Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 EKİM 2005 CUMARTESİ 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edırne Kocaeli Çanakkale Izmir Manisa Aydın Denızli PB SY PB SY SY SY SY SY 25 26 28 25 23 26 26 26 Sinop Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskişehir Konya Sıvas PB B PB PB PB PB PB PB 26 26 26 26 25 26 24 24 Adana SY 29 Zonguldak PB 26 Antalya SY 26 Kars Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkâri Van SY B B B B B B 28 29 30 28 29 23 21 P a r ç a l 1 b u l u t l u PB 18 Yurdun batı ıç ve ku- zeydoğu kesımlen parça- yer yer çok bulutlu, Mar- Tara'nın batısı, kıyı Ege, Batı Akdenız ıle Doğu Ak- denız kıyılan sağanak ve gok guaıttulu sağanak ya- ğışlı. dığer yerter az bulut- lu geçecek Yağışlar kıyı Ege ıle Çanakkale çevrele- nnde etkılı olacak Havası- caklığı yağış alan yertefde bıraz azalacak, dığer yer- tefde bıraz artacak DIS MERKEZLER Oslo Helsınki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Y SY SY PB SY SY SY SY 12 16 16 16 18 18 17 17 Münih Y 11 Zürih Berlin Budapeşte Madrid Vıyana Belgrad Sofya Roma Atina SY SY PB PB SY SY B SY 15 16 31 16 13 20 22 26 SY 19 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahire B PB B B PB B PB B 20 29 19 31 21 26 23 31 £ 2 } * Moskova • Bertın Taşkent B 29 h Çok bulutlu ı Yağmurlu V°-W.* S u l u •Tahran • Gok gurültulü GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada nuz diye haykıran Avrupa Parlamentosu'ndaki tepki karşılanırsa, 3 Ekim'de bizimkiler Lüksem- burg'un yolunu tutarlar ve de Türkiye'nin AB se- rüveni böylece başlamış olur! Türlü çeşit söylentiler, yorumlar, haberlere kar- şın susmayı yeğleyen Dışişleri Bakanımız da ko- nuşmak zorunda kaldı. Hemen her cümlesinin başına "şüphesiz" sözcüğünü koyarak, "ciddi zorfuklarla karşı karşıyayız" dedi. Başbakanlan ise yurtdışında Arap dostlarıyla sarmaş dolaş; birTV haberinde izledik; -Gül'ün aksine- üyelik müzakerelerinin başlaması için "büyük sıkıntılar" olduğunu kabul etmedi. • • • Dışişleri Bakanı ile Başbakanı arasındaki derin farklılık, acaba hangi nedenlerden kaynaklanı- yor? Başbakan, Müslüman ülkelerde Islam hava- sı soluyarak daha geniş yürekli, olaylara daha başka açıdan ama daha hoşgörülü mü bakıyor? Gül, zortuklar nedir somsuna yanıt vermeyi de, aynntılara girmeyi de istemiyor. Olabilir. Ne ki, hükümetin birçok kez yinelediği bir şey var; Türkiye, Avusturya'nın malum neden- le çerçeve belgesine "imtiyazlı üyelik" kaydının düşmesini içeren dayatmasına "şiddetle" karşı çıkıyor. Fakat Dışişleri Bakanı, belgede "asla ka- bul etmeyeceğimiz 'konuların' yer aldığını" söy- lüyor. Konu demiyor, konular diyor. Oysa Brüksel'den, başka başkentlerden, hat- ta yerli kaynaklardan Türkiye'nin imtiyazlı ortak- lığın dışında belgeye giren koşullara karşı çıktığı- nı ileten haberlere rastlanmadı. Müzakerelerin her aşamasında Türkiye'yi AB'nin "hazmedip etmeyeceğine" ilişkin koşulu mu reddettik, şu veya bu zamanda Güney Kıb- rıs'ı tanımayı mı, dolaşım hakkımızın engellen- mesini, Rumlara limanları açmamızla ilgili dayat- mayı mı? Daha neleri? Çerçeve belgesinde asla kabul edemeyeceği- miz "ko-nu-lar" nelerdir, öğrenecek ve... rahat bir nefes mi alacağız, yoksa verilen yeni ödünleri gö- rerek tıknefes mi olacağız, beklemek gerek! • • • Gül, AB'de karşılaşılan "sıkıntılar"a dair bilgi vermekten kaçınınca sorular başka konulara, ör- neğin VVashington Times'ın, RTE'nin Türkiye'yi "Islamcı faşist bir yapıya dönüştürdüğünü" öne süren yazıya yöneldi. Bakan, yazıyı "çirkin ve kasıtlı" buluyor. Ne ki "... daha önce de aynı yönde çıkan bu yazılan AB- D'de 'fanatik bir grubun organize' ettiğini" söylü- yor ve "Bu tür faaliyetler Türkiye'deki 'bazı çıkar çevreleriyle' de uzantılı" diyor. Bu sözler geçiştirilecek içerikte sözler değil. Bakan Gül şeffaflık adına, -konu diplomatik ne- zaket de içermiyor- kamuoyunu bilgilendirmek uğruna içimizdeki kimi çıkar çevreleriyle bağlan- tılı, ABD kaynaklı Türkiye bağlantılı gruplar kim- lerdir, açıklamak durumunda değil mi? Yoksa bu konuda açıklama yapma zorunluğu ABD dostluğuna zarar mı veriyor veya iç güven- liği sarsıcı bulduğu için Gül, daha fazla konuşma- dan gizemli bir üslupla New York Times'ı yanıtla- mak mı istiyor? ABD'den 'Islamcı faşiznı 'yazısına tepki ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Ameri- kan Büyükelçiiiği, Was- hington Times gazete- sinde yayımlanan ve Türkiye'yi "Islamcı fa- şist" bir ülke haline gel- mekle eleştiren yazıya sert tepki gösterdi. Büyükelçilik açıkla- masında "Türkive ve Türk hükümetiyle ilgi- li ve son derece kışkır- tıcı bir dille kaleme alınmış bir köşe yazısr olarak nitelendırilen ma- kalenin, yazann kendi fikirleri olduğu belirtil- di. Açıklamada "Bunlar Amerikan hükümeti- nin görüşlerini yansıt- mamaktadır" denıldı. Galataport sorulan yanıtsız kaldı Tartışmah ihalede en yüksek teklifî veren Ortak Girişim Grubu 'nun Koordinasyon Kurulu Uyesi Türkmen, ödemeplanı ve rüşvet iddialarıyla ilgili sorulanyanıtlamadı Ekonomi Servisi - Tartışmah Galataport ihalesinde 3.5 milyar Avro ile en yüksek teklifi veren Ortak Girişim Grubu adına dü- zenlenen basın toplantısına ortak- lardan hiçbir temsilci katılmadı. Grup adına Galataport ile ilgili bilgi veren Galataport Ortak Gi- rişim Grubu Koordinasyon Ku- rulu Üyesi Mustafa Türkmen, ihale süreci ile ödeme planı ve rüşvet iddialanyla ilgili merak edilen sorulan yanıtsız bıraktı. îhale sonucuyla ilgili olarak Yüksek Planlama Kurulu'nun yanıtını beklediklerini belirten Türkmen, proje aşamasında tari- hi binalann dış cephelerinin ko- runacağını ve Istanbul Modern Müzesi'nin yıkılmayacağını sa- vundu. Galataport Projesi'nin basın tarafından sürekli çarpıtıldığını iddia eden Türkmen, "Gökde- len dikip kıyı şeridini balka kapatmak gibi bir amacımız yok" dedi. Türk Denizcilik îşlet- meleri ile postane binasınm dış cephelerinin korunacağını, yal- nızca iç mimaride değişiklik ya- pılarak binalara beş yıldızlı otel yapacaklannı söyleyen Türk- men, binalara ilave kat eklenme- yeceğinin de altım çizdi. Türkmen, ihale sürecinin de- vam etmesi nedeniyle ödeme şekli hakkmda hiçbir soruyu ya- nıtlamayacağını da dile getirdi. Proje kapsamında toplam 186 1 De n i z Kuvvet- leri Komuta- nı Oramirat Yener Kara- h a n o ğ l u , Yalova'daki Karamürsei- bey Eğrtim Merkezi Ko- m u t a n11 - ğı'nda dü- z e n l e n e n Deniz Ast- subay Mes- lek Yükse- kokulu'nun 2005-2006 eğrtim-öğre- tim yılı açılış törenine ka- tıldı. Kara- hanoğlu öğ- rencilere he- diyelerverdi. (Fotograf: AA) Komutandan irtica uyarısı • Baştarafı 1. Sayfada Oramiral Karahanoğlu, yeni eğitim yılına başlayacak ast- subay adaylanna, "Şimdi, 2005-2006 eğitim-öğrerim yılı için vira demir ediniz, pruva grandi ve mizana di- reklerinize Türk sancakları- nızı toka ediniz, yelkenleri- nizi ulu önder Mustafa Ke- mal Atatürk'ün düşünce sis- temivle doldurunuz ve ay- dınlık Türkiye'deki bilim li- manına rota veriniz, yolunuz açık, seferiniz başanlı ol- sun" diye seslendi. Törenin ardından, tstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sabahattin Özel, astsubay adaylanna "Atatürkçülük" konulu ilk dersi verdi. odalı ve beş yıldızlı bir butik o- tel, 240 yataklı dört yıldızlı bir otel ile 100 odalı bir apart otel yapılacağını hanrlatan Türkmen, iki depo ve alışveriş merkezinin de hizmete açtlacağını söyledi. Kutman: CanVVest mutlaka televizyon alacak Son dönemde ekonomi gün- deminin ilk sıralannda yer alan Global Yatınm Holding'in pat- ronu Mehmet Kutman, CNN Türk'te gündeme ilişkin sorulan yanıtladı. Kut- man, Super FM ve Met- ro FM'i alarak medyaya hızlı bir giriş yapan Ka- nadalı CanWest Gru- bu'nun işi yanm bırak- mayacağını ve mutlaka bir televizyon alacağını söyledi. Kutman, Can- West'in Star malesinden neden çekildiğine ilişkin olarak "thaleden bir gün önce Kanada'daki merkezle yaptıkları ko- nuşmada maksimum fiyat 306 milyon dolar tespit edilmişti. Fiyat da oraya çıkınca dola- yısıyla ihaleden çekildi- ler. 306 milyon 1 dolar bile veremezlerdi" de- di. CanWest ile TGRT arasmda birtakım görüş- meler olduğu yönündeki iddialan doğrulayan Kutman, CanWest'in mutlaka bir televizyon alacağını vurgulayarak "tşi yarı yolda bırak- mazlar" diye konuştu. Galataport ile ilgili soru- lara da yanıt veren Kut- man, şu anda halka ka- palı olan bölgenin ken- dileri sayesinde halka açılıp modemleşeceğini ifade etti. Kutman, son dönemde Galataport'a karşı yükselen sesleri ise "yabancı sermayenin rahatsız ettiği kitleler" olarak tanımJadı. 'Kıyı yönetim planlan hazırlanmalı' • Doç. Ali Uzun, denizlerdeki yük- selmenin kıyılar- daki yerleşim yerlerini olumsuz yönde etkileyece- ğine dikkat çeke- rek önlem alın- masmı istedi. Istanbul Haber Servisi - Ondo- kuz Mayıs Üniversitesi öğretim üye- si Doç. Dr. Ali Uzun , küresel ısın- maya bağlı olarak önümüzdeki yüz- yıl içinde denizlerde ortalama 50 cm'lik bir yükselme beklendiğine dikkat çekerek, "22. yüzyıla güveni- lir girebilmek için günübirlik pro- jelerden vazgeçilerek kı\ ı yönetim planlan haarlanmabdır" dedi. Istanbul Üniversitesi ve Türk Coğ- rafya Kurumu işbirliği ile düzenle- nen Ulusal Coğrafya Kongresi dün sona erdi. Istanbul Üniversitesi rek- törlük binasında iki gündür devam eden kongrenin son gününde konu- şan Ali Uzun, denizlerdeki yüksel- menin kıyılardaki sulak alanlar ile plajlan olumsuz yönde etkileyeceği- ne dikkat çekti. "Türkiye'deki don olaylı gün- lerde gözlemlenen eğilim ve değiş- kenler" hakkında konuşan Ege Üni- versitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ec- mal Erlat ise dünyada küresel bir ısınmamn don olaylannı da etkiledi- ğini ifade etti. Erlat, 1861'den itibaren dünyada sıcaklığın 0.4 ile 0.8 derece artnğı belirterek "Özellikle 1960'tan iti- baren de ülkemizde don olaylann- da belirgin azalmalar görülmeye başlanmıştır" dedi. G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada dan iç müzakere başarı ile sonuçlanmış olur. Işin kara mizahı bir yana, AB katından gelen ha- berler, müzakere çerçeve belgesinin, 1995'te im- zaladığımız gümrük birliği (GB) anlaşmasının siya- si ayağı olduğunu gösteriyor. Türkiye GB'ye evet derken bir ilke imza atmıştı. İlk kez bir ülke AB'nin tam üyesi olmadan, AB'nin ekonomiyle ilgili bütün kararlarına uyacağını ilan etmişti. Bizim dışımızda hiçbir ülke boyle bir adım atmadığı gibi, kimi ülkeler tam üyelikten sonra bi- le bir süre GB'nin altına imza atmadılar. Gerekçe olarak da, "Ekonomimizin yeni dunıma ayak uy- durması için zamana gereksinimimiz var" dediler. Aradan geçen 10 yıllık zaman diliminde GB'nin Türkiye'ye yararlı olduğunu söyleyen kişiler bile "a- ma" deyip, arkasını şöyle getiriyoıiar: "Karşılığında hiçbir şey almadan böyle bir ödün verdik. Bize biraz pahalıya mal oldu ama, sonuçta pek çok şey öğrendik." Kimi sektörlerse GB nedeniyle iflas etti ve mah- keme yoluna gidenler oldu. • • • GB'nin ruhu şuydu: AB ülkeleri ve 3. ülkelerle kurduğumuz bütün ekonomik ilişkilerde AB kurallarını baştan kabul et- mek! Günlerdir AB'nin tartışmakta olduğu çerçeve bel- gesi taslağındaki ifadeler de buna benziyor. 1 - Türkiye'yi tam üye olarak almayı garanti etmi- yorlar ama, baştan Türkiye'nin AB'nin tüm dış po- litikasını kabul etmesini istiyorlar. Taslağa göre, AB ülkeleri Afrika'daki bir ülkeye siyasi yaptınm uygu- ladığında bizim de uygulamamız gerekecek. 2- Tam üyeliği garanti etmiyorlar ama, Türkiye'nin iç düzenini de ilgilendiren tüm konularda AB'nin al- mış olduğu kararlara uymasını istiyorlar. örneğin, AB yeni bir azınlıklar tanımı yaptı ve bize dayattı. Biz de "Kardeşim, bizim Lozan hükümlerine göre şu şu azınlıklanmız var, başka yok" dedik. Bu yanı- tı kabul etmeyecekler. 3- AB üyesi ülkelerle zaman içinde tek tek sorun- larımız olabilir. Bunlarda da AB'nin koyacağı çözü- mü kabul etmemizi istiyorlar. En çok tartışılan ko- nu, Kıbrıs Rum yönetimı. Biz NÂTO'da Rumlara karşı veto ya da benzeri bir yaptırımda bulunama- yacağız. Bugün görünen sorun bu ama, ileride Yu- nanistan'la Ege, bizden önce üye olacağına göre Romanya ile Karadeniz sorunlarımız oldu, kararı AB kurumlan verecek... • • • örnekler çoğaltılabilir... Işin özü, Anadolu deyi- miyle şu: Tarlada ortağız, sofrada değil! AB Türkiye'den bütün bunları isterken, serbest dolaşımdan ekonomik haklara kadar, önceden koy- mayı tasariadığı sınırlamaların hiçbirini yumuşat- maya yanaşmıyor. Üstelik çerçeve belgesini açıklamayı son dakika- ya bırakıp, Türkiye'yi bir oldubitti ile karşı karşıya getiriyorlar. Medyadaki baskın eğilim ise, aman ne pahasına olursa olsun, 3 Ekim'de masaya otura- iım, yönünde. Biz de Türkiye'nin yönünün uygarlık projelerine dönük olması gerektiğine inanıyoruz ama, ortaya konan metinler, Türkiye'nin masaya oturtulmaktan çok, masaya yatırılmak istendiğini gösteriyor. Buna hayır demeliyiz! ankcum a cumhuriyetcom.tr Rumtor, Tiirk gazetecileri istemedî • LEFKOŞA (AA) - Kıbns Rum yönetimı, 1 Ekim sözde "bağımsızlık günü" kutlamasını takip etmek isteyen KKTC Dış Basm Birliği üyelerine izin vermedi. Dış Basm Birliği Genel Sekreteri Selim Sayan'nın, birlik üyesi gazetecilerin, bugün yapılacak askeri töreni izlemesine izin verilmesi amacıyla Rum Enformasyon Dairesi'ne yaptığı yazılı başvuruya "ret" yamtı verildi. Dış Basm Birliği yöneticileri, gelişmeleri, adadaki Birleşmiş Milletler yetkililerine de ulaştırdı. TX. OKÂN ÜNİVERSİTESİ ÇINCE MUTERCIM TERCÜMANLIK BILGISAYAR MUHENDISUGI ÜLÜMIERİNE EK KONTENJAN İLE ÖĞRENCİ ALMACJUmR Telefon : (0216) 325 48 18 Faks : (0216) 339 61 36 Web : www.okan.edu.tr Adres : Hasanpaşa Uzunçayır Cad. No : 6 Kadıköy / İSTANBUL 9EKİM'DE YARDIM KONSERİDÜZENLENÎYOR Babat^ın adı kültür merkezinde yaşayacak tstanbul Haber Servisi - Beyoğ- lu'nda Imam Adnan Sokak'ta 3 Mart 2004 'te öldürülen Önder Babat anı- sına kurulmak istenen kültür merke- zi için 9 Ekim Pazar günü 15.00- 20.00 saatleri arasında Bostancı Gös- teri Merkezi'nde yardım konseri dü- zenlenecek. Önder Babat, okuru olduğu Dev- rimci Hareket dergisinin Taksim'de- ki bürosundan çıktıktan sonra sokak- ta vurularak öldürülmüştü. Faili bu- lunamayan olayda mahkeme takip- sizlik karan vermişti. Babat'ın arka- daşlan dava dosyasını AlHM'ye ta- şımaya hazırlamyor. Babat için yürü- tülen hukuki mücadelenin dışında O'nun anısını yaşatmak isteyen arka- daşlan ve Devrimci Hareket dergisi çalışanlan kültür merkezi kurma ça- lışmalanna başladı. Konser Bostancı'da "Önder Babat Kültür Merkezi" için gelir elde etmek amacıyla 9 Ekim'de bir konser düzenlenecek. Bi- letleri 10 milyon liradan satılan kon- sere Kızılırmak, Ali Asker, Sadık Gürbüz, Domane Dersim katılacak. Biletler, Beyoğlu îmren Kitabevi, Be- yoğlu Sineması Kafesi, Kartal Der- sim Kasetçilik, Kadıköy Seyhan Mü- zik, Şişli Kelepir, Bostancı Gövtepe Kasetçilik, Ümraniye Mavi Kırtasi- ye,Aksaray Ezgi Müzik, BağcılarYa- vuz Yücel Kasetçilik, Bahçelievler Ezgi Müzikevi'nde satışa sunuldu. Konser günü Parseller Hoca Dura- ğı, Sefaköy Alo fabrikası önü, Ok- meydam Anadolu Kahvesi önü, Bah- çelievler Ezgi Müzik önü, Bağcılar Olimpik Stadı önü, Esenler Kazım Karabekir tlköğretim Okulu, Bay- rampaşa Meydanı, Sanyer Meydanı ve Gazi Mahallesi Cemevi önünden Bostancı Gösteri Merkezi'ne ücretsiz servisler kaldınlacak. Babat'ın öldürüldüğü sırada yanın- da olan arkadaşı Burak Yücel, kül- tür merkezuıı Babat'ın ölüm yıldönü- mü olan 3 Mart 2006'da açmak iste- diklerini belirtirken Kızılırmak'ın so- listi tlkay Akkaya, "Önder'in tiyat- rocu kimliğinden dolayı adının bir j kültür merkezinde yaşatılmasını anlamlı buluyorum" diye konuştu. Ali Asker de "Babat'ı anma gece- sinde yüreği kardeşlikten, banştan ve özgüriükten yana çarpan dost- larımla birlikte olacağım" dedi. T,a 0KAN ÜNIVIMİTttl 2005 - 2006 GÜZ DÖNEMİNDE AÇILACAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI O İŞLETME (MBA) (TÜRKÇE • TEZLİ / TEZSİZ) 2 SATIŞ ve PAZARLAMA ( TÜRKÇE - TEZLİ / TEZSİZ ) ÇEYİRİ (TEZLİ / TEZSİZ) SON KAYIT TARIH1 12 EKİM 2003 BAŞVURU KOŞULLARI; - LES SINAVINDAN 45 VEYA ÜZERİ PUAN 4 YILLIK BİR FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKUL DİPLOMASI Farklı lisans dallanndan mezun olan adaylar Bilimsel Hazırtık Programı'na başvurabilirter. Telefon : (0216) 325 43 18 Fax : (0216) 339 61 36 E-Posta : ytisans@okan.edu.tr Adres : Hasanpaşa Uzunçayır Cad. No : 6 Kadıköy / İSTANBUL Web : www.okan.edu.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog