Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

9 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA r j l V l f\\U1VJJ. ekonomi@cumhuriyet.com.tr 13 îhale Komisyonu Başkanı Köktaş'ın kuzeni Göktaş, Albayraklar'm eski ortağı çıktı Albayraldar'akuzendesteği• AKP Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş, akrabalık ilişkisini de Albayraklar'la daha önceki ortaklığını da kabul etti. îhalede kasıt aranmamasını isteyen kuzen Göktaş, limanın daha önceki ihalesinin iptali için bizzat uğraştığmı da söyledi. HACER BOYACIOĞLU ANKARA- Trabzon Limanı ihalesi- nin de komisyon başkanhğını yapan Hasan Köktaşın kuzeni AKP Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş, ihale- yı alan Albayraklar" ın eskı ortağı çık- tı. Kemalettin Göktaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la da yakınlığı bilinen Yeni Şafak gazetesinin sahibi Albay- raklar'la bir dönem ortaklık yaptığını kabul ederken, "Albayraklar sevdiğim insanlardır" dedı. Ihaledekı komisyon başkanı Hasan Köktaş'ın da yakını ol- duğunu kabullenen Göktaş, "Halk önündeyapdan bir ihalede Albayraklar, en vüksek rakamı verdL Kasıt arama- yın" sözlenyle, ihaleyi savundu. Önceki gün gerçekleşen ve Albay- raklar'a Trabzon Lımanı'nın 30 yıl sü- reyle devredilmesiyle sonuçlanan iha- lede "tesadüflerzinciri" bıtmıyor iha- lede komisyon başkanlığı yapan Ozel- leştirme ldaresi Başkan Yardımcısı Ha- san Köktaş'ın kuzeni AKP Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Al- bayraklar'm ortağı olduğu öğrenildi. Edmilen bilgıye göre, bir dönem Al- bayrak ŞirketlerGrubu'nun ortağı olan Göktaş, Yeni Şafak gazetesinde de yö- netim kurulu başkanhğını yaptı Özelleştirme Idaresi'ne AKP Trab- zon Milletvekili Göktaş'ın yaptığı "»- yaret" sonrasında, ıdare başkan yar- dımcıhğı görevine getirilen "kuzen" Hasan Köktaş'ın başkanhğında önceki gün yapılan ihalede, 6 şirket yer almış- tı. îhaleden, diğer şirketlerin çekilme- sıyle Albayrak AŞ'nin 22.4 mılyon do- larlık tekhfı en yüksek teklif kabul edil- mış ve liman işletmesı Albayraklar'a geçmişti. thalede son karan ise, Özel- leştirme Yüksek Kurulu verecek. Önceklnl iptal ettlrdl Konuyla ilgıli olarak Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Kemalettin Gök- taş ise Albayrak Şirketler Grubu'nda yöneticilik yaptığını ve ortakhğı bu- lunduğunu doğruladı. Albayraklar'm şu anda da "dosdanvesevdiğiinsaıuar" olduğunu belirten Göktaş, ihale komis- yonunun başkanı Hasan Köktaş'ın da yakıru olduğunu söyledi. Trabzon Li- manı 'nın özelleştırilmesı için toplam 7 kez ihaleye çıkıldığına dikkat çeken Göktaş, daha önce yapılan Trabzon Li- manı ihalesinin iptal edilmesı ıçın de bizzat uğraştığmı açıkladı. Göktaş, "Bundan önceki ihalede, Trabzons- por'un ihaleye girmesi engeflendi, dev- re dışı bırakıldL Biz de bu haksıznğın gi- derilmesi için Özelleştirme İdaresi'ni ziyaret ettik. Sayuı Bakan'a durumu anlatnk. Haksızljğı ilertik ve ihalenin bedeli de düşük bulunduğu için, ihale iptal edüdT dedı. AKP ILE ŞANSLARI AÇILDI îhale yasağından yıldız adaylığına Ekonomi Servisi - Haklann- da, yaklaşık 300 tnlyon lıralık ihale yolsuzluğu davası açılan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemmde Istanbul Büyükşehır Belediye- si'nden aldıklan ihalelere fesat kanştırmaktan ceza alan Al- bayraklar, _ _ _ _ _ _ AKP'yle özelleş- tirmelerin yeni yıl- dızı halme geldiler. Geçen yılın sonu- na doğru davalan tamamlanan ve Mustafa Albay- rak'ın da aralann- da olduğu ve önce 2 ay 27 gün hapis ve ihaleye girme- me cezası alan 10 kişinin, cezalan ^ ~ ™ ™ " önce para cezasına çevrildı sonra da ertelendi. Hapıs ceza- sıyla bırlikte ihale cezası da er- telenen Albayraklar, özelleştir- me kapsamından üst üste şirket almaya başladı. Sümer Hol- ding Ereğli Tekstil'nınyanı sı- ra SEKA Bahkesir tşletmele- ri'nı sadece 1.1 milyon dolar • Hapis cezasıyla birlikte ihale cezası da ertelenen Albayraklar, özelleştirme kapsamından üst üste şirket almaya başladı. ödeyerek alan Albayraklar, üretim taahhüdüyle aldıklan işletmeden erteki gün 289 işçi- yi arrnış, ışletmede çalışan ış- çilerin 9 trilyon liralık tazmina- tmı da devlet ödemışti. Bu uy- gulama devletın üstte para ve- rerek yaptığı ılk özelleştirme ______ olurken, Albayrak- lar'm ismı son gün- lerde de Merinos fab- rikasıyla gündeme gelmiştı. AKP'nin Albay- raklar'la yollan bir kez de Vergi Banşı Yasası'yla kesişmışti. Maliye Bakanlığı ya- sayla ilgili inceleme süresini bir aydan 20 güne ındırerek başta Albayraklar olmak üzere Istanbul Beledıyesi'ne iş yapan şirketlenn 242 trilyon li- ralık vergisinin ödenmemesini sağlamaya çalışmıştı. Ancak, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in yasanın ilgili madde- sinı veto etmesı, söz konusu il- gili şirketlenn beklentisini boş çıkarmıştı. Lyçıçefiande hasat aııı Fiyat Duyurusu YENILENDI VVinston (Kırmızı) Uzun Yumuşak Paket Kısa Yumuşak Paket Kısa Kutu 2.200.000 TL 2.100.000 TL 2.100.000 TL Lights Uzun Yumuşak Paket Lights Kısa Kutu 2.200.000 TL 2.100.000 TL YENİ VVinston Şirketimızın Torbalı Tesıslerı'nde üretılen ürünlerının fıyatı degışmemiştır. Yasal Uyarı Sıgara Saglıga Zararlıdır â JM Trakya Yağh Tohum- r " İ lar fanm Satış Ko- JT operatifleri Birliği ^ £ (Trakya Birlik), Uk ayçiçe- ^ ^ ği ürününü Edirne'deki ^\ kooperatifınde aldı. Do- ludan zarar gören ayçi- "* çeklerinin elle hasat edil- diğini belirten Trakya Bir- lik yetkilileri, bir haftada 120 ton civannda bir üriin alın- dıgını dile getirdiler. Ayçiçe- ği alım fiyatlannın belli ol- maması sebebh le ortaklanna avans ödeme yaptıklannı belirten yetkililer, borca mahsuben de alım yapıldığını ifade ettiler. Yetkililer, ve- rimin iyi olduğu bölgede ay sonunda ayçiçeği hasadının yoğun olarak başlaya- cağını söylediler. Trakya Birlik kampanya döneminde rafınc ayçiçeği ve margarin yağ- lara olan talebin artmasuu dikkate alarak bu yıl, 2003/2004 üriin teslimaöna kadar faiz- siz yağ dağıtımına başladı. Üriin bedellerin- den tahsü edilmek üzere ortaklara Bir- yağ'uı 5 kilogramı 8.5 milyon, 10 ki- logramı 16.5 milyon lira ve 18 kilogramı 29 milyon Hradan saüşa sunuldu. istihdam projelerine finansman Halkbank'tan esnafa destek ANKARA (ANKA) - Halk Bankası Genel Mü- dürü TevfikBilgin, bankanm, son üç ayda esnaf ve sanatkâra kullandırdığı kredınin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 arttığını, işsizlikle mü- cadeleye katkı amacıyla istihdam yaratacak her türlü projeye finansman desteği sağlama kararlı- lığında olduklannı söyledi. Tevfik Bilgin, Izmir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'ni zıyareti sırasuı- da yaptığı açıklamada, Halkbank'ın her zaman es- naf ve sanatkânn yanında olduğunun altmı çizdi. Bilgin, "Halk Banka- sı, büyük bir atıhm içindedir. Bugün en önemü sorun işsizUktir. Banka olarak istihda- ma yönelik her türlü projeyi destekliyonız" dedi. Izmir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve ™ 'jr <*& .Dil Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Sala- haddin Hünü de ban- kanın yeni hükümetle birlikte büyük atılım ıçine girdiğini söyledi. Halkpuan uygulaması Halk Bankası, kredi kartı harcamalannda "Halkpuan" uygula- ması başlattı. Halk- bank Genel Müdür Yardımcısı Erhan Şahinkaya yaptığı açıklamada, bu ay itibanyla Halkbank'tan yeni kart alan her- kese 5 milyon lira karşılığı, kredi kartı ıçın refe- rans olanlara da 2.5 milyon lira karşılığı Halkpu- an verileceğini söyledi. Şahinkaya, Halkbank kre- di kartıyla yapılacak işlemlerden alacaklan puan- larla Halkbank müşterilennin ekstra kazanç elde etme olanağına kavuşacaklarını behrtti. Halkbank müşterilerinin kredi kartı için herhangi bir ücret ödemeyeceklerini kaydeden Şahinkaya, kredi kar- tı için faiz oranlannı yüzde 6.5 olarak uy- gulayacaklannı bildirdi. ilgin, bankanın esnaf ve sanatkârlara açtığı kredilerin son üç ayda yüzde 90 artış kaydettiğini söyledi. İŞÇMNEVTtENİNDEN ŞÜKRAN SONER Pazarlama... Günlerdir medyamızın ana haberlerı arasında Başbakanımızın oğUnun düğünü var. Doğrusu medyatik pazarlama>a tam puan vermek gereki- yor. italyan Başbakam da, komşusu kasap, bak- kal, manav da davetlıier arasında. Bir telaş, bir ha- zırlıktırgidiyor... Komşu bakkal, İtalyan Başbakanı ile yüz yüze ge- lirken ezilmeyecek. Bbısesı, ayakkabısı, gömleği, hediyesi kaça patlar? Binlerce davetliden söz edi- yoruz. Tabii binlerce msanın armağan yarışından da.. Verilen bilgiye göre 7 bin davetiye, 14 bin ci- vannda bir katılımdan söz ediyoruz. Gelinin ilk, ai- leden takısı pırianta yüzüğün esamesi bile okun- maz. Başbakanımız tüccar kimliği ile ne kadar övün- se az. Düğünde hiçbir ikram yapılmaması, tasarruf reklamı olarak da pazarlanıyor. Gümüş tabakla ve- rilecek şekerieme maliyetinin 3 milyon lira olduğu açıklandı. Bütün TürKiye'den gümüş şekerlikler toplanmış. Düğünegeleceklerin, düğüneyakışacak giysi harcamalan ile ekonominin canlandınldığını da varsayabiliriz. Türban şov pazariamasında bu dü- ğünle kazanımlar cabası. Kim bilir ne kadar bir za- man tüm televizyonlar ve gazetelerde, türbanlı şık- lıklannı izleyeceğiz. Askeri Şûra toplantısı bile türbanı meşrulaştır- ma, kurumlaştırma yolunda ne kadar başanlı kul- lanıldı. Başbakanımız, Meclis Başkanımız, bakan- lanmızın eşlerinın özgür seçimleri olan türbanlan yü- zünden nasıl mağduKO edildiklerinin, ana haber, manşet duyurulan beynimizin içine kazındı. Asker- ler ve Başbakanımız karşılıklı, sorun çıkmaması adına geleneksel yemekleri iptal ettiler. Aynmında mısınız bilemıyorum ama bilincimize kazınan, adım adım işlenen vurgulama: "Eşlerin özgür seçimleri yüzünden ortaya çıkan dev bir so- run ve mağdur olma hali." Sonunda bize dayatı- lan, getirilmek istendiğımiz nokta da belli: "Madem ki bu Türkiye gerçeği, türban yasağı bitmeli." Bir nikâh memurundan dinledim. Yasal zorunlu- luk nedeni ile evlenmek isteyen bir genç kadından örtünün altından görülen bandı örtecek, gelenek- sel başörtülü birfotoğraf istemiş. "Biziktidardayız, bu bizim bayrağımız" diye bas bas bağırmış. Ne tesadüf değil mi? Bir partinin, iktidann tüm kadrolarında özgür inançlan gereği örtünen kadın- lann hiçbirinde Anadolu'nun geleneksel başörtüsü yok. Hepsi o genç kadının da söylediği gibi, bir sa- vaşı kazanma adına, bayrak niteliğinde kulllandık- ları, sonradan ideolojik bir kimlik simgesi olarak Türkiye'ye ithal edilen türbanı takıyoriar. Yoksa ik- tidarımız tam kadro Arabistan kültüründen, siyasal Islamın kendilerine moderniteyi pek yakıştırdıkları kanadından mı geliyofiar? Siyasal Islamın demokratikleşme, çağdaş açılı- mında(!) simge olmuş, solcularla kol kola, uç isim- lerinden biri biliyorsunuz Abdurrahman Dilipak. Geçen hafta bu anlamdaki girişimleri ile yine çok fazla gündemde idi. Gazeteciler Cemiyeti'nin 24 Temmuz yemeginde aynı grubun içine düştük. Se- lamlaşmak adına elimi uzattım ve tabii ki havada kaldı. Garip tabloyu bir espri ile kapatmak istedi. Işa- ret parmağını uzatarak "cızz" dedi. llke olarak ken- disi kadınlara dokunmazmış, çünkü eşi de erkek- lere dokunmazmış. Birden ünlü solcularla demok- ratikleşmede kol kola kansını düşündüm. Olabilır miydi? "cızz" kapsama alanına giriyor. Sayın Dili- pak ya da eşi doktor olup karşılıklı karşı cinsten has- talara bakabilirier miydi? Sayın Başbakanımızın, AKP iktidar kadrolannın türbanlı eşleri, çocuklan, gelinlerinden kimileri çı- kıp Başbakan'ın hayranlıkla kutladığı bir Sertab Erener, Süreyya Ayhan, yüzücü, tenisçi olabilirier mi? Bu nasıl demokratikleşme, çağdaşlaşma, AB üyeliğini, standartlannı yakalama? Nüfusun yansı yaşamın her alanında yasaklı. Dilipak'la yıllar önce bir panelde tartışmıştık. De- mokratikleşmeye sınırsız açıldıklannı, bize özgür- lüklerimizi tanıdıklannı söylüyor, sonra satır arası- na "Şeriat tartışılmaz" sözcüğünü ekleyiveriyordu. Demokrasinin şeriat düzeni ile çelişkısi, insanların, hele de kadınlann özgürlükleri için başka bir dini ya da dinsizliği seçmek zorunda kalmaları elbette gü- rültüye geliyordu. Dılipak'ın yazısı dadahil geçen haftanın "Cuma" dergisinin bütün yazarlannın ana konusu ise çok çarptcı: AKP iktidanna türban ve imam-hatip sorun- lannı çözmek vaadi ile iktidara geldikleri hatırlatılı- yordu. önümüzdeki sonbahar, kendilerine tanınmış son hoşgörü süresiydi. YÖK Yasası, eğitimin ilgili diğeryasalannın hazır- hkları tamam. Sonbaharda AKP iktidan imam-ha- tip ve türban sorunlannı kendileri açısından kökten çözmek üzere son hazırlıklannı yapıyoriar. Medya- mız kamuoyunun hazırianmasındatam kadro emir- lerinde. Demokrasilercie, AB içinde; siz üniversite- ye öğrenci hazırlama ana ilkesi kılınmış papaz oku- lu duydunuz mu? Siyasilerin, bilim insanlannın, her meslekten insanlar ordusunun papaz okulu çıkışlı kılınması gibi bir kavram, demokratik hak düşünülebilir mi?.. soner@cumhuriyet.com.tr İmarzedenin sorunu bitmiyor • ANKARA (ANKA) - Kapatılan İmar Bankası mudılerinin hesap kayıtlanrun belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında; hesap cüzdanı kayıp mudilerden, hesap bilgilerine ilişkin ella-inde bulunan belgeleri sunması istendi. ANMA Sevgil Annemiz Emekli Almanca Öğretmeni HANDANTUNÇALP ölümünün birınci yılında saygı sevgi ve özl,mie anıyoruz. Cocuklari: Tanju, Şebnem-Tanzer TUNÇALP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog