Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

1EKİM2005CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyet.com.tr 11 JiMitfı Miller serbest • NEWYORK(AA)- Gazetecilik ilkelen gereği gizli bir CIA ajanını deşifre eden kaynağını açıklamayı reddettiği için yargılanarak 6 Temmuz'da cezaevine konan New York Times gazetesi muhabırlennden Judith Miller, söz konusu kaynağının, "artık gizlilik gerekmediği" karan alması üzerine önceki gün serbest bırakıldı. Kaynağının ifade vermesi konusunda gönüllü olarak verdiği izin üzerine avukatlan derhal federal savcılarla temasa geçen Miller'ın, büyükjün önünde ifade vermeyi kabul etmesınden sonra Virginia'da bulunduğu cezaevinden salındığı kaydedildi. New York Tımes söz konusu kaynağın ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin özel kalem müdürü I. Levvis Libby olduğunu belirtti. Hughes 'anlamış' • VVASHEVGTON (AA) - ABD'nin Afganistan ve Irak savaşlanyla yurtdışında bozulan imajun düzeltmekle görevlendirilen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Hughes, Türkiye'yı de kapsayan Ortadoğu turunun sonunda bölgedeki Amerikan karşıtlığını daha iyı anladığı görüntüsü çızdı. Hughes, çıktığı Ortadoğu turunun sonunda ülkesinde gazetecilere yaptığı açıkJamada, "Türk Dışişlen Bakanı Abdullah Gûl, bana, 'Siz (Amenkahlar) Irak'taki savaştan bahsettiğinizde, yanı başımızdakı komşumuzdan söz ediyorsunuz' dedi. Bu ilginç bir perspektif" ifadesini kullandı. Koizumi • TOKYO(AA)- Japonya'da Osaka Yüksek Mahkemesi, Başbakan Juniçiro Koizumi'nin Yasukini tapınağuıı ziyaret etmesınin anayasaya aykm olduğuna karar verdi. Davacılann avukatı Mitsunori Nakajıma, mahkemenin, Başbakan Koimuzi'nın anıta girmesinin resmi ziyaret niteliği taşıdığına ve din ile devlet ışlerinuı ayn olması hükmünü getiren anayasanın 20. maddesine aykın olduğuna karar verdigini söyledi. Cezayir'de al onaylamh • CEZA\tR(AA)- Cezayir'de halk, referandumda yıllardır süren iç savaşı sona erdirmek amacıyla yüzlerce köktendinci militana kısmi af verilmesini ezici çoğunlukla onayladı. Cezayir Içişlen Bakanı Nurettin Yazid Zerhuni, düzenlediği basm toplantısında, Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nrn "Banş ve Ulusal Uzlaşma Sözleşmesi"ne halkın yüzde 97 oranında "evet" oyu verdiğıni belirtti. Zerhuni, ülkedeki 18.3 milyon seçmenin yüzde 80'inin önceki gün yapılan referanduma katıldığını kaydetti. AB dönem başkanı, dışişleri bakanlanna vereceği yemeği resmi gündemli toplantı haline getirdi Ingiltere'nin 2 EkimmanevrasıELÇİN POYRAZLAR / MAHMUTGÜRER BRÜKSEL/ANKARA - AB dönem başkanı Ingiltere'nin, 2 Ekım Pazar ak- şamı bir araya gelen AB dışişleri bakan- lan gaynresmi toplantısını son anda res- mi bir toplantıya dönüştürdüğü öğrenil- di. Londra'nın gündemin birinci madde- sini Türkiye'nin müzakere çerçeve bel- gesi olarak belirlediğı ifade edilirken, imtiyazlı ortaklıkta dıreten Avusturya'nın tutumunu yumuşatmak için Hırvatistan'ın durumunu da ikincı gündem maddesi olarak görüştüreceği belirtiliyor. Türkıye'nin müzakere çerçeve belge- sinin pazar akşamı dışişleri bakanlan ta- rafından resmen onaylanmasını hedefle- yen Ingiltere'nin, bu hareketiyle belge- • 3 Ekim sabahı Avusturya tarafından gerçekleştirilecek olası bir kötü sürprizi engellemeye çalışan îngiltere, 2 Ekim günü resmi bir karar çıkması için uğraşacak. Türkiye'nin Lüksemburg'a gelişini garanti altına almak isteyen îngiltere, çerçeve metnin son halini Ankara'ya yollayacak. ye 3 Ekim sabamna kadar onay vermeyi reddeden Avusturya'nın önünü kesmeye çalıştığı yorumu getinliyor. Dıplomatik kaynaklar, dönem başkanı- mn çerçeve metnin son halini Ankara'ya yollayacağuıı, böylece Türkiye'nin Lük- semburg'a gelişini garanti altına almak istediğini vurguluyor. Yemek resmi bir hale getirildi Buna göre Îngiltere, Avusturya sorunu- nu 2 Ekim akşamı AB dışişleri bakanla- nna vereceği yemekte çözmek istiyor. Dönem başkanı, yemeği Avrupa Konse- yi'nin ilgili organlanna gönderdiği yazı ile duyururken böylece toplantıyı resmi bir karar organı haline getirmiş oldu. Îngiltere belgeye son şeklinı vermek için Türkiye'nin müzakere çerçeve belgesini yemeğın bınncı gündem maddesi olarak belırledı Metnin toplantıya "üzerinde uzlaşılmış metin" olarak getirileceği, bu yöntemle de Avusturya ûzerinde baskı kurulacağı ifade ediliyor. Toplantıya ikinci gündem maddesi ola- rak ise Hırvatistan'ın durumunun geti- rileceği, bu hamle ile de Avusturya'nın tutumunun yumuşatılacağı kaydedıliyor. Yemekte resmen bır dışişleri bakanlan karan alınabilmesi için tüm çevirmen kadrolar ve Konsey yetkililerinin de ha- zır bulanacağı ifade ediliyor. Avusturya son güne dek direnecek Metnin oylamaya sunulmasının ardın- dan ise kesin sonuç Ankara'ya bıldirile- cek ve buna göre Bakan Abdullah Gül'ün konuşma metni Dışişleri Bakanlığı tara- fından Îngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw'a iletilecek. Dışişleri kaynaklan ise metinde kalıcı kısıtlamalara gidilme- si durumunda Lüksemburg'daki toplan- tıya gidilmemesi ihtimalinin halen bu- lunduğunu ifade ediyor. Uluslararası Savaş Suçluları Mahke- mesi ile "işbirfiği" yapmadığı gerekçesiy- le Hırvatistan'la ertelenen müzakerelere yönelik bır takvimin belirlenmesini talep eden Avusturya'nın, tutumunu son gü- ne kadar sürdüreceği yönünde görüş bil- dirildi. Uluslararası Savaş Suçlulan Mah- kemesi Başsavcısı Caria DdPdnte'nın haf- ta sonunda AB ülkelerine son durum ile ilgili bir rapor sunması bekleniyor. Avrupa Bırlıği kaynaklan, çerçeve bel- gerun resmi onayının 3 Ekim'de gerçek- leşmesini yine de büyük bir olasılık ola- rak görüyorlar. ÎZ KENDÎMİZDEN SORUMLUYUZ' Hırvatistan uzak duruyor söyleyen Hırvatistan Başba- kanı Ivo Sanader, Hırvatis- BJELOVAR/LÜKSEM- BURG (ANKA) - Türkıye ile Hırvatistan arasında bir bağ kurmanın doğru olmadığını eye Iv tan'ın sadece kendinden so- rumlu olduğunu söyledi. Avusturya'nın Türkiye mu- halefetinde Hırvatistan'ı silah olarak kullanmaya başlaması- run ardından basının ıkı ülke- yı karşılaştırmasından rahatsız olan Hırvatistan Başbakanı Sa- nader, Türkiye ile Hırvatis- tan' ın üyeliği arasuıda bir bağ kunılamayacağını söyledi. Kritik22saat Türkiye ve Avusturya'nın ısrarlı politıkalan yüzünden Hırvatistan'ın AB üyeliği sü- recinde her geçen gün yenı bir gerilim yaşanıyor. Bu çerçeve- de, 2 Ekim günü saat 2O.ÖO'den 3 Ekim günü saat 18.00'e ka- dar yaşanacak 22 kritik saat, AB'nin genişleme sürecınde- ki geleceğini doğrudan etki- leyecek. AB Haber'ın yayım- ladığı AB Dışişleri Bakanlan Konseyı Programı taslağında, AB için çok kritik saatler dik- kat çekiyor. Işte Türkiye için en kritik 22 saat: 2 Ekim, 20.00: Bakanlann çalışma yemeği. 21.30: Yemeğin ardından Konsey, resmi bir oturum ger- çekleştirecek. 3 Ekim, 10.30: Hırvatistan Destek Grubu toplanacak. Uluslararası Savaş Suçlan Mahkemesi Başsavcısı Car- la Del POnte, gruba 29-30 Ey- lül'de bölgeye yaptığı ziyare- tin ardından son durumu ak- taracak. Grup daha sonra Hır- vatistan hükümeti ile bir ara- ya gelecek. 18.00: Türkiye ile müzake- relerin başladığını ilan eden konferans başlayacak. Ardın- dan basın açıklarnası yapılacak. Beyaz Saray'da Bush'un da kanJdığı törende Roberts'ı ilk olarak kansı kutiadL (Fotoğraf. AP) ^4^zn muhafazakâr Roberts Bush yargıda da kadrolaşıyor Dış Haberler Servisi - ABD Başkanı George W. Bush'un Federal Yüksek Mahkeme Başkanlığı'na atadığı John Roberts, Senato'nun da onayını alarak ülkenin 17. başyargıcı olarak yemin etti. Bush'un yanmda yemin eden Roberts, tiroit kanserinden ölen başyargıç WilBam Rehnquist'ın yerine atanmıştı. Harvard Ünıversitesi mezunu Roberts (50), son 2 yüzyılın en genç başyargıcı unvanını da aldı. Federal mahkeme üyeleri, emekli olmadıklan takdirde ömür boyu görev yapıyor. Başyargıç Roberts için Senato'da yapılan oylama, Roberts'uı "aşın muhafazakâr" eğilimli olması dolayısıyla uzun sürelı tarhşmalann ardmdan geldi. Ancak 100 sandalyeli Senato'dakı oylamada Roberts, 22'ye karşı 78 "evet" oyu aldı. Roberts'uı muhafazakâr eğıhmli olması, kürtaj, dinin devlet işlerinden aynlması, eşcinsel evlilik, kök hücre gibı konularda ülkenin gidişannı belirleyebileceği için, Demokrat Partılilen rahatsız etmişti. ABD'de yargının son makamı olan mahkeme, ülkenin en tartışmah konulannda karar veriyor. Son başkanlık seçimlerinde Bush'un Florida'da oylann yeniden sayılmasıyla başkan ilan edilmesi, federal mahkemenin önemini gösteriyordu. JVl UHALEFETHÜKÜMETÎDESTEKLİYOR ~ Viyana tek ses A N G O R A Tel: 0(312) 354 83 00 • Faks: 0(312) 354 83 09 • angora@angoraltd.com.tr • www.angoraart.com • Alman Sosyal Demokratlardan farklı olarak Avusturya'daki parti, Türkiye için 'imtiyazlı ortaklık' politikasına destek veriyor. Dış Haberler Servisi - Avusturya'da ana muha- lefet konumundaki Sos- yal Demokrat Parti'nin (SPÖ)lideriAlfredGu- senbauer. Türkiye'ye müzakere tarihi verihne- si konusunda "hükümet- le aynı politikayı savun- duklarnu" bıldırdı. A\-usturya Dışişleri Bakanı Lrsula Plassnik de, birçok Avrupalunn ülkesinin AB'nin Tür- kiye ile üyelik görüşme- lerine başlaması konu- sundaki kaygılannı pay- laştığını öne sürdü. Alfted Gusenbauer, Başbakan Wolfgang Schüssel'in kendisiyle vardığı anlaşmaya uygun hareket edeceğini umdu- ğunu ifade ederek "Hû- ÜRKİYE 'YE DESTEK Javier Solana: Söz verdik Dış Haberler Servisi - NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheöer, Türkiye'nin AB'ye girmesinin "gerekü" olduğunu söylerken AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcısi Javier Solana da Türkiye'ye verilen sözlerin tutuhnası gerektiğini belirtti. Jaap de Hoop Scheffer, Ispanyol La Vanguardia gazetesinde yayımlanan söyleşisinde, "On yıüarca NATO'da çok önemH bir mütteİlk olan Türkiye'nin AB'ye girmesi birtaknn nedenlerden dolayı önemüdir. Türkiye'nin, tüm koşullan yerine getirdikten sonra, ki bu çok zaman alabilir, AB'ye ginnesinin gerekK olduğuna inanıyorum'' dedi. Solona da, Belçıka ve Lüksemburg'un RTL radyosunda yayunlanan demecinde, AB'nin bir ortak dış politikası olduğu görüşünü savunurken AB'nin yaşadığı iç sıkıntılan ima ederek "Avrupa'da bir kriz var dne dünya dönmekten va^eçmez" dedi. "Sözler verdik. Yükümlulüklerimiz gayet açıkbr. Bunlan yerine getirmelijiz" ıfadesını kullanan Solana, "Ermeni so>1onmı meselesini masaya getirmenin zamanı olduğunu düşünmüyorum. Türkiye, Kıbns Cumhuriyeti'ni tam Oye olmadan önce tanıyacakr> dedi. kümetin. Türkrye konu- sunda taviz vermemesi gerektiğini'' savundu. Dışişleri Bakanı Plass- nik ise, Associated Press'in sorulannı e-pos- ta yoluyla yanıtlarken, "AvrupaKrftği'ninTür- kiye'yi tam üye olarak kabul etmeye yeterli ve hazır olup olmadığı ve tam üyeliğin tüm gerek- tintikkrininyeterincein- cetenipincelenmediğiko- nusunda YTyana'nm kay- güarmı tüm Avrupapa>- laşryor" dedi. "Hazmetme kapasite- simeselesininmerkezin- debununbulunduğunu" belirten Plassnik, "Bu koşuL Türkiye'nin tam üyetiğin tüm yükümlü- lüklerini yerinegetirme- si kadar önemli. Avus- turya'nın mantıklı ve ılınih bir tutum alması- nuı nedeni de bu" diye konuştu. Danimarka'dan Avusturya'ya eleştiri Danimarka Dışişleri Bakanı PferStigMoeDer, Avusturya'nın, müzake- re çerçeve belgesine üye- liğe alternatıf seçeneğın yerleştirilmesi konusun- da ısrar ermesinin AB Komisyonu belgelerine aykın olduğunu ve bu durumunda müzakere- lerin öngörüldüğü gibi 3 Ekim'de başlayamaya- cağuıı belirtti. Almanya Başbakanı Gerhard Schröder de AB dönem başkanı Ingil- tere'nin Başbakanı Tony Blair ile bır telefon gö- rüşmesi yaparak Türki- ye ile AB arasındaki mü- zakerelerin başlaması için görüş birhğine vanl- masını istedi. Yeni Bînyıl Sdzlük Seti TÜRKÇE SÖZLÜK TÜRKÇE DEYİMLER SÖZLÜĞÖ YAZIM KILAVUZU ÖZ TÜRKÇE SÖZLÜK TÜRKATASÖZLERİ SÖZLÜĞÜ TÜRKÇEDEKİ YABANCI SÖZCÜKLER SÖZLÜĞÜ SATIŞ NOKTALARI Ankara Abakus418 07 65 Akad 431 92 68 Başarı Yay 230 68 52 Değışım 419 86 12 Eylul A Ş. 430 05 49 Ankara ilke Paz 435 54 64 Karetta Paz 466 31 23 Koçak 342 23 17 Ozkaynak231 73 74 Pusula230 43 11 istanbul ABCYay (212)356 12 80 Çağdaş(216)306 11 73 İletışım Paz (212)516 22 60 OzAtılım(212)288 25 27 Sespa(212)217 93 35 Mert Paz. (216)553 52 68 İzmir Donemeç 446 30 99 Fıhz339 02 88 Ozerkan Paz 369 03 12 Toprak 461 34 23
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog