Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul B 28 Sınop B 26 Edırne B 32 Samsun Y 26 Kocaelı B 34 Trabzon Y 28 Çanakkale B 31 Giresun Izmır B 35 Ankara Y 28 B 29 Manisa B 36 Eskişehir B 30 B 31Aydın Denızlı B 38 Konya Y 35 Sıvas B 29 Zonguldak B 27 Antalya A 38 Kars Adana Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardin Sıirt Hakkârı Van A A A A A A B B 36 34 43 44 42 40 34 30 B 28 Yurdun kuzey ve ba- tı kesımlen parçalı bulut- lu, Orta ve Doğu Kara- denız kıyılan ıle Denızlı ve Muğla çevrelen sa- ğanak ve gokgurultulu sağanak yağtşlı, dığer yerler az bulutlu ve açık geçecek Hava sıcaklığı yurdun doğusunda ar- tacak. dığer yerlede onemlı bır degışıklık ol- mayacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsmkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn B B B B B A A A 24 26 23 30 27 31 38 32 Münıh A 35 Zürıh Berlın Budapeşte Madnd Viyana Belgrad Sofya Roma Atina A A A A B B B A 33 30 37 30 31 28 34 33 Moskova Y 20 A 35 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bifkek Tiflıs Kahıre A Y Y B Y B A 27 29 33 33 17 20 34 A 40 Taşkent Tahran s Açık Parçalı bulutlu l Çok bulutlu ı Yağrnurlj Karlı Sulu kar \ Gok guruttulü G U N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada deniz komutanları dışında YAŞ toplantılarına ka- tılan generallerin; gerçekleri, hükümetin irticaya o/anak tanıyan girişimlerini kanıtlarıyla sıralayan söylemleri elbet yalanlanamayacaktı, yalanlan- madı. Dinci ve irticaya hizmet eden yalakalar, müthiş hu- zursuz. Yalanlanmayan görüşlerin aleyhinde yayın yapı- yoriar. Madem ki yalanlanmıyor, öyleyse YAŞ toplantısı- nın tutanaklan yayımlansın dıyecek ve isteyecek ka- dar kendinden geçenler de var. ••• Sanki gözler kapalı, sanki kulaklar sağır. Oysa her şey orta yerde, açıktan gelişiyor. Dışişlerı Bakanı Gül laikliğe duyarlı kurumlarda ve toplumda şımdılik tepkı yaratmamak için laikliğe say- gıdan söz edıyor. Ama Brüksel'de Avrupa Bırlıği ıle buluştuğu kapalı toplantılarda "Türkiye'de din öz- gürlüğü olmadığını" söyleyerek Türkıye'yı AB'ye şı- kâyet ettiğıni içeren bır savla anılıyor. Dın üzerindekı oyunlarda içeride başka, dışarıda bambaşka; böyle bir strateji uyguluyorlar. Vecdi Gönül, Milli Savunma Bakanı. Askerin ba- kanı. Bır bakıma sıvıl kes/mlerde askerin sözcüsü. YAŞ'ta ihraç edilenlerle ilgili kararı imzalamak iste- miyor. Muhalefet şerhi koyuyor, Ancak irtica sapıklı- ğına kapılanlarla ilgili karan doğn/layan faalıyet/er belgelerle -YAŞ toplantısında- önüne konulunca ge- ri adım atıyor. Bu tuturn hangı anlama gehyor: TSK'de olup bitenlen bilmeyen, bilmemenın öte- sinde TSK'den kopmuş, derya içındedır deryayı bil- mez bır Milli Savunma Bakanı görüntüsü sergiliyor Vecdi Gönül! Cumhurıyettarihindeaskeretersdüşen birsavun-' ma bakanı görülmedı. Olsa olsa böyle bır bakan, amacı belli RTE yönetimindeki bir partı ve hükümet- te görev alabilir, görevde kalabilir. • • • Başbakan YAŞ'ta önüne konulan belgelere ınan- madı ya da sarıklı cüppeli bir astsubayın TSK ıçınde yer almasında bır sakınca mı görmedı acaba? Hadı canım sen de! Başbakan belgelere ınanıyor. Sarıklı, cüppeli astsubayın TSK'de yer almasında sakınca gömnüyor. Gidişatgeçen hergün artan kanıtlarıyla ortada. La- ik rejimi sadece adıyla anılır duruma getirmek, ordu- yu ırtıcacı subaylarla adeta disiplınsiz bir Yeniçerı ocağına benzetmek, miUi eğitim dahil daha nice ge- lişmeler generallerin kaygılannı, kuşkularını doğrulu- yor. • * • Irticaya dur diyen 28 Şubat'tan altı ay kadar önce, 1 Eylül 1996'da, zamanın unutulmaz komutanı, Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karada- yı'nın bugünlere ışık tutan bir demeci yayımlandı. Iran'da Humeyni devrimi gerçekleşmiş, o sırada Çubuk'ta tugay komutanı olan Karadayı'ya Türki- ye'ye kaçan Şah'ın generallerinı ağırlamak görevi verilmiş. Bır gece Iranlı kuvvet komutanına sordum dıyor Karadayı: "Sizböyle birirticaigelişmenin farkında ol- madınız mı?" Yanıt: "Biz onlann her gün hiç fark ettirmeden a- ma yavaş yavaş santim santim sankiyeni bır şey olu- yormuş gibi getirdikleri, ortaya koyduklan dini şeyle- ri halkımızın temiz duygulan diye düşündük. Ama baktık kı dini ve masum istekler gibi görûnen şeyler irticanın ta kendisi... Sayın general, fark ettik, fark ettik ama işten geç- mişti" • • • Başkentte Çankaya'nın göbeğindeki Atakule'de, önündekı bulvarda yürüyen artık türbanı da azımsa- yarak gıderek yoğunlaşan kara çarşaflı beşli altılı ka- dın gruplar çevreye gösteri yaparcasına geziniyor. Iranlı generalın saptamalan bugün Türkiyemizde- ki gelişmelere tıpa tıp uyuyor. Yavaş yavaş, santim santim ılerliyorlar. Nereye kadar, nereye kadar? Erdoğan ulusa seslendı Bav çevrelertolan görüntüsü veriyorlar ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Başba- kan Recep Tayyip Er- doğan, Irak'a Türk as- kerinin gönderilmesı tartışmalanyla ilgili ola- rak "Bölgemizde olup bitenlere sessiz kalma- mız veya görmezden gelmemiz mümkün değildir" dedi. Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde banş ve is- tikrann sağlanması için elinden geleni yapaca- ğını kaydetti. Erdoğan, Çankaya Köşkü'nden veto sinyalleri gelen 2B arazileri kapsayan ana- yasa değişikliği ile ilgi- li mesajlar verirken "bazı çevrelerin" or- manlann talan edileceği görüntüsü vermek iste- dikJerini söyledi. Erdo- ğan, TBMMtieki yol- suzluk araştırmalann- dan bir sonuç alınama- yacağı duygusu yarat- mak isteyenlerin oldu- ğunu kaydederken. ken- di dönemini de kapsaya- cak şekilde belediyele- rin de mercek altına alınması gerektıği eleş- tinlerine herhangi bir yanıt vermedi. Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan, dün tele- vizyonlardan yayımla- nan "Ulusa Sesleniş" konuşmasmı yaptı. TB- MM'nin bu dönem yap- tığı çalışmalar hakkın- da bilgi veren Erdoğan. şöyle konuşru; "2B olarak bilinen düzenlemevle 1981 yı- lından önce orman ni- teliğini kaybetmiş yer- lerin satışına dair ana- yasa değişikliği ger- çekleştirilmişrir. Kimi çevrelerce çok haksız bir şekilde ormanların talan edüeceği gibi bir görüntü verilmek is- tenmesine rağmen Meclisimiz bu oyuna gelmemiştir. Konunun ne ormanla. ne talanla hiçbir ilgisi yoktur." 714 milyon dolarlık yolsuzluk TBMM'dekı Yolsuz- luklan Araştırma Ko- misyonu'nun çalışmala- nna değinen Erdoğan, tespit edılen yolsuzluk- lann toplamının 714 milyon dolar olduğuna işaret etti. AKP'yi tezkere sıkıııtısı sardı • Baştarafı 1. Sayfada Başbakan Recep Tayyip Er- doğan Irak tezkeresi için Mec- lis'in eylül ayında toplanabilece- ği mesajını verirken AKP yöne- ticilen gruptaki kaygılan gider- mek amacıyla "devlet zirvesin- de ortak karar" bekJiyor. Baş- bakan Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında "zirvede ortak karar" alınmadan bir tez- kere hazırlığına girişmeyecekle- rini dile getirdi. Ahnan bilgiye göre Erdoğan, "Her şey zirvede görüş birliği sağlandıktan son- ra netleşecek. Tezkere çıkacak veya çıkmayacak diye tartışma- nın anlamı yok, Zirvede tek ka- rar alınır ve halka anlatılır" görüşünü dile getirdi. Başbakan Yardımcısı Abdül- latif Şener'in de toplantıda kay- gılannı dile getirdiğı öğrenıldi. Şener, Türkiye'nin bölgede "is- tikrar için bulunduğunun" iyi anlatılması ve Türk askerinin "ABD'nin jandarması rolünü üstlenmemesi gerektiğini" söy- ledi. AKP Ankara Millehekilı Ersönmez Varbay, Türk askeri- nin özellikle Bağdat çevresinde I- rak'ın orta kesimlerine gönderil- mesinin tehlikeli olabileceğine işaret etti. Yarbay'ın "O bölgede Sünniler yaşıyor. Şii- Sünni ay- rımına yönelik oiaylar karşı- sında bizim askerimiz zor du- rumda kalabilir, hedef olabi- lir" dediğı öğrenildi. "Rahat- sız" milletvekillerini ikna etmek için ABD'nin Ankara Büyükel- çiliği'ndeki yetkililer de 1 Mart tezkeresinde olduğu gibi yine devTeye girdi. ANKA'mn haberi- ne göre, TBMM'nin tatilde olma- sına karşın ABD Büyükelçiliğı siyasi ışler müsteşarhğı, AKP'li vekillerden randevu talebinde bu- lundu. Ağırlıkla 1 Mart'ta Mec- lis'te kabul edilmeyen tezkerede ret oyu kullanan millervekillerin- den istenen randevunun gerekçe- si belirrilmedi. Büyük çoğunluğu tatilde olan AKP'liler, rande\oı istemlen kar- şısında birbirini arayarak nasıl davranacakJan konusunda değer- lendirmede bulundu. Baz: millet- vekilleri, Başbakan Erdoğan'ın tavn net olarak ortaya çıkana ve Meclis"in olağaniistü toplanıp toplanmayacağı belirlenene ka- dar ABD'lilerin istemine yanıt vermeme eğiliminde. Patrik, Ruhban Okulu için bastınyor SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA - Fener Rum Patrikhanesı, Hey- beliada Ruhban Okiı- lu'nun yeniden açılabil- mesi için AKP hükümeti- ne dönük girişimlerine hız verdi. Patrik Bartho- lonıeos. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ü ziyareti sırasında aralannda Ruh- ban Okulu'nun da açıl- masını içeren "sorunlar ve istemler" belgesıni sundu.Gül ıse Bartholo- meosun "ekümenik" sı- fatını kullanmasından du- yulan rahatsızlığı dıle ge- tinrken, Ruhban Oku- lu'nun açılabilmesi için bır Türk ünıversitesıne bağlanması önerisinı ge- tirdi. AB de istiyor Gül-Bartholomeos gö- rüşmesinde yabancı va- kıflann mal edinmelerine ilişkin yasanın çıkması- nm ardından Patrikha- ne 'nin hızlı bir şekilde Fe- ner'deki binalan satın al- maya başlaması da ele alındı. 1971 yılındakapa- tılan Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması yeni- den gündeme taşınıyor. Avrupa Birliği'nin de (AB) açılmasını istediği okulla ilgili dün bir giri- şim de Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafindan gerçekJeştirildi. A\iıkat- lannı da yanına alan Bart- holomeos dün Gül'ü Dı- şişleri Bakanlığf nda 45 dakıka süreyle ziyaret et- ti. Edinilen bilgilere göre görüşme sırasında şu ko- nular gündeme geldi: Fener Rum Patriği Bartholomeos, üışişleri BakanıAbdullah Giirü ziyareti sırasında, aralannda 1971 yılın- da kapatılan Heybeliada Ruhban Okulu'nun da açılmasını içeren "sorunlar ve istemler" belgesini sundu. • Bartholomeos, Pat- rikhane'nin ve Rum ce- maatinin sıkıntılannı içe- ren bir dosyayı Gül'e sun- du. Patriğin gündeme ge- tirdiği somnlann başında Ortodoks din adamı ge- reksinimıni karşılayan Heybeliada Ruhban Oku- lu'nun yeniden açılması vardı. Gül, 1971'de özel üniversitelerin devletleş- tirilmesi kapsamında Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan okulun yeniden açılabilmesi için bir öne- ride bulundu. Okulun, Türk üniversitelerine bağ- lı Uahiyat Fakültesı gibi bır Türk üniversitesine bağlanmasını gündeme getiren Gül'e olumlu ya- nıt vermeyen Bartholo- meos, "Bu durum oku- lun niteliğine uymaz" dedi. Ekümenik' rahatsızlığı • Gül, Bartholome- os'un "•ekümenik" sıfa- tını kullanmasından du- yulan rahatsızlığı da gö- rüşmede ıletti. Fener Rum Patrikhanesi'ni dün- yadaki tüm Ortodokslann temsilcisi gibi gösteren ekümenik ifadesi, Lozan Antlaşması'ndan kaynak- lanan yasalar nedeniyle kuUanılamıyor. Patrikha- ne, Bartholomeos için bastınlan davetiyelerde ve resmı yazışmalarda bu ifadeyi kullanmayı sürdü- rüyor. • Hükümetin uyum pa- ketı kapsamında yabancı vakıflann Bakanlar Kuru- lu onayıyla mülk sahibi olmalan izninin uygulan- ması da gündeme geldi. Patrikhane'nin yasanın çıkmasının ardından Fe- ner semtındekı birçok bi- nayı satın alma girişimin- de bulunduğu bilinıyor Bakanlar Kurulu. bu baş- vurulann birçoğuna olumlu yanıt vermiyor. Gül, Patrikhane'nin bu tu- rumunun "Patrikhane, Ortodoks Vatikanı'na dönüşüyor" izleniminin yarattığı mesajını venr- ken Bartholomeos'un "Böyle bir niyetimiz yok. Lütfen bize yar- dımcı olun" dediği öğre- nildi. Görüşmenin ardın- dan basma açıklama ya- pan Patrik ise şunlan kay- detti: "Bize bazı sorular yönelrildi. Gereken ya- nıtları verdik. Partileri- nin ve hükümetlerinin genel tavır ve genel yak- laşımları hakkında bilgi verdiler ve azınhklann sorunları açısından yak- laşımlarını izah ettiler. Arz ettiğimiz konular üzerinde gerekenin en kısa zamanda yapılaca- ğını söylediler. Biifün vatandaşların dinleri ve kökleri ne olursa olsun huzur ve mutluluk için- de yaşamalannı istedik- lerini söylediler ve hü- kümetin çalışmalannın da bu istikamette oldu- ğunu tekrarladılar. Çok memnun ve müteşekkir avrdıvoruz." KKTC ile gümrük birliği imzalandı GÎRNE / ANKARA (AA) - Türkiye ile Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti arasında Rumların tüm karşı girişimlerine karşın ta- rihi bir adım daha atıldı. Türkiye ile Kuzey Kıbns Türk Cumhuri- yeti (KKTC) arasındaki Gümrük Birliği Çerçeve AnJaşması, KK- TC Başbakanı Derviş Eroğ- lu'nun huzurunda OrtakJık Kon- seyi eş başkanlan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdül- latif Şener ile KKTC Devlet Ba- kanı ve Başbakan Yardımcısı Ser- dar Denktaş tarafindan imzalan- dı. Anlaşmanın ardından yapılan 6. Ortaklık Konseyi toplantısı so- nunda yayımlanan bildiride ise KKTC'ye yönelik ambargonun kaldınlması istenerek, kalıcı bir çözüm için adadaki gerçeklerin ve iki tarafin eşit statüsünün tüm taraflarca kabul edilmesi gerekti- ği vurgulandı. Girne Colony Otel'de gerçekleştirilen Türkiye- KKTC Gümrük Birliği Çerçe\e AnJaşması imza töreni öncesi ko- nuşan Şener, "Bu anlaşmayla birlikte AB normlan esas alın- mak suretiyle KKTC ekonomi- sinin başta AB oJmak üzere uluslararası ekonomik sisteme entegrasyonu sağlanmış ola- caktır" dedi. Denktaş da anlaşmayla KKTC ekonomisinin gelişerek dünya ekonomisine entegre olmasının önünün açıldığını söyledi. Anlaş- manın teknik protokol çalışma- larının tamamlanmasının ardın- dan yürürlüğe gireceği belirtildi. Törene, Eroğlu ve bazı KKTC'li bakanlann yanı sıra OrtakJık Konseyi toplantılan için KK- TC'de bulunan de\let bakanlan Ali Babacan, Kürşad Tüzmen ve Maliye Bakanı Kemal Una- kıtan da katıldı. Ambargo kaldınlsın 6. OrtakJık Konseyi toplantısı sonunda yayımlanan bildiride, 2 üUce arasındaki ekonomik ve tica- ri ilişkilerin derinleştirilmesi, KKTC"ye yönelik yatınmlann teş\Tki ve çeşitlendirilmesi konu- lannda önceden vanlrruş olan an- laşmalann teyıt edildiği açıklan- dı. Bildiride, Kıbns'ta Türk tara- finın Kıbns Türk halkının vazge- çilmez raklannın korunacağı, adil, kalıcı ve yaşayabilir bir siya- sal çözüm ıstendiğı belırtilerek. kalıcı bir çözüm için adadaki ger- çeklerin ve iki tarafin eşit statü- sünün tüm taraflarca kabul edil- mesi gerektiği vurgulandı. Bildiride, "Ancak sadece bir ta- rafin attığı adımlarla uziaşı yö- nünde ilerleme sağlanması mümkün değildir. Türkiye ve KKTC, Kıbns adasına yönelik her türlü ambargonun bir an önce kaldınlması gerektiğine inanmaktadır" denildı. Öte yandan anlaşmaya, AB 'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'ndan tepki geldi. AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer. "Bu anlaşma imza- lanmadan önce bize danışıl- ması gerektiği kanaatindeyiz. Bu anlaşmayi, Türkiye ile AB arasında var olan gümrük birliği veAB ile ilgili diğer an- laşmalar çerçevesinde değer- lendireceğiz" SSK ve Bağ-Kur'da esnek ödeme dönemi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çalış- ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başes- gioğlu, birikmiş SSK ve Bağ-Kur alacakJan için "esnek" ödeme planJan uygulanacağını açıkJadı. Ödenmeyen borçlara yıllık bazda uy- gulanan yüzde 84"lük faizin de aşağıya çekıl- diğini belirten Başesgioğlu, "Borçlara Hazi- ne'nin bileşik faizi uygulanacak" dedi Bütün sigortahlan uygulamadan yararlan- maya çağıran Başesgioğlu, uygulamadan ya- rarlanmak isteyenler için son başvuru günü- nü SSK için 5 Eylül, Bağ-Kur için de 2 Eylül olarak açıkladı. Çalışma Bakanı Murat Başesgioğlu, bakan- lücta düzenlediği toplantıyla yeniden yapılan- dırma programım tamttı. Borç yapılandırma- sının sigortalının ödeme gücü ve kapasitesi- ne göre ayarlanacağını kaydeden Başesgioğ- lu'nun yaptığı açıklamalar kısaca şöyle: • Yeniden yapılandırma, SSK'de 30 Hazi- ran 2003 tarihi itibanyla tahaklcuk etmiş prim, idari para cezası, sosyal yardım zammı, iste- ğe bağlı sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçlan ile gecikme zammı ve buna bağlı fa- izleri kapsıyor. • Uygulama kapsamında, işverenin ödeme kapasitesi dikkate alınacak. Taksit miktan, ku- ruma verilen asıl ve ek aylık sigorta primleri bildirgesindeki kayıtlı prime esas kazançlar toplamının yüzde 15'inden az olmayacak şe- kilde yönetim kurulunca belirlenecek. • Aylık taksit rutannda alt sınır 100 milyon 763 bin 480 lira, üst smır ise 389 milyon 313 bin 447 lira olacak. • Kalan borca, devlet iç borçlanma senet- lerinin (DtBS) aylık ortalama faizi bileşik baz- da uygulanacak. • Bağ-Kur'da da benzeri bir sistem uygu- lanacak ve borçlara devlet iç borçlanma senet- lerinin (DÎBS) ortalama faizi bileşik bazda uygulanacak. • Yasadan yararlanmak isteyen Bağ-Kur'Iu- lann, yasanın 2 Ağustos'taki yayım tarihini izleyen 30 gün içinde yazılı müracaat etmesi gerekiyor. Tüm yollar kesilecek Yurttaşa düğün eyyeti Istanbul Haber Senisi - Başbakan ve AKP Genel Başkam Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal ile Reyyan Uzuner'in nikâh törenleri için Istanbul polisi seferber edilirken yurttaşlar, "Bu kadar yağcılığı, bu kadar eziyeri Özal'ın hanedan döneminde bile görmedik"dedi. Şişli Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 14 bin davetlinin katılımıyla gerçekJeştirileceği açıklanan düğün öncesinde Istanbul polisi, Erdoğan ailesi için alarma geçti. Şişli'deki kongre merkezi çevresindeki evleri didik didik arayan Istanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, yarm yapılacak düğün öncesinde Taksim'den başlayarak tüm yollan kapatacağı açıklandı. Hafta sonu evlerinde kalacak Istanbullulara işkence çektirecek düğün töreni için yaklaşık 4 bin polisin önlem alması bekleniyor. tstanbul Emniyet Müdürü Celaletfin Cerrah, düğün için özel güvenlik önlemleri aldıklannı belirtti. Yann sabah saatlerinden itibaren Şişli'deki Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ne giden tüm yollarm yaya ve araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Trafiğe kapatılan bölümJerde ise hem yaya girişlerinde hem de protokole ait araçlann geçişleri için özel arama kontrol noktalan oluşrurulacağı kaydedildi. Nikâh töreni ve düğün için 14 bin kişiya davetiye dağıtıldığım, bu rakamın meraklı yurttaşlarla birlikte 20 bini bulacağını kaydeden emniyet yetkilileri, önlemlerin buna göre ahndığmı öne sürdü. Yetkililer, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nin otoparkının sadece protokole aynldığını kaydettiler. Düğün yüzünden günlerdir rahatsız edildiklerini anlatan yurttaşlar, "Anladık, Başbakan oğlunu evlendiriyor ama bu kadar yağctlığa, abartıya ne gerek var. Bu ülkede bu kadar yoksul, aç açık varken bir başbakan nasıl böylesine görkemli bir tören yaptırabiliyor. Devietin bu kadar polisini, aracını nasıl seferber ettirebiliyor?" diye konuştular.Erdoğan, halya Başbakam Silvio Berlusconi'nin, oğlu Biîal Erdoğan'ın nikâh törenine katılacağını belirterek, konuk başbakan ile dar çerçevede bir de yemek yjiyeceklerini söyledi. Erdoğan, cuma namazım Üsküdar Polisevleri Camii'nde kıldı. Cami çıkışında gazetecilerin sorulannı yamtlayan Erdoğan "nikâh şahitlerinin belli olup olmadığına" yönelik soruya karşılık da "Şahitlerimiz, büyük ihtimalle bir tanesi Nevzat Yalçıntaş, bir tanesi Bülent Annç, bir tanesi misafir olan Berlusconi, bir tanesi de Abdullah Gül olacak" dedi. BMMYK raporu: 9 milyon 'hayalet* insan var EBRUTOKTAR ANKARA - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) son raporunda, dünyada hiçbir ülke yurttaşlığına saîüp olmayan 9 milyon insan olduğunu ortaya koydu. Raporda; "9 milyon hayalet" olarak tarumlanan yurtsuzlann evi, ülkeleri ve kimliği olmadığı, eğitim, sağlık ve politik haklarmm bulunmadığı vurgulandı. Raporda, 10.3 milyon mülteci olduğu ortaya konurken 20-25 milyon insanın da kendi ülkelerinde yerinden edildiğine işaret edildi. BM Raporu'nda, hiçbir ülkenin uyruğuna ait olmayan insanlann yaşadığı sıkmtılara işaret edildi. Bu konuda Kırgısıztan ve Tacikistan örnekJeri verildi. Raporda; 1990'h yıllann başında yaşanan büyük kanJı iç savaşiar nedeniyle bu ülkelerden kaçmak zorunda kalan insanlann karşı karşıya kaldığı iki yönlü soruna dikkat çekildi. Bu insaniann aym zamanda yaşanan sert darbelerle sadece mülteci değil, yurtsuz da kaldığma vurgu yapılan raporda, "Siviller, bu nedenle resmi olarak hiçbir ülke yurttaşı olarak tamnmadı" denildi. Raporda, Kırgızistan ve Tacikistan'ın SSCB'nin dağılmasından sonra bağımsız olduğu ifade edildi. Her birinin kendi siyasal, ekonomik ve toplumsal özgürlükleri olan özerk devlet olmak için mücadale ettiği ammsatılan raporda, "Kırgızîstan, özgürlüğünden hemen sonra bir yurttaşuk yasası çıkardı. Tacikistan, 1994*de benzer bir yasayı benimsedi. Ancak yasanın yürürlüğe girdiği tarihte, sürekli ikamete sahip olan insanlar, bu ülkelerin yurttaşlığına kabul edildi" denildi. Raporda, bu insanlann yasalann çıktığı dönemde, mülteci olması nedeniyle ülke dışında bulunduğu, bu nedenle de yurttaşlık hakkı için talepte bulunamadığı anlarıldı. Raporda, modern çağın yaşandığı bir zamanda tıpkı Bizans döneminde olduğu gibi milyonlarca insanın pasaportu olmadan ve hiçbir yurda sahip olmadan, en temel haklardan yararlanamadan "siyasi hayaletler, ülkesiz ve kimliksizler" olarak yaşadığı vurgulandı. 20- 25 milyon insanın da kendi ülkelerinde yerlerinden yurtlanndan edildiğine dikkat çekilen raporda, Stalin sonrası Tatarlann yaşadığı sorunlara işaret edildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog