Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET \AKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yavın Yönetrnenı: İbrahim Yıldız # Yazıişleri Müdürü: Safim • Sorumlu Müdür MehmetAlpastuıl Sucu # Haber Merkezi Hakan Kara Müdürü: Istıhbarat Cengiz Yıldırım # Ekonomı Öz- lem V üzak 0 Kültür Egemen Berköz 0 Spor Abdülkadir Yücelman • Makaleler: Sami Ka- raören # Düzeltme. Abdullah Vazıcı • Bıl- gı-Belge Edibe Buğra # YurtHaberlerı -Meh- met Faraç • A\rupa Temsılcısi Güra> Öz YayınKurulu. İlhanSeiçuk(Baş- \nkaraTemsılcısi Mustafa Balba\ AtaturkBuKanNo 125.Kat4. Muessese Müdürü JU-ıjjl • (îene!MüdurCanÇ*ğd*j#Ge- kan).EmreKongar(Daruşman), Bakanlıklar Tel 4195020That). Faks 4195O2' I »tzmırTemsılcısi Erol Erkut • * = * • nelVudûr^ıd ıSatışı Tüb\ Mutfn Orhan Erinç, Hikmet Çetin- SerdarKızıltH Zı\aBK 1352 S 23Tel 4411220. Faks 4418"45 Bıleılslem \hmet Dölen• MüdurYrd ıPazarlamaı HsUn \car kaya, Şükran Soner, tbrahim # Adana Temsılcısı Çetin Yiğenoğlu, tnonu C d I 1 9 S \ o 1 1 . . - • 4 • Müdur'ırd ıFmans >e Operaj>o,-ıı Erbau Y'ü'dız, Orhan Bursall, Musta- Tel.363 1211.Faks.363 12 15.<\ntalvaTemsılcısı.AhmetOruçoğlu K o r u l s a n ~ ha ~ Ozdemır• PazaiamaDırektonı Tita) Tosao fa Balbay. Hakan Kara. Cumhumet Cad. 80 5 Tel 0242 248005" Fax 2430509 Ul » F a z l l e t } ^ E t s i T M : ^ jMncılık l ş TlAocaö Cid W 41 Ca4alo4lu 34134 Isanbul PK. 246 - Sıriıecı 34435 Ist •J2l'2ı5!2 0 5 0 5 , : u h a n Faks ı0212 5 M 85 95 Basla: Meıiez Ğazete D e m Basim Yavmcüık San « T K AS Bartaros Bul\an NO 125 Beykcaş - l a (rfnd Dağmm: BBD Molez 9 AĞUSTOS 2003 lmsak-4.17 Güneş: 6.00 Öğle 13 P lkındı. r.(T Akşanv 20.21 Yaısr 21.55 Avrupa ülkelerinde yüzde 90'ların üzerine çıkan okullaşma oranı Türkiye'de yüzde 28'lerde geziniyor Eğitiminrotası geriye doğru 007 Mariah Bond! • ANKARA(AA)-21. James Bond filminde Madonna'nın koltuğuna Mariah Carey oturacak. Filmin sadece müziklerini seslendiren, ancak herhangi bir rol almayan Madonna'nın aksine Carey, serinin yeni macerasında küçük bir rolde de izleyici karş,ısına çıkacak. Şarkısı ve yorumu eleştirmenler tarafindan beğenilmeyen Madonna'nın ardından kollan sıvayan Carey'i zor günler bekliyor. . Ortakıdak Itjhabma dikkat • tZMİR (AA) - Havuzlan temizlemek için kuJlanılan maddelerdeki kimyasallara karşı alerjisi bulunan kimselerin, dış kulak yolunda kaşıntı ve akıntıyla karşılaştıklan bildirildi. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi Klinik Şef Yardımcısı Doç. Dr. Sedat Öztürkcan, kirli ve iyi temizlenmeyen havuz sulannın, dış kulak yolunda ortakulak iltihabına neden olan enfeksiyonlara yol açtığını söyledi. Öztürkcan, kulakta ağn, akıntı, işitme kaybı yakınmalanndan birinin bulunması halinde kulak-burun-boğaz uzmanlanna başvurulması gerektiğini belirtti. Antiocheia kentine ödenek • ISPARTA (AA) - Isparta'mn Yalvaç ilçesinde bulunan antik Psidia Antiocheia kentinde ödenek yokluğu nedeniyle 3 yıldır ara verilen kazı çalışmalanna yeniden başlandı. Yalvaç Müze Müdür Vekili Ünal Demirer, Psidia Antiocheia kentinde Kültür ve Turizm ""**' Bakanlığı'ndan sağlanan 50 milyar liralık ödenekle kazı çalışmalanna yeniden başlandığını belirterek 30 kişilik ekiple yürütülen kazılann 45 gün sürdürüleceğini bildirdi. Demirer, koruma ve bakım amaçlı yapılan çahşmalann amfi tiyatro ile Roma Hamamı'nda yoğunlaştığına dikkati çekti. 1 'Okullaşma oranı" okula gönderilen çocuk sayısını ifade etmek için kullanılıyor. AB ülkelerinin neredeyse tamamı Türkiye'yi okullaşma ve okuma yazma oranında ikiye katladı. Türkiye'de ise en içler acısı tablo Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da: Her 10 çocuktan 5'i okula gönderilmiyor. MAHMUTGÜRER t ANKARA - Türkiye okullaşma ora- nmda geriye gidiyor. 2002-2003 eği- tim-öğretim yıhnda okullaşma oranı ilköğretimde yüzde 80.2, ortaöğretim- de ise yüzde 28.4'te kaldı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu ille- rinin büyük bir bsmında ise her 10 ço- cuktan 5' inin okula gönderilmediği be- lirlendi. AB ülkeleri aralığında en dü- şük okullaşma oranı yüzde 91.6'yla Finlandiya'da. Dr. MuzaferMarü tara- findan hazırlanan araştırma. okula gön- derilmeyen öğrenci sayısmın gün geç- tikçe arttığını gösterdi. Araştırmaya göre 2000 yıhnda yüz- de 100 olan okullaşma oranı 2003 yılı itibanyla yaklaşık yüzde 20 gerileye- rek 80.2 'ye indi. Okullaşma oranı yük- seköğretimde ise yüzde 5.2 oldu. 2000'de yüzde 91 olduğu belirtilen okuma yazma oranı da 2003 yılı itiba- nyla 87.32 geriledi. Okuma yazma bil- meyen yaklaşık 8 milyonyurttaşuı yüz- de 75.5'ini (5 milyon 985 bin) kadın- lar, yüzde 24.5'irü (1 milyon 857 bin) de erkekler oluşturdu. AB ülkelerinin neredeyse tamamı Türkiye'yi okullaşma ve okuma yaz- ma oranında ikiye katlarken tüm AB ül- keleri okuma yazma bilenler oranında yüzde 95'in üzerine çıktı. Belçika'da 3-4 yaş arası cocuklann okullaşma oranı yüzde 118, 5-14 yaş aralığında yüzde 99.1, 15-19 yaş ara- lığında yüzde 90 ve 20-29 yaş oranın- dayüzde 25.2'yle AB ülkelerinin en üst sırasında yer aldı. En yüksek oran Batı'da Yunanistan ise 3-4 yaş arası okullaş- ma oranında yüzde 28.3,5-14 yaş ara- lığında yüzde 99.8,15-19 yaş aralığın- da yüzde 87.4,20-29 yaş aralığında ise yüzde 16.9 istatistiklenni tutturdu. Yurtiçi verileri ise Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde okula gön- derilen çocuk oranının çok düşük ol- duğunu gösterdi. 7 coğrafi bölge bazın- da Marmara Bölgesi yüzde 93.01, Ege Bölgesi yüzde 84.76, tç Anadolu Böl- gesi yüzde 80.75, Karadeniz Bölgesi 78.93, Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 75.88 ve Doğu Anadolu Bölge- si yüzde 69.92 olarak sıralandı. Türkiye genelinde yüzde 80.2 olarak belirlenen okullaşma oranma göre her 5 çocuktan l'i okula gönderilmiyor. Bu oran Güneydoğu illerinde daha da artıyor. Erzincan'da 5 çocuktan 2'si, Ağn'da da her on çocuktan 5'i okula devam et- miyor. Her 10 çocuğun 9'unun okula devam ettığı Istanbul ise okullaşma oranında ılk sırada yer alıyor. Istan- bul'u, başkent Ankara izliyor. VtLNÎUS (AA) - Litvanya savcılığı, Fransız sinema oyuncusu sevgilisi Marie Trintignant'ın ölümüne yol açtığından şüphelenilen Noir Desir grubunun solisti Bertrand Cantat'ı "cinayetle" suçladı. Trintignant ailesinin avukatı Rimas Andrikis, "Suç duyurusunun değiştirildiği Cantat'a dün bildirildi" dedi. Vilnius'ta 14 Ağustos'a kadar gözaltmda tutulacak Cantat şimdiye kadar "darp ve ağır yaralama" ile suçlanıyordu. 'Caretta'lanın zor yolculuğu • ANTALYA(AA)-Nesillennındevamı ^ için Akdeniz sahıllennı seçen ve caretta caretta olarak bilinen denizkaplumbağalarırun, bugünlerde yumurtalanndan çıkmaya başlayan yavrulannı, zorlu yaşam mücadelesi bekliyor. Kemer'in Çırah bölgesinde carettaların üreme süreçlerini sağhklı geçirmeleri amacıyla oluşturulan Ulupınar Çevre Koruma ve Işletme Kooperatifı'nin Başkaru Bayram Kütle, kaplumbağalann sahile bıraktıklan yuvalann bilinçsizce bozulmasını engellemek ve üreme süresince sahillerin ışıklandınlmasını saglamak amacıyla çalıştıklannı kaydetti. İsveç'te tecavüz artışı suça sıfır hoşgörü P irates of the Caribbean: The Curseofthe Black Peari filminde Johnm Depp (sağda) Kaptan Jack Sparrtm rolünde. Eleştirmenlere göre yapımcıJığın] Jerrj- Bruckheimer'in üsdendiği bu fılm sonrasında genç o>nncu Keith Richards'ın yıldm paria\acak Korsanlmh elindeki vali kızıÇeviri Servisi - Kaptan Barbossa rolündeki Geoffrej' Rush. Karayibler'deki korsanlann öyküsünü anlatan "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Peari" filminin genç yıldızı Keira Knighüej'ye armağan ettiği üzerinde kurukafa bulunan kolyeyi takıyor... Revievv dergisınin geniş yer verdıği, Johnny Depp'in Kaptan Jack Sparrovv rolünü üstlendiği, Gore Verbinski'nin yönettiği film ABD'de vizyona girdi. tzleyicilere korsanlann serüvenlerinin gereği heyecanlı anlar yaşatacak olan filme vali kızı Keira Knightley'nin canlandırdığı "EBzabeth" karakteriyle genç aktör Orlando Bloom'un canlandırdığı Will'in aşk hikâyesi romantizm katıyor. Korsanlan "18'inci yüzjihn rock şarkıcılanna" benzettiğini, filmdeki rolü için ünlü rock ustası Keith Richards'ın önemli bir esin kaynağı oluşturduğunu söyleyen Depp, Knightley'nin performansıyla izleyiciden iyi not alacağından emin. Derginin yorumuna göre de yapımcılığını Jerry Bruckheimer'in üstlendiği bu film sonrasında genç oyuncunun yıldızı parlayacak. Bilim adamlan: Canlı türlerindeki tükeniş nükleer savaşın yıkıcı etkilerine yakm Jnsan canavara donuşuyor STOCKHOLM - isveç'te kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel tecavüzlerin büyük ölçüde artması üzenne hükümet, "sfir hoşgörü" sloganı altında yeni bir mücadele programı hazırlıyor. Ülkede son 12 ay içinde 461 kadının ve kız çocuğun ırzına geçildi. Bunlardan 105'i 15 yaşın altındaydı. Bu sayı, bir önceki 12 aya göre yüzde 6 oranında bir artış içeriyor. Yine son 12 ay içinde 155 kadına karşı cinsel tecavüz girişiminde bulunuldu. Yetkililer, birçok kadının, mahkeme karşısına çıkacak gücü kendilerinde bulamadıklan için polise başvTirmadıklannı söylüyor. isveç'te haftada en az 12 kadının cinsel tecavüze uğruyor olması ve yaz aylannda büyük bir artış yaşanması, Eşitlik Bakanı Margareta VVbıberg'in tepki göstermesine yol açtı. Winberg'in başkanlığını yaptığı Kadınlara Ulusal Huzur Kurulu, 3 yıllık çalışma sonucu hazırladığı raporu Başbakan Göran Persson'a sundu. Raporda, kadınlara karşı işlenen cinsel ve diğer suçlara karşı "sıfir hoşgörü" gösterihnesi isteniyor ve bir dizi önlem öneriliyor. Hormon arastırması İZMIR (AA) - Yeryüzüne geç misafir olan insanoğlunun, çağdaşlaştıkça, doğanın eski ev sahiplerini tüketmesinin yaratacağı sonuçlan, bilim adamlan bile kestiremiyor. Çağdaş insanın yol açtığı "tür kadiamlannm ', yakın jeolojik devirlerde gözlenen kayıplardan 400 kat daha hızlı olduğu ifade edıliyor. Canlı türlerindeki hızlı tükenişin doğurabileceği sonuçlann, nükleer bir savaşın etkilerine yakın olabileceğine dikkati çeken bilim çevrelerinin en iyimser tahminlerine göre 20-30 yıl içinde dünyadaki canlı türlerinin beşte biri, kaybolma tehlikesi altında bulunuyor. Bilim çevrelerine göre Türkiye faunasında (hayvan topluluklan), 134 memeli, 450 kuş, 105 sürüngen, 22 kurbağa, 127 tatlısu balığı, 384 deniz balığı olmak üzere toplam 1220 omurgalı tür olduğu bılıniyor. Nesli tükenen memeliler arasında özellikle kaplan. panter, aslan, Asya fili, yaban öküzü ve çita başı çekiyor. Türkiye'de kaplan türü hakkında son kayıt, 1970'te Hakkâri Uludere'deki avlama sonrasında tutuldu. Anadolu'da IÖ 51 yılından ben yaşadığı bilmen parsla ilgili 1946'da Izmir'de kayda alınan fotoğraf son örnek oldu. Batı, Orta, Güney ve Güneydoğu bolgelerinde 12. yüzyılın sonuna kadar yaşadığı bilinen aslan ise en son 19. yüzyılın ikincı yansında görüldü. Bilim adamlan 20-30 yıl içinde dünyadaki canlı türlerinin beşte birinin kaybolma tehlikesinde olduğunu söylüyor. Nesli tükenen memeliler arasında özellikle kaplan, panter. aslan, Asya fili, yaban öküzü ve çita başı çekiyor. Harikalar ülkesineyolculuk Haber Merkezi - World Of Wonders Otel- , ler Zinciri tarafindan başlatılan "Konuhı Otel- ler"in Türkiye "deki ilk örneği, Antalya Aksu sahilinde kurulan "Topkapı Palace" oldu. Dört yıl önce, Topkapı Sarayı bire bir örnek alınarak yapılan tesisin ardından, bu yıl nisan ayında Kremlın Palace hizmete açıldı. Şimdi sıra "Beyaz Saraj" ve "Dünyanın 7 HarikasTnda. World Of Wonders Oteller Zin- ciri nin hedefi 5 yılda 20 bin yatak kapasite- sine ulaşmak. Bu yıl hizmete açılan "Kremlin PaJace", Rus mimarisinin görkemh eserlerinden Moskova Kremlin Sarayf nın bire bir örneği. World Of Wonders Resort Hotels Satış ve Pazarlama Koordinatörü Vadi Karatoprak- h'ya göre, otellerin müşten çekmesinm sırn "farkh ohnası"nda yatıyor. Karatopraklı, "Sunduğumuz hizmetin ka- htesi ortada. Örnegin Topkapı Palace, Alman- ya'ıun en büyük se>ahat şirketlerinden Nec- kermann tarafindan dünyanın en iyi 100 ote- H arasında gösteriBjor" diye konuşuyor. Karatopraklı, gelecek ay yapımına başlana- cak olan "Bejaz Saray" tesisiyle özellikle golf turizmine yöneleceklerini belirtiyor. riski ikiye katlandıDış Haberler Servisi - İngiltere'de 1 milyondan fazla kadın üzerinde yapılan bir araştırma, Hormon Replasman Tedavisi'nin (HRT) bazı türlerinin meme kanseri riskinı iki katına çıkarabildiğini ortaya koydu. Oxford'daki Birleşik Kırallık Epidemiyoloji Birimi Kanser Araştırmalan Bölümü'ndeki bilim adamlan tarafindan yürütülen ve tngiliz tıp dergisi The Lancet'ta yayımlanan bu araştırmanın HRT ve göğüs kanseri arasındaki bağlantıyı araştıran bugüne kadar yapıhnış en geniş araştırma olduğu belirtildi. Araşhrmanın HRT ile meme kanseri arasında ilişki bulunduğu yönündeki \"arsayımı destekler nitelikte olduğu belirtiliyor. Menopozun istenmeyen sonuçlannı ortadan kaldırmak için kadınlann baş\ıırduğu HRT'nin, ingiltere'de fazladan 20 bin göğüs kanseri vakasının ortaya çuaşrnda rolü olduğu belirtiliyor. Araştırma sonuçlannı değerlendiren Ilaçların Güvenliği Komitesi, kısa dönemli HRT kullanımının yararlı olduğunu ancak 1 yıldan fazla süren tedavilerde riskin arttığına dikkat çekiyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog