Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

9 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ CUMHURlYEr SAYFA HABERLER SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk Orgenenl Doğan.Viüi Gükr'imakaınındazivaretetti.(AA) OrgeneralDoğan hn Güler'e veda ziyareti tstanbul Haber Servisi- 1. Ordu Komutaru Orgene- ral Çetin Doğan, tstanbul Valisi Muammer Güler'e veda ziyaretinde bulundu. Doğan, Vali Güler'e, kendisinı ziyarete geldi- ğinde hediye ettiği, üze- rinde Türkiye haritası ve Atatürk resmi ile Ata- türk'ün "TürkiyeCumhu- riyetf ni kuran Türkiye hal- kûıa Türk milleti denir. Ne mutlu Türküm diyene" sözlerinin yer aldığı tablo- nun ziyaret salonunda bu- lunmasından dolayı duy- gulandığını söyledi. Doğan, Atatürk'ün "Bi- zim bürün amacımız bu milB sınırlar içinde halkııı refahım, huzurunu ve bü- tünlüğünü korumaktır" sözlerinin yer aldığı bir al- tın para bastırdığını, bu pa- ralardan Yüksek Askeri Şurâ üyelerine dağıttığını belirterek Güler'e de hedi- ye etti. Türkiye Cumhuri- yeri'nin ana konseptinin bu sözler olduğunu vurgu- layan Doğan. "başka yer- lerde macera aramaya ge- rek olmadığmı" kaydetti. lAİKl/K. AKP- (HP Doğu Linyit îşletmeleri'nde 15 işçi göçük altında kaldı, kurtarma çalışması malzemesizliğe takıldı ÖÖlümekörek salladüar P r a , D. BİHGURSOHM" Ağm Dağı'na by-pass tırmanışı • tstanbul Haber Servisi - tstanbul Memorial Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, by-pass ameliyatı yaptığı 3 hastasıyla birlikte AKUT Başkanı Nasuh Mahruki liderliğinde Ağn Dağı'na tırmanacak. Konu ile ilgili olarak bir basın toplantısı yapan Prof. Sönmez, by-pass ameliyatı geçiren hastalann ameliyattan sonra kendilerini 'yarım insan' gibi hissettiklerini ve pek çok aktivitelerini yerine getiremediklerini söyledi. Tüm bunlann psikolojik olduğunu dile getiren Prof. Dr. Sönmez, "Öyle bir aktivite yapalım ki, ameliyat sonrası depresyonu olan hastalar görsün istedik ve bunun için Ağn Dağı'na tırmanmaya karar verdik" dedi. Dağcınm cesecfi indirildi • NtĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı llçesi yakınlanndaki Demirkazık Dağı'na tırmanırken yaşamını yitiren dağcı Kürşat Avcı'nın cesedi dağdan indirildi. AKUT, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Kızılay ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağh arama-kurtarma timlerinden oluşan 18 kişilik ekip tarafindan alınan ceset, Demirkazık Mümtaz Çankaya Dağ ve Kayakevi'ne getirildi. Avcı'nın cesedi - bugün Ankara'ya getirilecek. TÜK'den yeni satış biirosu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Türk Dil Kurumu (TDK), yeni kitap satış bölümü hizmete açıldı. Türk Dil Kurumu'ndan yapılan açıkla- maya göre kurumun kuruluşunun 71. yıldönümü nedeniyle açılan yeni kitap sanş bölümü, Türk Dil Kurumu'nun giriş katında hizmete girdi. Yeni bölüm hafta içi her gün açık olacak ve yayınlar okurlara yüzde 25 indirimli olarak satılacak. Koruma kaza kurbanı • BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Bayındırlık ve Iskân Bakanı Zeki Ergezen'e Van il sınınna kadar eskortluk yapan ve dönerken Yelkenli köyü yakınlannda şarampole yuvarlanan araçta bulunan Bitlis Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Nihat Arslan hayatını kaybetti. Kazada yaralanan polis memuru Zafer Aybarcan'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Yımanistan'ın iür Ueni' öhtü • ATÎNA (AA) - Yunanlı yazar Antonis Samarakıs, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 84 yaşında hayata veda etri. Önce Nazi işgaüne, sonra da Albaylar Cuntası'na direnişiyle tanınan Samarakis, 1989'da UNICEF'in iyi niyet elçisi seçilen ilk Yunanlı olmuştu. Son yıllarda Yunan basını toplumsal ve ulusal konularda 'bir bilen' olarak Samarakis'e danışıyordu. GURKANATA ERZURUM - Erzurum'un Aş- kale ilçesi yakınlanndaki Doğu Linyit İşletmeleri'ne (DLt) bağlı kömür ocağında gaz sıkışması ne- deniyle meydana gelen patlama- da 15 madencı göçük altında ka- lırken 7'si hayatını kaybetri.Gör- gü tanıklan yeraltında çalışan ve göçük altında kalan işçilerin üze- rinde sadece ışıklı palet olduğunu, başka hiçbir koruyucu bulunma- dığını iddia ettiler. Kurtarma çalışmalan gaz mas- kesi ve oksijen tüpünün yetersiz olması nedeniyle güçlükle sürdü- rülürken 5 işçinin yanmış cesedi • Aşkale'deki madende gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 15 işçi göçük altında kahrken 7'si yaşamını yitirdi. Göçük altında kalan işçilerin üzerinde ışıklı palet dışında hiçbir koruyucunun bulunmadığı iddia edildi. enkaz altından çıkanldı. Erzurum Çimento Sanayii ta- rafindan işletilen ve fabrikanın kömür gereksiniminin karşılan- dığı ocakta dün saat 11.00 sırala- nnda meydana gelen patlamanın ardından içerideki 15 madenci- den 7'si kendi olanaklanyla en- kaz altından çıktı. Akşam saatle- rinde ıse 5 işçinin cesedi çıkanl- dı. Aşkale Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakaya. "Burada olan- lar burada kalmayacak Gerek- li soruşfurmalar devam cdecek- tir" dedi. Göçük altından cesetleri çı- kanlan işçilerin. Rüstem Aksa- kaL Mikafl Y ümaz, Şafek Yörük, Güngör Ünal, Ersin Yıbnaz ol- duğu belirlenirken, enkaz altın- da kalan Şinasi Güzel ile Çetin Aktaş'ın çıkanlması için de ça- lışmalar sürdürülüyor. Aşkale Cumhuriyet Savcısı Bülent Ka- rakaya, göçük altında yaşamını yitiren vatandaşlann yakınlan- nın acılannı paylaştıklannı be- lirtti. Adımn açıklanmasını isteme- yen görgü tanıklan ise i yeraltın- da çalışan ve göçük altında kalan işçilerin üzerinde sadece ışıklı pa- let olduğunu, başka hiçbir koru- yucu bulunmadığını iddia ettiler. Bu arada, göçüğün meydana gel- diği ocağı görüntülemek isteyen Anadolu Ajansı muhabiri ArifÇo- makh da, işletmenin güvenlik gö- revlileri tarafindan tartaklandı. Istanbul'daki toplantıda yöneticiler ve bilim adamlan bir araya geldi Depremde çokbaşhbk• tTÜ,ODTÜ,YTÜveBÜ ile hazırladıklan "Deprem Master Planı"run sonuçlannı 18 Ağustos'ta açıklayacaklannı belirten Gürtuna, "Aynı tarihte pilot bölge çalışmasını da Zeytinburnu'nda hayata geçireceğiz" dedi. İstanbulHaberServisi -Merke- zi ve yerel yönetimlerin temsilci- lerinin, bilim adamlannın bir ara- ya geldiği "Marmara Bölgesi'nde depreme > önelik çahşmalar" ko- nulu değerlendirme toplantısında, ÎTÜ, ODTÜ, YTÜ ve BÜ ile ha- zırladıklan "İstanbul Depremi MasterPJanı"nın sonuçlannın 18 Ağustos'ta açıklanacağı duyurul- du. Afet yönetiminde koordinas- yonu sağlamak için gerekli yasal değişiklikleri yapma yetkisine sa- hip merkezi ve yerel yöneticiler de "çokbaşhtaktan" yakındı. Içişleri Bakanlığı. İstanbul Bü- yükşehir Belediyesi. Valilik. TÜ- BtTAK işbirliği ve Marmara Böl- gesi'ndeki 14ilinyöneticilerinin katılımı ile dün Kâğıthane Afet Bilim adamlan ve\öneticikrdepremeyöneük çahşmalan düzenkdikieri toplantıda değerlendirdiler. (AA) Koordinasyon Merkezi'nde, Mar- mara Bölgesi'nde beklenen dep- reme karşı yapılan çalışmalarla il- gili bir toplanh düzenlendi. Içiş- leri Bakanı Abdütadir Aksu,. afet yönetimindaki çokbaşlılığın hâ- lâ de\ am ettiğinin altını çizerek, "Mahafli idareler ve befcdiyele- rin. afet yönetiminde misiyatif kul- lanabilecek bir yaprya kavuştu- rulması gerekiyor. Acil yardım ve kurtarma ik Hfaiye arasmda ye- terfi koordinasyon kurulamryor. Toplura afete daha bazırhkh ol- malT diye konuşru. Başbakan Yardımcısı MehmetAH Şahin de Türkiye'nin afet öncesi zaran azaltma ve önleme açısmdan da- ha yapması gereken çok şey ol- duğunu Mirguladı. TÜBÎTAK Marmara Araştır- malar Merkezi Başkanı Prof. Dr. NadGörür, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük ve ardı sıra Düzce depremlerinden son- ra Marmara Denizi'nin altındaki kabukta yüklenme meydana gel- diğını belirterek "Yükfcnen ener- ji, günün birinde büyük bir dep- remle boşalacak" dedi. istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AH Müfit Gürtuna da ITÜ, ODTÜ, YTÜ ve BÜ ile ha- zırladıklan "Deprem Master Pla- nı"nın sonuçlannı 18 Ağustos'ta açıklayacaklannı belirtti. ÖDÜLÜNÜ DENÎZ BAYKAL'DAN ALDI Domatesgüzeliseçildi istanbul Haber Servisi - Silivri'ye bağlı Değirmenköy beldesinde bu yıl yirmincisi düzenlenen Geleneksel Domates Festivali'nde, üreticiler ödüllendirildi, "Domates Güzelleri" seçildi. CHP'li Belediye Başkanı Mümin Tuğlu, son on yıl içinde domates üretimınin giderek düştüğüne dikkat çekerek, domatesin Değirmenköy'ün simgesi olduğunu vurguladı. Tuğlu, "Geçen yıllarda 20 bin ton olan ürerim bugün 2 bin tona doğru hızla düşüyor, bunu tekrar eski günlerine kavuşturmak zorundayız." dedi Üreticiler arasında birinciliği Ramazan Yenilmez, Ramazan Çabuk ve Onur Kunt parlaştı. Üreticiler ödüllerini CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'dan aldı. "Domates Güzeli" yanşmasında ise birinciliği Cansu Cetin kazandı. Domates Güzeli Cansu Çetin'e tacı ve ödülleri Belediye Başkanı Mümin Tuğlu ve Deniz Baykal tarafindan verildi. İSKENDERUN'DA USULSÜZ REÇETE Doktorlara ilaç sürgünü AKINBODUR İSKENDERUN - Iskenderunüa bir sağlık ocağında görevli iki hekim, reçetelere usulsüz olarak ılen derecede kemik erimesi hastalığının tedavisinde kullanılan 70 milyon lira değerindeki Celebres adlı ilacı yazdıklan gerekçesiyle sürgün edildi. tddialara göre tskenderun 2 No'lu Sağlık Ocağı hekimlerinden Ebru Kara ile Ayhan Yıunaz, Pfizer ilaç fırmasının Iskenderun temsilcisi Ayhan Kaçar ile anlaşarak reçetelere sık sık Celebrex adlı ağn kesicileri yazdılar ve hastalan kentteki birkaç eczaneye yönlendirdiler. Sağlık Bakanlığı Başmüfetrişi Güngör Ayfaan tarafindan yürütülen soruşturma sonucunda Kara, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine, Yılmaz ise Malatya'daki bir sağlık ocağına atandı.Komisyon karşılığında reçetelerin toplu gönderildiği öne sürülen iki eczane de izlenmeye ahndı. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Okuduğunu Anlamak Türkiye'nin Irak'a asker gönderip göndermeme- si hakkında, geçen salı günü yayımlanan yazıma çok tepki gekJi. Bunlardan bir kısmı olumlu ve be- nim düşüncemi paylaşan okurlanmın tepkisi oldu. Bir kısmı ise bu görüşüme karşı çıkan okurlarımın tepkisi idi. Görüşlerime karşı çıkmalannı anlayabi- lirim ama.. bunlann çoğu ya yazdıklarımı tam oku- mamışlar ya da okuduklarını anlamıyortar. Söz konusu yazımda, Irak'a "düzen sağlamak için" asker göndermemizi iki koşula bağlamıştım. Bunlardan bin, "Kuzey Irak'taki varlığımızın sürdü- rûlmesi"; diğeri ise "Askerlehmizin ABD'Iİ kuman- danlann emir-komutası altına girmemesi" idi. Fakat ileri sürdüğüm bu koşullar, maalesef kimi okurlanmın dikkatinden kaçmış. ömeğin bir oku- rum, "Mehmetçiği ABD'Iİ komutanın emrine nasıl sokarsınız?" diyor. Elbette sokmam ve bunu özel- likle ve defalarca belirttim. Gene bir başka oku- rum, "ABD bizi Kuzey Irak'a sokmazken, Bağ- dat'ta neden ABD'ye yardım edelim" sorusunu soruyor ve beni eleştiriyor. Bu konuyu da birkaç kez vurguladım ve Kuzey Irak'ta var olamadıktan sonra" asker göndenmemizin söz konusu olama- yacağını belirttim. Fakat yukanda da değindiğim üzere, kimi okurlarım ya yazdıklarımın tümünü okumaya tahammül edemiyorlar ya da okudukla- nnı anlamıyorlar. • • • Bazı arkadaşlanm, ABD'nin bizden asker ister- ken üç koşulu olduğunu söylüyor. (Aslında ABD'nin mi bizden asker istediği ya da bizim mi ABD'ye asker teklif ettiğimiz konusu da belirsiz, ama neyse...) ABD'nin birinci koşulu, gönderece- ğimiz birliklerin masraflarını kendimizin üstlenme- siymış. Ikinci koşul, salt Bağdat çevresinde kalın- ması; üçüncü koşul da, ABD'İİ komutanlann emri altına girilmesi imiş. Ortada bir dizi belirsizlik varken, böylesine ay- rıntılann bilinmesini pek mümkün görmem. Ama eğer alınan duyumlar bu biçimde ve doğruysa; utanmazlığın ve yüzsüzlüğün bu derecesi, görül- müş ışitilmiş değildir. Ve Türkiye'de ıktidarda kim olursa olsun, buna gereken yanıtı verir umudun- dayım. • • • Bir okurum da, Bilgi Üniversitesi'ndeki numara- ma gönderdiği faksta, bir dizi devletin asker gön- dermeyi reddettiğini söyledikten sonra, "Hindistan bile asker göndermeyi reddetti" diyor. Hindistan çok haklı. Irak'ta şöyle ya da boyle ol- muş; onu ancak ikinci dereceden ilgilendirir. Eğer benzer bir durum, Hindistan'ın bir komşusunda gerçekleşse ve ABD bizden asker istese, ben de göndermezdim. Fakat "yangın" benim komşum- da. Ve her an benim topraklarıma sıçrayabileceği gibi; benim topraklarıma sıçramasa bile, bu yangı- nın Irak'ta yapacağı "yıkım "ın faturasının bir ucu, benı ilgilendirir. Az ya da çok... • • • ABD, Körfez Savaşı sonrası "çevik kuvvet" vası- tasıyla, Kuzey Irak'ta bir Kürt devletinin aftyapısını oluşturdu. Maalesef elimiz kolumuz bağlı kaldı. Bir müttefıkin, böylesine "ihanet içinde" olabileceğini düşünemedik. Gördüğümüzü görmezden geldik, duyduğumuzu duymazdan geldik. Ve sonunda (aralannda ne denli sürtüşmeler olursa olsun), ko- ca bir Kürt ordusu ortaya çıktı. Bu "ordu" (!), el- bette bizim için bir tehdit olamaz. Hatta, tehdit ol- mayı aklından bile geçiremez.. fakat kendi sınırla- rımız içinde etnik kökenli girişimlerde bulunursa, "çok üzülürüz". Aklı olan bizi üzmez ama, kimde ne kadar akıl olduğu da pek belli değil... • • • "Lafla" büyük devlet olunmuyor. Büyük devlet- ler, "bûyük düşünmek" ve kimi zaman, bazı "rizi- kolan" da göze almak zorundadır. Hem, "Bu coğ- rafyada benim katkım olmadan hiçbir şey yapıla- maz" diyeceksiniz, hem de bazı sorunlann üzerine gitmeyeceksiniz... Böyle şey olmaz. Ama elbette, "Bir koyup üç alacağız" gibısınden ütopyalara da takılmamak gerek. Bir kez daha yineliyorum. Eğer Kuzey Irak'ta dışlanmayacağımız garanti edilir ve askerierimiz bizim kumandanlarımızın emri altında kalırsa, Irak'a asker göndermeliyiz. Tüm yaşamı boyunca ABD emperyalizmine kar- şı olan bana, bu satırlan yazdıran koşullara yazık- lar olsun... EVYAP tarafindan hibe edildi Hadneamzisiümne kçakcemiyetbinası tstanbul Haber Servi- si - Eyüp'te bir dönem imam harip lisesi olarak da kullanılan ve halen Is- lamcı kesımın önemli ör- gütlerinden tüm Yayma CemKîti'nin yönetim ye- ri olarak hizmet veren bi- nanıa Hazine arazisi üze- rine kaçak olarak yapıl- dığı ortaya çıktı. Binayı yapıp, bir süre fabrika olarak kullanan EVYAP şirketinin, yasal hiçbir gerekçesi olmamasına karşın binavı. tlim Yay- ma Cemiyeti'ne hibe et- tiği belirlendi. Başbakan Recep Tay- yip Erdoğan, tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Beşiktaş'ta okul yapıl- ması için tahsis edilen arsayı 49 yılhğına sem- bolik birrakama aynı llim Yayma Vakfi'na kiraya verdi. Hazine arazileri üze- rine yapılan binalann hiç- bir amaçla kullanılama- yacağı bilinmesine kar- şın, Flim Yayma Cemi- yeti bu yasağı deldi. Yet- kililerin, "Kaçak yapı- laşmanmyasalhğısözko- nusu olamaz" uyanlan- na karşın, cemıyet Ge- nel Müdür Yardımcısı I^cdetSevim,EVYAP'ın binasının bulunduğu Ha- zine arazisini 49 yılhğı- na kiraladıklannı öne sür- dü.EVYAP'ın 20 yıl ön- ce fabrika olarak kullan- dığı Silahtar'daki bina- nın durumu hakkında bil- gi veren Sevim, "Bu bi- na cemijetimizin idare merkezi Aynca İstan- buldışmdan getenyüksek fisans öğrencfleri tarafin- dan da misafirhane ola- rak kuflanürvor" dedi. Sevim, FlkretEvyap'ın kendilerine bagışladığı binanın, daha önce tlim Yayma Cemiyeti'nin "iz- niyle", 3 yıl boyunca imam hatip lisesi olarak hizmet verdiğini belirte- rek, "Bize bağışlanan bu binavı imam hatip lise- sinden 2000 yılında geri aldık. Gerekli yaünmla- n \apamk. cemryet bina- a olarakkullanma\abaş- ladık" diye konuştu.. Er- doğan, belediye başkan- lığı yaptığı 1996 yılında Beşiktaş Dikilıtaş'taki 2 bin 658 metrekarelik ar- sayı yılhk kirası 50 mil- yon lıradan 49 yılhğına tlim Yayma Vakfi'na ver- miştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog