Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 EKİM 2005 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab®cumhuriyet.com.tr Gül, müzakereler için 'emin' konuşmazken Avusturya'dan yumuşama sinyali geldi '3 Ekhırde sıkmtıaşıhr'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, müzakere çerçeve belgesi öncesi AB"ye çağnda bulunarak "Eğer bu- rada o beklenen dürüstlüğü gör- mezsek şüphesiz ki Türkiye'den bek- leyecekleri cevap da bugüne kadar olduğunun çok çok dışında olacak- ür" dedı. Dışişlen Bakan AbduDah Gül, mü- zakerelerin 3 Ekım'de başlamayabi- leceğıni yineledi. Avusturyalı üst dü- zey bir diplomat ise "Üyefiksürecin- de böyle şeyler olabilir ancak bunlar en geç 3 Ekim'e kadar çözülecektir" görüşünü dile getırdi. Çorum'da çeşitli açılış törenlerine katılan Erdoğan, Hürriyet Meyda- nı'nda yurttaşlara seslenirken AB ül- kelenne 3 Ekim öncesi mesaj verdi. "AB adma karar verecek olarüara ses- lerajorum" diyen Erdoğan, müzake- • Erdoğan, müzakere çerçeve belgesinde "beklenen dürüstlüğün" görülmemesi halinde, Türkiye'nin yanıtının "bugüne kadar olanlann dışında olacağını" söyledi. Dışişlen Bakanı Gül, müzakerelerin baş- layacağından emin olmadığını söylerken Avusturyalı üst düzey bir dîplomat, müza- kere çerçeve belgesinin en geç pazartesi günü onaylanmasını beklediklerini söyledi. re çerçeve belgesınde "beklenen dü- rüstlüğün" görülmemesi halinde, Türkiye'nin yanıtının "bugüne ka- dar olanlann dışında olacağını r söy- ledi. Erdoğan, "AB içerisinde de fa- natiznûn kurbam olanlar var. Türtd- ye'ye şaşı bakanlar var" dedı. Sungar için resepsiyon AB Genel Sekreteri Murat Sun- gar, görevinden aynlması nedeniyle dün Ankara'da bir resepsiyon verdi. Resepsiyona Dışişleri Bakanı Gül'ün yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve ABGS perso- neli katıldı. Gül, müzakere çerçeve belgesinde yer alacaklar konusunda da AB'ye gerekli mesajlan ilettikle- rini anlattı. Gül şöyle konuştu: "Mü- zakereler birkaç gün sonra başlaya- cak mı, başlamayacak nıı? Şu an biç- bir şey söyleyemem. Türkiye ne olur- sa olsun AB'ye girmeli diye bir görü- şümüz yok, Biz açık, şeffaf bir şekü- de kriterleri gerçekleştirerekbu nok- taya geldik, Ama AB bu sözlerini tut- maz, sözlerini unutur, bderlerinin at- öğı imzalanyok sayar ve önümüze as- la kabul edemeyeceğimiz yeni yeni şartlar getirirse böyte bir ortakhk ol- nıaz. Şu anda olunilu bir şekilde ger- çekleşeceğüıden emin değüiz. Buna karşın daha süre var. Bakacağız." Gül bir soru üzenne de, AB'ye kar- şı iyimserliğüı azaldığını da kayde- derken Lüksemburg'a gidilip gidil- memesi konusunda AB'nın hıçbir şekilde tehdit edilmediğinı savladı. Avusturya' nın Ankara Büyükelçı- liği'nden üst düzey bır diplomat ıse çerçeve belgeye ihşkın tartışmalann AB'nin iç meselesı olduğunu belir- terek bunlann her gemşleme süre- cinde yaşandığını savundu. Yetkili, "Üyelik sürecinde böyle şeyler olabi- nr ancak bunlar en geç 3 Ekim'e ka- dar çözükcektir" diye konuştu. Planlarda değişiklik Öte yandan Ankara, tngiltere'nin dışişleri bakanlarına vereceği yeme- ği resmi hale getirmesinın ardından stratejisinde bazı değişikliklere git- tı. Buna göre Ankara heyeti, çerçeve belge metninin 2 Ekım gecesı son taslak üzerinde hıçbır değişiklik ya- pılmadan gönderilmesi durumunda sabah saatlerinde Lüksemburg'a ha- reket edecek. Ancak metın 3 Ekim sa- bahı gönderilirse metnın üzerinde çe- şıtli değerlendirmelerde bulunularak gidilip gidümeyeceğıne karar veri- lecek. Değışiklıkler Türkiye için yeni koşullar taşımazsa ülkeye gidılecek. ffAZIRLIKLAR TAMAMLANAMADI Müzakere ekibi yok MAHMUTGÜRER ANKARA-Müzakerele- nn 3 Ekım'de başlayıp baş- lamayacağına ilışkdn tartış- malar sürerken Türkiye mü- zakerelen yürütecek ekibi- ni hâlâ oluşturamadı. Murat Sungar' ın ıstıfa- sıyla boşalan Avrupa Bır- liğı Genel Sekreterlıği gö- revıne atama yapılmadı, bakanlıklar bünyesinde ku- rulması planlanan AB bü- rolanna ışlev kazandınla- madı. 3 Ekim'e 2 günkala An- kara müzakere ekıbinı oluş- turamadı. Başmüzakereci Ali Babacan _______ başkanlığında yapılandınlma- sı planlanan ekı- bın içerisinde, Dışişleri Bakan- hgı,DPTve Av- rupa Bırlığı Ge- nel Sekreterlıği (ABGS)yerala- caktı.Bunakar- şın ABGS'deki görevınden isti- fa eden Genel Sekreter Sun- gar'ın yerine herhangı bır ata- ma yapılmadı. ~~~~""~ Her bakanlığm müste- şarlığı altında oluşturula- cak olan AB bürolannm da tamamlanamadığı öğreni- lirken bu konuda ABGS'ye büyük yük bineceği ifade edılıyor. Dıplomatık kaynaklar, Türkiye'nin 3 Ekim'de mü- zakerelere başlaması duru- munda çok büyük sıkıntıy- la karşılaşacağını, müza- kere ekiplerininhızla oluş- turulması gerektığını ıfa- de ediyorlar. Türkiye'nin tarama sü- recinı kendi kurumlarında tamamladığını, ancak bu- nun üzerinden AB ile bir- ^ T . B Genel Sekreterlıği yetkilileri, başmüzakereci Babacan'ın ekonomik gelişmelerle ügilenmekten, AB'ye yeterli önemi veremediğini belirtiyor. likte tekrar geçileceğini vur- gulayan yetkililer, görüş- melenn belli bır başlıkta tıkanması durumunda ha- zır bır ekıp bulunmadığı için sorun yaşanacağına dikkat çekiyorlar. Kaynaklar, müzakereler başlamadan özellikle ba- kanlık bünyelerindeki AB daire ve bürolannın göz- den geçirilmesini ve eksik- lerin giderilmesi gerekti- ğini ifade ediyorlar. Babacan ilgilenemiyor Bir ABGS yetkilisi, baş- müzakereci Babacan'ın ekonomiye ilişkin konula- _ _ _ _ _ nn ağırhğı ne- deniyle AB ile yeterince ilgi- lenemediğini söyledi. Genel sekreterliğın yeniden yapı- landınlmasına ilişkin düzenle- menin de hâlâ yapılamadığını anlatan yetkili, ABGS'de bü- yük bir karma- şanın hâkim ol- duğunu kaydet- ti. Dışişleri Ba- kanlığı kulisle- rinde ise AB Genel Sekre- terliği görevine Türkiye'nin önceki AB Daimi Temsil- cisi Oğuz Demiralp ya da başmüzakerecilik için de adı geçen ancak bu göreve atanmayan Büyükelçi Sefim Kuneralp ın adı geçiyor. Daha önce yapılan ça- lışmalarda, müzakerelerin ABGS, DPT ve Dışişleri Bakanlığı'ndan oluşan 3 'lü biryapı ile gerçekleştirilme- si öngörülmüştü. Aynca bu kurumlara her bakanlığm müsteşarlığı bünyesinde kurulan AB da- irelerinin de destek verme- si planlanmıştı. ± APADOPULOS'TAN GÖZDA ĞI 'Biziyakında ciddiye alacaklar' Dış Haberler Servisi - Kıbns Rum Yönetimi li- derı Tasos Papadopulos, Türkiye'nin AB'ye enteg- rasyonu yolunun, Rumla- nn iyı niyetine bağlı oldu- ğunu ileri sürdü. Papado- pulos, "Türkiye, AB'nin tam üyesiolanülkemizinse- sini oldukça ciddiye alma- sı gerektiğini yakında fark edecektir" dedı. Türkı- ye'nm üyelığine yönelik karşı çıkışlanyla günde- me gelen Avusturya'nın Başbakanı WoKgangSchu- essel de AB'nin, Hırvatis- tan ile tam üyelik müzake- relerine derhal başlaması gerektiğini söyledi. Dip- lomatik kaynaklar AB'nin Hırvatistan'a 3 Ekim'de yeşil ışık yakması duru- munda Avusturya'nın Tür- kiye'ye yönelik engelle- yicı tutumunun değişebi- leceğini belirtti. Finlandiya parlamento- su dış ilişkiler komıtesin- den ise AB 'nin Türkiye ile müzakerelere başlaması yönünde destek geldi. lrak'ın güneyindeki Hille'de, bir pazaryerinde bomba yüktü araçla düzenlenen saldında Irak'ta saldırüararka arkayageldi 12 kişi öldü. PoMs kaynaklan, dün sabah saatlerinde düzenlenen saldında ölenlerin sKiller olduğunu, saldında 47 ldşinin de yaralandığuu bildirdi. Patiama sırasında pazary erinin kalabank olduğu belirtildi Bağdat'm kuzeyindeki Balad kentinde de öncekigün 3 bomba yüklü araçla düzenlenen saldında ölenlerin sayısı99'a,yarahlannsayısıise 124'e çıkü. Hille'de 28 Şubat'ta bomba yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldınsı, 125 kişüıin ölümüne yol açrmştL (Fotoğraf: REUTERS) Gül ve Erdoğan'ın yaptığı çelişkili açıklamalara muhalefetten tepki geldi 'Ayrı telden çalıyorlar' ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı AbduUah Gül müzakere çerçeve belgesi konusundaki açıklamalan çe- liştı. Gül, önceki gün düzenle- diği basm toplanhsmda Türki- ye'nin müzakerelerin başlama- sıyla ılgıli "ciddi sorunlaria kar- şı karşıya olduğunu" dile geti- rildi. Gül'ün basm toplanhsın- dan saatler sonra Bırleşık Arap Emirlikleri'nden Türkıye'ye dö- nen Erdoğan, "ciddi bir sorun buhınmadığmi" sa\ımdu. Hükümetın çelişkısini değer- • CHP ve DYP'nin dış politika kurmayları hükümetin ciddiyetten uzak ve eşgüdümsüz çalıştığmı vurguladılar. lendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur CKmen. "Sa- ymBaşbakan'mbugörüşmek- ri ciddiye abnaması ga\ri ciddi bir durumdur" dedı. Öymen, "Bu konulanciddiye almamak ashnda Türkhe açısmdan çok hazin bir tablo olduğunu göste- rhwr.Türki\«'nin önemfi çıkar- lan söz konusudur" diye ko- nuştu. DYP Genel Başkan Yardun- cısı Nüzhet Kandemir. "Bu. hü- kümetin ne kadar ciddiyetten uzakve eşgüdümsüz çahşuğuun göstergesidir'' dedı. Gül'ün açık- lamalannın gerçeğı yansıttığım vurgulayan Kandemir, "Buna mukabD Sayın Başbakan'ın Dı- şişleri Bakanı ile görüşmeden bö>ie bir beyanatvermesi kabul edflebflir birdurum değfldir. Hü- kümet etmek demek, devletin ciddiyetine yaraşır beyanlarda bulunmakve bunu kamuoyuna o şekilde aksettirmekten geçer" diye konuştu. DYP Genel Başkan Yardım- cısı Saffet AnkanBedükGül ve Erdoğan'ın "a\n telden çaldık- lannı" vurgularak "Başbakan Erdoğan, dünyadan, daha da önemSsikendi kabinesindeki ba- kanlanndan haberinin ohnadı- ğuu açıkça ortaya kovdu" dedı. VEFAT Baromuzun 14643 sicil sayısında kayıtlı AVUKAT ATALAY CEBESOY Yargının aynlmaz parçası kutsal savunma hakkı görevini yerine getiren meslektaşımız, silahlı saldın sonucu hayatını kaybetmiştir. Aziz meslektaşımızın cenazesi 01.10.2005 Cumartesi günü (bugün) Adana, Kadirli'de defhedüecektir. Merhuma Tann'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlanmıza başsağlığı dileriz. İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI tVRİNDİ İCR\ DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLAıNI Dos)a\o 2004 99Tal Satılmasma karar venlen taşmmazın cınsı. nıteliğu kıymeü. adedj. önemlı ozelbklen IvTindı ılçesı. Bedrettuı Mah. Demntaş me\kıı. 2 ada, 35 parselde kayıtlı. 281 38 m2 şüzölçümlü. bahçeb üa katlı kargıı esin 1 2 hıssesı toplam -35 76^ 00 - YTL bedelle iaülacakür Bına uzennde tâknben 28 \ıllık toplam 294 56 m2 ınşaaı alanına sahıp. ahşap. uzen kıremıt çatılı. 2 katlı çıfter daıre olaıak kullanılan mesken \ığma kaı- gır bır e\ bulunan taşınmazdır Bınanın zemın katı ıçı dışı sıvalt taban-tavan beton kapı pencere doğramalan ah- şap. kıreç badanalı. sobalı. çıfteı daııe olarak kullanılan gunevdeb daırede 3 oda. 1 mutfak. 1 depo. ban\o ve W C buluncluğu, 14" 1 28 m2 ınşaaı alanına sahıp olduğu. bınncı kat ıçı dışı sıvab. taban karo favans. a\an sıvama. kı- reç badanalı. kapı pencere doğramalan ahşap, sobalı çıfteT daıre olarak kullanılan. her bır daırede 3 oda, 1 mut- fak. 1 banvo. 1 WC buiundugu ve 14~ 28 m2 ınşaat alanına sahıp olduğu tespıt edılmıştır Saüş şartlan: 1- Sanş. 0 a 11 2005 günü saat 14 OO'ten 14 10'a kadar Ivnndı Adlıve bınası önunde açık artnr- ma sureü\le >apılacaktır Bu arttumada tahmrn edılen defenn yuz.de 60'ını ve ruçhanlı alacakldar varsa alacakla- n toplamını N e sanş gıdeTİennı geçmek şartı \le ıhale olunur Bov le bır bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın ta- ahhüdü saklı kalmak şartıvla 17 11 2005 gunü aynı verde a\ıu saatte ıkrncı arttırmav'a çıkanlacakür Bu artürma- da da ruçhanlı alacaklılann alacağını ve satış gıderlenru geçmesı $arn\la en çok artürana ıhale olunur 2- Artor- ma\a ıştirak edeceklenn. tahrnın edılen de|enn >\ızde 20'sı otamnda pev akçesı %eya bu mıktar kadar banka te- mınat mektubu vermelen lazımdır Sanş. peşın para ıledır. alıcı ıstedığmde (10ı günu geçmemek üzere süre ven- lebüır Tellalrve resmı, damga vergjsı. tapu harç ve masraflan alıcıya aıtnr Bınkmış vergüer sanş bedebnden oderur 3- tpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılerm (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı ozelhkle faız v e gı- derlere daır olan ıddıalannı davanağı belgeler ile (151 gün ıçuıde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcıh ile sabıt otmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardrr 4- Satış bedelı hemen ve\a venlen muhlet ıçmde ödenmezse !cra \e îflas Kanunu'nun 133 maddesı gereğınce ıhale feshedılır tkı ıhale arasındaia farktan ve yuzde 10 faızden alıcı ve kefillen mesul tutulacak ve hıçbir hukme hacet kalmadan kendılennden tah- sıl edılecektrr 5- Şartname, ılan tanhınden ınbaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrafi venldıgı takdrrde ısle>en alıcıva bır ömegı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şarmameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış savılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2004 99 Tal savilı dos\a numarasıyla mudürlügumu- ze başvurmalan ılan olunur (* ı tlgılıler tabınne ırorak hakkı sahıplen de dahıldır 26 8 2005 Basın. 412^6 A BBASINI: VtYANA SABOTE ETTt Avusturya 'nın yeniçeri korkusu • Viyana'nın imtiyazlı ortaklık ısrarının gerekçelerini sorgulayan Avrupa basınında Avusturya'nın tutumunun "medeniyetler çatışmasının ta kendisi" olduğu görüşü de yer aldı. Gazetelere göre AB'deki kriz son anda aşılacak. Dış Haberler Servisi - Türkiye'nin üyelik müzakerelennde yaşanan gerginlik AB basuunda gemş yer buluyor. Gazetelerde Türkıye'nin üyelik müzakereleri konusunda AB'de "sinir savaşı" yaşandığı belirtilirken Avusturya'run müzakereleri "sabote ertiği, şantaj yapöğı" ifade ediliyor. Die Presse: A\"usturya'da yayunlanan Die Presse, hükümetın Türkiye ile ilgili politikasını eleştirdi. Gazete, "Türkiye konusundaki uzlaşmaz tutumuyla Avusturya, yainızca Avrupab ortaklanyla sert bir çaüşmayı değü, aynı zamanda, uhıslararası alanda etkisi uzun süre silinme\ecek bir rahatsıziık yaratmayı da göze alnuş ohıyor" satırlanna yer verdi. Telegraph: Ingiltere'de yayımlanan gazete, gelışmelen "Avusturya Türkiye'nin müzakerelerini sabote ediyor" başhğıyla verdiv tngiliz Times, üyelik müzakerelerinin 10 yıldan fazla süreceğıni ve bu sürenin sonunda da Türkiye'nin "Beyaz Hıristiyan Kulübü'ne" üyelığinin garanti olmadığmı belirtti. Ingiliz gazetesi, Avusturya'nınTHEGUARDIAN Türkiye karşıthğuun tanhı önyargı ve yeniçerilerin Viyana kapılanna dayanması korkusundan kaynaklandığını ifade etti ve bunu bir "Avusturya-Macaristan nostaljisi" olarak tanımladı. Gazete, bir başka makalede de Avaısturya'run son dakıkada razı olacağrna dair spekülasyonlann olduğuna dikkat çektı. Müzakere takvimine THE INDEPENDENT uyulmazsa, tslam dünyasıyla ilışkılerde tarihı bir fırsatın kaçmlacağım kaydeden Ingılız gazetesinde "Müzakereler başlamah" başlıklı bir yorum da çıktı. Dergi son sayısuıda Türkiye'de insanlann, AB ile yakrnlaşmanın ne kadar The Economist süreceğini sorguladıklarrnı yazdı. Dergi, Avrupa ve Türkiye'de muhalıf seslerin karşılıklı yükseldığını belirtti ve yazının başhğmda "Türk lokumu için çok erken" yorumunda bulundu. AlmanDie Tageszeitung, AB'nin müzakere çerçeve belgesınin görüşmelerin başlayacağı güne kadar belh olmamasuıı kabul edilemez bir durum diye nıteledi. Gazete, Avusturya'nın tutumunun arkasnıdakı gerçek myetm, Müslüman ülkelerin birlik dışında tutulması arzusu ve bunun da "medeniyeüer çabşmasının ta kendisi" olduğunu yazdı. FAZ: Alman gazetesı Frankfurter Allgemeine Zeitung, Avusturya'run AB'yi istediği yönde şekıllendirmek için bu polıtikayı güttüğünü belirtti. Gazete, Avusturya'nın imtiyazlı ortaklık talebinin Türkiye'nin lehine bile olabileceğini, böylece tam üye olamayacak Türkiye 'nın en azından birliğe bağlanacağını savundu. Fransız gazetesi, pazartesi günü müzakerelerin açılışının yapılması haluıde çiçek veya kumızı halı bulunmayacağmı, kuşku ve küskünlüğün hâkım olacağını belirtti. Türkiye'nin üyehğinı savunan gazete, A\r usturya'run imtiyazlı ortaklık talebini bir "şantaj" aracı olarak kullandığını yazdı. _ _ — , T M *.T\r\\ "LondraveVîvana L J C J F I U A R U I Arasmda Sinir Savaşı" başlığun kullanan gazete, "Fransa'nın çok gürültü yapüğuu. ancak müzakereleri engeDemek istemediğini" belirtti. Gazetede, "Vlyana yahıız kaldı ve Ingütere'yi çok kHduTyor" ifadesı kullanıldı. Le SOİF: Belçika gazetesi Le Soir, "Vîyana, Türldye-AB valsini geciktiriyor" başlıklı yazısında, Türkiye-AB ılişkılerinde bu" "son dakika kria" ve "psiko-dram" yaşandığını yazdı. Son dakikada bir çözüm bulunacağma değinen Le Soir, buna rağmen bir "kriz senaryosu" olasılığı bulunduğunu belirtti. La Lİbre Belgique: Muhafazakâr gazete, "Poker darbesi" başlıklı yazısmda, AB Dönem Başkanı Ingiltere'nin, Lüksemburg toplantısı öncesinde Suijistan, Hırvatistan ve Türkiye dosyalaruıı bloke olmaktan çıkarmak için bir poker taktiğı uyguladığnıı. bunda başanlı veya başansız olabileceğini yazdı. Nüfus cüzdarumı ve ehlıyetimı kaybettım Hükümsüzdür S'ERMtN ERKAM VEFAT Eşim, babamız, dedemiz, amcamız, eniştemiz ALİ SÖNMEZ'i (CHP Eski tstanbul Belediye Meclis Üyesi) kaybettik. Cenazesi 1 Ekim 2005 Cumartesi günü (bugün) (K. Ahmet Mezarhğı içi) Şehitlik Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Karacaahmet Mezarlığı'nda demedilecektir. Eşr Firdevs Sönmez. Çocuklan Y. Kenan, Ertekin, Su- na, Ismet. Gelınlen Emel, S«vgi,Sevil. Yengesı. Kıymet. Bacanaklarr Mustafa Kök, Kadir Düzgün. Baldızlan Hacer, Naci>e. Tomnları. Gürsel, Senem, Özlem. .\lper, Berker, Ozan. Yeğenlerı Zehra Kök, Resmigül Tür- kan. Feride. Emine, Hikmet Sinan. Hasan, Dürdane. Hû- seyin. Nezaket. Zehra. Hasan, Murat Mehtap, Yadigar, Dondü. Figen, Metin, Funda, Mehmet, Günay, Ali, Tülay, Nurettin, Kazım. Nilgün. Emine, Hasan, Türkan.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog