Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

1 EKİM 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Muhalefetin adayı değilim' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'nin salı günü yapılması beklenen Meclis grup başkanvekilliği seçiminde aday olacağını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem Ince, parti içi muhalefetin adayı olmayacağtnı biidirdi. Ince, "Grup başkanvekilı genel başkanın vekili demek. Genel başkana rağmen aday olmam söz konusu değil. O nedenle muhalefetin adayı değilim" dedi. Sezer: Başbakan sorunu var • MUĞLA (Cumhuriyet) - Muğla'da gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelen DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "Türkiye'nin olmadık maceralara sürüklenmemesi içın bu iktidardan kurtulması gerekiyor" dedi. DSP ile CHP'nin birleşmelerinin de söz konusu olamayacağını belirterek "Iki parti kendi kulvarlannda yürüyerek Türkiye solunu büyütebilirler" diye konuştu. Gazetecilerin sorulannı da yanıtlayan DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "Kürt sorunu" ile ilgili bir soruyu, " Türkiye'de Kürt sorunu yok, başbakan sorunu var. Başbakan 'Kürt sorunu' tanımlaması ile Kürt yurttaşlanmıza da haksızlık etti" şekJinde yanıtladı. Diyarbakır'da mitinge erteleme • Dt\ ARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Diyarbakır'da çeşitli sivil toplum kuruluşlannca 2 Ekim'de, "Kürt Sorununa Demokratik Çözüm, Avrupa Birliği'ne Evet" adı altında düzenlenecek miting, valilik tarafından 15 gün sonraya ertelendi. Valiliğin, l-7Ekim tarihleri arasuıda Diyarbakır'da düzenlenecek olan "4. OrtadoğuFuan" nedeniyle mitingi ertelediği bildirildi. Durakbaşa yaşamını yitirdi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP eskı milletvekillerinden Nusret Durakbaşa yaşamını yitirdi. On Birinci Yasama Dönemi'nde CHP Kahramanmaraş milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Nusret Durakbaşa'nın cenazesi, ızmir'in Selçuk ilçesindeki Tahsinoğlu Camisi'nde bugün kılınacak ikindi namazından sonra Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kahramanmaraş 'ta I9l9'dadoğan Nusret Durakbaşa, 3 çocuk babasıydı. Meclis TV'ye yeni logo • ANKARA (AA)- TBMM TV'nin logosu ve yayında kullanılan jenerikler yeniden tasarlanarak yeni yayın dönemine hazırlandı. TBMM TV'nin yayında kullanılan jeneriklerindeki müzikler değiştirilerek yeni yayın döneminde kullanılmak üzere özgün müzikler hazırlatıldı. Stüdyosu tamamen yenilenen TBMM TV'nin, yeni yayın döneminde yeni programlarla da izleyicilerinin karşısında olacağı öğrenildi. Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, 2B yasasınm yeniden gündeme geleceğini söyledi AKP inadabindirdi Çevre Bakanı Osman Pepe. TEL AVTV (AA) - Kısaca 2B olarak adlandınlan "Orman vasfinı yitiren arazilerin saüşına" ilişkin çalışmalann, önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, "2B kapsanundaki arazilerin saüşı ile çevreye'1 ilişkin sorulan yanıtlarken 2B kapsamındaki arazilenn satışıyla ilgili, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlan ve hukukçularla yaptıklan çalışmalann tamamlandığını, • AKP, Sezer'in iade ettiği 'Orman vasfinı yitiren arazilerin satışına' ilişkin düzenlemeden vazgeçmedi. Pepe, yeni düzenlemenin yasa ya da anayasa değişikliği şeklinde olacağını belirtti. ekim başında konuyla ilgili büyük gelir beklediğinin bir açıklama yapacaklarını söyledi. Bakan Pepe, "Yasa tasansını Meclise mi sunacaksınız" sorusu üzerine, "Onuıüa alakah. Yasa mı olacak, anayasa değişikliği mi olacak, hangisi olacaksa" ifadesini kullandı. Orman vasfinı yitirmiş arazilerin satışından, hükümetin göreve geldiğinde hatırlatılması üzerine Pepe, "Öyle ama tabii onu maalesef Saym Cumhurbaşkanı geri iade edince, öyle bir kaynağı kullanma imkâm ohnadL Ancak o işin arkasuu bırakmış değüiz" dedi. Bakan Pepe bu arada, çevre konusunun, AB ile yapılacak müzakerelerde en son görüşülecek konulardan biri olacağını söyledi. Bakanlık olarak ellerinde ceza makbuzu ile sağa sola ceza kesme gibi bir niyetleri olmadığını da vurgulayan Pepe, "Ceza, bu işin en son düşünülecek tarafidır. Ashnda cezanın olduğu yerde ödüllendirmenin de ohnası gerekir. ÖdüUendirme de bakanbğımızın önceükkrinden biridir. ÖdüUendirme, çevreyle ilgili yaünm yapanlarda enerjide yüzde 50'ye varan indirim şeklinde olabilir" diye konuştu. 'KÜSTAH' DAVASI Erdoğan yine kaybetti ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Kendisine yönelik "dönek" benzetmesi nedeniyle SP Genel Sekreteri Suat Pamukçu ve Mil- li Gazete'ye karşı açtığı tazminat davasını kaybeden Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekilı Kemal Anadol'un "küstah" sözlerine karşı başvur- duğu yargıdan da yine umduğu- nu bulamadı. Kendisine yönelik en küçük eleştirileri yargıya taşımayı alış- kanlık haline getiren Erdoğan, ge- çen şubat ayında Adana ve Gazi- antep gezilerinde yaptığı konuş- malarda CHP için "geçmişj Idrü" demiştı. Başbakan'a tepki göste- ren CHP Grup Başkanvekilı Ana- dol ıse, Meclis "te düzenlediği ba- sın toplantısında, "Böyle şerefli bir maziye dil uzatmak küstahu- ğında bulunuyorsa, bunun alün- da kalır" görüşünü dıle getirmiş- ti. Anadol'un "küstah" niteleme- sinin "kişilik haklanna saldın" olduğunu savunan Erdoğan, Ana- dol aleyhine 10 milyar liralık ma- nevi tazminat davası açmıştı. Davayı görüşen Ankara 5. As- liye Hukuk Mahkemesi "küstah" kelimesinin kişilik haklanna sal- dın olmadığına karar verdi. Başbakan Erdoğan, daha önce de SP Genel Sekreteri Suat Pa- mukçu ve Pamukçu'nun sözleri- ni yayımlayan Milli Gazete'ye karşı açtığı tazminat davasını kay- betmişti. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Venedik'te Itahan merkezsol partilerinden Papatya HarekerTnin Genel Başkanı Francesco RutelH ile de görüştü. (Fotoğraf: AA) CHP lideri Venedik'te Islam ve Demokrasi seminerinde bir konuşma yaptı BaykaPdan ABD'ye uyam VENEDtK (ANKA) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. ABDnin Or- tadoğu'daki terörle baş edebilmek için ılımlı tslam ülkeleri arayışına girme- sini "kaygryla" karşıladıklannı belir- terek, "Türldye'yi ılımlı İslam ülkesi haline getirip' Islami teröre' karşı bir üs gibi kullanmak istemek eşyanm ta- biaüna aytandır" dedi. Londra, Venedik ve Roma'da AB ile ilişkiler konusunda temaslannı sürdü- ren Baykal, Venedik'te "tslam ve De- mokrasi'' seminerinde bir konuşma yaptı. Islamiyet ile terörün bağdaştı- nlmaya çalışılmasına tepki gösteren Baykal, "Türkiye'nin tecrübesigöster- rıüştir ki halkın çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde de Batı tipi demokra- siler kurulabüir ve yaşaüLabilir. Kadın erkek eşitiiği saglanabilir, biz laik an- layışa büyük değer veriyonız" dedi. 'Kaygıyla karşıhyoruz' Amerika'nın ilk başkanlanndan Jef- ferson'un "Biz dinle deviet arasuıda bir duvar ördük" sözüne atıfta bulu- nan Baykal, "Şimdi Amerika'nınOr- tadoğu ülkelerinde terörle baş edebil- mekiçinıhnüi İslam ülkeleri aravışıiçi- ne girmesini kaygıyla karşıhyonız. Siz devietinizi ya laiklik esasuıa göre veya tslami esasa göre, şeriat yasalanna gö- re kurarsuuz. Ihmh tslam diye bir kav- ram olamaz. Türkiye'yi ıhmh tsJam ül- kesi haline getirip 'tslami teröre' kar- şı üs gibi kullanmak istemek eşyanm tabiatmaaykındır'' diye konuştu. Bay- kal, terör örgütü PKK'nin Türkiye'ye yönelik saldınlannı Kuzey Irak'tan gerçekleştirmesinin, "teröre karşı uluslararası işbirliğinin en başansız örneğT olduğuna ışaret ettı. AKP hükümetinin sözde Ermeni soykınmı iddialannı tanıma sözü verdiğini ileri sürdü MHP'den 'soykınm' iddiasıEMİNEKAPLAN ANKARA-MHP, AKP hükümetinin kapalı kapılar ardında AB ülkelerine sözde Ermeni soykınm iddialannı ta- nıma sözü verdiğini, yeni Türk Ceza Ya- sası'nın da (TCY) buna göre biçimlen- dirildiğini ileri sürdü. MHP Genel Başkan Yardımcısı Meh- met Şandır, A\Tupa Parlamentosu (AP) ve AB"nin Türkiye ve Türk milletine hakaret ettiğini belirterek AB belgele- rinde ve Kopenhag kriterleri içerisin- de olmayan birçok konunun Türkiye'ye dayatıldığını söyledi. Şandır, "Önem- H olan husus, AP'yebu cesareti kim ver- mektedir? AKP iktidan, Türkiye'nin çıkarlannı ve onurunu koruyamamak- tadır. AB'ye kapalı kapılar arkasında hangi sözler verildi ki bugün bu sonuç- larla karsüaşmaktayız?" dedi. AKP iktıdannın AB ülkelerine söz- de Ermeni soykmmı iddialannı tanıma sözü verdiğini ileri süren Şandır, "Baş- bakan'ı en kısa sürede bunun doğru ohıp olmadığını Türk milletine açıkla- maya davetediyonız, Yoksa tarihi bir töh- met altında kalacak ve bunun hesabını biçbir şekflde veremeyecektir'' dedi. Ye- ni Türk Ceza Yasası' nın soykınm ve in- sanlığa karşı suçlarla ilgili maddeleri- ne dikkat çeken Şandır, bu suçlarda za- manaşımı olmadığını vurguladı. Şan- dır, AB'nin isteği doğrultusunda söz- de soykınm iddialannın tanınması du- rumunda yeni TCY ile Türkiye'nin taz- minata mahkûm edilmesinin yolunun açıldığını ileri sürdü. Türk Ceza Yasası'nın "soykuTm" başlıklı 76. maddesi, şu düzenlemeyi ön- görüyor: "Bir planın icrası suretiyle, miIK, et- nik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi maksadıyla, bu gruplann üyclcrine karşı aşagıdaki fifllerden birinin işlenmesi, soykınm su- çunu ohışrurur: Kasten öldürme; kişi- terin bedensel veva ruhsal bütünlükle- rine ağu* zarar verme; grubun, tama- men veya kısmen yok edilmesi sonucu- nu doğuracak koşuDardayaşamaya zor- lanması; grup içinde dogumlara engel olmaya yönelik tedbüierin alınması; gruba ait çocuklann bir başka gnıba zorla nakledilmesi: soykınm suçu faiü- ne ağuiaştınlmış müebbet hapis ceza- sı verttir. Ancak, soykuım kapsammda işlenen kasten öldürme ve kasten yara- lama suçlan açısından. benrienen mağ- dur sayısınca gerçek içtima hükümkri uygulanır. Bu suçlardan dolayı tüzelki- şfler hakkuıda da güvenük tedbirine hükmolunur. Bu suçlardan dolayızama- naşunı işlemez." KÖY YASASINDA DEĞIŞİKLÎK DIŞIŞLERİ BAKANLIĞI: FÎRMA ALMAN TESCİLLl Koruculara YeşilKart Kürt uçağıyalanlandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Köy koruculan ile bakmakla yükümlü olduklan kişilere Yeşil Kart verilecek. Köy Yasası 'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasansı, dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasanda hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan geçici köy koruculan ile bunlann eşleri, bakmakla yükümlü olduklan anne, baba ve çocuklannın muayene tetkik ve tedavilerinin Yeşil Kart verilerek sağlanması öngörüldü. Tasannın genel gerekçesinde, 22 ilde uygulaması süren köy koruculuğu sisteminde 57 bin 860 köy korucusu bulunduğu belirtilerek "Geçici köy korucularmm bugüne kadar jürütülen terörle mücadele faaliyetlerinde fevkalade başanh katküan olmuşrur. Terörle mücadelede bugüne kadar 1332 geçici köy korucusu şehit obnuştur. Ancak geçici köy koruculan, bugüne kadar herhangi bir sosyaJ güvenlik kurumuna bağh obnamalanndan dola>ı mağdur durumdadırlar. Bu nedenle geçici köy korucularuun öncelikle sağhk ve tedavi güvencesine kavuşturuhnası gerekmektedir" denildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişleri Bakanlığı, Kürdistan Havayollan'na ait bir uçağın Türk hava sahasını kullanarak Almanya'nın Frankfurt kentinden Kuzey frak'taki Erbil'e gittiğine ilişkin haberleri yalanladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Namık Tan, konuya ilişkin açıklamasında şunlan kaydetti: "Hamburg International adlı ve Alman tesciUi bir fırma, Frankfurt-Erbil arasında alo uçuş yapmak üzere SKil Havacıhk Genel Müdüriüğü'ne (SHGM) müracaatta buhınnıuşrur. Yapüan değeriendirme netkesinde, söz konusu firnıanın uçuşlanna müsaade edflmiştir. Firmanm personeü ve bayrağı Almandır. Uçuşlan gerçekleştirmekte olan uçaklann üzerinde Kürdistan HavayoDan'na ait olduklanna dair bir ibare mevcut bulunmanıaktadır." Bakanlığa şu ana kadar Kürdistan Havayollan adında bir şirketin üst uçuş müracaatının ulaşmadığını ifade eden Tan, bir gazetede bu yönde çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Tan, "Ülkemiz ile Irak arasuıda Bağdat- tstanbul uçuşlannın başlamasu Bakanhğunızca da desteklenmiş ve bu uçuşlar başlanuşor. Irak'm diğer kentlerinden ülkemize yapılacak uçuşlara ilişkin müsaade talepleri ohnası haflnde, bunlar tabiatryia aynca değerlendirflecektir'' dedi. TBB YARDIMLAŞMA FONU Avukatlar yalnız kalmayacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Barolar Bırlığı (TBB) Sosyal Yardım ve Da- yanışma Fonu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kaza, organ yetmezli- ği, kanser ve kalp rahatsızhklan gibi uzun sü- reli tedaviyi gerektiren ve güç çareli hastalık- larda avukatlara yardım yapılacak. Avukata, yangın, sel, deprem ve benzeri olaylar nede- niyle bürosu ve veya meskeninin kullanıla- mayacak hale gelmesi durumunda da yardım- da bulunulabilecek. Fon gelir ve harcamalan her yıl TBB Denetleme Kurulu tarafindan, ay- nca Adalet Bakanlığı tarafindan denetlene- cek. TBB Denetleme Kurulu, en az üç ayda bir fonu denetlemekle yükümlü olacak. Fonun gelirleri; pul bedellerinin yansı, vekâlet pulu satış hesabında tutulan paralann fona ait kıs- mına isabet eden nemalan, fona yapılacak ba- ğışlar, fonun sahip olduğu mal, kuruluş ve iş- letmeierden elde edilen gelirler, faizler, men- kul ve gaynmenkul sermaye iratlan, üyeler- den elde edilecek gelirler olarak belirlendi. Üyelere yönetmelik çerçevesinde yapılacak yardımlar, fon ihtiyacı için alınacak menkul ve gayrimenkuller için yapılacak giderler, işti- rak edilen kuruluş ve işletmeler için ödenen sermayeler ve ilgili giderler, yürütme kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkı ile fon müdürlüğünde ve fon temsilciliklerinde çalışanlara \erilecek ücretler dahil tüm yöne- rim giderleri, vekâlet pulu maliyetlerinin yan- sı, kira giderleri ve yönetmeliğin uygulanma- sıyla ilgili yapılacak diğer harcamalar ise fo- nun giderleri olacak. Fon kapsamında sağla- nan sosyal yardımlardan avukatlar yararlandı- nlacak. Ancak, avukatın bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocuklan, çalışmayan avukat, çalışmayan avukatın bakmakla yükümlü oldu- ğu eşi ve çocuklan ve stajyer avukatlar da Yö- netim Kurulu karanyla söz konusu sosyal yar- dımlardan tamamen veya kısmen yararlandın- labilecek. Üyelere sağlık ve geçici iş göre- mezlik yardımı yapılacak.Doğum yapan avu- kata da yardım yapılacak. AKP MÜDAHALESİNEİZİN YOK Esnafodalarına yargı desteği ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi, oda, birlik, federasyon ve konfe- derasyonlarda başkanlık ve genel başkanlık görevlerini üst üste 2 dönem yapanlann bir seçim dönemi geçmedikçe yeniden başkan se- çilemeyeceğine ilişkin yasa hükmünün yürüt- mesini durdurarak iptal etri. Böylece AKP'nin Deniş Günday'ın başında bulundu- ğu TESK başta olmak üzere çok sayıda esnaf odalannın başkanlık seçimlerine müdahale girişimi yargıdan geri dönmüş oldu. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kıhç, yasa hükmünün eski seçilmiş olanlann sürelerini de kapsayan bir belirsizlik yarattığını kayde- derek "Eski seçilmiş olanlann sürelerini ile he- saba katan bir düzenleme olduğu için hukuk güvenliğine a> kın bulundu ve o>t)irtiğiyle ipta- K ve yürütme>i durdurma karan ahndı" dedi. TESK Genel Başkanı Deniş Günday, Anaya- sa Mahkemesi'nin yürürlüğü durdurma karan konusunda teşkilata bir genelge gönderdi. Ge- nelgede, Anayasa Mahkemesi'nin bu karan- nın her türlü baskı ve haksız uygulamalara karşı teşkilatın birlik ve beraberlik içerisinde sürdürdüğü uzun soluklu bir hukuk mücadele- sinin sonucu olduğu ifade edildi. CHP, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşu Kanunu'nun 54. maddesinin 1. fık- rasının 2. tümcesinin, anayasaya aykın oldu- ğunu ileri sürerek iptali ve yürürlüğün durdu- ruhnası istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmıştı. SOSYAL DBMOKRAT HALK PARTİSİ İS1ANBUL H ÖRGÜTÜ BdM AYI ETKİMJKLBti Konuşmacı: Av. Bahn BELEN A.S Hukuk Dergısı Yayın Kurulu Üyesı 8.10.2005 Saat. 14.00 SHP ll Merkezı Eğıtımcı-Yazar. Ataner YILDIRIM 15.10.2005 Saat: 14.00 Makıne Muhendıslerı Odası /Taksim 86AMY1 BRMMA PROOUM (Z) Sıgaradan kurtulmak ısteyenlere mujde 20-21.10.2005 Saat: 18.00 SHP ll Merkezı AVRUP» B M â SJRECME 1MIKİYI Konuşmacı. Can BAYDAROL Bılgı Unıversıtesı Öğretım Görevlısı 22 10.2005 Saat: 14.00 Mecıdıyekoy Kultur Merkezı (KatOtopark ustûl CUMMİYn UYMM UnUNUS G. Bşkn.: Murat KARAYALÇIN onderiığınde Cumhunyet Anıtı'na çelenk konulması 29.10.2005 Saat- 10 00 Taksim CHMHURfYETMft YURTTAŞUK KUKJMU 29.10.2005 Saat: 13.00 AKM Konferans Salonu - Taksim cuNMunfrn nnnu. TUMUVMI 30.10.2005 Saat 11.00'den ıtibaren kura çekılmesı ve ılk karşılaşma 1) BPfKK YBİ İÇ£ NBKBİ AÇUŞI 30.10 2005 Saat. 14 00 Paşabahçe/Beykoz » BEŞİTAŞ YBİİÇ HBKEA MUB 30 10 2005 Saaf 17 00 Barbaros Blv,'Beşıktaş TÜIVI HALKIIVIIZ OAVETLİDİR Dr. Beyzade ÖZKAHRAMAN // Başkanı SHP İSTMBUL1 BAŞMMJâ •ı Humyet Cad Hasat Sok. No 2 Kat: 5 Şışlı TelFaks 0 212 296 50 69 »»vnv.shpıstanbul org E-maıl be/ozkahramanıa shpıstanbul org AÇUŞUR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog