Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ HABERLER Şımak'ta 600 kişinin Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanmak istediği ileri sürüldü KADEK'ten kopmalarbaşladıANKARA/DtYARBAKIR(Cum- hurij'et)-Topluma Kazandırma Ya- sası'nın yürürlüğe girmesiyle PKK- KADEK'ten kopmalar yaşanıyor. Hakkâri'de 2 örgüt üyesi daha yasa- dan yararlanmak için teslim oldu. Bu arada, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Arslan, Toplu- ma Kazandırma Yasası'nın tanıtı- mını yapmak için terör olaylanna kanşanlann ailelerine gönderilmek üzere 200 bin mektup hazırlandığı- nı bildirdi. Önceki gün teslim olan ilk KADEK üyesi Cengiz Elbi. Şır- nak'ın Silopi ilçesinde oluşturulan merkezde ifade verdi. Jandarma, MİT ve emniyet kayıtlannın incelen- mesinin ardından silahlı eyleme ka- nşmadığı saptanan Elbi, savcılık ka- ranyla tahliye edildi. Elbi, ailesi ta- • Topluma Kazandırma Yasası nedeniyle çevre il ve ilçelerden 12 savcının katılımıyla Diyarbakır DGM Savcısı Muammer Özcan başkanlığında bir koordinasyon merkezi oluşturuldu. 12 savcıdan oluşan heyet, Silopi ilçesindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'ndaki toplama merkezine yerleşti. rafindan gizlice merkezden alındı. 2 PKK'linin tahliye edildiği Diyarba- kır E Tipi Cezaevi'nden 14, Bingöl Özel Tip Cezaevi'nden 6. Şanlıurfa Cezaevi'nden de 25 siyasi tutuklu ve hükümlü yasadan yararlanmak için idareye dilekçe verdi. Farklı uygulamalar Topluma Kazandırma Yasası ne- deniyle çe\Te il ve ilçelerden 12 sav- cının katılımıyla Dıyarbakır DGM Savcısı MuammerOzcan başkanlı- ğında bir koordinasyon merkezi oluş- turuldu. 12 savcıdan oluşan heyet, Si- lopi ilçesindeki Yatılı ilköğretim Bölge Okulu'ndaki toplama merke- zine yerleşti. Merkezde, yasadan ya- rarlanmak isteyen örgüt üyelerinin durumu ele alınacak ve tahliye işlem- leri yapılacak. Merkeze yerleştirilen kadınlar okul yatakhanesinde. erkekler ise spor salonunda geceleyecek. Ancak ya- sayı uygulayıcı savcılar arasında iki değişik yorum ortaya çıktı. Bölge- deki kimi savcılar, halen terör ör- gütlerine yardım ve yataklık etmek iddiasıyla tutuklu ya da hükümlü olanlar için yasanın bir rür "af nite- fiğüıde" olduğunu gerekçe göstere- rek dilekçeyle başvuru beklemeden işlemleri başlatıyor. Bazı savcılar ise bu kategorideki bir kişinin di- lekçe ıle başvurmasının gerekli ol- duğu görüşünü savunuyor. 200 bln mektup Öte yandan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Sözcüsü Feyzullah Sıvas'ta Madımak OteH'ni yakarak aydınlan katleden 20 tutukludan sonra Umut davası sanıklanndan AdilAvdınl2 yıl 6 ay, Derviş PbIatise3yıJ ağırhapis cezası almışü. Aydın ve Polat Topluma Kazandırma Yasasfndan yararlanmak için başvuruda bulundu. GazetemizyazarlarıMumcu, Aksoy, Üçokve Kışlalı'nınkatilleride 'toplumakatılmak'istedi Cumhuriyet karşıtlan da başvurduANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - PKK/KADEK'in çökertilmesı ama- cıyla çıkanldığı belirtilen Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanmak için gazetemiz yazarlan Uğur Mum- cu, Muammer Aksoy, Bahriye Cçok ve Ahmet Taner Kışküı suıkastı fail- lerinden AdilAydın ile Derviş Poiat da başvurdu. Mahkeme, "yasadışı örgü- te yardım ve yatakhk etme" suçunu düzenleyen Türk Ceza Yasası'nın 169. maddesi uyannca 3 yıl 9 ay ağır hapis cezası bulunan C. E'nin avukatı ara- cılığıyla yaptığı başvuruyu da değer- lendirerektahliyesine karar verdi. Hü- kümetin asıl amacı PKKTCADEK'i çökertmek olan yasanın smırlannı ke- sin çizmemesinin cumhuriyet karşıt- lanna yaradığının ilk göstergesi, Sıvas katliamı sanıklannm önceki gün ya- sadan yararlanmak için başvurusu ile ortaya çıktı. Dün de umut davası hü- kümlülerinden bazılan başvurdu. Eylemlerinde cumhuriyeti hedef alan şeriatçı Örgütlerin de gelecek günler- de yasadan yararlanmak için hareke- te geçmesi yüksek olasıhk olarak de- ğerlendiriliyor. Gazetemiz yazarlan Uğur Mumcu, Prof. Dr. Muammer Aksoy, Doç. Dr. Bahriye Üçok ile Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalf nın failleri- ni de kapsayan Umut Davası'nın sa- nıklanndan Adil Aydın ile Derviş Po- lat, ayukatlan aracılığıyla Ankara 2 No'lu DGM'ye yasadan yararlanmak için dilekçe verdi. Sıvas tutuklularının başvurusu DGM 'nin "Anayasaldüzeni silah zo- ruyla vıkıp din kurallanna dayalı dev- let kurmayı amaçlayan silahlı çetenin üyesi olduğu" gerekçesiyle Türk Ce- za Yasası 'nın 168/2. maddesi ve Terör- katliamı sanıklanndan bazılannın geç- mişte avukatlığını üstlenen Sıvas Ba- rosu Başkanı Nezih Çeükağ, "Bu adam- lar devlete karşı tavır koy dularve bun- dan hfiküm giydikr. Örgütolması şart degil. devlet aîe> hine değil mi? Örgüt de devlet aleyhine tasarruf etmiyor mu?" diyerek katliam sanıklannm ya- sadan yararlanacağını savundu. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı ve Sıvas davası mağ- durlan avukatı Kaznn Genç, bir terör • Umut Davası'nın sanıklanndan Adil Aydın ile Derviş Polat, avukatlan aracılığıyla Ankara 2 No'lu DGM'ye Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanmak için dilekçe verdi. le Mücadele Yasası'nın 5. maddesi uyannca 12 yıl 6 ay ağır hapis cezası- na çarptırdığı Adil Aydın ile "silahh çete üyelerine bilerek yardım etmek" suçundan TCY'nin 169. maddesi uya- nnca 3 yıl ağır hapis cezası verilen Derviş Polat'ın başvuruda bulundu- ğu belirtildi. Sıvas Madımak Oteli'nde 35 aydının katliamına kanşan yakla- şık 20 rutuklunun Sıvas Cumhuriyet Başsavcıhğı 'na, yasadan yararlanmak için yaptığı başvurunun Ankara DGM'ye ulaşmadığı öğrenildi. Sıvas örgütü mensubu olmadan, bu terör ör- gütü faaliyet ve eylemleri nedeniyle ce- zalandınlmamış olan bir sanığa, yasa hükümlerinin uygulanmasının olanak- sız olduğunu behrtti. Genç, Ankara 1 No'lu DGM'nin karannın gerekçesin- de. kişisel kasıt ve kinleriyle gerçek- leştirdikleri eylemleri nedeniyle kat- liamı yapan sanıklann, TCY'nin 146 1. maddesi gereğince, herhangi bir örgüt üyesi sıfatlan olmadan cezalandınlmış olduklarından yasadan yararlanmala- nna hukuken olanak bulunmadığını kaydetti. Yasadan yararlanmak üzere başvuran- lann sayısı akşam saatlerinde 665 e yükseldi. Buna göre, cezaevinde tu- tuklu ve hükümlü terör örgütü üyele- rinden 526 kişi başvururken 139 kişi de kendiliğinden teslim oldu. Tufuklu ve hükümlülerin ağırlıklı olarak Diyarba- kır ilinden başvurduklan bıldirildi. ts- tanbul da ise DGM Cumhuriyet Başsav- cılığı'na 59 tutuklu ve hükümlü başvu- ru yaparken en fazla başvurunun Hiz- bullah militanlannca yapıldığı öğre- nildi. Aralannda Sabancı suikastı sa- nığı Mustafa Duyar'ın eşi DHKP-C örgütü üyesi Semra Polat Duyar'ın da bulunduğu tutuklu ve hükümlülerin ya- nı sıra 1 PKK üyesi de başvuru yaptı. 'Nineler Cetesl' basvurdu Bu arada, Tunceli'de terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan cezaevin- de bulunan, yaşlan 65 ile 81 arasında değişen 4'ü kadın 5 mahkûm, yasadan yararlanmak için başvurdu. Kamuoyunda "Nineler Çetesi" ola- rak bilınen EnüneKryançiçek(81), Fat- maSe\ük(75), YemişAtamtaş(68), Gül- Hi Çelik (68) ve AB Adır (65), Toplu- ma Kazandırma Yasası'ndan faydalan- mak için Tunceli Cumhuriyet Savcılı- ğı'na başvurdular. Arslan, Topluma Kazandırma Yasa- sı'nın tanıtımını yapmak için terör olaylanna kanşanlann ailelerine gön- derilmek üzere mektup hazırlandı- ğını bildirdi. Hazırlanan 200 bin mektupla an- ne ve babalardan, örgüte katılan ço- cuklannı teslim olmalan için ikna et- meleri istendi. fstihbarat kaynakla- n, Şırnak'ta 600 PKK KADEK ör- gütü üyesinin Topluma Kazandırma Yasası'ndan yararlanmak üzere kır- sal alanda toplandığını belirledi. Feyzullah Arslan, bildiri, afiş ve çağn merinleri oluşturulduğunu be- lirterek yasanın tanıtımı için sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve ba- sın organlanyla işbirliği yapılacağı- nı anlattı. Terör örgütü üyelerinin ai- lelerine gönderilmek için hazırlanan mektup, "Cannuzmpar- çası olan, çok sevdiğiniz, onun için güzel hayaller kurduğunuzveülkemizin de geleceği olan çocukla- nmızın terör örgütleri- nin içüıde olmasım iste- mezdinizdbette. O bfcrim de evladımız, biz de iste- mezdik" cümleleriyle başlıyor. Mektupta, "Gcçmtşteyaşanan acıla- ra son vçrmekve devaıro- nın yaşanmaması için şimdi çocuklanmızui ar- zu edilmeyen koşullardan kurtanl- masının tam zamanıdır. Biz gencedkinsanlannu- zm terörörgüderinineMn- de acılar çekmesini iste- miyoruz. Siz anne ve ba- balann desteğryle evlatia- rınıızı yeni bir yaşama hazıriavalını. Buiikte ço- cuklanmızı kurtarahm" çağnsınayerverildi. Ör- güt üyeleri için hazırla- nan bildıride de, Top- luma Kazandırma Yasa- sı,sizlereyıOardan bu ya- na acı dolu geçen aç, su- suz ve sevgiden uzak gün- lerinize son verip, hayal- lerinizi gerçekleştirnıe nr- saü sunmaktadır" de- nildi. Bıldiride, yasanın son fırsat olduğunun al- tı çizildi. Arslan, Topluma Ka- zandırma Yasası'ndan yararlanmak için başvu- ranlann sayısının, önce- ki gün tçişleri Bakaru Ab- dülkadirAksu'nun açık- ladığı rakamı aştığıru bil- dirdi. Arslan, terör olay- lannda son zamanlarda- ki artışın sorulması üze- rine de, yasayla devletin şefkatli elini uzatması- nın terör örgütlerini rahat- sız ettığini bu yüzden ey- lemlerini arttırdıklannı, kendilerinin de buna kar- şılık yeni önlemler ge- liştirdiğini bildirdi. Ars- lan, emniyette Cumhur- başkanlığı. TBMM ve Başbakanlık dahil 247 bomba uzmanının görev yaptığını bildirdi. Bom- ba tmha ve tnceleme Su- be Müdürlüğü'nün ku- rulduğu 1978 yılından bu yana 8 binden fazla olayın meydana geldiği- ni, bu olaylarda 6 bom- ba uzmanının öldüğünü, 29 'unun da yaralandığı- nı kaydeden Arslan, ge- çen yılın ilk 6 ayında 234. bu yılın ilk 6 ayında 223 bombalı saldın meydana geldiğini bildirdi. Yasa çıkb ama terör sorıınu sürüyor MEHMETFARAÇ Topluma Kazandırma Yasası'yla sa- lıverilecek PKK ve Hizbullahçılar, sos- yal. toplumsal ve ekonomik sorunla- nn çözümlendiği bir yaşam umuduy- la devlete sığınıyor. Örgüt infazlanna karşı yeterli korumanın sağlanama- ması, iş bulma ve toplum içinde bann- ma sorunlannın giderilememesi, yasa- dan yeterli sonucun alınmasını engel- leyebilir. BüIentEcevithükümetı döneminde çıkanlan Şartla Salıverme Yasası'yla cezaevlerinden çıkanların hiç de azım- sanmayacak bir bölümü toplum için- de yaşama çabası sırasında, iş bulama- yınca suç işlemekten kurtulamadı, ha- pishanelere geri döndü... Tayvip Erdoğan hükümetınin PKK'yi çökertmek ve terörün kaynak- • Topluma Kazandırma Yasası'nın sosyal koşullan iyi uygulanmaz, cezaevinden çıkanlanlar rehabilite edilerek korunmazsa devletin terörü yok etme çabası sekteye uğrayabilecek. Geçmişte devletten yeterli desteği göremeyenler ya yeniden örgütleriyle ilişkiye girdi ya da suça yöneldi. larını kurutmak amacıyla uygulama- ya koyduğu Topluma Kazandırma Ya- sası'nın amacı tabii ki farklı. Yasa ge- reği, "ilgilininisteğihalindegerekli gö- rülen korunıa tedbirleri ile kişinin top- luma kazandınlması için her rürlü ön- lem gizlilik kurallan içinde İçişleri Ba- kanlığı'nca alınıp uygulanacak." Yasadan yararlanmak ıçın baş\-u- ranlara estetik yapılması, nüfus kaydı- nın değiştirilmesi, iş bulunması gibi ön- lemlerin aynntılan daha sonra hazır- lanacak yönetmelikle netleşecek. Aralannda Sıvas katliamı ile Umut Davası sanıklan. Hizbullahçılar, iti- rafçılar^ I e KADEK'lilerin bulunduğu 500'den fazla kişi bu yasaya güvene- rek savcılıklarabaşvoırdu. 4 KADEK'li evlerine geri döndü. Yasayla binlerce örgüt üyesi özgürlüğüne kavuşabilecek. Ancak yasanın sosyal koşullan iyi uygulanmaz. cezaevinden çıkanlan- lar rehabilite edilerek korunmaz ve ya- şayabileceklen sosyal koşullar yaratı- lamazsa devletin terörü yok etme ça- bası sekteye uğrayabilecek. Geçmişte de görüldü ki, devletten yeterli deste- ği göremeyen eski militanlar ya yeni- den örgütlenyle ilişkiye giriyor ya da suça yöneliyor. Büyük kentlerde çete- leşmeye giden eski PKK'lilerin sayı- sı hiç de az değil... "Umut Operasyo- nu Davası" kapsamında halen ceza- evinde tutuklu olan Muzaffer Dağde- viren gibi Istanbul 'da polislerle birlik- te çıkar amaçlı suç örgütü oluşfuran- lar da var. PKK KADEK. örgütün altını oyan ve etkısizleştiren bu yasaya karşı çıkı- yor. Yurtiçi ve dışındakı örgüt üyeleri üzennde baskı kuruyor. hatta son ola- rak Mardin'de 2 polisin şehit edilme- si olayında görüldüğü gibi militanlan eyleme zorluyor. Örgüt içi infaz kor- kusu ise yasadan yararlanmayı amaç- layanlan ürkütüyor. "Hizfoullaha giren maldan,çıkan candan olur" stratejısı- ni uygulayan şeriatçı örgüt ise cezaevın- den çıkacak eski militanlan ıçın halen büyük bir tehdit. Hizbullah, örgütten kopanlan, itirafçı olanlan affetmiyor. Örgütün çökertilme sürecini başlatan itirafçı Şaban Elaltunterin ve oğlu iki yıl önce tstanbul'da Hizbullahçılar ta- rafindan öldürüldü. Türkiye, 40 bine yakın cana mal olan, milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açan terörü demokratik ko- şullar içinde yok etmeye çalışıyor. Zor- la örgüt kamplannda tutulanlar Top- luma Kazandırma Yasası'na bir kur- tuluş umudu olarak bakıyor. Bu ne- denle devlet. örgütlerin çözülmesini sağlamaya çalışırken militanlann ko- runmasına yönelik yöneüneliği titız- likle uygulamalı. CUMARTESİ YAZILARI ATAOL BEHRAMOĞLU Tatilden Sonra... "Tatil" derken "Cumarîesi Yazılan"na kısa bir sü- re için ara vermiş olmaktan söz ediyorum. Bunun dışında, benim için tatil, sanıyorum pek ço- ğumuz için de olduğu gibi, daha çok ve daha düzen- li okuma günleridir... Bu kez de öyle oldu... Ege'nin cografyasıyla ve sulanyla, iki haftaya sıkış- tınlmış olsa da hiçbiryaz ertelenmemesi gereken bu- luşmayı yaşarken bir yandan da okudum... Elimdeki krtaplardan ılkı, F. Capra'nın "Yaşamın ör- güsü" adlı yapıtıydı... Bu kitabı herkese, ama herkese öneriyorum... (Ya- pı Merkezi yayını, B. Kuryel çevirisi). Okunması (fizik, matematik vb. alanlarda bilgisi benım gibi kıt olanlar için) azıcık güç olsa da... Yine de, bir destan okur gibi okudum bu kitabı... Evrenin oluşumunun destanı... Yaşamın olağanüstülüğünün, eşsizliğinin, biricik- liğinin, bütünselliğinin, aynı ölçüde akla hem uygun- luğu hem akıldışılığının, inanılmaz dayanıklılığı ve kı- rılganlığının destanı... Ozetle, kuantum fıziğinden bu yana, mekanik fizi- ğı tersine çeviren, yepyenı bir yaşam anlayışının ka- pılannı açan bilimsel arayışlann, buluşlann, bilimsel ve destansı öyküsü... Bu kitaptan, ayn bir yazıda, aynca söz etmek iste- rim... • • • Aynı günlerde okuduğum bir başka kitap Turgut Uyar'ın "Bir Şiirden"i oldu. Bu kitabı oluşturan yazılarını kıtaplaşmadan önce- ki yayın süreçlerinde, çok yıllar önce okumuş oldu- ğumu, kitabı okumaya koyulduğumda anımsadım. Belkı ilk basımını kitap bütünlüğünde de okumuş olabilirim. Fakat bu seferki toplu okuyuş, insan olarak da sa- ır olarak da her zaman hayranlık duyduğum Turgut Uyar'ı bana bir kez daha özletti... Erken ve talihsiz ölümünün acısını bir kez daha duyumsadım. Elimdeki (sanıyorum kı 2. basım) 1982 tarihini ta- şıyor. Daha sonra yeni basımlan da yapılmış olabilir. Yirminci yüzyıl Türk şiıri üstüne toplu bir bakış edin- mek isteyenler, modern şiirimizin bu büyük ustasının sözün ettiğim kitabını mutlaka okumalılar. • • • Tatil günlerinde "Cumhuriyet", yüklü yazılanyla, her zaman olduğu gibi her günkü konuğumuz oldu. Akyaka'daki Yücelen Oteli zaten bir "Cumhuriyet" mekânı... Otel müşterilerinin diyebilirim ki üçünden ikisinin elinde "Cumhuriyet" vardı. Yücelen Oteli'nde konuk olmak, Akyaka mimari- sının yaratıcısı Nail Çakırhan ve büyüleyici Halet Çambel le soyleşiler, (ihan Selçuk ve Oktay Akbal'la o tatil ortamında da Türkıye'yi konuşmak, ayncalık- tı... • • • Tatil sonrasında sizlerle, Ege'nin sulannın, coğraf- yasının başkaca duygulannı da paylaşmak isterdim... Ama sabahın erken bir saatinde, şu anda masam- da duran bir resmi betimlemek bana daha anlamlı gö- rünüyor... Sanıyorum kı mum boyayla yapılmış bir resim bu. önde, yeşil, mavı, san tonlanyla, geniş, büyük bir deniz. Üzennde, siyah boyayla çizilmiş iki küçük yelken- li. Uzak ufukta, yine sıyah boyayla, bir dağ dizisi. Turuncu, san, mor tonlu bir gün batımı göğünde, uzaklara kanat açmış ıkı kuş... Resim, tatil dönüşü gazetedeki posta kutumda beni bekleyen mektuplardan birinin içinden çıktı.... Şerife Anöz'ün Isparta Cezaevi'nden gönderdiğı, "görülmüştür" damgalı bu mektuptaki kimi satırlan da bir tatil dönüşü yazısında sizlerle paylaşmak iste- rim... Adlan ve sanları zamanla zihınlerden büsbütün si- linecek olan gelmiş geçmiş adalet bakanlanna, ca- nileri salıverirken "düşünce suçlu "larını zindanda tu- tan "hayata dönûş operasyon "culanna ve günümüz- deki "eve dönüşyasası" çıkancılanna ithaf ederek... "Göndermiş olduğunuz 'Aşk İki Kişılıktir' adlı şiir kitabınızı aldım. Hayatımda ilk kez bir şiir kitabı he- diye edildi bana. Hayatımda ilk kez bir şair, şiir kita- bını hediye etti bana. Kitabı defalarca okudum. Ama sadece okudum. Dümdüz, sadece kelimeleri oku- mak vardırya, anlamın üzerinden atlamak, öyle oku- dum. Sanki anlamın/, derinliğini kavramak, şiiri şiir gibi okumak için beklediğim bir zaman var. Bir de- niz kenan zamanı mı, bir dağ başı zamanı mı, karan- lık ama özgür biryalntzlık zamanı mı, bilemiyorum. Kimbilir! Belki cezaevi denilen bu kuyuda bir an ge- lir, deniz düşünû, yaşarcasına kurabilir ve şiirzama- nını yakalayabilirim... Eve dönüş yasası çıkanyoriar. Eve dönüşün yolu insanın insan oluşunun, kimliğinin reddiyle döşeni- yorsa, bana da 'Gölge etmeyin başka ihsan iste- mem' demek düşer... Incecik duyariıklar mutluluğun resmini çizmeye yetiyor da artıyor bile..." ataol b@cumhuriyet.com.tr. Faks:(0212)513 85 95 YTP lideri ismail Cem: Hükümet terörle oyun oynamasın ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Yeni Türkı- ye Partisi Genel Başkanı İsmail Cem. AKP ıktira- run son aylannda, terör olaylannın hızla tırma- nışa geçtiğini belirterek "terörle oyun oynanma- yacağmı" bilmeleri ge- rektiğini vurguladı. Terörün, kartopu gibi büyüyen. \eba gibi yayı- lan birhastalık olduğunun bilinmesi gerekuğinı \-ur- gulayan Cem, şu değer- lendirmeyı yaptı: "Terör, ÂKP'ninv«r- diği güçsüz, etkisiz, çare- siz imajdan ve Irak'taki kargaşadan da ek bir güç almaktadır. Gerçekten pişnıan olmuş, kendini düzettmeye kararvermiş künselerin dışında Piş- manhk Yasası'nı başka amaçla kullanmak iste- yenlerin de var olabilece- ği unutuhnamahdır. AKP iktidanher önlenıiahnaz, her özenigöstennezsete- rör bağuıüılannm Tür- khe'ye girebilmeJeri için kendilerinezahmetsizbir yol sunulmuş olacakür."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog