Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

1 EKJM 2005 CUMARTESİ CUMHURİYET J l j J v U I 1UİVJJ. ekonomi@cumhurryet.com.tr Ihaleye başka kimse girmedi. Türkiye'nin ilk müzik kanalı Karamehmet'in oldu KralTV Çukurova'nın ÎHALEDE YOK Doğany a Star TVyetti Ekonomi Servisi - Televizyon reklam pazanndaki payını yüzde 40'hk seviyelere ulaştıran Doğan Grubu'na Star TV yetti. Hafta başında TMSF tarafindan yapılan Star TV ihalesini kazanan Doğan Yayın Holding, dolaylı iştiraklerinin, Kral TV ve Kral FM ihalelerine katılmama karan aldıgını bildirdi. Doğan Yayın Holding'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bflindiği üzere Star TV, Joy FM ve Joy Türk EV1 Tıcari ve tktisadi Bütünîüğü ihakteıinde en yüksek teldifleri dotayh iştirakfcrimiz vermiş, özellikk Star TV için teklif ettiğimiz frvat kamuoyu ve Ugüi taraflarca olumlu karşılanmıştır. Vapılan nihai jeğerlendirme sonucunda, Star TV, Joy FM ve Joy Türk FM Tıcari ve tktisadi Bütünlüğü'nün gnıbumuza kaühmı yeterfi görülmüş olup Kral TV ve Kral FM Tıcari ve tktisadi Bütünîüğü ihalelerine iştirak etmeme karan ahnmışar. 1 ' SATIŞ İHALESİ ARALIKTA Aydın Doğan, Telsim 'e talip Ekonomi Servisi - Doğan Şirketler Gnıbu Holding'e bağlı ortaklıklardan D Telekomünikasyon, Telsim için ön yeterlilik başvunısu yapö. Borsa'ya gönderilen açıklamada, ön yeterlilik başvunısunda bulunduğu belirtildi. , Telsim'le ılgılenen şirketler arasında Vbdafone, Telenor, Etisalat, Hutchıson Whampoa yer alıyor. Sabancı Holding de yaptığı açıklamada Telsim'le ilgilendiklerini duyurmuştu. Yaklaşık 8.6 milyon abonesi bulunan ve 2.8 milyar dolarlık bedelle TMSF tarafindan satışa çıkanlan Telsim'de ihalenin bu yılın sonunda yapılması bekleniyor. • Türkiye'nin ilk müzik kanalı Kral TV ihalesine sadece Çukurova Grubu katıldı. Çukurova, 45.1 milyon dolar teklifle ihaleyi kazandı. Doğan Grubu, Kral FM ihalesine de katılmama karan aldı. Ekonomi Servisi - Tasarruf Mev- duatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) dü- zenlediği Star Medya Grubu şirket- lerinden Kral TV'nin satış ihalesi- ni tek katılımcı fırma olan olan Çu- kurova Grubu şirketlerinden AKS Uluslararası Yayıncılık Sanayi ve Ticaret kazandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Star Medya Grubu şirket- lerinin satışrna Kral TV ile devam etti. TMSF'nin Esentepe'deki mer- kezinde yapılan ihaleye daha önce belgelerini teslim eden Kanadalı CGS ortaklığı ve Doğan Grubu ka- tılmadı. Çukurova Grubu adına ihaleye giren AKS Uluslararası Ya- yıncılık, kapalı zarf usulüyle 45 milyon 100 bin dolar teklif etti. Üıa- le, Fon Kurulu onayıyla sonuçlan- dınlacak. Kral TV 45 milyon dolar muham- men bedelle satışa çıkarılmıştı. 1994 yılında yayın hayatına başla- yan Kral TV'nin yüzde 3 oranında izlenilirlik payı bulunuyor. ihaleye daha önce belgelerini teslim eden thaleye, AKS Uluslararası Yayıncılık Sanayi ve Tıcaret'in yetkilileri, Saner Ayar, Serdar Çaloğhı ve Bülent Ergin kaüldL Pasifik Televizyon ve Radyo Işlet- meciliği (Kanada ortaklığı CGS) ve TV 2000 Televizyon Yayıncılık Ya- pımcılık (Doğan Grubu) katılma- yınca, Çukurova muhammen bede- lin üzerinde verdiği teklifle ihaleyi kazandı. 9 milyon dolar muhammen bede- lin belirlendiği Kral FM ihalesi ise 3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Daha önce idari belgelerini tes- lim eden Doğan Grubu'nun katıl- mama karan alması sonrasında, bu ihalede sadece Kanadalı CGS or- taklığı kaldı. 19.5 milyon dolar mu- hammen bedelle satışa çıkacak Star gazetesi ihalesi ise 6 Ekim'de ger- çekleştirilecek. thaleye girmeye hak kazanan di- ğer 2 şirketin katılmama ve neden- lerini bilmediklerini söyleyen TMSF Başkan Yardımcısı ve thale Komisyonu Başkanı MehmetÇahŞ- kan, "Kral TV gibi müzik dünyası- nın gündemini belirleyen bir kana- la sahip olmak, herhâlde her gnıp için güzd bir şeydir" dedi. Emekliler toplu sözleşme istiyor Emekli-Sen, üyelerinin, ekonomik ve sosyal sorunlannın çözümü için hazırladığı toplusözleşme taslağı önerisini, Çaİışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'na iletti. Emekli-Sen üyeleri dün sabah saatlerinde Amtpark'ta toplandılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğı'nayürüyüşsırasında, "Çay simitleyaşamak için emekli olmadık" yazılı dövizler taşındı. Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, Emekli- Sen 'in bakanlığa sunduğu öneride, sendika üyesi emeklilerin taban ayhğının 750 YTL olması, toplıısözleşme gibi bir dizi talebin yer aldğını söyledi. Istanbul'da ise tş Kurumu 'nıın Eminönü Şube Müdürlüğü önünde toplanan Dayanışma Evleri üyeleri Türkiye'de işsizlik oranının gün geçtikçe artmasım 'isstlik zinciri' olusturarakprotesto etti. Türkiye işçinin sırtından büyüyor ANKARA (ANKA) - Cretim, verimlilik ve ih- racat miktan artış trendi bu yılın ilk 6 ayında de- vam ederken reel kazanç endeksi hâlâ 2001 kriz yı- lındakı düzeye bile erişe- medi. Krizden sonraki, 3.5 yıldır üst üste gerçek- leşen yüksek oranh büyü- melerle Türkiye makro ekonomik açıdan önemli bu mesafe alırken çalı- şanlann krizde üstlendik- len faturayı ödemeye hâ- lâ devam ettikleri belir- lendi. Devlet Istatistik Ensti- tüsü'nün verilerine göre Türkiye'nin gayrisafi mil- li hasılası 2002 yılında yüzde 7.9, 2003'te yüzde 5.8, 2004 yılında yüzde 9.9, bu yılın ilk yansında da yüzde 4.3 büyüdü. Bu büyüme oranlanna karşın çalışan sayısı ve reel ka- zançlar kriz öncesinin ol- dukça altında kalırken ve- rimlilik, üretim, ihracat miktan önemli ölçüde art- tı. Imalat sanayiinde üre- timde çalışanlann sayısı bu yüın ilk 6 ayında 2001 yılına göre yüzde 3.8 ça- lışan başına verimliük yüzde 31.33, üretim yüz- de 36.36, ihracat miktan yüzde 71.81 artış göste- rirken reel kazançlar 2001 yılı ortalamasırun yüzde 11.31 geride kaldı. Banca IMI Global 'e ortak oluyor Ekonomi Ser- Msi - Global Ya- tmm Holding ile ltalya'nın üçün- cübüyük banka- a konumunda clan Sanpaolo IN1I grubunun vaünm banka- n MehmetKntman Global Menkul'ün yüzde 30 hissesi için de alım opsiyo- nu verüdiği kayde- dildi. Ortaklığm ardın- dan CEO'luk göre- vini sürdürmeye devam edecek olan cılığı alanında bir iştira- üBanca IMI S.p.A. ara- sında, Global Menkul Değerler'in yüzde 20'si- rin satış ve devrine iliş- lia hisse satış anlaşması mzalandı. Global Yatınm Hol- âng'den Borsa'ya gön- cailen açıklamada, Ital- yan Banca IMI'ye satı- iu hisselere ilave olarak Global Menkul Değerler CEO'su Mert Enginde- niz ise konuyla ilgili gö- rüşlerini açıklarken "Bu ortakhk ile, Banca EVfl'nin Avrupa'daki ku- rumsal müşteri kitksine de ulaşmayı, onlann Türkiye ve çevTesindeki yannmlannda ldUt nok- tada olmayı hedeflryo- ruz" dedi. Sabancı da hükümete yüklendi TÜSİAD Başkanı, hükümeti kayıt dışı ekonominin üzerine gitmemekle suçladı İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve Işadamlan Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, "Oy depolannı taciz edecegi korkusuyia nasü kayıt dışı ekonominin üzerine bir turiü gidilemiyorsa, aynı gerekçelerle sosyal güvenlik sisteminin yaratoğı kanamayı durduracak operasyon da bir türlü gerçekleştirilemrj'or" dedi. Sabancı, TÜSİAD Yüksek Istişare Kurulu (YtK) Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ekonominin istihdam yaratmaya başlamış olsa da henüz işsizliği mutlak olarak azaltacak bir seviyeyi yakalayamadığını belirtti. Güneydoğu'da ciddi bir yatınm eksikliği bulundugunun altuu çizen Sabancı, şunlan kaydetti: "Bir yandan yeni yaünm ve istihdamla vergi oranlarmı düşürüp vergrvi tabana yayarak bütçe geürlerini artönrken torbarun altmdald deüklerin de bir an önce yamanması gerekiyor. Sosyal güvenlik ve kamu yönetimi reformlan ile özeUeştirnıeler, bu açıdan kritik önem taşıyor." LANCER. YENİ MITSUBISHI Ontff Sahanrı yp Mıretafa Knç> iypBgin arahnamagnrian ykâyptyi. İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Düş Kırıklığı Bana mı öyle geliyor? Çok konuşkan bildiğimiz şoförlerimiz, durgun, düşünceli. Yine de bir süre sonra soru sorarak konuşmayı açıyoriar. Bazan "Ne olacak" sorusu ile boş bulunup hangi konu- yu açmak istediklerini anlayamıyorum. Onlar için özellikle yaşamı Istanbul'da katlanıl- maz kılan, okullaraçıldıktan sonra kazılan yollar var. Okulların açılması ile yaşamı dar gelirli çoğunluk için karabasan yapan aile bütçelerinin kara delik- leri var. Her sabah düğmeye basmanızla, yüreği- niz ağzınızda Irak'tan gelen yeni ölü sayısı haber- leri var. Türkiye'de PKK terörü bağlantılı çalışma- dan çok mayın pusulu, ateş açma ya da operas- yonlara bağlı ölü yaralı haberleri olabilir. Vetabii bu- günlerde kafalara takılmış başka her konuyu önemsiz kılan AB üyelik haberleri var. Ve tabii ki es- kisi gibi konuşkan olmayan, dalgın şoförlerimiz de sonunda soru sorduklarında, sizden en çok bu ko- nuda bilgi, görüş almaya çalışıyorlar.. Aslında maksat kafalann takıldığı, onurtann kınl- dığı, umutlann düş kınklığına dönüştüğü bu konu- da biraz dertleşmek, içleri boşaltmak. Bu saatten sonra pazartesi günü görüşmelerin başlayıp baş- lamayacağı olsa olsa bir tek piyasacılan, para pi- yasalan ile doğrudan işleri olanlan ilgilendiriyor. Pazartesiye gün saya, daha doğrusu çok uzun bir zaman diliminden bu yana AB kaynaklı olumsuz haberlerin yüreklerde açtığı yaranın derinliği, yara henüz çok sıcak olduğu için belki tam anlaşılamı- yor. Dertleşme sohbetleri derinleştikçe düş kınk- lıklannın acısı oturuyor. Sokaktaki vatandaş Kopenhag kriterieri ile ilgili tartışmalar, istenenler üzerinde çok fazla kafa yor- mamıştı. Kimileri istenme, dayatma üslubuna bozul- sa da, çoğunluk sonuçta Avrupalı olmanın bedeli olarak algılamıştı. Ama Kıbns, Ermeni soykınmı sav- lan üzerine istenenlere yönelik toplumsal refleksi, al- gılamayı Avrupalılar biraz olsun kavrayabilselerdi, en azından açıklama üsluplannda çok daha dikkatli ol- mayı seçerlerdi. Sokaktaki insanımız Türkiye'nin tam üyeliğine karşı çıkıldığında bile bu kadar kınl- mamış, düş kınklığına uğramamıştı. Kıbns, Ermeni soykınmı savlan, PKK, Kürtlerüze- rinden gelen istekler, Türkiye'nin istenmediğinin mertçe açıklanamaması, kalleşçe vurulması olarak algılanıyor. Hani AB üyeliğine ilişkin tartışmalarda, eskiden gizli tutulan son dayatmalar dahil, işlerin yokuşa sürülmesinin altının çizilmesi tartışmalarında, AB'cilerin klişeleşmiş bir karşı duruşları vardı ya.. Olumsuzluklan gündeme getirenleri "Sevr para- noyası" olmakla suçlarlardı ya.. Artık çok haklılar. Sokaktaki en sıradan, en depolitize olmuş insan- lanmızda bile Türkiye'nin parçalanmak istendiği yargısı, onların deyimi ile Sevr paranoyası var. Korkmuş, incinmiş, AB üyelik düşleri düş kınklığı- na dönüşmüş sıradan insanımızın bu ruh halleri si- yasilerimizi, hele de AB cephesini düşündürmeli. Kıbns, Kürt, Ermeni konulannın geçtiği her vur- gulama, açılmış derin yarayı biraz daha deşiyor. Gazetecilik gözlemime dayalı kişisel kanımı sorar- sanız, bugünlerde bu konularda kimi haklı, ya da makul sayılabilecek vurgulamalar bile tepki yara- tıyor. Kişi olarak olgun, demokrat insanlarımızın ol- gunluk, demokratlık duyarlıkları, terazileri anzalan- dı. Karşı tarafın art niyetine ilişkin yerleşik yargı, ki- mi yaniış, aşın tepkilere de yol açıyor. Türkiye'nin demokrasi, hoşgörü birikiminde yeri olmayan kimi aşın tepkiler, işte bu çok ağır düş kınklığı, yaralan- ma, travmadan kaynaklanıyor. Yaşamı boyunca Batı kültürü almış, AB ülkele- rinde eğitim görmüş, ticari yaşamını, geleceğini ona endekslemiş işadamımızın birkaç cümle son- ra söyleminde geldiği noktayı algılayınca, toplum- sal olarak almış olduğumuz travmanın derinliğini daha iyi algılıyorum.. "Nereden incelirse oradan kopar. Her şeyimi satar savanm. Ûlkem için sava- şınm.." Yüzüne bakıyorum. Laf olsun diye konuş- muyor. Irak'ta yaşananlar, Büyük Ortadoğu Proje- si, ÂB'den gelen dayatmalann bütününde Türki- ye'nin gerçekten parçalanmak istendiğine, tehdi- din çok ciddi ve yakın olduğuna, daha fazlasına izin verilemeyecek noktaya gelindiğine inanıyor. Dün- yayı çok yakından izleyen kültür birikimi ile... Erdoğan hükümetinin işi gerçekten zor. Pazar- tesiye kadar son gelişmelerde, bu yaşamsal konu- larda AB cephesinden anlamlı geri adımlar atılsa bile, bu ülkede AB'ye inanan, güvenen çoğunluk yok olmuş... soner@cumhuriyetcom.tr MALİYE YAŞAMINDAN /MUSTAFA PAMUKOĞLU pamukm(« superonline.com Son günlerde özelleştir- me bayramı yaşanıyor. San- ki tüm bu paralar hemen ül- ke ekonomisine girecek gibi bir ha- va var. Borç faizlerine gideceğini söy- leyen yok. Bu paralaria yeni petrol kuyulan açılacak, bor madenlerimiz işlenmeye başlanacak gibi pembe tablo çiziliyor. Ote yandan AB görüş- meleri öncesi "Biraileye damat ola- rak gireceksin, kız tarafı istedikçe is- tiyor. Istedikleri aile kurumu için ge- rekli şeyler de değil. Temel şeyleri zaten damat vermiş, buna rağmen ver de ver" gibi Türkiye sıkıştınlıyor. İşte burada çocuklanmıza karşı so- rumluluğumuz artıyor. 10-15 yıl son- rası Türkiye'yi yönetecekler onlar. Türk ekonomisinde işadamı, yöneti- ci, esnaf olacak onlar. 0 zaman ço- cuklanmız bizim geleceğimiz. Onla- n iyi yetiştirmeliyiz. Ben oğluma bir hedef ve bir misyon önerdim. Onu si- zinle paylaşmak istiyorum. Çocuğumun misyon bildirimi 1- Dürüst olacağım. Yalan söyle- meyeceğim. Şeffaf olacağım. 2- Çok okuyacağım. Ülke mesele- lerine kafa yoracağım. 3- Her şeyi başlıklar halinde bilgi- 171171 C T P İ P C P sayardan almayacağım. Incelediği- mi sindireceğim. Düşüneceğim. Sor- gulayacağım. 4- Sorumlu olacağım. Sorumluluk bilinci için ülkemi, ülkemin savaşta olduğunu, evimde rahat otururken şehit düşen memleket evlatlannı, ba- bamın ve annemin hayatta olmadığı- nı, annemin ve babamın hasta oldu- ğunu, yeterii gelirimizin olmadığını, kıt kanaat geçindiğimizi bir an düşü- nüp dimdik ayakta olmam ve büyük sorumlulukla çok çalışmam gerekti- ğini hiç aklımdan çıkarmayacağım. 5- Tutumlu olacağım. Harcamala- nmda ülkemin borçlu olduğunu, ai- lemin bütçesini hep göz önünde bu- lunduracağım. Ülke ekonomisinin "har vurup harman savurmakla" if- lah olmayacağının farkında olaca- ğım. 6- Zamanımı en verimli bir şekilde değeriendireceğim. Gelişmiş ülke vatandaşlannın bu düzeylere ve zen- ginliğe çok ve verimli çalışarak gel- diğini bileceğim. 7- Bir mecliste önce dinlemeyi ve gerektiği zaman konuşmayı ilke edi- neceğim. Başkalannın sözünü kes- memeyi, yüksek sesle ve kulaklan tırmalayan ton ve vurgularla konuş- mamayı, söz sırası gelmeden söze girmemeyi, ancak haklı olduğum ve bildiğim konularda da medeni cesa- ret göstermekten çekinmemeyi, pısı- nk olmamam gerektiğini unutmaya- cağım. Bu medeni cesaretin bana yann ülke meselelerini savunurken, yabancılarla konuşurken çok önem- li ülke vatandaşı stili kazandıracağı- nı düşüneceğim. 8- Bir yargıya varmadan tüm olay- lan irdeleyerek ve ilgili taraflan dinle- yerek karar vereceğim. Peşin yargılı olmayacağım. 9- Ketum olacağım. Dedikodu yapmayacağım. Her zaman gerçeği ifade eden sözün en net ifade edilen söz olduğunu unutmayacağım. Ülke meselelerini tartışırken bu ilkeyi unut- mayacağım. 10- Ülkelerin menfaatlerini koru- mak ve düşünmenin "statüko" oldu- ğu yalanına kapılmayacağım. Banş- çı bir ülkenin vatandaşı olduğumu unutmayacağım. 11 - Ülkelerin bağımsız- lıklarını korumaları için ekonomilerinin güçlü ol- ması gerektiğini bilerek bulunduğum pozisyonu kullanacağım. Ülkemin faiz batağından kurtulması için han- gi özveride bulunmam gerekiyorsa bundan kaçınmayacağım. 12- Yükselen ulusal duygulan ala- ya alanlara ve tehlikeli bulanlara al- dırmayacağım. Ekonomisi zayıf olan ülkelerin en önemli varlığının bu duy- gular olduğunun bilinci ile düşman- lan bulundugunun farkına varmayan- lann bu görüşlerine itibar etmeyece- ğim. 13- Tarihsel olaylann tartışılma bi- çimini, zamanını, hedefini iyice irde- leyerek ülke menfaatleri açısından uyanık olacağım. 14- Avrupa Birliği'ne girmeyi, satt AB vatandaşı olmak için değil, ülke- min daha iyi ekonomik ve demokra- tik standartlara ulaşmasına katkıda bulunacağını düşündüğümden ka- bul edeceğim. Bu konuda Ata- türk'ün "Bana onuriuyurttaş olmak- la ülkemizi koruyabileceğimizi" vasiyet ettiğini hiç aklımdan çıkar- mayacağım. YÜZDE 18 ARTTI îhracat 70 milyar dolan aştı ANKARA (AA) - Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, ihracatın 1-29 Eylül tarihleri arasında yüzde 18 artışla 6.5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Tüzmen, eylülde aylık ihracatın ilk defa 7 milyar dolara yaklaşarak rekor kıracağını da belirtti. Bakan Tüzmen. Öıracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanlan ile ihracatın sorunlanyla ilgili olarak düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilk 9 ayda (1 Ocak-29 Eylül tarihlerinde) 53.1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını kaydederek 12 ayda ise 72 milyar dolarlık rakamın aşılmış olacağım belirtti. thracat Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 -29 Eylül tarihleri arasında tanm sektörünün ihracatı yüzde 45.5 artarak 1.1 milyar dolar, sanayi sektörünün ihracatı yüzde 13.4 artarak 5.2 milyar dolar, madencilik sektörü ihracatı ise yüzde 14.7 artarak 125.3 milyon dolar oldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog