Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

V^Cumhuriyet kTV K 1 T A P L A R 1 MJVARIN ÜSTÜNDEKİTÎLKİ İlhan Selçuk Çig Pazaüma A Ş TuAocag! Cad No 39 41 (343^*1 ûgaloilu-lsanhılTel (212)51401 96 Cumhuriyet r^Cumhurlye* L^KİTAPLARI SÖYLEVI-II H. V. Velidedeoğlu Çag Panriama A.Ş Türkocag! Cad No 39 41 l3433-tlCağaloghı-tsanWTd (21215140196 82- riL SAYI: 29214 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 EKİM 2005 CUMARTESİ « j "«-.--t-fe BUGUN Lawrence Çanakkale'de: Harita dedektifliği Bızim casus olarak bıldığimız ve Arap dunyasını Osmanh'ya karşı ayaklandıran Ingılız T E. Lawrence, Çanakkale Savaşları'nda da harıtalarıyla onemlı bır rol oynadı Ingılizlerin kullandığı ilk Çanakkale harıtaları yanlışlarla doluydu. . ' bıra Hem uzak hem yakm Bugunle yarın arasında buyuk fark olacak mı? Ya da bugunden yarına Turkıye değışecek mı? Bu ıkı sorunun yanıtı hem evet hem hayır Turkıye'nın AB macerası işte böyle bır şey Aşkı nefretı kadar güçlu C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n ı z Ilahiyat fakültesi mezunu yüksek lisanslı öğretmenlere basamak sınavı uygulanmayacakTOPLANTI RESMlLEŞTlRİLDl İngiltere 2 Ekim 'de karar istedi AB Dönem Başkanı tngiltere, 2 Ekım Pazar akşamı AB dışişleri bakanlannı bır araya getirecek olan gayri resmi toplantıyı son anda resmı toplantıya dönüş- türdü. 3 Ekım sabahı Avus- turya tarafından gerçekleştirilecek olası bir kötü sürpnzı engellemeye çalışan ingiltere, 2 Ekim günü resmı bir karar çıkması için uğraşacak. Türkiye'nin Lüksemburg'a geli- şıni garanti altına almak isteyen îngiltere, çerçeve metnin son halını Ankara'ya yolla- yacak. ELÇlN POYRAZLAR ve MAH- MUT GÜRER'in haberi • 11. Sayfada Sınavda ayrıcalıkGeleceğîn baŞÖğretmenlerİ Milli Eğitim Bakanhğı, ilahiyat me- zunu olup temel Islam bilimleriyle ilgili yüksek lisans yapan din kül- türü ve ahlak bilgisi öğretmenlerini Kariyer Basamaklannda Yüksel- me Sınavı'ndan muaf tutacak. Bu kapsama giren öğretmenlerin birço- ğunun sicil puanlannın yüksek tutulmuş olabileceğine işaret eden Eği- tim -Sen Genel Başkanı Dinçer, " Yani bu yolla geleceğin başöğretmen- leri hazırlanıyor" dedi. Yeni düzenlemenin anayasanın eşitlik ilkesine de aykın olduğu vurgulandı. FIRAT KOZOK'un haberi • 6. Sayfada TeZİÇ'ten ErdOğana eleştirî YÖK Başkanı Teziç, üniversiteleri öğ- retim üyesi yetiştirmemekle suçlayan Başbakan Erdoğan'ın akademik personel atamalarına engel koyduğuna işaret etti. Erdoğan'ın kendile- rini yeni üniversite açılmasma izin vermemekle itham ettiğini de dile getiren Teziç, "Başbakan'ın bilgi eksikliği var. Yetkimiz olmayan bir alanda yetki kullanmamızı istiyor" dedi. Teziç,YÖK'e "Kafalan bas- mıyor" eleştirileri yönelten Erdoğan'ın anayasal bir kurumu, devlet ada- bıyla bağdaşmayan sözcüklerle itham ettiğini vurguladı. • 6. Sayfada r Bakan Gül 'Etnin değilim' Dışişleri Bakanı Gül, müzakerelerin başla- yacağından emin ol- madığını söylerken Avusturyah üst dü- zey bir dıplomat, çer- çeve belgenin en geç pazartesi günü onay- lanmasını bekledik- lerini söyledi. Başba- kan Erdoğan da "Dü- rüst olun" çağrısı yaptı. • 10. Sayfada AB 'ye eleşüri İşadamı tepkisi TÜSİAD Başkanı Sabancı, ayncalıklı ortaklık seçeneğıni savunan polıtıkacıla- rın zihnıyet olarak 19'uncu yüzyılda kaldıklannı söyledi. DerneğinYÎK Başka- nı Koç da, "Bu saat- ten sonra Lüksem- burg'a gitmemek di- ye bır secenek yok" dedi. • 9. Sayfada EMEKLÎ BÜYÜKELÇÎ ELEKDAĞ: 'Avusturya engeli taktik 9 CHP'li Şükrü Elekdağ, imtiyazlı ortak- ğ0KJk lığın ısrarla, Avusturya tarafından ile- ¥ * ri sürülmesinin, AB'deki Türkiye kar- \ şıtı cephenin bir taktiği olduğunu söy- * ledi. Elekdağ, "Amaç, Türkiye'nin dik- katını bu noktaya odaklamak, bu ara- da müzakere çerçeve belgesine son derece ağır şartlar koymaktu-" dedi. Elekdağ, Avusturya'nın son dakikada ısrarından vazgeçeceğini ve 3 Ekim'de müzakerelerin başlanması karannm alınacağını, ancak bu ara- da Türkiye'ye müzakere çerçeve bel- gesinin son derece ağır şartlarla da- yatılmış olacağım \Targuladi. BARIŞ DOSTER'in söyleşisi • 9. Sayfada Komutandan irtiea uyarısı Oramiral Karahanoğlu, 'Son dönemlerde faaliyetlerini arttıran irticai hareketin şiddetle karşısında durmamız ve onun içimize girmesine firsat vermememiz gerekmektedir' dedi YALOVA (Cnmhuriyet) - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Yener Karahanoğlu, "Fert- lerin vicdanına kalmış dini, toplumun talebi olarak siyasete sokma gayreti içerisinde olan ve son zamanlarda yasal vasıtalardan da isri- fade ederek faaliyetlerini arttıran irticai ha- reketin şiddetle karşısında durmamız ve onun içimize girmesine, yuvalanmasına firsat ver- memeniz gerekmektedir" dedi. Oramiral Ka- rahanoğlu, Yalova'daki Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun 2005-2006 eğitim-ögretim yılı açılış töreninde, geleceğin astsubaylanndan, etnik aynmcılık ve irticai fa- aliyetlerle ülkenin bırliği ve bütünlüğünü boz- mak isteyenlerin karşısında şiddetle durmalan- nı istedi. Karahanoğlu, şöyle konuştu: "Faali- yetlerini arttıran irticai harekete firsat verme- meniz gerekmektedir.Aksi takdirde, Cumhu- riyetin başlangıcma değil, yüzlerce yıl gerisi- ne gideriz. Gafiller şunu bilsinler ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ata'sına inanmış mille- ti ve onun bağrından çıknıış silahlı kuvvetle- ri ile çok güçlüdür ve bu güç altında. bir da- ha hayata dönmemek üzere ezileceklerdir." MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Kral TV ihalesi Müzik kanalını Çukurova aldı Star Medya Grubu şir- ketlerinden Kral TV'nin satış ıhalesıni tek katılmı- cı fırma olan Çukurova Grubu şirketlerinden AKS Uluslararası Yayın- cılık Sanayi ve Ticaret AŞ kazandı. Çukurova, 45 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkanlan KralTV'ye 45.1 milyon dolar teklif verdi. îhaleye, Doğan Grubu ve Kanada- lı GGS ortaklığı katılma- dı. Star gazetesi ihalesi ıse 6 Ekim'de gerçekleş- tınlecek. • 13. Sayfada Medeniyetler buluştu Alevilere yer verilmedi Bütünü ele alındığında başanlı olan Medeniyetler Buluşması etkinliği amacı- na ulaştı. Hatay'ın en önemli renklerinden Nu- sayriliğin (Arap Aleviliği), Medeniyetler Buluşma- sı'nda temsil edilmeyişi en büyük eksiklikti. Vali San, "Biz mezhepler toplantısı yapmıyoruz" diyerek programın doğru tespit edildiğini savunuyor. An- cak dığer dinlerin farklı mezhepleri hem temsil edildi hem de konu edildi. MİYASE İLKNUR'un izlenimleri • 7. Sayfada MAFYA HESAPLAŞMASI • 3. Sayfada SOSYAL GÜVENLlK ÖZELE EMANET M 4. Sayfada ÇÎFTÇÎ KARNINI DOYURAMIYOR • 12. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK mefesAlmdcnaıefesOlmak! 2 Ekim Pazar gecesi geç saatlere kadar AB dışiş- leri bakanlarının Avusturya engelini aşarak müzake- re çerçeve belgesini onayladıklarıyla ilgili haberi ne- feslerimizi tutarak bekleyecekmişiz. Avusturya bir biçimde ikna edilir; Müslüman Tür- kiye ile müzakerelere hemen başlıyorsunuz, ama Hı- ristiyan Hırvatistan'a geldi mi kapıları kapatıyorsu- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Gençlerden buruk veda Peru'da düzenlenen 11. Dünya 17 Yaş Altı (B) Gençler Futbol Şampıyona- sı'nda Ulusal Takım, yan fınalde Bre- zilya'ya son dakıka golüyle 4-3 yenı- lerek fınal hakkını kaybetti. Trajilo kentinin Mansiche Stadı'ndaki yan fi- nal mücadelesınde Brezılya, ilk yan- dan 3-0 galıp aynldı. • Spor'da -(= Müziği paylaşmak Aydın Esen, Türkiye'den çıkan en önemli müzısyenlerden bin. Dünyada onu müzikseverler belkı yeterince ta- nımıyorlar, ama müzısyenler çok iyı tanıyor. Piyanistliği, cazcılığı, kompo- zıtörlüğü, çağdaş müziğe ve elektro- nik seslere olan ılgısi onu fazlasıyla çok yönlü yapmakta. • 14. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Gümrük Birliği f nin Siyasi Ayakları... Avrupa Bırliği müzakereleri başladı! Başbakan Er- doğan'la Başbakan Yardımcısı Gül'ün 3 Ekim süre- ciyle ilgili çelişkili açıklamalar yapması, ıki devlet bü- yüğünün kendi aralarında müzakerelere başladığını gösteriyor. Dileriz, ortak bir nokta bulurlar da en azın- MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog