Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

1 EKJM 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA kuKur@cumhuriyet.com.tr 15 ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Koç AUianz desteği üe Galata Limanı'nmgeleceğiÖnce, her şeyden önce, adı beni rahatsız etti. 'Ga- lata Limanı'nın nesi eksikti, nesi vardı ki 'Gala- taport' oldu? (Sakın sınıf atladı, demeyin! Sakın, sokaklan istila eden onca Ingilizce laf arasında bu- nanu takıldındemeyin! Benhepsine takılıyorum!) Derken, günlerdir tüm basın yayın organlannda izlediğimiz Ofer-Kutman ikilisine odaklanan iha- le... thale öncesi "görüştüm / görüşmedim" çark- lan... Bir gecede değişen Kıyı Kanunu... Benzer bir ihale, daha önce hükümet düşürürken, eski başba- kan Mesut Yılmaz'ı Yüce Divan'a yollarken bu kez her şeyi satanm, her şeyi özelleştiririm hoyrat- lığı... Ve ardından gelen tüm tartışmalar... Yalnız bu arada elmalarla armutlann bırbirine kanştığı; ormana bakarken ağaçlan, ağaçlara ba- karken ormanı gözden kaçınyoruz duygusuna ka- pılıyorum. Ihalelerin nasıl, hangi koşullarla, kaça, kime, kaç yıllığına vb. aynntılanna, işadamları-şirketler-po- litikacılar pazarlıklarına benim aklım ermez. Arna yaşadığım kenti, yeryüzündeki en müthiş, en ola- ğanüstü kenti, eşi benzeri olmayan şu Istanbul'u, çocuklanma, torunlanma nasıl, ne durumda bıra- kacağımız, hiç aklımdan çıkmıyor. Dört yıllık sureç Anımsarsanız, bir süre önce (23 Temmuz) yine bu köşede "Denize çok uzak..." başlıkh yazımda Mimar Ersen Gürsel'in, insanlarla deniz arasında dev gemilerden bir duvar örüleceği gerekçesiyle "Galataport" projesine karşı çıkışını dile getir- miştim. Henüz alım satım, Ofer adı, ihale pazarlık- lan, daha doğrusu para ortada yoktu. Bu, mimari bir karşı çıkıştı. Oysa mimari tartışma için de çok geçti. Çünkü Denizcilik îşletmeleri 2001 yılında gazetelerde açık ilanla mimari proje ihalesini duyurmuş, gelen on kadar başvııruyu incelemiş ve yeterlilik göz önü- ne alınarak proje işini, daha önce benzer çalışma- lara imza atmış Tabanlıoğlu Mimarlık'a vermişti. Tartışılacaksa, asıl o zaman tartışılmalıydı Ga- lata Rıhtımı'nın geleceği... Yine geç kaldık! 2001 'den bu yana Tabanlıoğlu Mimarlık'ın pro- jesini Bayındırlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Ba- kanlığı onayladı. 1 No'lu Anıtlar Yüksek Kurulu izüı verdi. Bugün oraya dikilecek gökdelenlerden, Büyük- şehir Belediyesi'mn es geçildiğinden, bütün o ala- mn halka kapatılacağından, Mimarlar Odası'run karşı çıkışlanndan söz ediliyor... Beyoğlu Belediyesi ya da Büyükşehir Belediye- si'nin bu projeden nasıl haberi olmazü! Anıtlar Kurulu'nun doğal üyeleri değil mi onlar? Dört yıl- dır nasıl bilmezler izin verdikleri bu projeyi! Aynca, o gün bugün Murat Tabanlıoğlu, konuy- la ilgili belli başlı tüm üniversitelerde Istanbul Tek- nik Universitesi, Yıldız, Mimar Sinan'da bu proje- yi anlatıyor, çevre koruma panellerine katılıyor. (St. Petersburg, Londra ve Dubai'de de projeyi an- lattı.) Mimari dergilerde tartışılıyor... Bu dört yıllık süreçte, Tabanlıoğlu Mimarlık, De- nizcilik Işletmeleri aracıhğıyla, ihaleyle ilgilenen kim olursa, hangi firma, hangi şirket olursa olsun, isteyene projenin dosyalannı yolluyor, sorulan ya- mtlıyor. (Yani kimi işadamlannın "Ah keşke bilsey- dim..." diye başlayan yakınmalan pek doğru değil.) Gökdelen yok Tabanlıoğlu Mimarlık'ın daha önceki işlerine sonsuz saygı duyan biri olarak, (tstanbul Modern'de çok kısa sürede yarattıklan o mucizeyi düşünün!) Ystanbulluların, ka- rar verildikten sonra değil, karar verme sürecinde kentlerine sahip çıkmalan, so- ru sormalan, yanıt aramalan, tartışma- lara katılmalan ge- rek. Dört yıldır Ba- yındırlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Yüksek Kurulu ve belediye onaylı pro- jeye karşı çıkmak için geç değil mi? Melkan ve Murat Tabanlıoğlu'yla konuşuyorum. Denizcilik îşletmeleri'nin ilk koşulu, oranın li- man olarak kullanılması. Bu, şimdilik değiştirile- meyen gerçek. Yüzyıllardır Istanbul'un deniz ka- pısı olarak kullanılmış, şimdi de öyle olacak. An- cak tarihi dokuyu, kültürel birikimi muhafaza ede- rek, buraya yeni işlevler kazandırarak, kültür, tu- rizm ve ticaret merkezine, onlann deyişiyle burayı "yaşayan bir alana" dönüştürmeyi planlıyorlar. 1.2 kilometrelik bir kıyı şeridi... "Kamuya kapatılacak..." diyorum. "Tam tersine. kamuya açılacak" diyorlar. "100 bin metrekarenin 30 bin metrekaresi bina, 70 bin metrekaresi kamusal alan olacak." "Dev gemilerden duvar çekilecek" diyorum... "1.2 kilometrelik sahil şeridinin rümüne gemi- ler yanaşabilirdi. Biz bunun 600 nıetresine ge- mi yanaşmasın diye direttik, yansını arındırdık gemilerden.. tleride gemiler dışan alınırsa, Ka- raköy'den Tophane Meydanı'na yüriiyerek sa- hilden gidebileceksiniz..." "Gökdelenler..." diyorum... Gülüyorlar: "Gökdelen yok. Şu anki yüksek- likten daha yüksek hiçbir şey olmayacak. Ana yükseklik değişmeyecek." O sahil şeridindeki tarihi yapılara dokunulmuyor, olduklan gibi korunarak, çevreleri düzenleniyor. O şeritte halen iki tip bina var: Pera'daki gibi 100 yıl- lık, Italyan, Rum, Ermeni mimar ve ustalann elle- rinden çıkmış olanlar ve antrepolar. Birincilerin dış cepheleri temizlenip aynı kalacak; antrepolann be- ton strüktürleri muhafaza edilip, cam, ahşap ve çe- lik panellerle yeni işlevler kazanacak. Anıtlar Ku- rulu'nun onayladığı ana planda da antrepolann ko- runması belirtiliyordu. İstanbul Modern Elbet Istanbul Modern'i de sordum... Türkıye komik bir ülke. Geçen yıl Başbakan'dan, Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı'na, "Aman bir an önce, 11 Araük'tan önce açın yeriştirin şu mü- zeyi" emri geldiği günlerde, zamanın Kültür ve Tu- rizm Bakam'ndan da Tabanlıoğlu Mimarlık'a "Yı- kın şu 4 numaraü antrepoyu" emri geliyordu! Üstelik 4 numaralı antrepoyu müzeye dönüştü- ren de aym mimarlık bürosu!!! Murat Tabanlıoğu açıklıyor: "Antrepolar 6O'lı yıllarda yapümış. Miman, Sedat Hakkı Eldenı. Onun çizimlerinde, planlann orijinalinde 4 nu- maralı antrepo yok. Anlaşılıyor ki, sonra, ihri- yaçtan eklenmiş... Ancak bence burası yıkılma- mab. Hele bunca ilgi gördükten sonra, yıkma- yıp, çevresine adapte edilmeli." Gördüğüm planlarda konutlar da var. Onlan so- ruyorum. îstiklal Caddesi'ni örnek verip "Oturul- mayan bir yere sahip çıkılamıvor" diyor Murat Tabanlıoğlu. "Hem gündüz hem gece yaşanılan; hem yaz hem kış aylannda popüler olacak bir semt tasarladık" diyor. Amaçlanan, Istanbullula- nn yıl boyu günde 24 saat faydalanacaklan bir alan... "Galataport" ihalesini, kimin, nasıl, hangi şart- larla aldığından bağımsız olarak, projeyi sonuna dek savunmada kararlı Tabanlıoğlu Mimarlık... Karar verildikten sonra değil, karar verme süre- cinde Istanbullulann kentlerine sahip çıkmalannı temenni edecektim ki, Istanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin çağnsı geçti elime. (Ona da yarın ki yazunda yer vereceğim.) www.zeynep@zeyneporal.com faks: 0 212 257 16 50 Antik kent Sobessos gün ışığında Kültür Servisi - Kapadokya'daki Sobessos Antik Kenti'nde, geç Roma-erken Hıristiyanlık dönemine ait 80 mezar, çok sayıda mozaik, bir hamam ve bir toplantı salonu gün ışığına çıkanldı. Koç Allianz ve acentelerinin desteğiyle kazı çalışmalanna yeniden başlanan Kapadokya'da yapılan kazılar sonucunda, yörede tahminen 1500 yıl önce yaşamış bir halka ait 80 adet mezar, çok sayıda mozaik, bir hamam ve bir toplantı salonu gün ışığına çıkanldı. Kazıyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Nevşehir Müzesi arkeologlanndan Murat Gülyaz, şunlan söyledi: "Elimizdeki bulgulardan ilk incelemelerde edindiğimiz izlenim, Sobessos halkının, şehirlerini bir süreliğine terk edip geri döndükleri yönünde. Bulunan 80 mezardan çıkardığımız iskeletlerin, erkek yetişkinler ve çocuklara ait olduğu ve muhtemelen salgın hastahklara maruz kaldıkları ihtimali üzerinde duruvoruz." • DÖRT KARDEŞ/Four Brothers John Sıng- leton'ın yönettığı filmde başrollerı Mark Wahl- berg. Tyrese Gıbson. Andre Benjamın paylaşıyor Fılm. aynı yola baş koyan dört adamın bırbinne kan bağından daha güçlü bağlarla bağlanmasının öyküsü. lAltunızade Capitol, Atakoy Gallena, Ataşehir Cinepol. BahrköyAvşar, Beykoz Acar- kent, Beyoğlu AFM. Beyoğlu Atlas. Dolmabahçe Shop&Mıles. Etıler AFM Akmerkez. tdealtepe AFM, Isrinye Cınemall, Kadıkoy Cınebonus, Ka- dıköy Süreyya, Kozyatağı Bonus. Kozyatağı Cine- pol. Maçka G-Mall, Maltepe AFM, Mecidiyeköy AFM, Suadıye \iovıeplex, Şaşkmbakkal Beko, Cmraniye AFM. Zevnnburnu Cınecm) • DAVETSİZ ÇAPKINLAR/ The VVedding Crashers Da\ ıd Dobkın' ın yönettığıfilmdebaş- rollen Chven Wılson. Vınce Vaughn. Chnstopher VValken ^>ay\^\yox.(Altumzade Capitol. Atakoy Atrium, Atakö\ GallenaAvcılar A\şar, Bahrkö\ AFM, Bahrkö\ Avşar. Beylikdüzü AFM, Beyoğ- lu AFM, Beyoğlu Sınepop. Çemberlıtaş Movıep- lex, Dolmabahçe Shop&Mıles. Enler AFM Ak- merkez, Etiler AFM Cptov;n. Etıler Movieplex, Enler Peugeot, Florva Colony, tstım e Cınemall, Kadıköy Cınebonus, Kadıköy Rexx Kozyalağı Bonus. Maçka G-Mall. Maltepe AFM. Ortaköy Feriye, Suadiye Movıeplex, Cmraniye AFM) • KAOIN TUZAĞI/ Immortel Enkı Bılal'ın vönettığı filmde başrollerı Thomas Kretsch- mann. Luıda Hardy. Fredenc Pıerrot paylaşıyor. lAltunızade Capitol. Atakö'\ Atnum, Ataköv Gal- lena, Çemberlıtaş Movıeplex, Etıler Mo\ieplex, Florya Colony, Kadıköy Kadıköy, Suadiye Mo- \ieplex. Şışh Movıeplex/ E ÖFKELİ ÂŞIKLAR/The Upside Of Anger Mıke Bınder'ın jönettıgı filmde başrollen Joan Allen, Ke\ın Costner. Enka Chnstensen payla- şıyor. (Akatlar AFM, Altuntade Capitol, Atakoy Gallena, Beyoğlu AFM, Beyoğlu Cıne Majestic, Çengelköv Cinemaxi. Etiler Peugeot, lstinye Ci- nemall, Kadıköy Kadıköy. Kadıköy Cınebonus, Kadıköy Cınema Moda, Mecidiyeköy AFM. Teş- \ ıhye AFM. L'mramy e AFM) • HOTEL RVVANDA Terry George'un yönet- ağifilmdebaşrollen Don Cheadle. Sophie Oko- nedo. Jaquın Phoenıx paylaşıyor (Altunizade Capitol. Beyoğlu Alkazar, IdealtepeAFM, Istın- ve Cinemall, Kadıköy Cınebonus Kadıköy Sine- ma Tek, Maltepe AFM. Ortaköy Fenye, Şaşktn- bakkalBeko. Teşnhye AFM) ' • CAN DOSTLAR/ House of D Davıd Duc- hovny'nın yönettığı filmde başrolleri Anton Yelchin, Robın Wıllıams. Da\ ıd Ducho\Tiy pay- laşıyor. (Altunizade Capitol, A\- cüarAvsar, Beyoğlu AFM, Kadı- köy Cinema Moda, Kozyatağı Cı- nepol, Pendık Güney) • TUTKU NEHRl/Young Adam Davıd Mackenzıe'nın yö- nettığı filmde başrollen Ewan McGregor. Tılda Swınton. Peter Mullan paylaşıyor. (Altunizade Capitol. Atakoy Gallena, Bakır- köyAvsar. Be\oğlu Alkazar. Ka- dıköy Cinema Paradiso. Nişanla- fı Mo\'ieplex) • KAPI KOMŞUSU/ Next Door Pal Sletaune'un yönettiğı filmde Knstofîer Joner, Cecilıe Mosli, Julia Schacht başrollerde. lAltunızade Capitol, Atakoy Gal- leria, Bağcılar Sıte, Beyoğlu Al- iazar. Kadıköy Rexx) • GÖRÜNMEZ SAVAŞ- Çl/Stealth Rob Cohen'ın yö- aettıg]filmdebaşrollen Josh Lu- cas, Jessıca Biel. Jamıe Foxx paylaşıyor. (Altunizade Capitol. itaköyAtnum, Atakoy Gallena. itaşehır Cinepol, Avcılar Avşar, Sağcılar Site, Bahrköy AFM. Sakırköy Avşar, Beylikdüzü İFM, Beyoğlu AFM. Beyoğlu Cıne Majestic. Çemberlıtaş Mo- \ieplex, Etiler AFM Akmerkez. Etiler AFM Uptown, Florya Co- lony, G.OP Mass Idealtepe iFM. lstinye Cınemall, Kadıköy Cınebonus, Kadıköy Cinema Moda, Kadıköy Rex.x, Kavacık Boğazıçi, Kozyatağı Bonus Ko:- .atağı Cinepol, Maçka G-Mall. Maltepe AFM, Maltepe Karya. Mecidiyeköy AFM, Osmanbey Gazi, PendikOscar. Silivn Cine- 7iaxı, Suadıye Mo\ıeplex. Şaş- bnbakkal Beko, Cmraniye AFM, Zevtinburnu Cinecity) snemn • GECE NÖBETl/Night Watch Tımur Bek- mambetov'un \önettığı filmde başrollen Kons- tantın Khabensky. Vladimır Menshov. Valeri Zolotukhın paylaşıyor (Altunizade Capitol, Ata- köy Gallena, Bakı'rköy AFM. Beylikdüzü AFM. Beyoğlu AFM, Beyoğlu Sınepop. Çemberlıtaş Movıeplex, Etıler Movieplex. Florya Colony, G O.P Mass, lstinye Cınemall. Kadıköy Cinebo- nus, Kadıköv Rexx, Kozyatağı Bonus. Maçka G- Mall, Maltepe AFM. Mecidiyeköy AFM, Cmra- niye AFM. Zevnnburnu Cinecity) • CINDERELLA MAN Ron Hovvard'ın >önet- tığı filmde Russell Croue, Renee Zellweger ve Paul Gımattı başrolde. (Altunizade Capitol, Ata- köy Atnum. Atakoy Gallena. AvcılarAvşar. Bağ- cılar Site, Bahrköy AFM, Bahrköy Avşar. Bey- koz Acarkent. Bevlıkdüzü AFM. Beyoğlu AFM Beyoğlu Atlas, ÇekmekövAtlantıs, Çengelköv Cı- nemaxı, Çemberlıtaş Mo\ıeplex, Dolmabahçe Shop&Mıles, Enler AFM Akmerkez, Enler AFM L'ptoMn, Etıler Mo\ıeplex, Enler Peugeot. Fulya Towersıde, Flona Colony. G.OP. Mass, tdeal- tepe AFM, tsnnye Cınemall, Kadıköy Atlantis, Kadıköy Cınebonus, Kadıköy Süreyya Cep, Ka- vacık Boğaziçi, Koz\atağı Bonus. Kozyatağı Ci- nepol. Maçka G-Mall, Maltepe AFM, Maltepe Karya, Mecidiyeköy AFM, Ortaköy Feriye, Pen- dık Guney, Sılnrı Cınemaxı, Suadıye Movıeplex. Şaşhnbakkal Beko, Şışli Movıeplex, Teşvihye AFM. Cmraniye AFM, Zeytinburnu Cmecıty) • SAHARA Breck Eisner'ın >onettıgı filmde başrollen \latthew McConaughey, Ste\ e Zahn, Penelope Cruz paylaşıyor. Filmde tanhı bir ef- saneye ait bir sıkke bulup çölün \ olunu tutan bir senatörûn oğlunun öyküsü anlatılıyor. (Atakoy Gallena, AvcılarAvşar, Bahrköy Avşar, Beyoğ- lu AFM. Be\oğluCine Majestic, tdealtepeAFM. Kadıköy Cınebonus Kadıköy Rexx Kozyatağı Bonus, Kozyatağı Cinepol, Maçka G-MaİI, Üm- ramye AFM, Zeytinburnu Cinecity) • TANRIDAN GELEN/Godsend Nıck Hamm' ın yönetüğıfilmdebaşrollen Greg Kınne- ar, Rebecca Romijn-Stamos, Robert De Nıro pay- laşıyor. (Almnizade Capitol, Atakoy Atrium, Ata- köy Gallena, Avcılar .VewAvşar, BahrköyAvşar, Bey oğlu AFM, Beyvğlu Cıne Majestic, Büyükçek- mece Favorı, Çemberlıtaş Movıeplex, Fulya To- wersıde, Florya Colony, G.OP Mass, tstınyeCi- nemall. Kadıköy Cınebonus, Kadıköy Rexx, Koz- yatağı Bonus, Maçka G-Mall, MaltepeAFM, Me- cidiyeköy AFM, Silivn Cınemaxı, Suadiye Movı- eplex Vmramye AFM, Zeytinburnu Cmecıty) • ESİR RUHLAR/The Soul Keeper Rober- ta Faenza'ntn yönettiğifilmdelaın Glen, Emılıa Fox. Carolıne Ducey rol alıyor Filmde doktor- hasta ılişkısinin aşka dönüşmesı anlatılıyor (ÇemberlıtaşMovieplex, KadıkövBroaa\ay. Sı- şantaşı Movieplex) • GECE UÇUŞU/Red Eye Wes Craven'ın yönettığı filmde başrollen Rachel McAdams, Cıllıan Murphy, Bnan Fox paylaşıyor (Altuni- zade Capitol. Atakoy Atrium, Atakoy Gallena, Bağcılar Sıte. Bahrköv Cinema Chaplın, Bay- rampaşa Coşkun. Beykoz Acarkent. Büyükçek- mece Favon, Çekmeköy Atlantis, Florya Colony G.OP Mass, Kadıköy Atlanns Kavacık Boğazı- çi, Pendik Güney. Suadiye Moviepleı, Şışli Mo- vieplex. Csküdar Movıegold) • KAHRAMANLAR OKULU/Sky High Mı- ke Mıtchell"ın yönettığıfilmdebaşrollen Mıcha- e\ Angarano. Kurt Russell. Kelly Preston payla- şıyor. Filmde süper kahramanlann vetıştıgı Sky Hıgh'da okuyan bır ögrencinın aılesme, okuluna ve arkadaşlanna tehlıke oluşturan kötü ruhlu bi- ny le mücadelesi anlatılıyor (Altunizade Capitol, BağcılarSınema Merkezı, Bahrköy Cinema Chap- lın Beykoz Acarkent. Çengelköy Cinemaxı. Flor- ya Colony, htınve Cınemall, KadıköyAtlanns, Pen- dık Gitney, Silivn Cınemcaı Csküdar Movıegold) • ADA / ISİandM ıchael Bay' ın yönettiği film- de Evvan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou rol alıyor Lincoln Six-Echo, 21. yüz- yilın ortalannda, görûnüşe göre ütopik ama dışa İcapalı bır tesıste yaşıyor. (Alntnızade Capitol, A taşehır Cinepol Bağcılar Sinema Merkezı, Ba- hrköy Cinema Chaplin, Büyükçekmece Favon, Çengelköy Cınemaxi, Kavacık Boğaziçi, Malte- pe Karya, Osmanbey Gazi, Pendik Oscar) BANYOMustafa Altıoklar'ın yönettiği filmde, Selçuk Yöntem, Seray Se\er, Demet E\gar rol alıyor. (AvcılarNew Avşar, BağcılarSite, Bahr- köy Cinema Chaplin, Bayrampaşa Coşkun, Çek- meköy Atlanns, Çengelköy Cinemaxi, Kadıköy Atlanns, Osmanbey Gazi, Csküdar Moviegold) M CENNETİN MÜZİĞI/AsftIs In Heaven Kay Pollock'ın yönettığı filmde Mıchael Nyqvıst, Fnda Hallgren. Axelle Axell rol alıyor (Beyoğlu Cine Majesnc, Kadıköy Broadway Nı- şantaşı Movıeplex) • TATLI CADI/Bewitched Bır zamanlann en beğenilen TV' dızilennden Tatlı Cadı' sıne- ma perdesınde yeniden izleyıcıyle buluşuyor. Nora Ephron'ın yönettığıfilmdebaşrollen Nıco- le Kıdrnan. Will Ferrel. Shırley MacLaine pay- laşıyor (Bayrampaşa Coşkun, Osmanbey Gazi) • İSKELET ANAHTAR/The Skeleton Key laın Softley'nın yönettığıfilmdebaşrollen Kate Hudson, Gena Rowlands, Johü Hurt paylaşıyor. (BağcılarSite, BahrköyAvşar, Bayrampaşa Coş- kun, Büyükçekmece Favon, Çekmeköy Atlantis, Fanh Feza. Osmanbev Gazi. Pendik Güney) • ÇILGIN HAFTA SONU/ The Long We- ekend Pat Holden'ın yönettığıfilmdebaşrolle- n Chns Kleın, Brendan Fehr. Chandra West pa\ - laşıyor. (Bağcılar Sınema Merkezi) • BAK KİM GELMİŞ/Guess Who Ke\ın Rodney Sulhvan'ın yönettiği filmde başrollen Bemıe Mac, Ashton Kutcher, Zoe Saldana pay- laşıyor. (Pendik Oscar. Pendik Güney) • CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI/ Charlie and the Chocolate Factory Tım Bur- ton'm yönettığı filmde başrollen Johnny Depp. Freddıe Hıghmore. Davıd Kelly paylaşıyor. (Al- mnizade Capitol, Ataşehır Cinepol, Avcılar Sew A vşar, Bağcılar Sinema Merkezi, Etiler Peugeot. Fatih Feza, Kozyatağı Bonus, Maltape Karya, Osmanbey Gazi, Zeytinburnu Cinecity) • FANTASTİK DÖRTLÜ/Fantastic Four Tım Story'nın yönettiği filmde başrollen Ioan Gruffiıdd, Mıchael Chiklis. Jessıca Alba payla- şıyor. (Bağcılar Sinema Merkezi, Büyükçekme- ce Favon, Fatih Feza, Silıvri Cinemaxi) M ÖLÜLER ÜLKESl/Land of The Dead Ge- orge A. Romero'nun senaryosunu yazıp yönet- tığıfilmdebaşrollen Simon Baker. Dennıs Hop- per. John Legurzamo paylaşıyor. (Bağcılar Sıne- ma Merkezı. Beykoz Karya) m SÜNGER BOB KARE PANTOLON/ The Sponge Bob Square Pants Movie Televiz- yon tanhinın en çok izlenen çocuk programı un- vanını elınde tutan aynı adlı dızıden sinemaya uy arlananfilmı,özgün dızının yaratıcısı Stephen Hillenburg yönetıyor. (Altunizade Capitol) kanalturk Şu Çılgın TURKLER Kurtuluş Savaşı destanın inanılmaz öyküsü... 91 yıldır açılmayan sayfalar açılıyor... İzlerken heyecanlanacak, duygulanacak, zaman zaman da göz yaşlarınızı tutamayacaksınız... Turgut Özakman'ın anlatımıyia Şu Çılgın Türkler Bugün 14:00'de Kanaltürk'te ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777Ve SMS gondererek Kanaltüfk Haber Paketı'ne abone oiabılırsın'2 (Aylık 5 YTL / 60 kontor) KÜLTÜR • SANAT (O21 2) 293 89 78 212 2*4 97 07 212 2*1*09» 212 325 72 M 21S 344 14 81 2 « 246 00 96 224 221 48 M 224 201 57 «7 4 15- 1630- 1900-21 30 330-1800-1830- 21 "00 -Cm^Ct»2315 4 00 - 16.30 - 1930 • 21 30 345- 1815- 1845-21 00 7 15-2130 1 30 - 1* 15- 21 00 230- 15.30- 1630-2130 5 45-1815-20 44 415 2045 Kaddcûy BMUDWAV •ALKESM ŞAH PAflK HOUSE BHJRSA BURÇ CINEOROME BUMA MEGAPOL ASMEHKEZ SAMSUN QALAXY CİNEMA CLUB 362 23D68 3O L£MARPL£X 392 223 53 95 AB'ye geçit yok! Pazar günü 13:30'da Kadıhöy'deyız YURTSEVER CEPHE 2 Ekim 13:30'da Kadıköy mitingindeyiz İMPERYAT-İZME KARŞI ^ y 07 EKİM'DEN İTİBAREN NİŞANTAŞI MOV1EPLEX, ŞİŞLİ MOV)EPLEX, ORTAKÖY FERİYE EURIMAGES, ATAKOY ATRİUM, ALTUNİZADE CAPİTOL SPECTRUM 14 ve KADIKÖY BROADVVAY SİNEMALARINDA. llanlannız lcln (0212) 293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com www.perareklam.com.tr BİZ ISTANBUL'DAYIZ! Avrupalı emperyalistlere, işgalci ABD'ye, işbirlikçi iktidara MEYDAN OKUYORUZ! fmperya/izmekarsı halk seferberliği 3 EKİM'e karşı 2 EKİM! 2 EKİM PAZAR 13:30 KADIKÖY İSKELE MEYDANI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog