Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

1 EKİM 2005 CUMARTESİ + CUMHURİYET SAYFA 17 Sınırlar arasında Başarılı yapımcı Banu Avar'ın genış bır çevre tarafından ılgıyle ve dıkkatle ızlendığını bıldığımız "Sınıriar Arasında" programının TRT-1 'de yayımlanan son bolumu Kıbns konusuna aynlmıştı Program, Kıbns'ın jeopolıtık onemıne yapılan vurgu ıle başladı Eskı Ingılız Başbakanı Mac Millan'ın, "Mısır'ı kaybettık, ama Kıbns altematıf üstur Kıbns'ın Ingıltere ve Turkıye ıçın onemı büyüktur Kıbns adasını kım elınde tutarsa Iskenderun lımanı ve Turkıye'nın arka kapısını kontrol altına alır" sozlennın ardından Amenkan Başkanı Roosevelt'ın, "Kıbns, Yunanıstan'a bağlanmalıdır Petrol kaynaklannı koruyabılmek ıçın bu şarttır" ıfadesı anımsatıldı Peşınden Mehmet Ali Talat belırdı ekranda Kıbns'ın konumuna ılışkın yorumunu açıkladı "Stratejık önemı olduğu bır gerçek Turkıye'ye çok yakın, stratejık önemı büyuk Tabıı eskı çağlarda bu önem çok daha buyuktu. Çunku, bu geçıt üzennde konuşlanılabılırdı Bugun aynı ölçüde önemı olduğunu duşunmuyorum Ama asken stratejıst değılım Strate]ik değehendırme yapabılecek konumda değılım Ama çok buyuk öneme sahıp olduğunu dûşûnmüyorum " Mehmet Alı Talat, asken stratejıst değıl, ama Kıbns'ın stratejık oneme sahıp olmadığını soyleyebılıyor, stratejık degerlendırme yapabılecek konumda da değıl, ama KKTC Cumhurbaşkanı ISIK KANSÜ Oyun önümüzdeAvrupa Bırlığı, "Guney Kıbns'ı tanı da gel" dıyor "Kıbns'ı ver, kurtul" demenın Latıncesı yanı Ufuk açıcı onder aydın olduğu ıçın oldurulduğu her geçen gun daha lyı anlaşılan Uğur Mumcu, 1992yılında bır televızyon programında şu saptamayı yapmıştı "önemlı bır olgu var PKK terorû ve ASALA terörû arasındakı ılışkı ASALA terörû bılıyorsunuz, Kıbns Banş Harekâtı'ndan sonra başladı Daha once yok muydu Ermenı ıddıalan1 ? Ama neden terore dönüşru? Kıbns Banş Harekâtı'ndan sonra donüştu Iç teröhe eşgudümlü bıçımde 1980'e doğru tırmandı, 1982'de sahneden çekıldı ve Lubnan'da PKK ıle ASALA arasında bır toplantı oldu, ondan sonra PKK terörû başladı " önce Kıbnslı Turklere, ardından dıplomatlanmız ıle yurtdışındakı gorevlılerımıze ve en son da Guneydoğu'da 35 bın yurttaşımıza kan banyosu yaptırdılar. Şımdı masaya oturmuşlar, ıstıyortar kı, Kıbns'ı verelım, sozde Ermenı soykınmını kabullenelım, kurulması planlanan Kurt oluşumuna ses çıkarmayalım1 Uğur Mumcu, 1992 Temmuz ayında şu satırlan yazmış "Kürt'ü Turk'e, Türk'ü Kürt'e, Ermenıyı Türk'e, Türk'ü Ermenıye, Alevıyı Sunnıye, Sünnıyı Alevıye düşman eden, emperyalızm ve emperyalızmın Ortadoğu dakı çıkaıiandır Dun oyleydı, bugun de oyle " öyleyse, oyuna gelmemek gerek Uygarhklar Kenti Mardin LGÜRŞENKAFKAS Zaman tunelının geçmışınde yuruduğumuzde, Anadolu/Gu- neydoğu uygarlığında Mardın'ın onemlı değerde yen gorulecek- tır Gelışmek ısteyen, toprak ara- yan beylıkler, devletlerya da dın- sel akımlar, yuzyıllara varan sal- dınlarvesavaşlarlaMardın'ı ve ın- sanlannı acı, korku, guvensızlık ve keder kentı yapmıştır Bu etkıle- şımın yanında uygariık ve kultur alanında ız bırakmışlar, asırtara ulaşacak eserlere ımza atmışlar- dır Anıtlar, saraylar, konaklar, ca- mıler, kıhseler, hanlar ve kaleler o uygarlıklann kalıntılandır Bılım çağı olan 21 yy'da, her alanda yapılan koklu araştırma/ gelıştır- melergeçmışın zengınlıklennı or- taya çıkardı Araştırmalarda, yıl- lann unutulan "uygariıklar ken- ti Mardın'ın bır kültur durağı" olduğunun farkına varıldı Dınle- nn, dıllenn ve etno-kulturienn "Al- tın Şehri" , "Açık Müzesı" ve- ya "Dünya KentT konumlanyla betımlenen Mardin, gelecekte ta- nhın parlayan bır ışığı olacaktır Tum bu bınkımler kentın tunzm hareketiılığını tetıkleyecektır Kenttetunzmın gelışmesı ıçın, her yaştakı ınsanının eğıtılmesı sorununu gundeme taşımakta- dır örgun eğrtımdekı çocuklara ve gençleretunzmın bıhncını, de- ğennı, ekolojıyı ve hıjyenı ogret- mek kaçınılmazdır Mardin, yıllann yorgun ve sus- kunluğunu taşıyor ustunde Ef- sunlu, gızem dolusu duruşu, dın, dıl veetnokulturfarklılıklan, ken- te daha bırteştıncı unsurtan ge- tırmış "Çan/ezan/hazan'ın" mıstık yankılan ınsanında banşı, hoşgoruyu ve anlayışı oluştur- muş Labırentduruşlusokakları, abbaralan (örtme), konaklan ve kalesı gezgınlenn seyır defterle- nndekı duşlennı susleyen mıma- n yapısı, goaıntudekı aynaya yan- sır Mardin, yapısal ozellığı veta- nhı açık muze konumu ıle dun- yanın yukselecek yıldız kentle- nnden bın olma yolunda ılerle- mektedır 20O5'te uç yuz bınlere varan gezgın sayısının gıderek artaca- ğı Mardin, "gönüllenn kenti" konumuna ulaşacaktır Tanhı geç- mışıyle, uygarlığın, büımın, mı- mann n ve sanatın yapı taşı Mar- din, "dünya kent" olmaya aday- dır Çekul Vakfı'nın da desteğı ıle ulusal ve uluslararası tanhı one- me ulaşan kent, geleceğın ortuk Kapılannı açarak yolunda ıleıie- yecektır Gezgınler, kıtleler halın- detum yapılann oykulennı dınle- meye, halkın folklonk yaşantısı- nı gormeye gelıyorlar Asurlular- dan bu yana gelen tanhı değen ve Mezopotamya kulturunun uç beylığıyle kent, uygariıklara kok salan nesıllerın beşığı olmuştur Kentın uygariık bmkımlen, sosyal ve kulturel etkınlıklen, "otantik Mardin ruhu"nu yaratmıştır Uy- gariıklar kentı Mardin, farklı ınanç- lann yarattığı "Dınter IttrfakT ıle un salmıştır Kamu kuruluşlannın, yerel yo- netımlenn, asken ve butun sıvıl toplum orgutlennın bırer hızmet elçısı gorevıyle "Ben neleryapa- bılırim", "Kentımın gelışım ve değışımtnde katkım nasıl ol- malıdır" sorusunun yanıtını ara- malıdırlar Kentın sosyal gelışme- sınde sıvıl toplum orgutlerının onemı, katkılan ve çabası önem- senecek değerdedır Mardın'ın tanhı bıhncını, kultu- rel zengınlığını ve yapısal onemı- nı kavrayan heryaşta ınsanın ko- şarak sıvıl toplum orgutu ıçınde yer alması, toplumsal eğıtıme destek ve katkıda bulunması ka- çınılmazdır Istanbul'dayaşayan Mardınlılenn kurduğu MAREV, or- nek bır sıvıl toplum kuruluşudur Kuruculannı ve emeğı geçen tum başkan ve uyelennı gonulden kut- lamak bır gorevdır Bu başarılı ornek doğmltu- sunda kentın ıl merkezı ve ılçe- lennde kurulmuş tum demek, va- kıf ve sosyal kuruluşlar ınsanla- nnın eğıtım ve sosyo kulturunun gelışmesı konusundagorev alma- hdırlar MAREV'ın "Kuruluş fel- sefesi"nde Kentın her alanda gelışımı hedefı doğrultusunda or- takyonetım stratejısı belırienmış Uyelenn ve yardımsevertenn ka- tılım, destek vekatkılannı değer- lendırmek, kente kalıcı hızmetler gerçekleştırmek planlanmış Mar- dın'ın mısyonu gelıştınlerek, vız- yonunun zengtnleştınlmesı ve etık değerlennın saptanmaya çalışıl- masına gıdılmıştır , Mardın'ın tanhı bılıncını, uy- garlığını, dınler kentı oluşunu, sosyo kulturunu ve sanatsal ve- nlennı ulusal ve uluslararası tanı- tımaulaştırmayaçalışılmış Mar- dın'ın değışım vegelışımınde eğı- tımın onemını benımsetmek ve çalışmalan eğıtım ağırlıklı yurut- mek tum dığer sıvıl kuruluşlarca ornek alınmalıdır "Yapıtanndakı gızemter sak- lıdır gözlennde/farklı dınlenn, ınançlann kardeşlığınde/asır- lara kucak açan uygarlığın- da/kartal bakışlı; banşın, sev- gının yensin Mardin..J'G.K. BÜYÜKÇEKMECE 3. ASIİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 200+2168 Davacı Elıf Yığıt velalı \\ Selvıhan Cengız taratîndan davalı Nevzat \ ı ğıt alevhıne mahkememıze açılan boşanma davası nedenıvle tlgılı davacının dılekçesımn ve davavla ılgılı 0^ 10 2005 tanhınde saat 09 00 da vapılacak duruşma gununun vapılan araştırmalarla bulunamavan Nevzat Yığıt e ılanen teblıgıne karar venlmıştır Yukanda yazılı dava>la ılgılı mahkememız dunışma salonunda yapılacak 05 10 2005 tanhınde saat 09 00 da yapılacak duruşmava da\alı Nevzat Yı ğıt ın gelmesı gerektığı ve kendılennı bır \ekılle temsıl emrmelen varsa dı yeceklennı ve belgelennı dosvava ıbraz etmelen, etmedıklen takdırde voklu gunda duruşmava devam edılıp karar venleceö hususu da\alılara ılanen teb lıgolunur 27 092005 Basın 4=230 DENİZLİ3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2004 31 Davacı Ömer Elçıçek vekılı tarafından davalı Dılek Elçıçek alevhıne mah- kememıze açılan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sırasında v enlen ara karan gereğınce Davalı Dılek Elçıçek Ataturk Cad 756 Sk No 4 Kat 3 Daıre 2 Denızlı adresınde tum aramalara rağmen bulunamadığından adına çıkamlan dava dı lekçesı ve dunışma gunune ılışkın davetvje teblığ edilmedıgırıden davetıve ve- nne geçerlı olmak uzere duruşma gunu olan 0111 2005 gunu saat 09 50 oldu ğu, belırtılen gûnde mahkemeve gelmeruz veva kendınızı bır vekılle temsıl et urmenız aksı takdırde vargılamava vokluğunu2da devam edılecegı ılanen teb- lıgıne karar venlrmştrr 19 9 2005 Basın 45136 Fıkra gibi Bruksel'dekı havadan hıç hoşnut olmayan AB Genel Sekreterlığı burokratlannın çeşıtlı ortamlarda "Müzakereler başlasa bıle tarama surecı yıllar alır" yorumunu yaptıklannı duyduk Eh, bırakalım dağınık kalsın o zaman Olanak Hazmetme kapasitesi AB sayesınde neler oğrendık neler.. Knten oğrendık, ıleriemeyı oğrendık, ımtıyazlı ortaklığı oğrendık, odun uzenne odun vermek neymış, onu pek guzel oğrendık AB'nın bır de bızım gıbı ulkeler ıçın "hazmetme kapasitesi" varmış Hazmetme kapasitesi, kamyonlardakı ıstıap haddı, dıngıl ağırlığı gıbı bır şey Haddımızı aşmış olmayalım, ama galıba bızı "dıngıl" yenne koyuyorlar SSKSağlıklşlen Genel Muduru Sami Türkoğlu beklenen mujdeyı vermış: Bundan böyle SSK'lılere ozel hastane "olanağı" sağlamışlar Artık SSK'lıler sevk almadan "şıp" dıye muayene olacaklarmış SSK'nın yaptığı anlaşmaya göre, ışçıler ve ışçı emeklılen ıle onlann dul ve yetımlen "şıp" dıye muayene olmadan bnce özel hastanelere 20-30 mılyon lıracığı "şak" dıye ödeme olanağına da kavuşmuşlar Sıgortalı, özel hastanelerde amelıyat olması durumunda "şıkırt" dıye ödeyeceğı farkın "şırak" dıye yuzune söylenmesı olanağını da elde etmış Turkıye, görduğunuz gıbı gıtgıde çok özgur, çok serbest ve çok demokratık bır "olanakiar" ulkesı oluyor Duşman çatlatıyoruz, duşman 1 KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behhakin yahoo.com.tr ÇtZGÎLÎK KÂMİL MASARACI kamilmasaraciia mynet.com HARBÎ SEMİHPOROY semihporoy(qyahoo.com HAYAT EPİK TtYATROSU MVSTAFA BILGİN hayatepikcö mynet.com ANLAMIYOUM ANNE SÜNfiÜNUN. AAtĞFERÎN, KI5tArsriN. ASKERÎN SÜZELİM GOZTEPE PARKIN NE tSt VAR^> TARtHTE BUGÜN MUMTAZ ARIKAN 1 Ekim www.mutntas-orikan.cont NÜRNBBRG DURUŞMALARI BfTTL 1944'DA BUGUN, NUKNBER& OURUŞMAUM SOlfi G&İ. U.DUAİYA SAt/A$l SOUIMM, GAÜP D&/UETLB&, NAZIL&İ'ı, UUJSLAA ARASl SAVAÇ KUKAUARlNt HlÇE SAYAmt: /f- GAL emHLEKI ÛU£EL£RlU SIVIL HALKMA I/EAİMAN- YA'PAKI YAHUDIL£K'E KABŞl CANlCEUYGULAM4L4R1 NEPEHIYLS YABGUAhAAIC ISTEMIŞLERPI. A g a, tN&l- TBee,SS.C8. VEFfZAHSAPAN gıfZ£f! YARGÇ,KMH tCBME OjeULUtJU OLUŞTURDU PUfZUŞMAlAOiA, SAMK LARIM ÇCĞU, ASKER. OLDUUAfll ıç,ıN AUMIOAR1 EMİRIBRI UfSULACHICLAIZlSJI SÖYLGfOBLABPI. HUKU- Kl TEMELLGe ZAY/FT/ AMA, YABÛIÇLAR,BAZI FtLM- LEPJ PBUL sösTB/seeeJc SOUUCA GITTILBS. ON&Ü SANIK. UAKKtUOA OLÜM,0lgE£Le0 /ÇlN P£ ÇBÇlTU HAPtS cezAlAR/ VSRILPLGOEKIH6 BU A£AO4 ıtfTIHAft eEK, IHFAZIAR. ASILARAK SE0ÇE*Z£ÇT/&i£C£Kne. SAGNAK NtLGÜN CERRAHOĞLU Maskeler Diişerken Şu muazzam ıronıye bakın1 Turkıye den asırlık Erme- nı soykınmının hesabını soran AB, Hırvat general An- te Gotovına'ya kol kanat gerenler elınde oyuncak ol- du Hırvatıstan AB ıle muzakerelere malum martta baş- layacaktı Zagreb'e koşulan tek şart "soykınm suçlu- su" general Gotovına yı Lahey'e teslım etmesı ıdı Hır- vatlar oralı dahı olmadı Nıye9 Bellı kı hesaplan "arka- lannda kapı gıbı" duran Vatıkan'la Avusturya'nın sa- yesınde konuyu zamana yayıp "önşartı" bır şekılde aş- maktı Karüar açıldıkça bılmece çozuluyor Habsburg Imparatorluğu nun eskı eyaleti Hın/atıstan'a, AB ıçınde Avusturya'nın "sponsorluk" yaptığı bılınen bır gerçek Ama"vafıkanparmağı"şapkadançıkanson tavşan oldu Dakika bir, gol bir Geçen hafta bunu (Lahey'de Miloşevıç'ı yargılayan Uluslararası Mahkeme Başkanı) Caıia Del Ponte'nın yaptğı surpnz açıklama ıle oğrendık Ne dedı Mahke- me Başkanı'' "Gotovına manastırda saManıyor Yerde gökte bulunamayan savaş suçlusu generalı, Vatıkan ko- ruyori" Avrupa'nın Hınstıyan kokenlen adına kampanya yu- ruten ve Turkıye'nın AB uyelığı uzennde çelışkılı çıkış- lan ıle tanınan Vatıkan, Del Ponte'nın açıklamalanndan oğrendığımıze gore çekınmeden bır savaş suçlusunu koruyor ve Katolık Hırvatstan'ı kolluyor Avrupa polıtıkası labırentlennde at koşturan Vatı- kan'ın desteğınden emın olan Hırvatıstan da, anlaşılan bu nedenle ıstıfinı bozmuyor Dakika bır, gol bır Vat- kan'la paslasan Hırvatstan AB'ye golu atıyor Ikıncı golu Bruksel'e şımdı Avusturya çekmeye ha- zırianıyor Turkıye'nın uyelığının yemınlı duşmanı Avus- turya, Ankara ıle muzakerelenn Hırvatıstan dan once başlamasını hıç hazmedemıyor Ve Ankara'nın "müza- kere çerçevesıne" dayatmak ıstedığı "ozel statû" şar- tını Hırvatıstan'ın onunu açmak ıçın bır manıvela ola- rak kullanmayı hedeflıyor Avusturya'nın çirkin pazarlığı "Resmı açıklamalar" Hırvatstan-Turi<ıye muzakere- lennı açıkça "ırtıbatlandırmıyor" Ancak gozlemcılere gore yapılan tam da bu Luksemburg da pazar gunu yapılacak dışışlen bakanlan toplantısı ıle pazartesı sa- bahı gene Luksemburg'a "Hırvatıstan'ın ışbıriığını ko- nuşmak ıçın gıdecek" Caria Del Ponte'nın goruşme- lennden bellı kı bır formul uretılmeye çalışılacak "Sıhıriı formül" bulunursa, Bruksel'ın "Hırvatıstan vetosu" buyuk olasılık kalkacak Ya hemen, ya belırie- nen bır tanhte (Zagreb'ın 'ışbırtığı vaadı' uzenne) Hır- vatıstan'la müzakereler açılacak Uluslararası basının yorumlan bu yonde Vıyana, bu çırkın pazarlıktan ıste- dığını elde ederek çıkarsa Turkıye'ye karşı kullandığı dayatmalanndan bır ıhtımal vazgeçecek Ama ne pa- hasına'' Hırvatıstan ve "ree/ polıtıka" ıçın goz gore go- re Kopenhag knterlennı rafa kaldırmak pahasına 1 Av- rupa nın ınandıncılığı bu son oyunla, yalnızTurk kamu- oyu nezdınde değıl, uluslararası kamuoyu onunde bır darbe daha alacak Avusturya'nın AB'lı ortaklan, Turkıye'ye gelınce, "ın- san haklan kalkanını" kaldıracak Zagreb soz konusu dduğunda soykınm suçlulannın korunmasına goz yu- mulacak Oyun ustelık oyle gızlı saklı da değıl, ulusla- rarası kamuoyunun gozlen onunde tabak gıbı açık ser- gılenecek Bahiste neler var? Pazartesı gunu az buz değıl Avrupa da "yenı yuzyı- lınzarlan"nasıl atıtacak, bunu goreceğız Italya'dan "Ma- nıfesto" gazetesı "bu bahsı" bakın nasıl ozetlıyor "(3 Ekım çıkmazını) Hırvatıstan değışkenı çozebılır Hırvatıstan değışkenı pratıkte Katolık bır ulkeyle Müs- luman bır ûlkenın (masada) değış tokuşu demek Vı- yana'dan Bruksel'e dek herkes bu değış tokuşu red- dedıyor Ama kaçınılmaz gorunen bır barı/s bu'" "Bahsın" bır ucunda AB'nın Islam dunyası ıle ılışkı- len, bır ucunda (Ankara yandaşı) VVashıngton'la ılışkı- len var Oyun bu kadarbuyukolmasa bırlngılız Dışış- len Bakanı çıkıp "ıhanetten" sozeder mı 9 "Turkıye'ye s/rt çevırmek, Avrupa 'nın 'ıhanetı' an/amına gelır 1 " der mı''"fiee/poW/^ l 'boylebuldozergıbıdevreyegırdığın- den, ışte tum kılıçlar çekılıyor Bıze pazartesıyı beklemek duşuyor 25'ler kozlannı paylassın Kozlar paylaşılırken maskeler de bır bır du- şuyor Bu da eğlencesı ışın B U L M A C A SEDAT YAŞAYAN SOLDANSAĞ^. 1/ Sıcak bol- gelerde yetı- şenvehekım- lıkte ıç surdu- rucu olarak kullarulan bır bıtkı 2;Yeşı- lırmak'ın an- tık donemler- dekı adı El sıkışma 3/ Belırtı, ala- met " — Charles" ABD'hcaz 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 sanatçısı 4/Fotoğraf duyarlığını belırt- mekte kullanılan sa- yısal değer Gunu- 4 muzde Hatay yore- 5 sınde gorulen, eskı 61 Turk gureşlennden bın 5/ Boşa gıden, 81 ışeyaramayan 6/Mı- 9 | sır'ın plaka ışaretı Ulkemız sulannda yaşayan ve "şip" de denılen mersınbalığı turu Tantal elementının sımgesı 7/ Dın şarkısı ya da kayna- ğı dın şarkısı olan orkestra parçası Bır tanm aracı 8/ Yapma, etme Memelılerde ana ıle do- lut arasında kan alıp verme ışını sağlayan organ 9/ Avuç ıçı Metalden yapılmış hılal YUKARTOAN AŞAĞIYA/. 1/Mızmız ve sevımsız kımseler ıçın kullanılan soz- cuk II "Susen" de denılen sus bıtkısı Kadınla- nn saçlarıru tutturmakta kullandıklan araç 3/Ev- lenmek uzere bırbınne soz verme Demıryolu 4/ Ustun bu yetkının gucunu sımgeleyen değ- nek "Babalar, atalar" anlamında eskı sozcuk 5/ Fazladan kılınan namaz ya da tutulan oruç 6/ Bır gıda maddesı Kunduracılann delık açmak- ta kullandıklan çelıkttğ Uzaklık ışaretı 7/"Fu- reya—" Seramık sanatçımız Dağ sırtlannda geçıt veren çukur yer 8/ Turk muzığınde "usul" anlamında kullanılan sozcuk Meyve yaprağın- da yumurtacıklann bağlı olduğu bolum 9/ Hıns- tıyan ermışlenne venlen san Herkes, başkalan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog