Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

9 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER ABDÜLCANBAZ PETROL SAVAŞU\RI TURHAN SELÇUK Eğlencenin başkenti Türkiye'nin bir turizm beldesi' tanımının dışına çıkmaya çalışıyor Bodrum \eııiKk peşmdeOZAN YAYMAN BODRUM - Sezonun en yoğun dönemini yaşayan eğlencenin baş- kenti Bodrum, yenilikler peşinde. Beldenin, sadece tatil sezonunda de- ğil tüm yıl boyunca hareketli olma- sını isteyen turizmciler, Bodrum'un ülke tanıtımının içine sıkıştınlma- sını yeterli bulmadıklannı belirti- yorlar. llçenin adının ön plana çıkması gerektiğini savunanlar, "Kanarya Adalan ya da Bahama Adalan'nuı hangi ülkelere ait olduğunu Idınse bflmez. Ama o yerterin adı, dünya- ca ünlü turizm beldeleri diye ge- çer" yorumunda bulunuyorlar. Yaz sezonunda 1 milyonu aşkın kişiyi ağırlayan yanmadanm cad- de ve sokaklan sezonun en yogun dönemini yaşıyor. Tatillerini ak- şam saatlerinde başlayan ve saba- hın ilk ışıklanna kadar süren dans ve alkol eşliğinde farkJı heyecan- lar yaşama eksenine yerleştirenler Bodrum'dan vazgeçmiyor. Orası daha bu çılgınlığı yaşama- dan önce bazılan için zorunlu, ha- yatının boşluğunu tamamlamayı umanlar için de gönüllü sürgün beldesiydi. Yazann, çizerin, sanatçınm, ro- mancmın, aydınlann ve temiz sev- dalılann buluşma mekânıydı... 'Anlar' aranıvor Günümüzde artık, heyecanlanm çoğaltmak isteyenlerin mekânı ola- rak öne çıkıyor Bodrum. "Anlar" aranıyor. Yanmadada zaman çok hızlı akı- yor. Bu kısa sürede insanlann bir- birleri arasındaki sınırlan ortadan kaldırma uğraşına tanık oluyorsu- nuz. Anların peşinde bir kovala- maca sürüp gidiyor. Gündüzü de ge- cesi de bunu yaşıyor. Kent merkezinin gündüz saatle- rindeki sakin görünümü aslında gece başlayacak cümbüşün haber- cisi. Barlar, meyhaler ve diskolar- dan sokaklara taşan eğlence tem- posunun ritmine kapılanlar, alko- lün de etkisiyle sınırlan zorluyor. Sadettin Tantan'ın îçişleri Ba- kanı olduğu dönemde eğlence yer- lerinin 02.00'de müzik yayınını so- na erdirmesinin o yıllarda büyük sı- kıntı yarattığını ve sabaha kadar harekete alışık olan Bodrum'un, 02. 00'den sonra sessizliğe bürün- düğünü söyleyen bar işletmecisi AytuğSevmç, ilçede tekrar eski dü- zene dönülmesinin olumlu etki ya- rattığını vurguluyor. Sabah 04.00'e kadar süren mü- zik yayını, aksiyonun dışında ka- lanlan rahatsız edecek nitelikte. Ancak, barlar sokağında yer alan hiç kimse cümbüşün dışında kal- mak istemiyor. Tek kural kuralsızlık Eğlencenin başkentindeki bazı- lan için geçerli anlayış, "tek kural varsa o da kuralsızhk''. Daha faz- la ilgi çekmek ya da içinden gel- diğini ortaya koymak adına kulla- nılan çılgın giysiler, zaman zaman en hoşgörülülere bile "Bu kadan da ounaz" dedirtiyor. Yalıkavak, Gümbet, Bitez, Gü- müşlük, Gölköy, Çiftlikköy, Turgut- reis gibı beldeler arasında Güm- bet, barlan ve diskolanyla îngiliz- leri, Çiftlik ise sakin yapısıyla Al- manlan ağırlıyor. Bodrum Kalesi'nin bitişiğinde adı, ülke sınırlannı aşan bir eğlen- ce yeri. Kalenin hemen yanına de- Bodrum, "Türkiye'ıun bir turizm beldesi" tanımının dışına çıkmaya çabşıyor. Tıpkı Kanarya Adalan, Bahama Adalan gibi bağfa bulunduklan ülkenin imajını aşarak başh başına bir marka obna çabası gündemde. mirlemiş Katamaran. Yaklaşık bin kişı alan bu deniz aracı, çılgın ve ateşli eğlencenin mekânı. Saat 22.00 gibi canlanmaya başlıyor tekne, 02.00 gibı denize açılıyor. Müşte- rilerine kıyıdan uzakta daha yük- sek volümde müzik dinletmek ve bir ölçüde gözlerden kaçmak için. Sonra ne eğlence ne eğlence! Çarşısı yine kalabalık... Barla- nn da yer aldığı bu bölge gündüz saatlerinde sakin. Akşam saat 22.00 civannda hareketlenmeye başlıyor. Sabahın ilk ışıklanna kadar bar ve diskolardan dışanya taşanlar, çar- şıyı karnaval alanına dönüştürü- yorlar. Çarşıdaki dükkânlann kıra be- dellennın sezonluk 50 bın dolarla 200 bin dolar arasında değiştiğini söyleyen hediyelık eşya satıcısı Cem Oktar, yüksek kira bedelle- rini ödemekte önceki yıllarda sıkın- tı yaşamadıklannı, ancak son yıl- larda değişen turist profiliyle güç- lük çektiklerini söylüyor. Oktar, Avrupa ülkelennde yaşa- nan ekonomık sıkıntılar sonucu tu- ristin artık bol para harcama alış- kanlığını bıraktığını belırterek "LT- kelerinin işsizlik sigortasmdan pa- ra alanlann ezici çoğunluk sağladı- ğı beldede, harekedilik oisa da pa- ra akışı yok gibi. Bir de otellerin her şey dahil sistemi esnafin belini büküyor. TatiJ süresinî ulaşım da- hil satm alan turist, oteUnden dışa- nya çıkmıyor. Türkiye'ye üzerinde olmadan gelenler dahi var. Bu şart- larda, esnafin ayakta kabnası gün- den güne zorlaşıyor" dıyor. Bodrum Otelciler Derneği Yöne- tım Kurulu üyesi Zeki Köylü, bel- denin her dönem popüler olduğu- nu söyleyerek "Turizmin Türid- ye'de gelişmeye başladığı yıldan bu yana zirvede. Sürekli gözde oldu. Türkiye'de, tatil anlayışı olan bi- reylerin tamamı hayatlannın bir döneminde ve özeUikle gençHk yu- lannda Bodrum'a gelmek ve en azuıdan bir hafta sonu geçirmek istemişlerdir. Beldenin hayallerde yer alan bir konumu var" diyor. Bodrum'un turist profilinin de- ğıştığıne de dikkat çeken Köylü, "tngüiz, HoOandah, Danimarkah tu- ristlerde o ülkelerdeki ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir azahna ya da yapüannda bir değişim var. Vu- goslav ya da Rus turistlerin yapısı aynı. Bizinı asıl sorunumuz, deği- şen turist profilimiz. Bu konu üze- rinde yogunlaşmalıyız'' diye konu- şuyor. Türkiye'nin Avrupa'ya turizm vitrini olarak sunulan beldede, "Bodrum Yan- madası'nı Bodrumlular tanıtmalıdır" görüşünün hâkün olduğu gözleniyor. Bu amaçla kurulan "Bodrum Tanıtma Vakn" yoğun bir çaba içinde. Yerel çaba- larla, eğlence ekseninde günii kurtarmaya yöneük turizm kimKginin değjşeceğı ve Bodrum'un gerçek değerieriyle yaşanacağı bildirflhor. m açılımlar gerekiyorBodrumlular, her şeyden önce imaj ve tanıtım olgusunun üzerin- de durulması gerektiğini vurgu- luyorlar. Mısır'ın turizm için yıllık 250 milyon dolar reklam harcaması yaptıgına dikkat çekilerek, Tür- kiye'nin bu olguyu göz ardı etme- mesi gerektiği vurgulanıyor. Türkiye'nin Avrupa'ya turizm vitrini olarak sunulan beldede, "Bodrum Yanmadasfnı Bodrum- lular tanırmahdır" görüşünün hâ- kım olduğu gözleniyor. Bu amaçla kurulan "Bodrum Tanıtma Vakfi" yoğun bir çaba içinde. Yerel çabalarla, eğlence ekse- ninde günü kurtarmaya yönelik tu- rizm kimliğinin değişeceği ve Bodrum'un gerçek değerieriyle yaşanacağı bildiriliyor. Verilen örnekler de Bodrumlu- lann haklılığının göstergesi: "Kanarya Adalan'nm hangiül- kenin olduğunu sorsamzçok az ki- şi biür. Ispanya'nın bir adası ama kendisini Kanarva Adalan ola- rak tanıtmış. Bahama Adalan ABD'nin turizm merkezi, ama in- sanlar ABD'ye gidiyorum denıi- yorlar, Bahama Adalan'na gidi- yorum dryoriar. Biz de Bodrum'da böylebir olu- şumu gerçekteştirmek istiyor ve Bodrum olarak tanınmak istiyo- ruz." sezon dı$ında da hareketlenmell Bodrum'un yaz aylarmda bir milyonu bulan nüfusu, güzle bir- likte 50 bin dolayına iniyor. Hafta sonlan az bir haraketli- lik yaşansa da bu kinıseleri tatmin etmiyor. Barlar sokağında eğlence yeri işleten Mustafa Akm, ünü Türki- ye dışına taşan beldenin kış ayla- nnda sessizliğe büründüğünü söy- leyerek "Dünyamn pek çok ye- rinden yüzbinlerceinsanmtatildö- neminde rengarenk göriintüler verdiği Bodrum, tatil sezonu biti- minde tekdüze hale gehyor. Bar- larve eğlence mekânlanndan çev- reye yansıyan ışüv hüzmeleri yeri- ni, bir iki sokak lambasnun loşlu- ğuna bırakıyor. Oysa yurtdışmda Bodrum'a eş olan yeıierde kış avlannda da ha- reketlilik var. Bunu beldemizde sağlayacak olanlar da yerel yönetim ve shil toplum kuruluş- landır. 4 avdeğiL tüm bir yıl turist çekecekprojekr uygulamay^a ahn- malı" dıyor. GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Demokrasiye Kltakse Yedinci Uyum Paketi'nin Çankaya'dan dönme- mesi ve yayımlanarak yürürlüğe girmesi, med- yanın büyük bölümünün yüzünde güller açtır- dı. Neredeyse zil takıp oynayacaklar. Arkadaşım Hikmet Bite, dünkü köşesinde "Bayram VarBay- ram" başlığı ile medyamızın görüntüsünü yan- sıtmıştı. Pakette yer alan yasa maddelerinden Milli Güvenlik Kurulu ve Genel Sekreteri ile ilgili olan- lar yürürlüğe girince demokrat bir ülke olup çı- kıverdik. Ama beş televizyonun ekranlan bir ay süre ile karartılmış; işveren, çalışanlannı aynı süreyle ücretsiz izne çıkarmış! Kimin umurunda... Radyo ve televizyonlarla ilgili yasa daha ta- sarıyken bile getireceği sınırlamaları sayıp dö- ken Cumhuriyet Gazetesi ile Türkiye Gazeteci- ler Cemiyeti'ni yalnız bırakanlardan kimileri bir- den arslan kesiliverdiler. Sureti demokrasiden yana görünerek karan veren Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) veryansın ettiler. Galiba, ya geçmişte yasanın içeriğine ses çı- karmamış olmaları ya da "ne kadargüzel birya- sa" diye övmüş olmaları bu tutumlarına neden oldu. Uygulamasından dolayı RTÜK'ü eleştirmek abesle iştigalden başka bir şey değildir. Hatta "yasa öyle diyor ama sen görmezden gel" de- mek anlamına gelir ki, medyanın üstlendiği ka- mu görevi ile taban tabana zrt bir yaklaşımdır. Üstelik RTÜK'ün verdiği ekran karartma ka- ranna yapılan rtiraz idari yargı tarafından redde- dilmiş, bu karara karşı yapılan itirazdan da ay- nı sonuç alınmıştır. ••• Ekranların artık karartılmayacağı ya da ekran karatmanın zorlaştırıldığı yoiundaki propagan- daların gerçek olmadığı bir kez daha kanıtlan- dı. Ama üzüntü yaratan bir şekilde yasanın, rad- yo ve televizyonların yayın ilkelerini düzenle- yen 4'üncü maddesinin ilk üç bendinin sonun- cusu olan (c) bendi şöyle oluşturulmuş: "Yayıncılığın, gerek yayın organı, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü derece dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve sıhnhı- sımian veya birbaşka gerçek ve tüzelkişinin hak- sız çıkarlan doğrvltusunda kullanılmaması." llkeye aykırılığın cezası ise 33'üncü madde ile belirlenmiş ve RTÜK'e "herhangi bir uyan yap- madan yayın kuruluşunun yayınını biray sürey- le durdurma" yetkisi verilmiş. Söz konusu ilkenin kapsamı o kadar geniş ki, hiç ilgisi olmayan bir yayın için bile uygulana- bilecek yorumlara açık kapı bırakıyor. Medyadaki grup çekişmeleri nedeniyle hiç- bir yayın organı üzerine gitmiyor. Zaten son dö- nemde genel kural haline dönüştü. Kendisini doğ- rudan ilgilendirmeyen uygulamaları yok say- mak gibi bir yaklaşım geçerli oldu. Neredeyse "Bana dokunmayan yılan bin ya- şasın" diyecekler ama şimdilik demiyorlar. De- mokrasi övücülüğü ile yetinmeyi yeğliyoriar. oerinc@cumhuriyet.com.tr. 2.1 milyon ziyaretçi Turizmde temmuz bereketi • 2003 yılında ocak-temmuz aylan arasında Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke sıralamasında Almanya birinci, Rusya Federasyonu ikinci, Ingiltere üçüncü sırada yer aldı. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Türki- ye'yı temmuz ayında 2 milyon 122 bin 762 tu- rist ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlı- ğı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, tem- muz ayında Türkiye'yi ziyaret eden turist sa- yısı geçen yılın aynı dönemıne göre yüzde II.89 oranında arttı. Kültür ve Turizm Ba- kanlığı venlerine göre temmuz ayında Türki- ye'yi 2 milyon 122 bin 762 turist ziyaret etti. OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısın- da yüzde 6.53 'lük, Do- ğu Avrupa'dan gelen ziyaretçi sayısında ise yüzde 23.93'lük bir ar- tış kaydedildı. Temmuz ayında Tür- kiye'ye gelen yabancı- lann yüzde 66.8'i (l milyon 417 bin 899) OECD, yüzde 22.6'sı (479 bin 510)Doğu Av- rupa ülkelerinden gel- di. Temmuz 2003'te Türkiye'ye en çok tu- rist gönderen ülke sıra- lamasında Almanya yüzde 21.52 (456 bin 777) ile birinci olur- ken, Rusya Federasyo- nu yüzde 9.37 (198 bin 822) ile ikinciligi, Hol- landa ise yüzde 9.21 (195 bin 587) ile üçün- cülüğü elde etti. Hol- landa'yı Ingiltere, Avusturya, Bulgaris- tan, Fransa, Belçika, tran ve Israil takip et- ti. Türkiye'den ise tem- muz ayı içerisinde top- lam 516 bin 166 kişi yabancı ülkelere turist olarak gitti. Ük7ayda azalma oldu 2003 yılının ocak- temmuz aylan arasın- da Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı ge- çen yılın aynı dönemin- de yüzde 2.45 oranın- da gerileyerek 6 mil- yon 772 bın 331 oldu. 2003 yılında ocak- temmuz aylan arasın- da Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke sı- ralamasında Almanya birinci, Rusya Federas- yonu ıkınci, Ingiltere üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Hollanda, Bulgaristan, Fransa, tran, Avustur- ya, Yunanistan ve Bel- çika izledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog