Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

9 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA kuttur(S cumhuriyet.com.tr 15 '21. Dünya Felsefe Kongresi' yann Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda açıhyor eyin firtınası başlıyor...Kültür Servisi - Uluslararası Fel- sefe Kuruluşlan Federasyonu'nca (FISP) 20 yuzyılın başından bu ya- na, savaş yıllan dışında her 5 yılda bır düzenlenen 'Dünya Felsefe Kong- resi'nın 21'ıncısı yann Istanbul'da başlıyor Lutfı Kırdar Kongre Sara- yı'nda yapılacak açılış törenıyle baş- layacak kongre, dün bır basın toplan- tısıyla kamuoyuna tanıtıldı Toplan- tıya kongre başkanı Ioanna Kuçura- di ıle kongreye ev sahıplığı yapan Ulusal Komite'den Yusuf Örnek, Zeynep Oavran ve Betül Çotuksö- ken katıldılar Kongre başkanı Kuçuradı, "Çağın yaydığı düşünceleri, geçmişi tanı- mak ve anlamak isteyenleri' davet ettığı bu onemlı buluşmanın îstan- bul'da yapıhyor olmasını artık her- kesın kendını Istanbul'a uzak hısset- memesıne bağladı Geleneksel ola- rak yapıldığı ülkenın sonınJanna eğı- len kongrenın ana temasının bu yıl 'Dünya Sorunları Karşısında Fel- sefe' olarak behriendıgını açıkJayan Kuçuradı, dolayısıyla konulann yo- ğun olarak toplum ve sıyaset konula- nnda yoğunlaştığmı belırttı Ulusla- rarası düzeyde bın altı yüz akademıs- yenin katılımının beklendığı kongre- ye, daha önce açıklanan ve aralann- da J. Habermas, G. Vattimo, I. Jo- ung, J. Zhelev, O. Höffe, D. Ihde, K. Wiredu, E. Morin gıbı ünJu fel- sefecılenn de bulunduğu katılımcıla- nn neredeyse hemen hepsı gelıyor Katılımcılann çeşıtlı boigeler arasın- dakı dengenuı korunarak behrlendı- ğı kongrede, Kudus ve Tel Avıv unı- versıtelennın rektorlen aynı masada bırleşıyor, sıyasetçıler felsefeyle bu- luşuyor, gençler ılk kez ulusal bır kongrede felsefe tartışıyor. 4 ana oturum yapılacak Ana temanın 4 ana oturum ve 5 sempozyumla ele alınacağı kongre- de ana oturumlann başlıkian şöyle 'Felsefenin Rolü: Aydınlanma, Post-modern Düşünce \e Diğer Perspektifier", Bilim \e Teknoloji- deki Yeni Gelişmelerde Karşüaşı- lan Etik \e Felsefı Sorunlar', 'GIo- balleşme ve Kültürel Kimlik', 'İn- san HakJarı, Devlet ve Uluslarara- sı Düzen'. 'Maimonides', 'lbn-i Rüşd ve • Kongrenin bu yılki ana teması 'Dünya Sorunlan Karşısmda Felsefe' olarak belirlendi. Uluslararası düzeyde bin altı yüz akademisyenin katılımının beklendiği kongreye, daha önce açıklanan ve aralannda J. Habermas, G. Vattimo, I. Joung, J. Zhelev, O. Höffe, D. Ihde, K. Wiredu, E. Morin gibi ünlü felsefecilerin de bulunduğu katılımcılann neredeyse hemen hepsi geliyor. Dün yapıian basın toplantısına kongre başkanı Ioanna Kuçuradı ile kongreye ev sahipliği yapan Ulusal Komite'den Yusuf Örnek, Zeynep Davran ve Betül Çotuksöken katıldılar. (Fotoğraf: BURCU GÜREL) 'Kierkegaard' özel konferanslannın da yer alacağı etkınlığın en ılgınç bu- luşmalanndan bın de 16 Ağustos'ta Bulganstan ve Hındıstan'dan ıkı par- lamentenn yanı sıra Süleyman De- mirel'ın de katılacağı 'Siyaset ve Felsefe' başhklı oturum Bıldın su- nulacak oturumlar ıçınde en fazla bıl- dın 'Siyaset ve Toplum Felsefesi' başlıkh otunıma gondenlmış. Dığer oturumlar arasında ıse 'Estetik ve Sanat Felsefesi, 'Uygulamalı Etik', 'Bioetik ve Tıp Etiği', 'Meslek Etikleri', 'tnsan Haklan', 'Metafı- zik', 'Felsefi AntropolojT gıbı ko- r KÜRESELLESMEYE FELSEFİ BAKIS Istanbul Haber Servisi - Istanbul Kültür Ünıver- sıtesı ıle The Councıl for Research üı Values and Philosophy adlı kurumun düzenlediklen Uluslara- rası Felsefe Konferansı unıversıtenın Şınnevlerde- kı kampusunda başladı Konferansta "Küreselleş- menin neden olduğu sosyal, kültürel, etik, eko- nomik sorunlar ve çözüm önerileri" tartışılıyor. Sülkeden 80 felsefecinin katıldığı konferans ön- cesi unıversıtenın Rektör Yardımcısı ıle kunıcula- nndan Prof. Dr. Çetin Bolcal ve Şafak Ural soru- lanmızı yanıtladılar "KüreseUeşme yeryüzünde bilgiye erişmenin, bugûn, tek yoludur. Azgelişmiş ülkelerin küresel dünvaya ayak uydurmaları ve gelişmelere yetişebilmeleri zor" dıyen Prof. Bol- cal, Türkıye'yı kureselleşmede şanslı görüyor. Istanbul Kültür Üniversitesı Felsefe Bölümü Baş- kanı Prof. Dr. Şafak Ural ise küreselleşmenın de- ğiştinlemez ve durdurulamaz bir olgu olduğuna de- ğınerek, "Küreselleşmenin olumlu sonuçları ol- duğu gibi olumsuz sonuçlan da vardır. Önemli olan ülkenin, sorunlannı tespit ederek, irdeleye- rek, analiz ederek çözüm üretmesidir" dedı ve şöyle devam ettı: "Azgelişmiş ülkeler için gerçek- ten zor ama Türkiye ucundan da olsa yakaladı. Süregelen karmaşa ortamında tüm tespit ve ve- riler iyi değerlendirilmeli, çözümler önerilmeli. Bu noktada görev, yöneticilere düşüyor. Küresel- leşmevi halk anlamıyor ve zaten anlamayan bir halka da aniattığını sanan, yönlendirebildiğini sanan bir topluluk hükmetmeye çaüşıyor." nular öne çıkıyor. Ana oturumlann yanı sıra önceki- lerden farklı olarak ılk defa unıversı- te öğrencılennın de bıldm sunacağı uluslararası düzeyde üç orurumun yapılacağı kongreye, günluk katılım ıçın öğretmen ve öğrencıler 10 mıl- yon TL , dığer katılımcılar ıse 50 mıl- yonTL gınş ücretı ödeyecek Kong- reyı önkayıt yaptırarak ızleyecek olan katılımcılar ıse, kongrenın tüm otu- rumlan ıçın toplam olarak oğrencı 25, dığer katılımcılar 200 dolar öde- mekdurumunda Daha oncekı kong- relerde oğrencı katılım ucretı 75 do- lar ıken Türkiye'de bu rakamı 25 do- lar'a mdırdıklennı söyleyen Kuçura- dı, 'kongreye kimlerin katıldığının bilinmesi için önkayıt gerektiğini ve böyle bir organizasyona göre uy- gun bir ücret belirlediklerini' söy- ledi. Türklye'yl gezecekler En çok katılımcının başta Amen- ka olmak üzere Japonya ve Rus- ya'dan olduğu, ekıplenn kongre ça- lışmalannın yanı sıra, kongre sıra- sında Istanbul'u, kongre öncesı ve sonrasında ıse Troya, Assos, Kapa- dokya, Efes, Hattuşaş gibi tanhı yer- lerde düzenlenecek turlarla Türkı- ye'yı gezeceklen venlen bılgılerara- suıda. Kongrenın açılışı yann Anadolu Salonu'nda saat 10.00'da Istanbul Büyükşehır Beledıye Başkanı Ali Müfit Gürruna, Istanbul Valısi Mu- ammer Güler ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'ın konuşmala- nyla yapılacak. 17 Ağustos'a kadar sürecek kongrenın Türkçenın de ıçın- de olduğu 6 resmı dılı var. Sadece açılış ve kapanış konuşmalan ve ana oturumlann Türkçe yapılacağı kong- renın kapanış gecesı ıse 'Sosyal ve Global Adaletsizlik Karşısında Felsefe' başlıklı oturum ve ardından Dışışlen Bakanı Abdullah GüTün konuşmasıyla sona erecek. Kapanış gecesmde aynca 40 yaşın altında bır felsefecıye 'Macit Gökberk Ödü- lü' verilecek. (Aynntılı bılgı www. wcp2003 org ınternetadresınden veya Kongre Sek- reterliğı 'mn 0 312 440 74 08 numa- ralı telefonundan ahnabılır.) ANKARA I Afacanlar Yuvada Fılmde oğullannı pahalı bır okulda okutmak ıçın. çocuk bakıcıhğı yapmava başla>an bır aciamm ba^mdan geçen komık olaylar konu edılıvor Eddıe Murphj. Ste\e Zahn. JeffGarlın \e Regına Kmg'ın bşroİlennde ovnadıöı fılmı, Ste\e Carr \oneti\or (irmada 21916 00 4ta On fov. er 44114 14 Bu\v/u Fener 212 92 96 Dena229 96 IX Uetropol 425 "4 S Uıthaıpaja 431 85 15 Uouecm 35ü 06 07 Uıthatpaşa 431 85 15 Uetropol 425 7 4'8 Uouepol 496 11 66 Uouecm 358 06 O7 Odeon 541 13 33 Tepe 266 16 32) • Tannkent 22 Istanbul Fılm Fesmah'nın en çok ılgı goren filmlerınden bın olan •Tannkent'. !960'larda ınşa edılmış \e 80'lenn başında Rıo De Janeıro'nun en tehlıkelı mahallelennden bınne dönuşmüş. sosval konutlardan oluşan Tannkentte organıze suçun destansı tanhmı perdeve taşı>or Katıa Lund Femando Meırelles'm \onettığı fılnun ba^rollennde. Matheus Nachtergaele. Seu Jorge, Alexandre Rodneues o>nuvor lArmada 219 16 00 4ıa On Toner 441 14 14"Dena 229 96 18 Konı 241 11 00 Metropol 425 ^4 •"« Mıthatpaşa 431 S5 15 Mo\ıecıt\ 35H 06 07 Uetropol 425 ^4 ~H \to\ıepol 496 11 66 \io\iean 358 06 07 Odeon Ul 13 33 Tepe 266 16 32) • Acemi Askerier Robert O'Connorın çok satan romanından u\ arlanan Acemı Askerler yonetmen Gregorv Jordan ın ıkmcı uzun metrajlı fılmı Joaquuı Phoenu ın başrol ojnadıgı fılmde Haluk Bılgınerı de Turk mafya babaü olarak ızle\ece4ız (4rmada 219 1600 Bın-uhı Fener 212 92 96 \fegapo! 419 44 92 Odeon 54113 33 Tepe 266 16 32) • Çılgınlar Gemisi Eskı kız arkadaşı Felıcıa'vı unutmak \e >enı aşklara \elken açmak ıçın en \akın arkadaşı Nıck'le bırîıkte bekârlann katıldığı bır haftalık denız \ olculuguna çıkjna\a karar \eren Jem. kendısının \e Nıck'ınyanlışlıkla bır gay teknesıne alındığını fark ettığınde ış ışten çoktan geçmı^tır Mort Nathan'ın vönettığı fılmın başrollennde Cuba Goodıng Jr ıle Horatıo Sanz oynuvor (Ata On To*er 441 14 14 Uetropol 425 "•< '8 Odeon 541 13 33 Tepe 266 16 32) • Sınırsız Kentte Son yıllarda büyük bır çıkış ıçensındekj Ispanyol binemasından gelen en ı_\ı ömeklerden bm olan 'Sınjrsız Kentte . 22 Lluslararası tstanbul Fılm Festnalı ne kapanış fılmı olarak seçılmıştı Leonardo Sbaraglıa. Feraando Feman. Geraldıne Chaplın \na Fernandez \e Adnana Ozores'ın başrol oynağı fılmın yonetmenlığını Antonıo Hemandez ustlenmış (Kızılırmak 425 53 93/ • Terminatör 3: Makinelerin Yükselişı Bt kez dıjı bır termınatörle karşı karşıva kaldığımız filmın başrol ovxıncusu, ılk ıkı filmde olduğu gıbı yme Amold Schvvarzenegger, \ önetmen ıse Jonathan Mostow I4rmada 219 16 00 Ata On Tov.er 441 14 14 Batı 418 83 23, Buyulu Fener 212 92 96 Cınemagıc441 1 7 39 Dena 229 96 18 Konı 241 11 00 Uetropol 425 74 78 Unhatpaşa 431 85 15 \to\ıecıt\ 358 06 07 Uouepol 496 11 66 Odeon 54113 33 Tepe 266 16 32) • Başımın Belası Peter Sanderson (Steve Martın) ha\atında her şevı yolunda gıden kendı halındebıravukattır Kansı KatelJean Smaıt) tarafından terk edıldıkten sonra kendısını ıyıce ışıne \ermış. tam anlamıvla bır ışkolık olup çıkmıştır Havatına bıraz heyecan katmak ıçın ınternette tanıştığı Charlene lQueen Latıfah) ısımlı bır kadınla chat >apma\a başlar Fılmın vonetmenı ıse Adam Shankman (irmada 219 16 00 4ıa On Tover 441 14 14 Buvulu Fener 212 92 96 Uegapol 419 44 92 Uo\ıean 358 06 07 Uouepol 496 11 66 Odeon 541 13 33 Tepe 266 16 32) • Daha Hızh Daha Öfkeli Devam mtelığmdekı filmde. vıne \asadı»ı araba yanşlan konu edılıvor Ba$rollennde Paul \\ alker. Tyrese Gıbson, Eva Mendes. James Remar \e Cole Hauser'm ovnadığı fllmı John Sıngleton yönetmış (4nkapol 419 39 59 Armada 219 16 00 4ta On ToMer 44114 14 Bınvlu Fener 212 92 96 Koru 241 11 00 Uetropol 425 V -# Uovıecm 358 06 <r Uouepol 496 11 66 Odeon 541 13 33 Tepe 266 16 32) I Onlar Fılmde veııjkınlenn ve çocuklann havatmı dennden etkıleyen dehşet vencı cana\arlann gerçekten dış dun\a\a aıt bır şev mı olduğu yoksa ruh dunyasımn dennlıklerınden mı kaynaklandığı tartışılıyor Robert Harmon'un yönettığı fılmde Laura Regan. Marc Blucas. Ethan Embry. Jon Abrahams. Dagmara Domı^cz^k ve Alexander Gould başrollerde (4rmada 219 16 00 Buyulu Fener 212 92 96 Uetropol 425 "V "* Uouepol 496 11 66, Odeon 541 13 33 Tepe 266 16 32) • Ateşli Piliç Bugune kadar değışık karakterlere burunen Rob Schneıder'ı bu fılmde. sabah uyandığjnda erkeğe donûşen bır kadın olarak ızleyeceğız Fılmın yonetmenı ıse Tom Brady (4rmada 219 16 00 Ata On Towr441 14 14 Bmvlü Fener 212 92 96 Ka\aUıdere 468 V 93 Uetropol 425 ^4 ~8 Odeon 541 13 33 Tepe 266 16 32) • 28 Gün Sonra Maymunlardan geçen bır vırüs. tüm Ingıltere yı etkılemış ve tek canlı olarak kahramanımız kalmıştır Danny Boyle'un yönettığı filmın başrollennde Cılhan Murphy Naomıe Harns. Megan Bums \e Brendan Gleeson oynuyor iBmvlu Fener 212 92 96 Odeon 54113 33 Tepe 266 16 32) • Charlie'nin Melekleri Cameron Dıaz. Drew Barrymore \ e Lucy Lıu zorlu bır macera ıçın tekrar bır aradalar Devam nıtelığındekı filmde bu kez Demı Moore da oynuyor \ksıyon sahnelenyle göz dolduran fılmın yonetmenı ıse McG (irmada 219 16 00 4ta On Totıer 441 ~14 14 Koru 241 11 00 Uetropol 425 "V 7 S Uegapol 419 44 92 Uouepol 496 11 66 Uouecıh 358 06 07 Odeon 541J3 33 Tepe 266 16 32) • Ölüm Bizi Gözetliyor Charlıe, Danny. Emma, Matt ve Rex bırbırlennı hıç tanımayan ama ortak bır oyunda yer almayı kabul eden beş yabancıdır Oyunun kurallan basıt ve nettır Uzak bır ormandakı ıssız evde altı ay bırîıkte yaşayacak, her hareketlen CCTV kameralan aracılığıy la 24 saat y ay ımlanacaktrr Altı a> lık süre sonuna kadaı orada bırlıkte kalmayı başardıklan takdırde 1 mılyon dolarlık odulu paylaşacaklardır Yonetmenlığını MarcEvans'ın yaptığı fılmın başrollennde Jennıfer Sky Stephen O'Reılly Laura Regan Sean C\\ Johnson \e Krıs Lemche oynuyor (SıneAnkara32015 87) Makıneierin \ uksehşr I Bebekler Takeshı Kıtano'nun son fılmı, a^kın mantığa ujfun geldığı. acının ve huznun hüJcüm surdugü birdûnyada geçen uç aşk oyküsü anlatıjor (Kızılırmak 425 53 95) İZMÎR • Çınar Sineması'nda. 'Afacanlar Yuvada' ve 'Daha Hızh Daha Öfkeli gobtenmde olacak (0 232 489 88 85) • Karşıyaka Sineması'nda Matnx 2'. Ölum Bızı Gözetliyor'. "Yûzüklenn Efendısı tkı Kule , 'Tehlıkelı Dışı' ve -Yeru Evlı' ızlenebılır 10232 381 5098) • Konak Sineması'nda "Aşktan Ote' ve 'Sevgılım' gösterrmde (0 232 483 21 91) • Sema Sineması'nda. "28 Gün Sonra'. 'Başımın Belası' Aîeşh Pılıç ve'Olum Bızı Gözetliyor'göstenmde olacak ıD 232 483 91 00) • Çamlıca Sineması nda 'Ölüm Bızı Gözetliyor' ızlenebılır (0232 388 29 39) • Çınar Center Sineması nda. Daha Hızh Daha Öfkeh . 'Yenı Evlf. Telefon Kulubesı' ve -lCara Melek ızlenebılır (0232 2~" 11 00) • Manisa Çınar Center Sineması'nda. Olum Bızı Gözetliyor'. 'Ateşli Pılıç ve 'Hesaplaşma' ızlenebılır (0 236 232 05 62) • AFM Bomova Sineması'nda. Terminatör 3 Makınelenn Yükselişı'. Başımın Belası' Afacanlar Yuvada' Tarafsız Bolge'. '\kıl Deften'. 'Benım Kanm •\rtist'. Paramparça Aşklar Köpekler', '\şk Zamanı' 'Bır Erkek Bır Kadın' ve 'Sıbırya Berben' ızlenebılır (0 232 3'3 V 20) • AFM Mavişehir Sinemasrnda,' \şk Zamanı . Benım Kanm <\rtıst', 'Donuş Yok'. ' Akıl Deften' 'lCuşlar . 'Sıbırya Berben'. 'Amelıe' 'Tarafsız Bolge'. 'Paramparça Aşklar Kopekler' ' \facanlar Yuvada', Temmuzda've Termınator3 Makınelenn Yuksehşi ızlenebılır 10 232 324 42 64) • Cinecity Kipa Çiğli Sinemalan'nda "Afacaniar Yuvada', Onlar'.'Temmuzda' "Daha Hızh Daha Öfkeli', 'Termınator 3 Makınelenn Yükselışı", 'Ispanyol Pansıyonu" 'Başımın Belası' ttıraf 'Yazgı've 'Masumıvet' ızlemmde (0 232~386 58 88) • Deniz Sineması'nda.' \facanlar Yuvada .'Termınator 3 Makınelenn Yükselişı' ve 'Onlar' ızlenebılır (0232 381 64 61) • Balçova Agora Sinema Salonlan nda '25 Saat', "Başımm Belası 'Guru'. 'Temmuzda'. 'Terminatör 3 Makınelenn \ uksehşı , 'AfacanJar Yuvada', 'Onlar' ve 'Bebekler' ızlemmde olacak (0232 2781010) • Izmir Sineması'nda. A.kıl Deften', 'Bır Erkek Jır Kadın'. Aşk Zamanı'. 'Benım Kann Artıst'. Tarafsız Bolge . 'Amelıe' Kuşlar Kanath Uygarlık'. Fermınatör 3 Makınelenn Yükselişı' ve 'Afacanlar "> uvada" ızlenebılır (0 232 421 42 61) • Şan Sineması'nda. 'Onlar'. Afacanlar Yuvada', c. harlıe'nın Meleklen 2' ve 'Terminatör 3 Makınelenn Yükselişı' göstenmde (0 232 483 75 11) • Sinema Çeşme'de. Yenı Evlı' ve 'Tehlıkelı Dışf ızlenebılır (0 232 '12 0 ' 13) ADANA • Cinemax Salonlan nda Ateşli Pılıç'. '28 Gün Sonra' 'Termınator i Makınelenn Yükselişı', \facanlar Yuvada' 'Çıf 'Daha Hızh Daha Öfkeh'. Karanhk Yolculuk' ve 'Hesaplaşma göstenmde •0 322 2^1 0262) • Anplex Reşatbey de 'Afacanlar Yuvada', Terminatör 3 Makınelenn Yükselışı".'Karanlık Yolculuk' ve 'Kara Melek' ızlenebılır /0 322 45'81 43) • Anplex Cemalpaşa da ' Terminatör 3 Makınelenn Yükselışı .' Ateşli Pılıç'. 'Afacanlar ı uvada'. 'Karanhk \olculuk'. 'Daha Hızlı Daha Ofkelı've'28 Gun Sonra ızlenebılır tO 322 458 35 34) • Metro'da bu hafta 'Afacanlar Yuvada', '28 Gûn Sonra' ve 'Terrrunatör 3 Makmelenn Yükselışı' göstenmde (0322 454 69 96) M Metropol'de 'Ateşli Pılıç'. 'Daha Hızh Daha Öfkeli', 'Kara Melek' ve 'Çıf gostenmde (0 322 233 2'00) • Adana Büyükşehir Belediyesi'nın Mımar Sınan Açıkhava Tıyatrosu'ndakı sinema göstenlennde bugün ve yann "Selvı Boylum Al Yazmalım". 13-14 Ağustos'ta 'Ölümcül Deney' 15-16 Ağustos'ta 'Blade-2' ve 17-18 Ağustos gunlennde de 'Masumıyet' adlı filmler ücretsız olarak ızlenebılecek (0 322 45^ 11 93) MERSlN • Metro Sinemalan'nda "Ölûm Bızı Gözetliyor'. 'Termınator 3 Makınelenn Yükselışı . "Daha Hızh Daha Öfkeli ve Kara Melek'gostenmde 10 324 331 00 7 7y KAHRAMANMARAŞ • Metro Sinemalan'nda Charlie'nin Meleklen 2'. Ölum Bızı Gözethyor, Hesaplaşma' ve 'Onlar' adlı filmler hafta boyu ızlenebılecek (0 344 221 15 40) ANTAKYA • Konak Sinemalan'nda 'Tez', 'Uzak'. 'Terminatör 3- Makınelenn Yükselışı ve Asabıyım'gostenmde (0 326 216 30 09) İSKENDERUN • Site Sinemalan'nda Tez'. Uzak' ve 'Charhe'run Meleklen 2' ızlenebılır 10326 613 38 65) ANTALYA • Cinebonus Sinemalan nda. Termınator 3 Makınelenn Yükselışı'. Afacanlar Yuvada', 'Charlie'nin Melelderı 2'. 'Onlar', 'Daha Hızlı Daha Öfkelf, '28 Gun Sonra hafta boyunca gostenmde (0 242 230 14 14) • Prestij Sinemalan nda 'Onlar'. 'Terminatör 3 Makınelenn \ uksehşı' ' Afacanlar Yuvada', 'Ateşli Pılıç'. •Daha Hızlı Daha Ofkelı' ızlenebılecek (0242 312 05 43) • Megapol Sinemalan'nda. Onlar', Afacanlar Yuvada' ve '28 Gün Sonra' gostenmde 10242 23" 01 31) • Plaza Sineması'nda. 'Daha Hızlı Daha Ofkelı', •Terminatör 3 Makınelenn \ uksehşı'. "Charhe'nın Meleklen' ızlenebılecek lO 242 312 62 96) ESİNTİLER ZEYNEP ORAL Kültür Bakanlığı'ndan Yanıt.. . . Geçen pazar güikü "Bin Yılın En Büyük 7a- lanı" başlıklı yazım3 Kültür ve Turızm Bakanlı- ğı'ndan bir yanıt ge'di. önce kısa bir anı-nsatma: Arkeolog Gül Pul- han, Irak'ta sürme<te olan dehşet verici tala- nı, asla geri dönüşü olmayan, yerine koyula- mayacak yıkımı diia getirirken Türkiye'de res- mi düzeyde bu korularda ne yapıldığını, ülke- mizden geçen kaçakçılık trafiğı için ne gibi ön- lemler alındığını (gümrük kapıları vb.) ilgili ba- kanlıklardan sormuştuk. Içişlerı Bakanlığı'ndan ses çıkmadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanıtına te- şekkür ediyorum. l«ı sayfa uzunluktaki yanrtın tümünü yayımlama olanağım yok. Resmi dü- zeyde yapılanları sızlerle paylaşmak ıçın özet- liyorum: • Savaş çıkmadan önce 07.02.2993 (herhal- de 2003 olacak) tarihinde Dışışleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur: "Irak'ta- kiTürk MimariEserieh"adlı kitap taranarak Dı- şişleri Bakanlığı'na bir liste gönderilmiş; arke- olojik ve tarihi sitlerin, müzelerin korunması gerektiği bildirilmiştir. • Dışişlerı Bakanlığı, VVashıngton ve Londra büyükelçilerı ıle Birleşmış Mılletler ıle UNESCO temsilcılıklerimizden, eserlerin zarar görmesi- nın önlenmesi hakkındagörüş ıstemiş; "Kültür mirasının korunmasını amaçlayan bütüncül bir yaklaşım benimsenmesinin hukuki ve siyasi ba- kımdan uygun olacağı vurgulanmıştır." • VVashington Büyükelçiliğimizce, 12 Şubat 20O3'te ABD Dışişlerı Bakanlığı nezdinde giri- şimde bulunulmuştur. "Alınan yanıtta, konuya özenleyaklaştldtğı, harekâtsırasında kültürvar- lıklannın zarar görmemesı ıçın gereken çaba- nın gösterileceğınden emin olunabileceği bil- dirilmiş ve Pentagon uzmanlannın bu konu üze- rinde çalışma yürüttükleri ifade edilmiştir." • ICOM nezdinde girişimlerde bulunulmuş, her türlü teknik ve bilimsel yardıma hazır oldu- ğumuz bildirilmiştir. • UNESCO Merkezfnde 17 Nısan uzmanlar toplantısına, Istanbul Arkeolojı Müzeleri Mü- dürlüğü'nden bir uzman katılmıştır. • Bağdat Müzesi'nden ve srtlerden yağma ve talan sonrasında eserlerin ülkemize gelebile- ceği, transit geçışle pazar ülkelere gıdebılece- ği olasılığına karşı valılıkler, Içişlerı Bakanlığı ve Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı nezdin- deki gereklı tedbirlerin alınması istenmiştir. • Dışişlerı Bakanlığı'ndan, yurtdışı temsilci- liklerine gereklı duyuruların yapılması istenmiş, eser ticaretinin önlenmesi ve kaçırılan eserle- rin Irak'a iadesi için UNESCO ve sınırdaş ülke makamlarıyla işbirlığine hazır olduğumuz bil- dirilmiştir. Işte yanıt bu. Doğrusu okurken (şimdi de özetlerken) ben çok sıkıldım. Bol bol görüş ısteyip görüş bıldırmışiz. Yar- dıma, işbirliğıne hazır olduğumuzu belırtip iyi niyet göstermişiz... Eh Pentagon da kültür var- lıklarının zarar görmeyeceğinden emin olma- mızı bildirdiğine göre, mesele yok... Ben, aldı- ğım yanıttan böyle bir sonuç çıkardım. Tepedeki başlığa bakıp, bellek sürçmesıne uğradığımı sanmayın. Artık Kültür Bakanlığımız yok, Kültür ve Turizm Bakanlığımız var. Zaten belli olmuyor mu? e-posta: zeynepa zeyneporal.com Faks:(0 212)257 16 50 Sahnelerde "Barış' • Kültür Servisi - Izmıt Şehır Tıyatrosu 2003-2004 sezonunun ılk oyunu 'Banş'ın prömıyennı bugün Makedonya'da yapıyor. 'Banş'ın tzmit'tekı ılk temsıhyle ve Şehır Tiyatrosu'nun sezonu açış tanhı ise 2 Ekım. Hemen ardından Azız Nesin'den Yücel Erten'ın uyarladığı 'Azızname'yı sahneleyecek olan Izmit Şehır Tıyatrosu bu sezon çocuklar için de üç yeni oyun üzennde çahşıyor. Tıyatronun Genel Sanat Yonetmenı Yücel Erten, sezonun açılış oyunu olan Aristofanes'ten kendısının uyarladığı 'Banş' ıçın; "Dünyanın ıçuıde bulunduğu duruma bakınca, antik çağlardan bu yana değişmeyen en önemli ıhtıyacın banş olduğunu görüyorum. Hatta Avrupa'nın ortasından Ortadoğu'ya, son yırmı yılda savaşsız geçen bır tek günümüz olmadığını görünce, giderek artan bir ıhtıyaçtan söz ettiğimizi düşünüyorum. Böyle olunca da her yıl bır 'Banş' sahnelesem yetmeyecek gibi gelıyor" dıyor. (0 262 311 59 09-10) •eştiPiye tazminat tepkisi • Kültür Senisi - Aylık kültür-sanat dergisi 'însancıl'ın Mayıs 2003 tarihinde yayunlanan B. Sadık Albayrak'uı 'Noterler ve Edebiyat' adü yazısı noterleruı tepkısinı çektı. Türkiye Noterler Brrlığı'nın şıkâyeti üzerine însancıl'ın sorumlu yönetmeni Berrin Taş'la yazar B. Sadık Albayrak, îstanbul Beyoğlu Savcıhğı'nda 29.07.2003 tarihinde ifade verdıler. Aynca bır grup noter, Taş ve Albayrak'tan 7 rnıiyar TL manevı tazminat talebiyle Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesı'nde dava açtılar. 15.10.2003 tarihinde başlayacak davada söz konusu edılen yazısında B. Sadık Albayrak, kitap kıyımında noterlerin hazır bulunmasını eleştırmıştt. Insancıl'dan yapıian açıklamada bir aylık sanat- kültür dergisının ekonomik gücünü kat kat aşan tazminat taleplerijıin, düşünce ve basın özgürlüfünü kısıtiadığı belirtildi. BUGÜN • ÇEŞME SHYNA'da 24.00'te llhan Erşahin A konsen. (0 232 71211 22)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog