Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

1 ECİM 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER rürk-İspanyol tebekesi SÖZÇÎZGİNİN Turhan Selçuk • MADRÜ) (AA) - tspanyol pohsı. ülkenın en büyük Türk- Ispanyol uyuşturucu şebekele- ıinden birıne yönelik düzenledi- p operasyonda 7 kişıyi yakala- ci- Yakalananlann 2'sinin Türk, 1si Romanyah, 3'ünün de Is- fanyol olduğu bıldinldi. Çete Lderinin Hamdullah M. (42) adlı bır Türk olduğu ve Maria Soledad M.M. adlı bır tspanyol kadınla ışbırlığı ıçınde bulundu- gu bıldinldi. Mana Soledad adlı kadının, 1998 yılında Türki- ye 'de öldürülen Cemal Santaş adlı uyuşturucu kaçakçısı ile çok yakın ıhşkısı olduğu bıldı- nldı. Operasyon sırasında piya- sa değeri 350 bın Avro olan 11 ktlogram eroın ve yanm kilo kokain, 5660 AVTO nakit para, bır otomobil ve 4 televizyona el konulduğu bildirildi Emekçi Kadınlar'dan dayamşma konseri • ANKARA (C umhuriyet Bü- rosu) - Emekçi Kadınlar Birliği, l7 Ekım tarihınde Ankara'da düzenlenecek Dünya Kadm Yü- rüyüşii öncesi dayamşma kon- seriyle bir araya gelıyor Grup Kırk Makamı ve Grup Ayışığın- da Gözyaşı'run sahne alacağı konser bugün gerçekleşecek. Saat 14.00'te ODTÜ Mımarlık Amfisf nde başlayacak olan konsertn amacı yapılacak olan Dünya Kadın Yürüyüşü'ne dik- kat çekmek. Eski bakanın ojjlu vuruldu • SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesındekı bır sılah fabnkasında meydana gelen kavgada, eski Sanayı ve Tıcaret Bakam Cahıt AraTın oğlu oldu- ğu bıldirilen Hayrullah Zafer Aral, tabancayla yaralandı Edı- nilen bilgiye göre fabnka yöne- ricısı H. Zafer Aral iJe Alaattin Ç. (55) arasında henüz belırle- nemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Aral, tabancayla yaralandı. Aral, Samsun Devlet Hastanesı'ndeki ilk müdahalenin ardından On- dokuzmayıs Üniversitesı Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldınl- dı. Saldınyı gerçekleştırdığı bıl- dirilen Alaattin Ç'nin olayuı ardından kaçtığı bıldınldı. CAMİLER KIŞLAMIZ, KUBBELER MİĞFERİMİZ, MİNARELER SÜNGÜMÜZ!. BU PARKA DA GEREKİYOR. Polis operasyonlanna karşın çatışmalarda 1yd içinde3 kişiöldürüldü, çok sayıda Idşiyaralandı Vlafya hesaplaşmasıECEVİTKmÇ Mafya lideri Sedat Şahin ile Saralararasındakı çatışmalar po- lısın operasyonlanna karşın son bulmuyor. En son avukat Atalay Cebesoy'un yaşamım yitirdiği ça- tışmalarda biryıl içinde 3 kişı öl- dürüldü, 10 kışı de yaralandı. Hü- seyinSaral cinayetindeki rölü ne- deniyle Sedat Peker ile Sarallar arasında da çanşmalann yaşanma- sı endişesi taşuııyor. Sedat Şahin ile Sarallar arasın- daki çatışmalar haraç paylaşımı nedeniyle geçen yıl Kadıköy'de başladı. Şahin ile Hüseyin Sa- .aîa^nda çikan ça,:. • Sedat Şahin ile Sarallar arasındaki çatışmalar haraç paylaşımı nedeniyle geçen yıl Kadıköy'de başladı. Hüseyin Saral cinayetindeki rölü nedeniyle Sedat Peker ile Sarallar arasında da çatışmalann yaşanması endişesi taşınıyor. tışmada iki taraftan da çok sayı- Istanbul Cumhuriyet Savcısı da kışi yaralandı. Şahın'inenya- kınadarnı olanZekemaKocaman da, vücuduna isabet eden kurşun- lar nedeniyle felç oldu. tntikam ahna çabasına giren Sedat Şahin çetesi, Hüseyin Sa- ral'ı 31 Ocak 20O5'te Italya'da sokak ortasında öldürdü. Şahin ve 40 adamı yakalanırken Şa- hin'in Ortaköy'dekı villasında 2 Kalaşnıkof, 8 tabanca ve çok sa- bombası ele geçirildi. Mehmet Ergül, sanıklar arasın- dakı telefon konuşmalannda kul- lanılan şifreleri çözerek cinayeti aydınlatü. Iddianameye göre, Şa- hin, Saral'ın öldürüldüğü 31 Ocak'ta telefonla adamı Ömer Oral'ı aradı. Oral'ın "Dışardamı- sm" sorusunu Şahin, "Hee,bura- da9garateraptsiuygulamaya gei- £ın.Sigarayibıraktırdmr dıye ya- nıtladı. Bunun üzerine Oral da Şahin e tt ADatamübarek etsin" dedi. Oral, lOdakikasonra maf- ya liden Sedat Peker'in sağ kolu MeaıunOtyakmaaarayarak "ttal- ya'dabirivanh yahanisigarayı bı- rakûnruşlar ona" dedı. Savcı Er- gül, Şahin ve adamlannın "Siga- rayıbrak&rdnn'' sözünü Saral'ın öldürülmesinın şifresi olarak kul- landıklannı tespit ettı. Şahin cezaevindeyken yakın adamı Muzaffer Dağdeviren ge- çen hafta öldurüldü. Peşı sıra Sa- rallar'a operasyon düzenleyen po- lis 13 kişiyi yakaladı. Önceki gün de Şahin'in avukatı Cebesoy öl- durüldü. Beşiktaş'taki saldında ise Şahin'in 3 adamı yaralandı. Turgut Özakman Şu Çılgın Kök hiicre tedavisi etik' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kemik ilığınden elde ettığı kök hücreyi 6 yaşındaki Alican' ın tedavisınde kullanan ve kalbe yer- leştirdiğı kök hücre ile kalp kası elde eden Gazi Üniversitesi Tıp Fa- kültesi (GÜTF) Kalp Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Özdoğan, embriyonik kök hücre araştırmalannın durdurulmasını değerlendırdı. Özdoğan, embriyonik kök hücre tedavisinin etik ol- duğunu beürterek "Amacımız insan sağlığı. En nihayetınde her şey hasta için. Bu noktada sağlığa faydalı ise eriktir" dedi. Prof. Dr. Emın Özdoğan, "Etik açıdan bakıldığında eğer çok ki- şiye faydalı olacaksa, ben yapılması gerektiği kanaatındeyim" dedi ARAYIŞ TOKTAMŞ ATEŞ Ermeni Sorunu Bizim kuşak ve bizim ku- şaktan önceki kuşak, Türki- ye'nin bir "Ermeni Sorunu" olduğunu hiç bilmeden büyü- dü. Hatta bizden bir sonraki kuşak bile bu sorundan ha- bersiz yetişti. Atatürk'ün ya- şadığı dönemde yayımlanan kitaplara ve dergilere baktığı- mız zaman da böyle bir so- rundan söz edildiğini görmü- yoruz. Aynı şey, "Soğuk Sa- vaş" döneminde kaderini ABD'ye bağlamış Türkiye için söz konusuydu. Dünyanın di- ğer yörelerinde Ermeni diyas- porası, elbette bu sorunu kargılayıp duruyormuş ama; doğrusunu isterseniz, bizim haberimiz olmuyordu. Şu anda Türkiye'nin gün- deminde yer alan 3 sorun 1960'ın sonlarında gündemi- mize peş peşe geldi. önce, diplomatlarımıza yönelik su- ikastlarla ASALA ve bunun gölgesinde, Ermeni sorunu diye bir sorun olduğunu öğ- rendik. Fransa'nın ASALA'yı hedef almasıyla aynı günler- de, PKK'nin Eruh baskını gerçekleşti ve bunun ardın- dan, on binlerce evladımızı şehit verdik. Zaten 1974 Kıb- rıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Sorunu da gündemimize gir- mişti. • • • Günümüzdeki "Ermeni So- runu"nun ardında, iki grubun "tahrikini" görüyoruz. Bunlar- dan biri Ermeni diyasporası; diğeri de kendi "soykınm ayı- bını" unutturmak isteyen Al- manya. Ermeni diyasporasının, yani Ermenistan dışında yaşayan Ermenilerin sıkıntısı, Ermeni gençlerin "Ermeniliklehni" unutması endişeleri. Gerçek- ten iki kuşaktan beri ailesi Fransa'da yaşayan ve Fransa doğumlu bir Ermeni genci; adı, mezhebi, gelenekleri ne oiursa olsun, kendini Ermeni değil Fransız olarak görüyor ve bu- na göre davranıyor. Aynı şeyi, ABD'dekı Ermeni diyaspora- sında görüyoruz. Aslında Ermenistan'ın çı- karları, Türkiye ile iyi ilişki kurmasında. Aklı başında Er- meni politikacılan da bunun bilincinde ve bunun yaşama geçirilmesıne çalışıyorlar. Ancak gerek diyasporadaki Enmeniler ve gerekse Erme- nistan'daki radikailer, bunu engelliyorlar. Almanya'nın tavn daha da gülünç. Yüzyılımızın, daha doğrusu geçen yüzyılın en utanç verici "soykınmım" ya- pan Almanlar, "Bizden önce de soykınmlar yapıldı. öme- ğin Tühtler 1915'te Ermeni- lere soykınm uygulamışlar- dı" diyerek, bu konuyu tahrik ediyor ve saptırıyorlar. Bu ••• konuda, "Tûrkler soykırım yapmıştır" sonucuna ulaşa- bilecek her türlü araştırma projesi, Alman üniversite ya da vakıfları tarafından des- teklenmekte. • • • Bizler bu konuda, gerçek- ten cehalet içinde idik. Fakat bizim, "Böyle bir sorun yok- tur" diye meseleyi "yok say- mamız", karşı tarafın eline koz verdi. Eğer siz, var olan bir sorunu yok sayarsanız, hasımlannızın dile getirdikleri tüm abartılar ve saptırmalar, "doğru" kabul edilir. Ancak son 30 yılda, Erme- ni sorununu ele alan tarihçi- lerimiz, işin doğrusunu kanıt- lanyla birlikte ortaya koyma- ya başladılar. Fakat bizim dı- şımızda oluşan "önyargıyı" ortadan kaldırmak pek de kolay değil. Hele her türlü tahrikler sürerken... • • • Bu arada, Türkiye'de bir avuç kalmış olan Ermeni kökenli Türk vatandaşları; zaman zaman büyük sıkıntı- lar yaşıyor. Daha önceleri de bu konuda yazmıştım. Bu topraklar; hiç kuşkusuz on- ların da "anayurdu", "ana- vatanı". Ve mutlak olarak eşitlik içindeler. Ama kimi fanatikler, onlara da sıkıntı veriyor. Umarım, zaman içinde bu tür "kınlmalar" or- tadan kalkar. • • * Geçen hafta gerçekleşen "Ermeni Toplantısı", daha doğrusu tam adıyla, "Impa- ratorluğun Son Döneminde Osmanlı Ermenileri-Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunlan" başlıklı toplantı- nın, bu soruna olumlu katkı- larda bulunmasını umut edi- yorum. (Bu hafta tüm yazıla- nmı buna ayırdım. Fakat, de- dikodusu 4 ay süren ve ina- nılmaz tartışmalara yol açan bir toplantı için, bu tutumu- mu yanlış görmeyeceğinizi umanm.) Çoğunu dinlemem müm- kün olmadı. Ama genellikle değerli ve duyarlı tebliğler sunuldu. Yakında bunlar ki- tap olacak. Ancak bu arada, geçmişte en ağır biçimlerde eleştirdiğim ve şimdi yurtdı- şında öğretim üyesi olan bir meslektaşımın tebliğinin baş- lığı ilgimi çekti. Başlık şöyle: "Jmha edilenleri ve kalanla- nyla Osmanlı belgeleh ışığın- da, Ittihat Terakki yöneticile- rinde soykınm kastı ve soykı- nmın organizasyonu"... Tebliği dinlemediğim için bir şey söylemek istemiyo- rum ama, "imha edilen" bir belgenin ışığı, acaba nasıl olur? Yayımlanmasını me- rakla bekliyorum... ateşten bir rûzgâr gibi esiyor... 138. Basım "Bu kitabı okuyım. çocuklannıza okutun, dostîannıza «rmağan etbn, îaın sırasıchr İlhaft Selçuk, Cumhur: .. '"Şu Çılgın Türlder'i okuyun, 'çılgm' babalannızla, dedelennjzie oısur : "Olağanüstü akıcu öğreticı. bize yakın gevmişimızi Emin Çöloşun. Hûrrı \ îlgın Türkler'i bu yaz mutlakaokuyun... Okutun. Hatta "Çılgın Türkler' kurvdr; j.-;ıp gençlere Kurtuluj Savaşı'nı öğreün... Vtuüaka.. "Hiç 688 sayrâ boyunca gözlerinizin sürekli dolduğu oldu mu? Hiç. bır kitap bo>*u acıyi. keden. gururj ve z akıl almaz med-cezirler arasında adeta yaşadiğınız oldu mu'.'.. Hiç. hıçkırtklanıiLjdan övünç duyduğunuz slâu nu. Bentm oldu. Ellen öpülesı Turgut Özakman'ın Şu Çılgm Türkier kıtabm; okurk^c. Vmit Ziieli. Cumhunye' ' Bu kitabı okurken. kendi babamdan ve ameamdan, ailetnden hep duyduğum otaylan yaşaUun Bunu ancak çıîgın Turgut yazabilirdi. Ancak. doğrusu. haset duyma«jım desem yalan cl'.' boyle bir şabcseri k.endim yazarnadjğiip KV Ahemu- *:••"-.• ;•>—,;.;.-•.; YAYIN YER! istanbul Ankara izmir Adana Balıkesir FnHtAMS 91.2 89.0 107.0 108.0 95.0 Bursa Denizli Eskişehir Gaziantep Kayseri 107.4 107.1 92.3 104.5 106.3 ^ ^ — - — • — •» Kocaeli Konya Malatya Marmaris Mersin ^ ^ • ^ ^ ^ ^ 88.6 " 88.5 94.1 91.2 107.6 Samsun Şanlıurfa Trabzon Zonguldak 107.7 102.0 105.5 94.7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog