Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ 14 JvLJLil \jM\ kultur@cumhuriyet.com.tr Topluluğun adını taşıyan toplama Nirvana albümünde tek yeni şarkı var yumurtlayan acılar• Albüm, siyah zemin üzerinde gümüşi parlaklıktaki yazısı ve içindeki renksiz fotoğraflanyla tam bir matem davetiyesi. îçindeki tek yeni parça kaydımn üzerinden yıllar geçtikten sonra bulunan 'You Know You're Right'. Inkâr etmemek gerekir ki yine de albümdeki parçaların her biri ayn güzellikte ve güçte. MURATBEŞER Müzik dünyasından */ Eminem, Amerika'nın en çok izlenen komedi programJanndan biri olan "Puppet Show"a seslendirme yaptı. • Justin Timberlake'i yaratan prodüktörler PharreU VVHKams ve Chad Hugo, kendi albümleri "Star Trak Presents Clones" için kollan sıvadılar. • Latin yıldız ThahVnın yeni albümü bu hafta Türkiye'de de çıkıyor, Thalia'nın kendi adını taşıyan albümünün özelliği îngilizce olması. • EMI'ın son transferi, rock müziğin şaşırtıcı ismi Courtney Love; ilk solo albümü için bir süredir stüdyoda. • Dünyanın en ünlü dans eserlerinden biri olan Back To Mine'in yeni çıkaracağı albümünün sanatçısı Tricky. • Yazar David Barnett tarafindan Suede hakkında kaleme alınan "Suede: Love And Pojson" adh kitap, 3 Kasım'da Ingiltere'de çıkıyor • Kavgacı hiphop'çu Marion "Suge" Knight, yine hapse giriyor; bir otopark görevlisini döven Knight'ın bu yılkı üçüncü vukuatı. • Geçen yıl öldürülen Run DMC elemanı Jam Master Jay'ın adı, çok yakında New York'ta bir bulvara verilecek. •" Avusturya postanesi 2004 ilkbahannda, Viyana doğumlu caz klavyecisi Joe Zaninul'un portresini taşıyan bir pul basacak. ^ Caz gitarcısı Mike Stern'in ESC markalı ilk albümü "These Times", sonbaharda piyasaya çıkıyor. • Branford Marsatis, 9 Eylül'de Amerika'da çıkacak "Romare Bearden Revealed"i, resimleri cazdan etkilenmiş olan ressam Romare Bearden a ithaf edecek. y Üçüncüsü düzenlenen BBC Caz Ödülleri'nı Guy Barker, Claire Martin, Jamie CnDum, Gilad Atzmon, George Shearing ve Esbjörn Svensson aldı. Rock müzik tarihin- de üzerinde en çok tar- tışma yürütülen grup- lardan biri olan Nirva- na'nın defteri kapama- sından çok sonra yayınla- nan ve grubun kendi adı- nı taşıyan CD, siyah zemin üzerinde gümüşi parlaklıktaki yazısı ve içindeki renksiz fotoğ- raflanyla tam bir matem davetiye- si; bu ölüm sonrası albüm, mevtanın ar- kasından yapılan helva yeme törenini anım- satıyor. Kabul etmek gerekir ki Nir- vana hıçbır zaman eğlenceli ol- mamıştı, grup en keyifli za- manlannda bile, fatalist bir aura ile çevrilıydi; ama hiç bu denli de insanlan rahatsız edecek kadar bü- yük bir ciddiyet içmde sunulmamıştı. KurtCobain'in planlan- mamış (ama her nedense, doğnı bir zamana denk ge- len) ölümünden sonra bile, topluluğun üzerine kurulmuş olan çarklar dönmeye devam etti, halen de ediyor. O bir rock mesihi gibi palazlanır- ken, plak şirketi için her şey yolunda tıkır tıkır işliyor. Bu albümün içindeki tek yeni parça 'You Know YouVeRight' Kaydının üze- rinden yıllar geçtikten sonra bulunan bu ka- yıp parçaya sahıp olmak için, topluluğu se- ven herkesüı bıldiği şarkılarla dolu bir albü- mü satın almak zorunda olması hoş değil. In- kâr etmemek gerekir kı, yine de albümdekı parçalann her bin ayn güzellikte ve güçte. Ne var ki, onlan yazan ve söyleyen kişinin sağlığında mutluluk denen şeyi bulamamış olması, ismiyle birçok saçmalığa ve ölümünden sonra miras kavgalanna konu ol- ması, kimsenin sevincine ve rahatına gölge düşürmüyor. Rock müzlfllndekl kuralları yıktı 11 yıl önce Nirvana, rock müziğindeki ba- zı kurallan yıktı; aradan ikı buçuk yıl geçti ve topluluğun beyni, şarkıcısı ve şarkı sözü yazan Cobain intihar etti. Ölümünün ardın- dan bıraktığı bir sürü anı malzemesi, bazı uyaruk insanlara kazanç kapısı sağladı. Son olarak 2002'nin Kasımı'nda Cobain'in anı def- terleri piyasaya sürüldü. Bu günlük onun es- kizleri, notlan, günlük koşuşturmacası için- de karaladığı o an aklına gelen sıradan fikır- leri ve sevdıği insanlara yazdığı, ama asla gön- deremedıği mektuplanndan (ömeğin Court- ney Love'a evlilik öncesi yazdıklan) oluşu- yor. Bu yazılarda parçalanmış bir kışilik, düş- le gerçek arasında kaybolmuş bir adam var. Onun hakkında daha çok fikir sahibi olmak isteyenler (artık hakkında pazara çıkmamış bir bilginin kalıp kahnadığı bilinmez) için iyi bir kaynak. Nirvana'nın kariyerindeki tartışmasız en il- giye değer albüm olan "Nevermind"ın çıkı- şınm ardından, hiç hesapta ohnayan bir şey gerçekleşti; grup büyük bir ticari başan ya- kaladı. Kelimenin tam anlamıyla Cobain'in felaketiydi bu. Cobain anıden elde ettiği ünü içselleştıre- memiş biriydi; ününü sindirememiş olması, onu eroin bağımlısı yapan nedenJerin ba- şında geliyordu. Hayatırun son üç yılın- da çektiği mide ağnsı, her ne kadar teş- his konamasa da eroinin iç organla- nnı bitirmesinden kaynaklanıyor- du. Bu ağnlann dayarulmaz ol- duğu anlardan birinde, kendi- ni vurarak öldürdüğünde, ölü- münü garanti altına almak is- termiş gibi, kendısinı öldü- recek kadar çok eroin aldığı tespit edılmişri. Dışavurumcu şarkılar, sözle- rindeki aşın öznel analoji gü- cü, yüksek ruhani sefalet ve iç- sel korkulann kendine acındır- maya dönüşrürüldüğü ruh halini gösteriyordu. Bu düşkünlük, topluluğun edindiği ticari başanyı per- deleme işi gördü; sevenlerine göre kaybe- denlerin sözcülüğünü yapıyorlardı. Içsel yı- kıcılık ve kendine zarar verme sanatını ko- nuşturuyorlardı. Doldurulamayacak bir bo?luk bıraktı Nirvana, şimdiye dek kimsenin dolduramadı- ğı bir boşluk bıraktı ar- dında; bunu "BestOfu din- lerken tekrar tekrar anlıyor- sunuz. Ünlü parçalarla do- lu bir Nirvana albümü, uma- nz sonuncusu olur; umanz diyoruz, ama bunun böyle olmayacağını da bilerek. Zi- ra Cobain de sonuncusu ol- masını arzulardı. Içinde 15 klasiğin bulunduğu topla- ma, çıkar çıkmaz yok sat- tı ve plak şirketinin iştahı- nı bir kez daha kabart- tı, pazarlama sloganla- n, Nirvana'dan ziyade Aerosmith ya da Bon Jovi'yi andırsa da, için- deki müziğin bu şarlatanlarla alakası yok. Her ne kadar içsel bunalımlann eksperi de olsalar, birer roçkçı olarak, plak şırketlerinin takım elbiseli yönetici çakallannı asla yene- mezlerdi. Nirvana'nın kontrolsüz gücü, bu ge- lişme karşısında. ağzından salyalar akan sek- tör tarafından bir anda zapturapt altma alını- vermışti. Kaşarlanmış MichaelJackson ve Ma- donna'dan sonra, "alün yumurtlayan tavuk- lar" listesınin başuıa oturtuldu Nirv ana. "Ne- vermind", rock tarihinin en trajik plaklann- dan bın haline geldi; insanı ölüme götürme riski yüksek duygular, korkunç para ediyor- du. Ne tuhaf bir büyü!!! muratbeser(S ttnetnettr 22: ÇAUŞMASI Deneyimli tenordan konser albümü "OnThisDayatthe Vanguard" adlı albüm, caz saksofoncusu Joe Lovano'nun bir lider olarak altına imza attığı 22. çalışması; aynı zamanda bu sanatçının 15. Blue Note markalı albümü. Lovano'nun Vanguard kasabasında verdiği konserlerden çıkardığı albümlerin de üçüncüsü. Bundan üç yıl önce kalabalık bir kadroyla çıkardığı a 52nd Street Themes" ile Grammy kazanan Lovano, bu albümünde yine kalabalık bir müzisyenler ordusuyla çalışıyor. Deneyimli tenora bu konser albümünde eşlik eden isimler şöyle: Altoda Steve Slagle, tenorda George Garzone ve Ralph Lalama. baritonda Scott Robinson, trompette Barry Ries, trombonda LarryFarrefl, pıyanoda John Hkks, basta Dennis Irwin ve davulda Lewis Nash. Sibel Köse Marciac Caz Festivali'nde DEFNE GURSOY PARİS - Caz yorumcusu Sibel Köse, Fransa'nm en önemlı caz festivallerinden biri olan Jazz in Marciac'da 1, 6 ve 7 Ağustos ge- celeri konser verdi. 1-15 Ağus- tos tarihleri arasında düzenlenen bu yılkı festıvalde Steve Coleman, Cassandra VVDson,Lucky Peterson, Diana KraD, Pat Metheney, Stefa- no di Batrista. Henri Teîier, Jacky Terrason \e daha birçok büyük isim yer alıyor. Fransa'nın yıldızı yükselen genç piyanistlerinden Franck Avitabi- le'in de aralannda bulunduğu Je- an-Pierre Gaüis and Friends altı- lısıyla sahneye çıkan Sibel Köse, topluluğun birkaç üyesiyle daha ön- ce Şubat 2003 "te, Paris dahil olmak üzere 40 konserlik bir turne ger- çekleştirmışti. Sibel Köse'ye Marciac'da eşlik eden sanatçılar; davulda Jean-Pi- erre Gallis, piyanoda Frank Avi- tabile, tenor saksofonda Guüla- ume Narurel, gitarda Chrisrian BruiL, basta Michel Zenino ve bug- leda Alex Tassel'den oluşuyor. KILLINGJOKE Efsane punk grubu geri döndü Efsane punk rock topluluğu KiDing Joke, tam altı yıl sonra kendi isımlennı taşıyan yeni bir albümle geri döndü. 1978 yılında Nottmg Hıll"de kurulan ve 2 yıl sonra ilk albümlerini yayınlayan Kılling Joke, aradan geçen 25 yıl boyunca, kendilerinden sonra gelen The Cult, MetaDka, Nirvana, Faith No More ve Nine Inch Naib gibi yeni kuşak rock topluluklanna da esın kaynağı oldu. Jaz Coleman (vokal, klavye), Geordie (gitar), Youth (bas) ve Paul Ferguson'dan (davul) kurulu ilk ekıp ile yola çıkan efsane toplulukta, bugün davulcu olarak Ferguson'un yenni Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters) aldı. Topluluğun 97 yılında yayınladığı "Democrac> T ''yi izleyen 11. albümü, Sony Müzik etiketiyle hem CD hem de kaset formatında müzik marketlerdeki yerini aldı. SANATA BAKIŞ SELMİ A.VDAK Üstiin Yetenekler Müzik dünya^zda adını duyurmuş, verdiği konserler ile ka tlldt 9' etkinliklerde medyada yansıtılarak pof^ler olmuş virtüözlerimizin ad- lannı saymaya \alksak bu köşeye sığmaz. Bu virtüözlerimizin dışında yine üstün yetenekle- riyle virtüözlük oasamaklannı çıkmakta olan, ama medyada yeterince adları yer almayan ba- zı sanatçılanmtf sırası gelince tanıtmaya gay- ret edfyoruz. Iştö bunlardan soyadlan aynı iki- si: Yiğit Aydın 1971 yılında Erancan'dadünyayagelir. Izmir'in Urla ilçesinde baş'adığı ilköğrenimini Ankara'da tamamlar. Hactfttepe Devlet Konservatuva- rı'nda Muamm*r Sun, llhan Baran, Rengim Gökmen, Ertuğrul Bayraktarkatal ile çalışa- rak bestecilikte lısans ve orkestra şefliğinde de yüksek fisans programlanndan mezun olur. Bu sırada konservatuvar dışındaki eğitimini de sür- dürür. ODTÜ MaKina Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve Sosyoloji Bölümü'nde de yüksek li- sans derecelerinı alır. Yiğit Aydın Almanya'nın Marburg kentindeki Phillips Üniversitesi'nde yeralan Felsefe Faküttesi'ne bağlı Müzik Bilim- leri Enstitüsü'ndeki doktora çalışmalannı Sabi- ne Henze-Döhring yönetiminde sürdürür. Bes- tecilik yanında koro ve orkestra şefliği de ya- pan Yiğit Aydın ^995-1999 yıllan arasında Or- feon Oda Korosu'nu ve 1999-2000 yıllannda da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrenci Orkestrası'nı yönetir. Yiğit Aydın'ın sanat alanında aldığı ödüller arasında-1994 yılında Deniz Erkan ve Cem Soy- demir ile ortaklaşa olarak aldığı Nimet Koray Müzik ödülü, 1998 yılında 18. Bela Bartok Ulus- lararası Koro Yanşrnası'nda Koro Şefi özel ödü- lü, 2000 yılında HÜ Devlet Konservatuvan'nda birinci olarak mezun olması nedeniyle aldığı HÜ öğrenci Başan ödülü ve yine HÜ Devlet Kon- servatuvan Müzik Bölümü'nün birincisi olarak almaya hak kazandığı Ihsan Doğramacı Üstün Başan ödülü, 2002 yılı 4. Dr. Nejat F. Eczacı- başı Ulusal Beste Yanşrnası'nda Birincilik ödü- lü. Bu ödülü Yiğit Aydın "Adım-Oyun-Ağır-Baş- ka" adlı Orkestra Süiti bestesiyle almıştır. Özgür Aydın 1972 yılında Amerika'nın Colorado eyaletin- de doğan özgür Aydın'ı ülkemizde İTÜ Vakfı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi'nin dü- zenlediği piyano resitalinde bir süre önce din- lemiş ve olumlu yönde etkilenmiştim. Şimdi kö- şemizde bu üstün yetenekli piyano virtüözümü- zü özetle tekrar tanıyalım: özgür Aydın piyano eğitimine Ankara Devlet Konservatuvan'nda Prof. Semra Kartal ilebaşladı. Ingiltere'de Pe- ter Katin, Almanya'da Prof. Kammeriing ile, sonra Andreas Schiff, Tatiana Nikolaeva ile çalıştı. özgür Aydın, özellikle Münih Uluslararası ARD Piyano Yarışması'nı kazanarak adını yurtdışın- da duyurdu. Kazandığı diğer uluslararası piya- no yanşmalan ödülleri arasında: Kanada 2000 Yılı Honens Calgary ödülü, Amerika'da Cleve- land 2001 Yılı ödülü, Atina'da 2002 yılı Maria Callas Büyük ödülü, AJmanya'da Wilhelm-We- ichsler-Pries ödülü, Japonya'nın Nippon Mu- sic Avvard ödülü. Katıldığı müzik festivalleri ara- sında Rheingau, Salzburg, Sohlesving-Nolste- in, Macklenburg, PolonyaChopin, Istanbul, An- kara festivalleri bulunuyor. Piyanist olarak ver- diği konserler arasında Paris, Londra, Münih, Hamburg, Berlin, Salzburg, Barselona, Tokyo, Osaka, New York, Cleveland, VVashington kent- lerinde özgür Aydın'ın verdiği başarılı konser- lerin önemi medyamızda gereğiyle yansıtılma- lı ve unutulmamalıdır. Bu dileğimizi sadece Yi- ğit Aydın ve özgür Aydın için değil, tüm üstün yetenekli ve virtüözlük seviyesine ulaşmış ye- ni sanatçılanmız için belirtiyoruz! Primal Scream eylülde gelmiyor • Küttür Serviâ - Müzik dünyasının önemlı rock'n roll topluluklanndan Primal Scream, 24 Ağustos'taki Reading Festivali sonrası, uzun bir süre konser vermeyeceğini açıkladı. Bu durumda topluluk, 6-7 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Rock'n Coke Festivali'ne de kaülamayacak. Primal Scream şu aralar kariyerlerinin ilk best of albümünü hazırhyor. Ekım ayının ilk haftası yayunlanacak albümün en büyük kozu Bobby Gillespie'nin top-model Kate Moss ile birlikte bir önceki albümlen 'Evil Heat' için kaydettiği 'Some Velvet Morning'. - Tosca - Dehli 9 (K7-BMG) - Lifehouse - Stanley Climbfall (Universal) - Danni Minogue - Neon Nights (Warner Bros - Balet) - Sepultura - Roorback (SPV-Atlantis) - Kreator - Live Kreation (SPV-Atlantis) - OverkiD - Killbox 13 (SPV-/ Atlantis) -ThaBa-Thalia(EMl) - Diana Reeves - A Lıttle Moonlight (EMI) -Cabas-Cabas(EMI) - Maksün - The Piano Player (EMI) - Nigel Kenned) & The Kroke Band - East Meets East (EMI) - Lonnie Plarico - Emergence (Hıgh Note - Equinox) - Lucky Thompson - Lucky in Paris (High Note - Equinox) - Pig i A Can - You Can't Poison A Pig (High Note - Equinox) - The Detroit Esperiment (Ryko - Equinox) - Pete Tong (TTDJ - Equınox) - Graham Gold (TTDJ - Equinox) - Bobb>' & Steve (TTDJ - Equinox) - Disco Heaven (Hed Kandi - Equinox) - Back To Love 03.03 (Hed Kandı - Equinox)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog