Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı SENİN ÎÇİN EY DEMOKRASl Necati Cumalı y Türkocağı Cad No 39 41 kftap kUİÜbÜ (34334ı Cağaloglu-lnanbu] Tel |2I2) 512 05 05 Cumhuriyetm(P. YIL SAYI: 28674 / 500.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) imdi Hazır Kart'lı ol, 75 kontör kazan! HAZIR KART tSAN ICara çarşaf ve cüppenin boy göstermesine sert çıkan Taığgeneral Tekkanat, vali ve savcılıklan göreve çağırdı İr tic a sınsıce gelişiyor' Y a ş a m tarZI yaratlldl' 11. Piyade Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ha- rnit Tekkanat, Denizli'de kara çarşaflı kadınlar ile cüppeli erkeklerin idari ve adli binalarda boy göstermesine sert çıkarak "bazı kesimlerin, bu tip çağdışı kıyafetlerle yaşam tarzı yaratarak Atatürk ilke ve devrim- leri ve dolayısıyla anayasayı açıkça ihlal ettiklerini" belirtti. Denizli Va- liliği ve Cumhuriyet Savcılığı'na bir yazı gönderen Tuğgeneral Tek- kanat, Kılık Kıyafet Kanunu'nun uygulanması çağnsında bulundu. Son dönemlerde sank ve cüppeli erkeklerle, kara çarşaflı ka- dın görüntülerinin çoğalması Tuğgeneral Tekkanat'ı kızdırdı. Mason locası sanığı Engin vural Haber Merkezi - Denizli'de "kara çarşaflı kadınlar ile cüppeli erkeklerin" ıdan ve adlı binalarda boy göstermesi- ne 11. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hamit Tekka- nat'tan sert tepki geldı. NTV televizyon kanalının haberine göre, Denizli Valiliği ve Cum- huriyet Savcılığı'na bir yazı gönderen Tuğgeneral Tekkanat, Kılık Kıyafet Kanunu'nun uy- gulanması çağnsında bulundu ve "sinsice gelişen irrica ey- lemlerinin" önüne geçılmesi- ni istedi. Tekkanat, "bu tip çağdışı kıyafetlerle yaşam tarzı yaratma eyleminin, Ata- türk ilke ve devrimleri ve do- layısıyla anayasanın açıkça ihlali anlamı taşıdığını" vur- guladı. Denizli'de özellikle son za- manlarda "kara çarşaflı ka- dınlar ile cüppeli erkeklerin" idari ve adli binalarda rahatça hareket ederek Kılık Kıyafet Kanununu ıhlal etmelerine MArkası Sa. 8, Sü. 6 'da - TÜRBANLI ÜYE BELEDÎYE YÖNETİMÎNDE I 5. Sayfada mı soricmîiğci K Felluce'de pazartesiden bu yana 300'e yakın Iraklı öldii, 400'ü de yaralandı. Ça- tışmalar sürerken vurkaç taktiği uygulayan direnişçiler, helikopter ve tank des- tekli ABD askerlerini kurşun ve roket yagmuruna tutuyor. (Fotoğraf: REUTERS) ABD de kabullendi: 2. Vietnam 'ıyaşıyoruz İşgal güçlerinin 9 Nisan'da Bağdat'a girip Saddam rejimini devirmesinin üzerin- den bir yıl geçerken ABD'li generallerden "2. Vietnam'ı yaşıyoruz" açıklama- lan geldi. ABD'li komutanlar, cesetlerle dolu kentte karşılaştıklan bu çok şid- detli direnişi Vietnam Savaşı'ndaki sokak çatışmalanna benzetiyor. Direniş, ABD'yi uzun yıllar dış maceralardan uzak tutan "Vietnam sendromu"nu gölge- de bırakmaya doğru gidiyor. İşgal güçleri artık iki cephede birden savaşırken Şi- ilerle Sünniler birleşip Felluce'ye yardım götürmek üzere yürüyüşe geçti. ABD Irak'taki askerlerin görev süresinin uzatılabileceğini açıkladı. • 11. Sayfada Tbnmmhn sonplanı Türkiye yi kısıtlıyorPlamn kabul edılmesiyle Birleşik Kıbns'la Türkiye arasında kıta sa- hanlığı sorunu yaşanacak. Planın eklerinde yer alan 'Hidrokarbon Yasası'Türkiye'nin Kıbns'taki petrol, doğalgaz ve benzen tabıi kaynakJan arama, tarama ve çıkar- ma ruhsatını elinden alacak. TÜrk yurttaşlannın kurulacak Birle- şik Kıbns Cumhuriyeti'ne gıriş çı- İaşlannda zorluklar yaşanacak. Birleşik Kıbns Cumhunyeti, 1 Mayıs'tan itibaren AB'ye üye ola- cak ve AB'nın vize düzenlenmesi- ni oluşturan Schengen'ı de uygu- layacak MURAT KIŞLALIıİııı haberi I 9. Sayfada 'Kıbns 'ı paylaşmam' EOKA'nın gözyaşları 7 Nİsan'l hiç unutmayacağım... Er- doğan'ın, Annan Planı'nı onayla- dığına ılışkin mekrubunu, BM'ye teslim ettiği bir gün... Fransa ve Verheugen'ın Türkıye'nın kandı- nldığmı itiraf ettığı gün... "Kıb- ns' ı Türklerle paylaşmam" mesajı veren Papadopulos'u önce cesa- retlendiren, sonra sevinçten ağla- tan bu gelişmelerdi. REŞAT AKAR'm haberi • 9. Sayfada Bireysel başvurular Lahey istisna tanımtyor Avrupa Insan Haklan Sözleşmesi'nin 17. maddesi Kıbns için büyük önem taşıyan "mülkiyet" konusunu kap- sam dışı tutarak bu hakkın engelle- nemeyeceğini belirtiyor. Rumlar, Birleşik Kıbns'ın kurulması duru- munda bile Lahey'de mülkiyet konu- sunda dava açabilecek. SERKAN DEMİRTAŞ'ın haberi • 9. Savfada lCİtl külîintüll kttCtl Dışişleri Bakanı Barnier'in 'Türkiye'ninAB üyeliğine karşı çıkacağız''demediği bildirildi Polise teslim olan Vural'ın eşcinsel eğilimleri olduğu, Harun Ilhan'la tanışınca El Kaide'ye katıldığı belirlendi. Eğilimlerinin kampta fark edilmesi üzerine Afganistan'dan aynlan Vural'ın örgütle de ilişkisini kestiği öğrenildi. Fransa düzeltmeye çalışıyor MEHMET FARAÇ Yakacık'taki mason lo- casına yönelik saldınyı gerçekleştiren teröristler- den biriyle aynı ismi taşı- yan ve önceki gün polise teslim olan Engin Vu- ral'ın eşcinsel olduğu, bomba egitimi aldığı Af- ganistan'daki El Kaide kamplanndan da bu yüz- den kaçtığı belirlendi. Güvenlik birimleri Kar- tal'dakı Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Locası Derneği'ne yönelik bom- balı saldınyı çözmeye MArkası Sa. 8,SiL3te Şartlara uymuyor' Fransa Büyükelçiliği, Barnier'in ko- nuşma tutanaklannı yayımla- dı. Tutanaklara göre Barnier, "Bir kez daha tekrarlıyo- rum ki, Türkiye'nin AB'ye girişi orta veya kısa vadede söz konusu de- ğildir. AB'ye girmek için belirli bir şartnameye uy- gun olmak gerekmektedir. Şu anda, Türkiye'nin hazırlık yapıyor olsa bile bu şartnameye uymadığı- nı görüyorum" ifadelerini kullandı. • 9. Sayfada İÇ polltlka I$l' Büyükelçiliğin açıklamasından önce sorulan yanıtlayan Dışişleri Bakanı Gül,"lç politika nedenlerin- den dolayı çeşitli abartılı laflar söylenebilir" ifade- sini kullandı. Gül, Barnier'in sözlerinin gayet açık olduğunu, ilerleme raporuna bakarak karar verecek- lerini söylediğini kaydetti. Gül, "Dolayısıyla bunu bildiğimiz için sene sonundaki raporun en iyi şekilde çıkması için çaba gösteriyonız" dedi. • 9. Sayfada Türklye'yi itmek hata' Eskı Almanya Sa\unma Bakanı Vol- ker Rühe, Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştırmak isteyenlerin srratejik hata yaptıklannı söy- ledi. Türkiye'nin üyeliğine karşı sesler yükselırken "imtiyazlı ortaklık" önensi daha çok konuşulmaya başlandı. CDU'dan Federal Meclis Avrupa Komisyonu Başkanı Wissmann, Türkiye'nin AB üyeliğinin gelecek 20 ya da 30 yıl içinde düşünülemeyeceğini söyledi. • 9. Sayfada KAPILAR EŞlTSÎZLİĞE KAPALI • 3. Savfada GENELKURMAY BEDELLİYE SOĞUK M 4. Savfada BABACAN'IN MAKAM ARABASI ÇALINDI • 8. Sayfada YOKSULLAŞTIRAN BÜYÜME M 13. Savfada GUNCEL CumhuHyet CUNEYT ARCAYUREK Çözüme Karşı Tanih mi? Ver kurtulcu döneklerin, şeriatçılıktan laik demok- rat kimliğe bürünenlerin, patronlar adma iş takibiyle ünlenen veya zengin olan erbabı kalemin yoğun ça- balara yönelecekleri yeni bir hedef çıktı: Fransa! Dışişleri Bakanları Barnier, "her ne kadaryapma- ya hazırianıyorsa da Türkiye'nin koşullara uymadığı- nı" söyledi. Bu açıklamayı Cumhurbaşkanı Chirac'ın iktidar- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de PARASIZ ÖZEL EK Festival 23yaşında • Uluslararası Yanşma • Martin Scorsese Sunar, Bir Ustanın Seçtikleri • Ustalara Saygı • Unutulmaz Yönetmenler • Dünya Festivallerinden • Gece Yansı Sineması • Belgeseller • Ulusal Yanşma • Çağımızın Aynası GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hortum Kesildi mi, Yön mü Değiştirdi? AKP iktidannın başlıca propaganda malzemelerin- den biri şu idi: Biz geldik ve hortumu kestik! Devamında da şunu iddia ertiler: Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirme- yeceğiz. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog