sıra güvercinlerle sokak kedi ve köpekleri de öldürülüyor. Öldürülen hayvanlar açılan kuyulara atılıp üzerleri kireçle örtülüyor. Jandarma bölgeye kimseyi yaklaştırmıyor. Ancak yi- ne de çocuklann ölü hindileri ellerinde taşıdığı görüldü. Üreticiler yeterli sağ- lık önleminin aluımadığından şikâyetçi. Bölgede yaşayanlar ise kendilerine ye- terli bilgi verilmediğini vurgulayarak "Risk altında mıyız" diye soruyor. Man- yas'ta kuş gribinin ortaya çıkması Avrupa'yı korkuturken Yunanistan ile Polon- ya, Türkiye ve Romanya'dan kümes hayvanı ithalatını durdurma kararı aldı. COŞKUNYAMAN BALIKESİR - "Kuş gribi" ola- rak bilinen "tavuk vebası"nın gö- rüldüğü Bahkesir'ın Manyas ılçesi- ne baglı Kızıksa beldesinde, tüm ka- natlı hayvanlar itlaf edılıyor. Manyas tlçe Tarun Müdürlü- ğü'nden özel gjyımlı 5 kişilik ekip, itlaf işlemine, önceki gece beldede- ki 2 hindı çiftliğinde başladı. Ekip- ler, Manyas Knz Merkezı'nin aldı- ğı karar doğrultusunda, Sıtkı Boz- kurt'a ait çiftlikteki 2 bin 500 hin- diden 600'ünü önceki gece 20'şerli gruplar halinde itlaf etti. Hindiler, daha sonra kepçelerle beledıyenin açtığı çukura gömüldü. Çukurun üzerine de kireç döküldü. itlaf işle- mine, dün hava karardıktan sonra ye- ruden başlandı. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı bölgeye yurt- taşlann girmesine izin verilmedi. MArkasıSa.8,Sü.3'te Hastahkh hayvanlan özel giysili görevtikr topladı. (AA) Ülke tarihinin en büyük felaketi on binlerce can aldı. Muzafferabad ölüm kentine döndü Pakistan'da büyük acıGüney Asya'yı sallayan Pakıs- tan merkezli 7.6 büyüklüğün- deki depremin bilançosu ağır- laşıyor. Depremin yalnızca Keşmır'in Pakıstan yönetimin- deki bölümünde 30 bin insanın ölümune yol açtığı belirtiliyor. Ülkenin Kuzey Batı Eyaleti'nde yıkılan iki okulda 850 çocu- ğun enkaz altında bulunduğu bıldirildi. Iletışım saglanama- yan bölgelerden gelecek ha- berlerle ölü sayısının artmasın- dan korkuluyor. • 10. Sayfada 4 uçak gönderildi Türkiye'den yardım eli Gıda ve ceset torbası götüren 51 arama-kurtarma, 42 sağlık per- soneli bölgede çalışmalara baş- ladı. Türk ekip enkazdan 5 ya- ralı çıkardı. Ekipte arama kö- peği ve kurtarma aracı da var. Dünya Bankası, Pakistan'a 20 milyon dolar yardım yapacağı- nı, ABD 100 bin dolarlık mal- zeme göndereceğini açıkladı. BM, ülkeye acil koordinasyon ekibi gönderdı. • 10. Sayfada Pakistan'ın özellikle kuzeyini vuran depremin ardmdan ülkede dünden başlamak üzere 3 günlük yas ilan edildi. Depremden kurtulan yüz binlerce kişi, bir yandan kaybettiklerine ağlarken bir yandan da ilaç, yiyecek ve çadır bekliyor. (Fotoğraf: AP) SELÇUK VE ÖZAKMAN'DAN TÜYAP'TA PANEL Halh 'silkeleyen 'kitap Gazetemiz tmtiyaz Sahibi îlhan Selçuk ve "Şu ÇılgınTürkler"in yazan Turgut Özakman, TÜYAP Kitap Fuan'nda düzenlenen pa- nelde dinleyıcılerle buluştu. Selçuk, Özakman'm toplumu "sil- keleyen" bir kitap yazdığını belirterek "Türkler. Anadolu'nun işgahnden ' Şu Çılgın Türkler' kitabında anlatılan özellıklen sa- yesinde kurtuldu" diye konuştu. Özakman da, "aşağılık duygu- sunun" Osmanh'nın son iki yüz yılında ortaya çıktığına dikkat çekerek "Ama bu, arada bir nüksediyor" dedi. • 75. Sayfada TtP GENEL BAŞKANIBEHİCE BORAN ANILIYOR Onurlu biryaşam "Etrafına ışık tutan bir mücadele anıtı" Behice Bo- ran. Yukarıdaki bu betimleme, 10 Ekim 1987'de Bel- çika'nın başkenti Brüksel'de yaşamını yitiren Türki- ye Işçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Behice Boran'ı anma toplantılanndan birinde konuşan Prof. Sadun Aren'e ait. 1 Mayıs'ta doğanTÎP Genel Başkanı Be- hice Boran, 18 yıl önce bugün Brüksel'de yaşamını yitirmişti. SÖNMEZ TARGAN'm yazwı • 6. Sayfada SAKAL-IŞERİF SKANDALI Bakandan tuhaf savunma Eyüp Camısi'nde saklanan Hz. Mu- hammed'in kutsal emanetlennden "Sakal-ı Şerif "i Atatürk Havalima- m'na getirtmesi tepkiye neden olan Kültür Bakanı Koç, "Amacınız ney- di" sorusuna "Ben Müslüman değil miyim" diye karşılık verdi. Koç, Sa- kal-ı Şerif kutulan ile ilgili bir tatbi- katlan olacağını ılen sürdü. Bakan- lık da "Havaalamna getirtilen örnek- ti" açıkJamasını yaptı. • 8. Sayfada YENİ PERSONEL REJÎMİ Memurlar sözleşmeli olacak Memurların özlük haklannı yeniden düzenleyen taslağa göre 2 milyon devlet memurunun 1 milyonu sözleş- meli olacak. Sözleşmeliye geçirilen devlet memurlan, işe yeni başlayan- lardan farklı olarak devlet memurla- nyla aynı iş güvencesine sahip ola- cak. Memurlara ayda 290 YTL kira yardımı yapılabilecek. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hükümetin 3 Hali! 17 Aralık 2004'te ilan edilmiş olan 3 Ekim süreci- nin yeniden ilan edilmesiyle elde edilen zaferin üze- rinden bir hafta geçti. Bu zaman dilimi içinde Türki- ye adına hareket eden AB aktörlerinin dikkat çeken 3 tavn oldu: 1 - Doğruları söylemediler. 2- Gerçekleri çarpıttılar. 3- Bilgi sakladılar. MArkasıSa.8,Sü.8'de '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog