Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

9 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Köşk'e baskı doğru değil • HaberMerkezi-CHP Denızlı Mılletvekıli Mustafa Gazalcı, hükümerin, 2B arazilerle ilgili anayasa değişikliğinde Çankaya Köşkü'nden veto sinyalleri gelmesi üzerine paniklediğini belirterek "Düzenkmeyı veto etmek Cumhurbaşkanı'nın en doğal hakkıdır. İktidar sözcülerinin, Cumhurbaşkanı'na baskı anlamına gelebilecek demeçlerden kaçınması gerekir" dedi. Gazalcı, AKP'den Cumhurbaşkanı 'nın takdirine saygılı olmasını istedi. Istanbul'da 'Barış Senljği' • Istanbul Haber Servisi - "Küresel Banş ve Adalet Koalisyonu" üyesi bir grup, 1 Eylül Dünya Banş Günü dolayısıyla "Banş Şenlıği" düzenlemek amacıyla îstanbul Valilıği'ne başvurdu. Koalısyon sözcüsü Şebnem Korur Fincancı'nın da aralannda bulunduğu grup üyeleri, Küresel Banş ve Adalet KoalısyonıTnun. 1 Eylül Dünya Banş Günü dolayısıyla "Banş Için Bir Şey Yap" çağnsıyla, 31 Agustos Pazar Günü, Abide-i Hürriyet Meydanı'nda "Banş Şenliği" düzenlemek istediklerini belirtti. SP: Adım adım mandaya • SI\AS(AA)-SP Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu, hükümetin izlediği politikayı eleştirerek, "Adım adım Amerikan veya AB mandası altına ginne yolunda ilerliyoruz. Atılan adımlar, verilen tavizler haklı olarak bu endişeyi doğuruyor" dedi. Karamollaoğlu, Irak'a asker gönderilmesi konusunu da "Amerikalılar, kendileri yerine ölecek asker anyorlar" diye konuştu. Iki dokunulmazlık tezkenesi daha • ANKARA (ANKA)- TBMM'ye iki milletvekilinin dokunulmazhğının kaldınlmasına ilişkin iki tezkere daha geldi. Başbakanlık tarafindan, CHP Trabzon Milletvekili Şevket Arz ile AKP îstanbul Milletvekili Naim Şahin'in yasama dokunulmazlıklannın kaldınlmasına ilişkin tezkereler TBMM'ye sunuldu. Uzanlar'a bir hatta siire • NEWYORK(AA)- Motorola ve Nokia fırmalannın Uzanlar aleyhine açmış olduklan davaya bakan New York güney bölge mahkemesi, Uzanlar'a,' 1 milyar dolar güvence yatırmalan koşuluyla temyize başvurmalan için' bir hafta süre tanıdı. Mahkeme Yargıcı Jed Rakoff, yayımladığı kararda, "Uzanlar'ın mahkûm edildikleri 4.2 milyar dolarlık tazminatın, olanaklannın çok üzennde olduğu ve ödeyemeyecekleri" yolundaki açıklamalannı 'milyarderlerin yoksulluğu' şeklınde nitelendirdi. Fındık spekülatörlüğü yapmakla suçlanan danışmanına karşı eleştirilere son verilmesini istedi Erdoğan,Zapsu'yukorudu• Zapsu'nun, yurtdışında ucuz fiyatla bağlantı yaptığı için yurtiçinde fındık üreticisini zarara uğrattığı yolundaki iddialar AKP MKYK toplantısmda da gündeme geldi. Erdoğan, Zapsu'yu eleştiren parti yöneticilerine karşı danışmanını savundu. ANKARA(Cumhuri\rtBü- rosu) - Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan, fındık speküla- törlüğü yaparak üreticiyi za- rara soktuğu için suçlamalara hedef olan daruşmanı Cüneyd Zapsu'yu bazı parti yönetici- lerine karşı savundu. Erdoğan, partisinin Merkez Karar Yö- netim Kurulu toplantısmda Zapsu'yu hedef alan tartışma- lara son verilmesini istedi. Türkiye'nin en büyük findık ihracatçılanndan olan Cüneyd Zapsu'nun, yurtdışında ucuz fiyatla bağlantı yaptığı için yurtiçinde fındık fiyatını dü- şük tuhnasıyla ilgili tartışma AKP MKYK'nin öncekı gün- kü toplantısmda da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre Cüneyd Zapsu, MYK toplan- tısmda kendisini suçlayan par- ti yöneticilerini hedef alarak kendisini savundu. Toplantıda 33 Y1L SONRA ORDU'DA YENt MlTlNG Üretici hükümeû uyaracak ERDOĞAN ERİŞEN ORDU - Hükümetin MF'ye verdiği "taahhüt mektubu" gereğince fındığa destekten vazgeçmesinı protesto eden üreticiler, 33 yıl önce Türkiye Halk Kurtuluş Partisi (THKP) önderleri Mahir Çayan ve Ulaş Bardakçı nın da katıldığı büyük mitingin bir benzeri için alanlara iniyor. Bugün saat 13.00'te Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak mitinge Karadeniz illerinden 50 bini aşkın yurttaşın kahlımı bekleniyor. Karadeniz'de ilk büyük findık mitingi 8 Temmuz 1970'te yine Ordu'da yapılmış ve çevre il ve ilçelerden 30 binin üzerinde insan katılmıştı. THKP örgütü önderlerinden Mahir Çayan ve Ulaş Bardakçrnın da bin kişilik bir grupla yer aldığı mitingde üreticiler karayolunu uzun süre trafige kapatmış, çıkan olaylarda bazı dükkânlann camlan kınlmışti. Üreticiler, 33 yıl aradan sonra Ordu Ziraat Odası, Muhtarlar Derneği, Esnaf Odalan Birliği ve Fiskobirlık Genel Müdürlüğü'nün organize ettiği " Karadeniz Fındık Mitingi'' için bugün saat 13.00'te Ordu'da toplanacak. Miting Tertip Komitesi Başkanı Ordu Ziraat Odası Başkanı Onur Şahin, üreticilerin ürününe sahip çıkarak hükümete sesini duyuracağını ve ilk önemli uyanyı yapacağını kaydederek şunlan söyledi: U 5 şarkı dinlemek için 30 bin kişinin toplandığı alanlara ^inıdi flreticimiz çıkacak, arkasında esnaf, memıır ve işçjnin desteğiyle hakkun isteyecektir. Mitinge findık üretiminin yapıkuğı il ve ilçelerden vaklaşık 50 bin kişinin kaülacağnu tahmin ediyoruz. Tüm hazuiıklannuz tamam. Fındık üreticisi bu hükümetten karşılıksız para değil, ülkeye her yıl ortalama 1 milyar dolar döviz kazandırdığı ürününün hakkmı istiyor." 36 adet gazete kupürünü gös- teren Zapsu, "Benfindıkspe- külatörlüğü falan yapmıyo- rum. Çıkan haberlerin hiçbi- ri doğru değiL Bunun böyle bi- linmesini istiyorum" dedi. Suçlamada bulunan parti yöneticilerine karşı danışma- nını savunan Tayyip Erdo- ğan' ın da bu konuyla ilgili tar- tışma ve suçlamalara son ve- rilmesini, Devlet Bakanı AB Babacan'ın da hedef alınma- masmı söylediği öğrenildi. Başbakan Erdoğan, Zap- su'ya desteğini bugün Istan- bul'da düzenlenecek bir top- lantıya katılarak da göstere- cek. Conrad Otel'de bugün yapılacak olan Dünya Kabuk- lu Yemişler Birliği genel Ku- rulu'na Başbakan Erdoğan ile Devlet Bakanı Babacan 'ın da katılacağı öğrenildi. Zapsu bu toplantıda konuyla ilgili ola- rak ilk kez basın organlanna açıklama yapacak. Sezer'e de şikâyet Fındık rekoltesindeki düşüş üzerine fındık spekülatörleri- nin ürün fiyatını düşürme ça- bası üreticilerin zaranna neden oluyor. Türkiye Ziraat Odala- n Birliği yönetim kurulu ko- nuyla ilgili şikâyetleri Çanka- ya Köşkü'ne de taşıdı. Cum- hurbaşkanı nı zıyaret eden bir- lik yöneticilenrun spekülatör- lerden yakınarak, "Avrupafin- dığı ucuz yemek istiyor, Tür- kiye'de de işbirlikçiİeri var" dedikleri belirtildi. AKP Genel Başkan Yardım- cısı ve Giresun Milletvekili N'urettin Canikli geçen hafta- larda yapılan MYK toplantı- smda, Zapsu gıbi büyük fin- dık spekülatörlerinin fındık fiyatını düşük tuttuğunu, bu nedenle Ordu'da sokaktaki yurttaşın bile partiyi suçladı- ğmı belirtmişti. Canikli, yurtdışıyla sezon açılmadan önce ucuz fiyata "alevre" olarak adlandınlan yöntemle satış bağlantısı ya- pan Zapsu ve diğer büyük spe- külatörlerin, Türkiye'de üreti- cinin zarar ermesi pahasına fındık fiyatını 2 milyon lira- nın altmda tutmaya çalıştığı- nı belirtmişti. Bunun için Hazine, KÎT Ge- nel Müdürü aracılığıyla Fisko- birlik'e baskı yapıldığını ve on binlerce ton findığın dü- şük fiyatla satışa sunulduğu- nu söyleyen Canikli. "Bu ko- nu AMBabacan'm da başma be- laohır, Yüce Divan'a gkfebffir" uyansmda bulunmuştu. Cumhurbaşkam sezer inceliyor 6 yasa onay için Köşk'te bekliyor • Aralannda anayasa değişikliğinin de bulunduğu üç yasanın onayına ilişkin 15 günlük süre 16 Ağustos'ta doluyor. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Yasama yılının son günlerinde kabul edilen 6 yasa Cumhurbaşkanlığf nda onay için bekliyor. Bunlardan orman alanlan ve seçılme yaşı- na ilişkin anayasa deği- şikliği, Kamu thale Ka- nunu'nda değişiklik ya- pan yasa ile kızılağaç ve aşılı kestaneliklerin or- man alanı dışına çıkanl- masını öngören yasalar, 1 Ağustos'ta Çankaya Köşkü'ne gönderildi. Yoksul öğrencilerin özel okullarda okutul- ması ile okul satışına ola- nak sağlayan yasa, Büt- çe Yasası'nın iptal edi- len hükümlerinin ilgili yasalara işlenmesini ön- gören yasa ile özelleş- tirme konusunda düzen- lemeler getiren yasa ise 4 Ağustos Pazartesi gü- nü onaya sunuldu. Ana- yasaya göre kabul edilen yasalar için Cumhurbaş- kanı'nın 15 günlük ince- leme süresi bulunuyor. Onayda bekleyen ya- salar ve içerikleri özet- le şöyle: Anayasa değişikliği- ne ilişkin yasa, 170. mad- desinde, 31 Aralık 1981 'den önce orman ni- teliğini yiriren alanlann satışı ile 76. maddesin- deki milletvekili seçil- me yaşının 30'dan 25'e indınlmesıni öngörüyor. Çankaya'dan iade edil- mesinin ardından değiş- tirilerek kabul edilen ya- sa için Cumhurbaşkam Abmet Necdet Sezer'in bir kez daha Meclis'e ia- de yetkısi bulunuyor. Orman Yasası'ndaki değişiklıkle, kızılağaç ve aşılı kestanelikler or- man alanı dışına çıkan- lıyor. Yasa aynca, ulu- sal park alanlan ile bu- ralardaki tesislerin 29 yıla kadar kiraya veril- mesine olanak sağhyor. Kamu thale Yasa- sı'nda değişiklik öngö- ren yasa ise enerji, su, ulaştırma ve telekomü- nikasyon sektöründe fa- aliyet gösteren KlTTer ile vakıf üniversiteleri yasa kapsamı dışına çı- kanyor. Milli Eğitim Temel Yasası'nda değişiklik ön- gören yasa, yoksul öğ- rencilerin Milli Eğitim Bakanhğı'nca özel okul- larda okutulmasını öngö- rüyor. Bütçe Yasası'nın Anayasa Mahkeme- si'nce yürürlüğü durdu- rulan hükümleri ilgili ya- salara aktaran düzenle- me, Tasarnıf Mevduatı Sigorta Fonu'na devre- dilen bankalann sahip- lerine ek sonımluluklar getiriyor. ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART VALLJ\ BENİM musakart@ttnet.net.tr Gardiyanlar tarafindan dövülen 4 çocuk psikolojik tedavi görecek Cezaevinde işkence Avraıpa'da TEVTİKAKBAŞ AYDEV-Tutuklu bulunduklan Ay- dın E Tipi Cezae\i'nde, gerekçe gös- terilmeden gardiyanlar tarafindan dövülen 4 çocuk mahkûmun ailesi, olayı TBMM tnsan Haklan Komis- yonu'ndan sonra şimdi de Avrupa Insan Haklan Işkenceyi Izleme Ko- mitesi'ne taşıyorlar. Cezaevinden tahliye olan N. E (16) ile kardeşi EE. (13) ve A.S.'nin (14), îzmir'de bulu- nan tnsan Haklan Vakfı tarafindan rehabilitasyona ahnması yolunda gi- rişımler başlatıldı. İşkence gördükleri iddia edilen ço- cuk mahkûmlann aileleri, Adalet Bakanlığı ile Aydın Cumhuriyet Baş- savcılığı'na başvurarak olaylara ne- den olan sorumlulann cezalandınla- sını istediler. tnsan Haklan Derneği Aydın Şu- besi Başkanı Süleyman Mutiu, ce- zaevindeki işkence olaylanyla ilgi- li gelen raporlann. Avrupa tnsan Haklan tşkenceyi tzleme Komite- si'ne taşındığını belirterek, "lşken- ce gören NJL 41e kardeşi ve A.S ce- zalannı tamamladıktan sonra tahli- ye oldular. Olavlar sonucu bozulan psikolojileri nedenhle rehabilitas- yon sürecine alınacaklar. Vakıf ayn- ca, şu anda dayak olayından sonra İz- mir Yeşilyurt Devlet Hastanesi'nde felç tedavisi gören AD., ile de yakm- dan ilgilenecek" dedi. EĞtT-DER GENEL BAŞKANI KOÇ: AKP hilafet devleti kurmak istiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eğit-Der Genel Başkanı Kasım Koç, Milli Eğırim Bakanı Hüseyin Çeök tarafindan hazırlatılan "tmam Harip Liseleri Yönetmefiği Tv&agTra tepkı gösterdı. Koç, "Hükümet din devleti kurmak istiyor" dedi. Eğıt-Der Genel Başkanı Koç, dün yaptığı açıklamada, yönetmeliğin çok tehlikeli bir hareketin başlangıç adımı olduğunu söyledi. Hükümetin "Milü Görüş"ü reddettiğinı anımsatan Koç, "AKP, biz Demokrat Parti'nin devanuyız diyor. Ama resnıen takryye yapıyor" diye konuştu. Koç, hükümetin din devleti kurmak için adım adım ilerlediğini ileri sürdü. £GİTİ\ Eğhim-Sen, Sezer'den, öğrencileri tankatçılann kucağına atacakyasayı onavlamamasını istedi (AA) EĞİTİMClLERDEN SEZER'E FAKS Öğrenciler tarikat okullanna gidecek ANKAR4 (Cumhuriyet Bürosu) - Eğitim-Sen üyesi öğretmenler, yoksul öğrencilerin parayla özel okullarda okutulmasını öngören yasayı onaylamaması istemiyle Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e faks çekti. Kralay Postanesı önünde toplanan sendıka üyeleri, "Parah eğitime hayır", "Hükümet hukuka sa> gıü ol", •'Okullar halkuıdır saolamaz" sloganlan attılar. 10 bin yoksul öğrencinin parayla özel okullarda okutulması ve okul binalannm satışına ilişkin yasanın Sezer'in onayına sunulduğunu belirten Sendıka Genel Başkanı Alaaddin Dinçer öğrencilerin bu yasayla tarikat okullanna gönderilmek istendiğıni söyledi. POLfflKA GÜ1VLÜGÜ HİKMET ÇETtNKAYA Şanayici de Zorda, Üretici de... Ay ışığı vuruyor odanın içine. Dışanda ağustos sıcağı var. Saat gece yansını çoktan geçti... Pamukkale'de otelin balkonundan Denizli yi seyrediyorum... Bir ışık yağmuru altında Denizli... Güneşin derin sularda kaybolduğu an, biryazçi- çeği gülümsüyor; buğulu aynalann içinde yanan alevlerin sıcaklığı kimi hüzünleri topluyor... Şafağın yolunu açan bir gecenin yıldızlarla ço- ğaldığı Pamukkale'de, fışkıran bir pınan andıran kalabalık az sonra dağılıyor... Ben, o sırada notlanma bakıyorum... O anda yine bir soru geliyor aklıma: "Türkiye tüm ekonomikzoriuklara karşın hâlâ na- sıl ayakta durabiliyor?" Bu soruyu, Denizli'deki sanayicilere de sormuş- tum... Işte yanıtı: "Vallahi biz de veremiyoruz bu sorunun yanıtı- nı..." Denizli bir sanayi kenti... Denizli; ABD, Kanada, Almanya, Fransa, Bel- çika, Ingiltere gibi ülkelere yılda 1 milyar dolarlık tekstil ürünü satıyor... Türkiye'de on değil, en az yirmi Denizli olabilir ve tekstilde dünya devleriyle mücadele edebili- riz... Ama nasıl? Tıpkı ABD'de, Ingiltere'de, Kanada'da, Alman- ya'da, Fransa'da, Yunanistan'da olduğu gibi... Bir şanayici şöyle dedi Denizli'de: "Bir fabrikamızı Çoriu'ya taşıdık, sadece elekt- rikten yüzde 12 kazandık, çünkü doğalgazdan ya- rarlanıyoruz..." Devlet erki sanayiciyi de umursamıyor, üreticiyi de... • • • Türkiye'de sanayicinin de sorunlan var, üretici ke- siminin de... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışma- nı Cüneyd Zapsu'yla ilgili iddialara ne diyelim? Ucuz fiyatla fındık verilmesi için Fiskobirlik yö- neticilerine baskı yapmış Zapsu. Bu yüzden AKP'nin MYK toplantısmda sert bir dille eleştirilmiş... Türkiye Ziraat Odalan Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar ve yönetim kurulu üyeleri, Zapsu'yu Cumhurbaşkam Ahmet Necdet Sezer'e şikâyet etmişler... Bayraktar diyor ki: "Avrupaiı fındığı ucuz fiyata almak istiyor, alıcı- lann Türkiye'de işbirlikçiİeri var..." Acaba işbirtikçi kim, Zapsu mu? Denizli'deyken CHP İzmir Milletvekili Kemal Anadol telefonla aradı... Anadol, "3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Ya- banilerin Aşılandınlması Hakkında Yasa'dayapıl- mak istenen aeğişiklik önerisi, yasa taslağından oybiriiğiyle çekildi" deyip ekledi: "Az daha zeytinciliğimiz tehlikeye girecekti..." Kemal Anadol'a TARİŞ Genel Müdürü Ayhan Özer ile genel müdür yardımcısı Mustafa Akgün- düz teşekkür mektubu göndermişler... Eğer "Maden Yasası ve Bazı Yasalarda Değişik- lik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasansı" komisyondan geçseydi ne olacaktı? Karadeniz, Ege, Marmara, Akdeniz'deki zey- tin alanlarına "maden arama ruhsatı" veri\ecek\\... Bu ne demekti? Türk zeytinciliğine darbe vurmak!.. Zeytin ağaçlan kesilecek, ulusal varlığımız, do- ğa katledilecekti!.. Yasa maddesindeki değişiklikle, turizm, su hav- zalan, milli parklar, ÇED, StTalanlanndaki maden- cilik çalışmalan Enerji Bakanhğı'nın yetkisiyle ya- pılacaktı... • • • Pamukkale'de ay ışığı altında yürüyüşe çıktım... Denizli ışıl ışıldı... Hava ise biraz serinlemeye başlamıştı... Sonra otele döndüm ve uykuya daldım... Sabah uyandığımda bu kez günün ilk ışıklan vur- muştu odanın içine... Sıcağın tam orta yerinde Denizli'ye doğru yola çıktık... Pamukkale'de bir-iki turist otobüsünden baş- ka birşey yoktu... Oteller bomboştu, esnaf kan ağlıyordu... hikmetcetinkayaiScumhuriyet.com.tr www.hikmetcetinkaya.org Faks numaramız: 0212/513 90 98 İzmir 2. İdare Mahkemesi: Bilgilenme hakkı kısıtlanamaz OZANYAYMAN tZMİR - Yargı. dev- letin yurttaşın bilgilen- me hakkını kısıtlaya- mayacağı yönünde ka- rar verdi. lMayıs2002tarihin- de Îzmir'de düzenlenen mitinge katılımı engel- lenen avukat Senih Ozay, özgürlüğünün kı- sıtlanma gerekçesini öğ- renmek için İzmir Va- liliği'ne yaptığı başvu- ruya yanıt alamadı. Ko- nuyu yargıya taşıyan Özay, îzmir 2. İdare Mahkemesi'nde görü- len davayı kazanarak valıliğı kendisine bilgi vermeye mahkûm bı- raktı. Geçen yıl düzenlenen 1 Mayıs mitingine ka- blmak isteyen ancak gü- venlik önlemleri gerek- çe gösterilerek, ara so- kaktan alana girişi en- gellenen Senih Ozay, karann gerekçesini öğ- renmek için îzmir Va- liliği'ne başvurdu. Ozay, valiliğe verdiği dilek- çede, "Alana gireme- meme,mitingleilgflidü- zenlevici kurallar mı yoksa uygulayan yönet- selgüçlerin yorumu mu neden oldu? 1 Ma>is nû- tingryleUgflivaliliginbe- Kriediği kuraDan öğren- mekistiyorum" görüş- lerine yer verdi. Yasalar gereği 60 gün içinde yanıt verilmesi gereken dilekçeye îz- mir Valiliği duyarsız ka- larak başvurunun redde- dildıgıru bildirdi. Bunun üzerine. tzmir 2. Idare Mahkemesi'ne başvuran Özay, özgür- lüğünü lasıtlayan uygu- lama hakkında yargı yo- luyla bilgi istedi. Mahkeme karannda, "Yurttaşabflgiverilroe- mesi hukuka ayiondır" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog