Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

9 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 Ah kavaklar, kavaklar \l Mahallı Çevre Kurulu'nun, "polenlen alerjık hastalıklara yol açtıgı" gerekçesıyle Ankara'dakı kavakların kesılmesı kararının bılırnsel gerçeklerle uyuşmadığını kanıtlamıştık ya, olay yenı boyutlar kazandı Çevre Kurulu karannda, kavakların kesılerek yerlerıne kımı ağaçlardıkılmesı onerılıyor Örneğın "huş' ağacı Ankara Tıp Fakultesı Alerjık Hastalıklar Bılım Dalı oğretım uyelennden Doç Dr Gülfem Çelık, huş ağacının ozellığını şoyle ozetledı bıze "Normalde ağaç polenlen hafıf ve orta derecede alerjık yakınmalara necfen olurken huş ağacı alerjık etk/sı çok yuksek polene sahıptır özellıkle Iskandınav ulkelennde bol mıktarda bulunan huş ağacının son derece cıddı solunum yolu yakınmalanna yol açtığı saptanmıştır" Çevre Kurulu'nun "kavaklan kesme" kararını neresınden tutarsanız tutun, dokuluyor Karar kavak polenlerının alerjık hastalıklara yol açtığını ılen suruyor, oysa alerjık hastalıklara asıl çayır, çımen polenlerının neden olduğu anlaşılıyor Karar, kavak yerıne huş dıkılmesını onenyor, huş, kavaktan daha alerjık polenlı çıkıyor Yenımahalle Beledıye Başkanı Tuncay Alemdaroğlu ıle Çankaya Beledıye Başkanı Haydar Yılmaz, Çevre Kurulu kararının tutarsız yanlan ıle yakından ılgılenıyorlar Ankara'dakı kavakların "yargısız ınfazı "na karşı Ankara Tıp Fakultesı Alerjık Hastalıklar Bılım Dalı'nın hazırladığı raporu edındıkten sonra Çevre Kurulu'na başvurarak karann değıştırılmesını, zavallı kavakların kurtarılmasını ısteyecekler IŞIK KANSU Bölügiray'ın düşündiirücü mektubuEmeklı General Nevzat Bölügıray dan, Turkı- ye'nın Irak'aaskergondermesınıyalın "as/cen"yon- den ırdeleyen bır mektup aldık Irak'ta bır "gayn nızamı savaş" ıle karşı karşıya ka- lan ABD'nın onunde guvenlık açısından uç seçenek bulunduğunu aktanyor Bolugıray "Bınncısı, yenı kurulmakta olan Irak ordusu ve po- lıs gücû (Etkılı olarak yetışmesı ıçın zaman gerek ve ABD'nın ışbıriıkçısı olarak algılanabılır) Ikıncısı, ABD den yenı kuvvetler getırmek (Hem yaran ol- maz, hem de daha çokzayıatdemektır) Üçüncü ve oyle anlaşılıyor kı ABD, son bır seçenek olarak 'ıs- tıkrar gucu' oluşturmaya bel bağlamış gorünüyor Tezkere olayı nedenıyle ABD nın ofkesını çeken ve kendını affettırmek ıçın ne yapacağını şaşıran AKP hukûmetı, çok onceden askergondermeyı onermış- tı Şımdı ABD, bu onenyı sevınçle kabul etmış bu- lunuyor" Bolugıray'a gore, ABD'nın Turk asken ıstemesı- nın de uç nedenı olabılır "Bınncısı, en kntık bolgedekı Amenkan askenn- den tasarruf ve daha az zayıat verme beklentısı Ikıncısı, Müslüman ve komşu bırülkenın ıstıkrargü- cüne katılmasınınL ıstıkran sağlamada etkılı olabıle- ceğı düşüncesı Uçüncüsû, coğrafı yakınlığın sağ- layacağı kolaylıklar" Nevzat Bolugıray, mektubun başında değındığı Irak'ta yaşanmakta olan "gayn nızamı savaş"a bır kez daha vurgu yaparak uyanyor "Askerienmız BM ve NATO bayrağı altında gıtmedığı takdırde, ABD ışbıriıkçısı ve ışgal gucu olarak algılanabılır Dışışle- n Bakanı Abdullah Gül, 'Irak savaşına asker gon- denlmemesı başka Şımdı orada savaş yok' dıyor, ama orada şımdı, vur-kaç taktığı uygulanan bırgay- n nızamı savaş yaşanmaktadır Bız, hem de kendı ülkemızde olduğu halde, 12 Eylul öncesınde ve PKK ıle savaşımda, çok büyük kuvvetler ayırarak, on bınlerce olü ve şehıt vererek yıllarca bu savaş/ yaşadık ABDıse ışgalcı ve düşman olarakkabuledıl- dığı bır ülkede bu savaşı vermek zorundadır Hele Arap mıllıyetçılığı tırmanır da buna halkın desteğı de eklenırse, bu savaş daha da kızışabılır Askergondermemızın karşılığı olarak, sıyası, eko- nomık, terör ve hatta asken konularda kımı kaza- nımlanmız olabılır, ama ABD askerlerının tabutlan yenne Türk askerienntn tabutlannın gelmeye baş- laması durumunda, bunu kamuoyunun nasıl karşı- layacağını da çok lyı duşünmek gerekecektır " ABD, Turkıye'ye musalla taşı onerıyor Kubbelen mığfer, mınarelerı sungu yapmayı hedefleyenlerde ıse bır acele, bır heyecan, ardında saf tutuyorlar "Tanm Arazılennın Korunması ve Kullanılmasına Daır Yonetmelık" de- nınce ne anlarsınız'? Çok basıt Tanm arazılen komnacakmış Ama yönetmelıkAKP ıktıdannda çt- kardıldıysaeğer, nasıl anlamanız ge- rekıyor9 Tam tersını elbette Kı, yonetmelık de oyle çıkanlmış- tır zaten Bu yuzden de Zıraat Mu- hendıslen Odası, yonetmelığın ıpta- lı ve ytırutmenın durdurulması ıçın Danıştay'a başvurmuştur Başvuru dılekçesını uzun uzun yazmaya ge- rek yok Gerekçe bellı. "Yonetmelığın hazırlanma amacı, Acı tamklık tanm alanlannın amacına uygun bır şekılde kullanılmasını sağlamak ve hangı hallerde tanm dışı amaçlaria kullanılabıleceğıne daırılke ve esas- lan belıriemek olmasına karşın, yö- netmelıkte yapılan değışıklıklenn tü- mü, tanm alanlannın tanm dışı amaç- la kullanımına olanak tanıyan ıstısna- lan, kamu yaran ılkesının tanımladı- ğı toplumun ortak ve uzun vadelı çı- karianna veyonetmelığın ruhuna ay- kın olacak şekılde genışletmesını ıçermektedır" Zıraat Muhendıslen Odası Başka- nı Gökhan Günaydın, geçen yasa- ma donemınde yapılanlan bır çtrpı- da anımsatıyor "Köy Yasası, Tapu Yasası ve dığer bazı yasalarda yapılan üeğışıklıkler- le, yabancılann köylerde arazı satın alabılmelenne olarak tanınmış, Ha- zıne arazılen pıyasaya peşkeş çekıl- mıştır Maden ve orman yasalannda yapılması öngörûlen değışıklıklehe, topraklanmız, meralanmız, orman- lanmız, kıyılanmız, zeytınlıklerımız rant uğruna feda edılıyor1 " Gıdış, hıç de lyıye gıdış değıl, onu söylemek ıstıyor Günaydın "Knzlerle sarmalanmış ekonomık yapıda hem emek hem de topraklar ucuzlatıldı Bu sûrece durdenılmez- se, önümüzdekı dönemde, başta ve- nmlı tanm alanlan ve onvantanmızol- mak üzere, ûlkenın tüm doğal zen- gınlıklennın yabancılann elıne geçı- şıne yadarant uğruna nıtelık değış- brerek kullanılamaz duruma dönuşû- müne tanık olacağız." KaiMİasünlmalı Eğitim ve Ismail Hakkı Tonguç L GURŞEN KAFKAS Cumhurıyetın kurulması ve ulusumuzun yenıden yapılan- dınlmasında temel hedef eğı- tımdı Asıriardırunutulmuş, ge- n bırakılmış kırk bın koyumuz- de okul yoktu Bu amaçla ılk ve onemlı adım köylerde başlatıl- dı ve "Köy Enstıtulen" kurul- du Coğrafyamızın 20 yennde uretme yonelık, yeteneğe, araş- tırmaya, ış gucune dayalı ye- tıştırılen bu gençler koy oğret- menı olacaktı öğrencılerıne "yarın, umıt sende çocukla- nm, köyu, koyluyu sızaydınla- tacaksınız, ulusumuzun eğıtım umudu sızlersınız" dıye sesle- nen eğıtımcı Isrnaıl Hakkı Ton- guç'tu Hasan Âli YüceJ'ın mıl- lı eğıtım bakanlığı donemınde ılkoğretım genel mudurluğune getınlen Tonguç Almanya, Bel- çıka ve Avusturya'da ış eğıtı- mı yapan okullarda ınceleme- lerde bulundu Bu eğıtım sıs- temının bızde de uygulanabı- leceğını duşundu Raporlarha- zırladı Tonguç un Koy Enstıtu- len yaşatılsaydı ulusumuzda ellı yıl once okuma-yazma so- runu çozumlenmış olacaktı Ne yazık kı sıyası açmazlar engel- ledı Emerson: "Ders almayı bı- lenlerbundan yararlanmayı ka- çırmaz" demıştır öğretmen ye- tıştırme ve eğıtımınde de bu olumlu deneyımden yararlanıl- malıydı Koy Enstıtulen "Işıçın- de, ış aracılığıyla, ış ıçın" ılke- sıyle demokratık katılımcı bır eğıtım anlayışını getırdı Amaç, eğıtım yoluyla bıreyı ve toplu- mu canlandırmak, okulsuz ve oğretmensız koy bırakmamak- tı Bugun de bu ılkelerden çı- kanlacak dersler, çağdaş eğı- tım anlayışına temel oluştura- cak ılkeler vardır Boylelıkle, Atatürk'un "Fıkn hür, vicda- nı hür, irfanı hür genç nesil- ler yetıştırilecektır" ozdeyışı gerçekleşecektı Eğıtım ve oğ- retımde uygulanacak yontem, bılgıyı ınsan ıçın gereksız bır sus, bır baskı aracı olarak de- ğıl, yaşamda başanya ulaşıla- cak, ışe yarayacak bır ortam- dakullanmakolmalıdır Eğıtım- de çozume gıderken, nasıl bır ınsan, yurttaş yetıştıreceğımı- zı bılmek gerekır Eğıtım venle- nmızde, çağdaşlaşmada onu- muz açılmalı, ılerıye doğru yu- rumelıyız Sıvıl toplum kuruluşlarının ulusal eğıtıme destek vermesı kaçınılmazdır Çunku bu orgut- ler halkın toplumsal sesıdır Eğı- tımımızde planlama ıleıieme- yı, plansızlık ışsızlığı korukler öğretmen eğıtımınde geçmış deneyımlerden yararlanılmalı- dır Her alan ıçın gereksız, şışı- nlmış kadrolar devletı çokertır Ulusumuzun lyı yetıştınlmış ara elemana gereksınımı vardır Bu ara elemanlar uretken, başan- lı ve ış eğıtımı venlen donanım- lı eğıtım kurumlanmızda yetış- tınlmelıdır Sekızyıllık temel eğı- tım surecının bınncı bolumun- de oğrencının yeteneğı yapa- bılme, başarabılme ve bılgı se- vıyesı olçutlerınde yonlendır- meyapılmalıdır Fen Anadolu yabancı dılle eğıtım dışındakı dı- ğer lıselergençlere hıçbırtemel ozellıkvermemektedır Meslek lıselen ara eleman yetıştıren ış eğıtımı veren kurumlardır Te- mel eğıtım on bır yıla çıkanla- rak ve onemlı olçutlerde yon- lendırme yapılarak eğıtıme yon venlmelıdır Eğıtım sorunlarının çozumunde sıyası, dını, ıde- olojık motıfler olmamalıdır Ataturk'le başlayan eğıtım şûralan da sıyası yonlendırme- ler sonunda onemını yıtırdı Or- taoğretımde, öğretmen eğıtı- mınde plansızlık, yuksek oğ- rehmde yatınmsızlık, eğıtımı- mızın gen kalmışlığını getırdı 21 yy'da altı, yedı mılyon okumaz yazmaz oluşu plansıziığın so- nucudur Sıyası açmazlar, du- zeylı oğretmen yetıştırmeyı de engellemektedır Uygulanan oğretmen yetıştırme sıstemı şaşırtıcı boyuttadır Eğıtımde polıtık kararlar yozlaşmayı ge- tırır örneğın, Koy Enstıtulerı kapatıldı, ımam-hatıp lıselen açıldı Sonuç Dın, ınanç ağır- lığının yoğunluğunu getırdı 21 yy'da seçkmcı eğıtımı he- deflemel/yız Eğıtım sıstemımız çağdaş toplumlardan uzaklaş- mamalı, tabanıyla çelışmeme- lıdır Bılgı toplumunu ıçımıze sındırmelıyız Sıyasetın elı, bu- rokrası yoluyla eğıtımın ıçınde olmamalıdır Bakanlann duşun- celen toplumsal eğıtımın onun- de değıl, ıçınde olmalı Eğıtım sıstemımızde ılerıcılık olmalı- dır Ancak, gelışmemış ulus- larda sıyaset ve sıyasetçı on plandadır Ulusumuzda eğıtım sıstemı ıle ılgılı tartışmalar ve araştırma- larda uluslararası eğıtım dene- yımlennden yararlanılmalıdır Eğıtımde toplam kalıtenın ya- nında, karşılaştınlmalı eğıtıme de olanak tanınmalıdır Gelış- mış ulkelenn eğıtım sıstemlerı ıncelenmelı, tanhsel gelışımle- n ve yontemlennden yararlanıl- malıdır Karşılaştırmalı eğıtım, sorunlan ve nedenlen benzer etkenlere değınerek yorumla- yan, araştırma alanıdır Ismaıl Hakkı Tonguç'un Almanya, Avusturya ve Belçıka'da araş- tırma yaparak benzer ış eğıtı- mı veren Koy Enstıtulerını kur- duğugıbı Amaçyaratıcı uret- ken, araştıran, felsefe kulturu olan oğretmen eğıtımı vermek- tı Ismaıl Hakkı Tonguç un bu olum yıldonumunde o gunlerı yaşayanlar dernek kurarak bu- gunun eğıtım sıstemını ve ge- lışmelerı uzuntuyle ızlemekte- dırler KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behıcakia turk.net ÇİZGİLtK KÂMİL MASARACI & + 4^<« ru ru, T t ^ l V Q T CL HARBİ SEMİHPOROY semıhporoydı yahoo.com KEDt LEVO APTLÜKA 1 ^ ^ m aptulla hotmail.com f . BEN >V TARtHTE BUGÜN ML MTAZ ARIKA* 9 Ağustos tcıcıe.mumtaz-ankan.com 1993 Model PEUCEOT 2O5 CTI 160.000 km.'detemiz, bakımlı 0 533 366 46 06 / 0 212 513 84 60-61 Kırlenen Dunyamızı Fıdan Dıkerek Arıtalım ORMAN BAKANLIĞI BİR GECEDE ÜNE KAl/UŞTUf 1919'M 8U6UN, /7HLYAN OPERA BESTECıSİ LEONCAVALLO (\fitXCiBRO L6DHMAVAUÖ) 61 PA ÖLDU L-EOUCAI/AI-I-O, OPeGADA ı^TEO UNE, SAYISI SEKlZi SULAM YAPtTLAGINOAU NIZCA Bt&lYLE ULAŞMfŞTI. H£M DE S//5 GECE- pe'. * ı PAGUAca* £PALYAÇOLA£) ADU /ıa PE&- PEUK OPEGASl /LK O//VAA/P/S/ GECE, LEOJCA - VALLO, KAZANPIĞı 8AŞA/5IYIA MUZitC T-ARıHtU&E YE RlMt ALMIŞTI. YÜ/STTAŞI SlR. BAŞKA OPEgA BEXTB- CtSı MA£CAGM1 'LE gt&UKTE~ "l/EJS/SMO*(OPE/EA- OERÇEKÇıUK') AKIMINI BAÇLATAKJ LEOrfCAI/AUûL K1UN ZAMAA//M/2A ULAŞAglLEM &AŞKA B//S. YA- PIT7 YOZTUg.. "/ Paglîaoct *n/n hafro/unde oy-/ buyu k -fertor- Caruso'nun ıiu pozıı.j SAĞNAK NİLGÜN CERRAHOĞLU Silyio ile Tayyip Mükemmel Ikili... "ComeredellaSera" Berlusconı'nın "favon fıkra- lan" ıle Berlusconı hakkında anlatılan en sevılen fık- ralardan derlenmış bır "best of" yayımladı "Populer Berlusconı Fıkralan" Italya Başbakanı'nın en kestır- me kartvızıtı aslında Iştesızeseçmelerden bırdemet Berlusconi'nin anlattıklan: Berlusconı olmuş ve cennete gıtmış Bakmış kuy- ruk uzun, azızden tercıhlı yol ıstemış Azız, Tann'ya telefon etmış "Efendım burada Berlusconı olduğu- nu soyleyen bın var Herkesın onune geçmek ıstı- yor Vo/vere//mm/'? "Tann'dancevap "Bırakosah- tekân Gerçek Berlusconı benım " • • • Çaresız ana sersem oğlu ıçın "beyın" satın almak ıstemış Ama bakmış fıyatlar yuksek (Berlusconı'nın ortağı) Bossı'nın beynı 10, (muhalefettekı) Bertınot- tı ve D'Alema'nınkıler 20-30 mılyarmış En yuksek fiyat da, (Berlusconrnın baş rakıbi) 100 mılyardan Pro- di'nın beynıne bıçılmış Kadın şaşmış "6u ne fahış fıyat'" "Ne fahışfi Kelepır, kelepır" demış beyın tuc- can "Prodı'nın beynı sıfırkılometrede Hıçkullanıl- madı kı<" • • • AIDS'lı hasta doktora gıtmış "Doktor, hastalığım ıçın neyapabılınm?" Doktor "Kum banyosuyapın'" demış "Âman" demış hasta, "Kum banyosu AIDS'e yarar mû" Doktordan yanıt "Yaramasa da toprak altında kalmaya alışırsınız " Berlusconi için anlatılanlan Berlusconı ıle Pınokyo arasındakı fark ne? Pınok- yo yalan soyleyınce burnu uzar, Berlusconı'nın cuz- danı şışer • • • Tann ıle Berlusconı arasındakı fark ne? Tanrı Ber- lusconı olmadığını bılır, Berlusconı Tann olmadığının farkında değıldır • • • Amerıka'da savaş kabınesı toplanmış, tartışıyor- muş Povvell soz almış "Savaş çıkartmaya nıyetlı de- lı bır mılyarder var" demış "Offshore servete sahıp Televızyon kanallan, gazeteler emnnde Ulkenın ıp- len onun elınde Etrafı bır dolu yalakayla çevnlı Ka- nunlann üstünde, yargı kontrolü dışında bın " Sınırlenen George W. Bush hemen toplantıyı kes- mış "Sız aklınızı mı kaçırdınız?" dıye bağırmış ABD Başkanı "Herhalde (Berlusconı'nın sarayı 1 ) Arco- re'yı bombalayacak değılızi" Ve bu da Erdoğan - Berlusconi bilmecesi.. Berlusconı'nın ılkbahardakı Turkıye zıyaretınde dıplomatlar bakmış ıkı başbakan oturmuş, hanl ha- nl bır şeyler fısıldaşıyor, bır kâğıt parçasına esraren- gız bır şeyler çızıyorlar "Bunlarboyle ne konuşuyor?" dıye merak edıp bın yanlarına sokulmuş Erdoğan yabancı dıl bılmıyor Berlusconı deTurkçe konuşmu- yor Ama çok engelı olduğu gıbı, bu engelı de aş- mışlar Kâğıt uzerıne numaralar yazıp, ordan oraya oklar çıkıyorlarmış Devletlerarası ılışkılere getırdıklen yenı uslupla ta- nınan ıkı başbakan, meğer "kâğıt üzennde" de olsa, "futbol sevdalarını" paylaşıyormuş, "ıdeal futbol oyunlan" kurup, "futbol teonsyenlığı" yapıyorlarmış. Erdoğan eskı futbolcu, Berlusconı de Mılan Başka- nı ya Daha âlâ ortak konu mu olur? Dostluklarını fut- bolla perçınlemışler Bu fıkra değıl gerçek Gezıyı ızleyen bır "kaynak'tan dınlemıştım Berlusconı ıle Erdoğan, mükemmel bır ıkılı Aznar'ın kızının duğununde geçen yaz şahıtlık yapan Italya Başbakanı, şımdı de ışı gucu bırakıp Er- doğan ın oğlunun duğunune koşacak Avrupa'nın en prestıjlı yayın organı "Economıst", "Berlusconı de- mokrasının ıstısmandır" dıye bu arada feryat ede dursun, Italya Başbakanı Turk Başbakanı'nın duğu- nunde stres atacak Yenı uluslararası ılışkıler artık boyle, Italya Başba- kanı nın tutkusu bu arada futbolla sınııiı değıl "Aşk gemılennde" şarkıcıhk yaparak hayata atılan Ber- lusconı geçen yıl Roma'dakı NATO zırvesınde pıya- no başında Bush'a caz çalmış, Napolıten şarkılar soylemıştı Bakalım şımdı "Tayyip" ıçın ne yapacak? Fıkra mı anlatacak, şarkı mı soyleyecek'' Yakın dost- lan Putın ve Aznar'ın çocuklan ıçın yaptığı gıbı "ye- nı evlılen" yatlarında, malıkhanelerınde mı ağırlaya- cak "Tayyip ve Sılvıo Shovv" Az sonra BULMACA SEDAT YAŞAYAS 1 2 3 4 5 SOLDANSAĞ4 1/Vinıslennın- celenmesını ko- nu edınen bılım dalı 2/Lokman- ruhu Alan 3/ Radyo dalgala- 4 nnın yankısını alarak cısımle- nn yennı \ e uzaklığım sap- tayan aygıt Maden kulçele- nnın entıbp ann- 9 dırılması 4/Ja- ponlara ozgu çıçek du- zenleme sanatı 5/Ulus- lararası Para Fonu"nun smıgesı Tüberkuloz 6/ "Hayır" anlamında 4 kullanılan bır soz Ca- 5 hitKüJebi'nınbırşıırkı- 6 tabı Bırcervelturu II Halk şaın Kaluı bu- kulmuş sıcım 8/ "Gıt, defol" anlamında argo sozcuk Ağızda guç enyen bu- şeker cınsı 9/ "Bu- ak- sacık kannca — batman tuz yuklemış / Gâh yorgalar gâh seker / Şehre gıder satmağa" (Kaygusuz Abdal) Bu- komur cuısı YUKARTOAN AŞAĞIYA: 1/ Narçıçeğı rengı 2/ Verme ödeme Domuz yavru- su 3/ "Kışlanın onunde — sesı var / Bakın çantasında acep nesı var" (Turku) Daha ıyı urun elde etmek ıçuı bır ağaçtan başka bu- ağaca dal nakletme ışı 4/ Bır ta- nm aracı Kımyada kalayın sımgesı 5/Çeşıtlıdansve oyunlardan oluşmuş, zengın gorunumlu sahne gosten- sı Bır renk 6/ Kat kat çakıl ve kumdan oluşmuş yer kıvranı Yazılı olan şey 7/ Bır tur dokuma tezgâhına ve bu tezgâhta dokunan çok karmaşık desenlı kumaşa venlen ad Dokmedemır 8/Sevgıdealdatma Bırno- ta 9/ Yurdumuzda da yaşayan kuçuk b«r kuş turu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog