Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 AĞUSTOS 2003 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER dishab« cumhuriyet.com.tr GORUŞ TURKKAYA ATAÖV ABD-Terorizm B Be Bazı terörist örgütlere destek ABD dış siyaseti- nin ayrılmaz parçasıdır. Bush ve ondan önceki ABD iktidarlan uluslararası terorizmi korudular ve desteklediler. 11 Eylül saldırısı veBush'un "teröre karşı savaş" sloganı Amerikan askerî gücünü art- tırmak ve savaş endüstrisini büyütmek için göster- melik bir nedendir. 2007'nin askeri bütçesi şimdi- den451 milyar dolar olarak saptandı. "Özgürtüğü koruma" ve "şeytan ekseni" gibi sözcükler aynı he- defe yönelik. The New York Post'ta (16.5.2002) şu başlık bom- ba gibi patlamıştı: "Bush 11 Eylül'ü biliyordu." "Ya- nn tamam" ve "Maç başlıyor" gibi mesajlar, saldırı- dan tam bir gün önce, ABD Ulusal Güvenlik Konse- yi'nin elindeydi. Medya, ondan da önce, ihbar, ka- nıt ve ipuçlannın sözünü edip durmuştu. En son ABD Kongresi raporu da haber alma örgütlerinin bilgileri birleştiremediği inancında. Bütün bu açıklama ve yorumlar çok daha önemli bir gerçeği gizlemeye, hal- kın dikkatini geniş kapsamlı siyasal bir yanıltmadan başka yönlere çekmeye yarıyor. önemli olan neyin ne kadar bilindiği değil. Giz- lenen büyük gerçek şu: Usame bîn Ladin'in ba- şını çektiği El Kaide ve terör ağı CIA'nın yaratığıdır. El-Kaide, CIA sözcüğünde "istihbaratyatınmı" (as- set) diye geçer. Bu söczük "ajan" anlamına gel- mez. "Işe yarar" demek. Amerikan ve dünya ka- muoyundan gizlenen gerçek, Carter'dan bu yana Beyaz Saray'ın kendine "Islamcı" diyen bazı mili- tanlan silahlandırdığı, eğittiği, para verdiği ve ateş hattına sürdüğüdür. örneğin, CIA adına El Kaide ile doğrudan temas eden Pakistan Gizli Servisi'ydi (ISI). Son sözü edi- len de varlığını CIA'ya borçludur. ISI, uzun yıllar, CIA'nın Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya'daki giz- li eylemlerinin bir uygulamaaracıydı. 11 Eylül'ünbaş sorumlusu gösterilen pilot M. Atta'ya gerekli pa- rayı gönderten de ISI Başkanı Gen. Mahmud Ah- met'ti. Para Pakistan'daki bankalardan Florida'da iki bankaya, oradan Atta'ya ulaştı. The Times of India (9.10.2001) ile Fransız Basın Ajansı'nın (10.10.2001) bu açıklamalannı FBI da biliyordu. Konu bir para çekinin bir ucunda istihbarat şe- finin, ötede de terörist-başının bulunmasıyla sınır- lı değil. Taleban'a da, yıllarca, para, silah, askeri eğitim, teknik yardım, malzeme ve petrol aktı. Bun- da CIA bağlantısı için bak: Christian Science Mo- nitor(3.9.1998). Afganistan'da öldürttüklen A.Ş. Me- sud'a hem ABD, hem ISI karşıydı. Bush yönetimi bu bağlantıları araştırmaya hiç ya- naşmıyor. ABD'nin teröristleri destekleyenlerle yakın ilişkiler içinde oluşu ilk bakıştaçelişkili görunebilirama, VVashington'ın daha kapsamlı hedefleriyle çatışmı- yor. Amerikan kampanyası terorizme karşı mücade- le değil, insanhğın geleceği için yıkıcı sonuçları olan bir işgal savaşıdır VVashington yönetimi Amerikan ve dünya halklannı bilinçli olarak yanıltıyor. 15 ÜLKEDE BÎNDE 3 ARTIŞ AB nüfüsu çoğalıyor BRÜKSEL(AA)-AB ülkelerinin nüfiısunun geçen yıl binde 3 arttığı bildirildi. AB istatistik bürosu Eurostat'ın araş- tırmasına göre, 15 AB ülkesinde toplam nüfus geçen yıl binde 3 artarak 379 milyona ulaştı. Büro, artışın 4'te 3'ünün göçlerden kay- naklandığını bildirdi. Eurostat, gelecek yıl AB'ye katılacak çoğu Doğu Avrupa ülkesı 10 ülkenin nüftıslannın ge- çen yıl binde 1 oranın- da düştüğunü, bu oranın Letonya'da binde 6.1, Macaristan'da ise binde 2.2 olduğunu kaydetti. Büro, Kıbns Rum ke- simi nüfusundaysa bin- de 14.5'likartış olduğu- nu belirtti. Gelecek yıl- ki katılınılarla AB'nin nüfiısunun 453 milyona çıkacağı kaydedildi. İç savaş yaşanan ülkede hem isyancılar hem de hükümet askerleri kadınlann ırzına geçiyor Liberya'datecavüzvahşetiDışHaberler Servisi - tç savaşı so- na erdirmek için uluslararası banş gü- cü askerierinin konuşlandınldığı Li- berya'da hem hükümet askerierinin hem de isyancılann binlerce kız ço- cuğu ve kadının ırzına geçtiği, ülke- de tam bir "tecavüz çılgınlığın ya- şandığı belirtiliyor. Liberya'daki uluslararası yardım çalışanlanna göre. başkent Monro- via'da temmuzdan bu yana 600'den fazla tecavüz olayı rapor edildi. An- cak, gerçek sayının bunun çok üstün- de olduğu tahmin ediliyor. Liberya'da 3 yıldır iç savaş sürüyor ve başkent 2 aydan bu yana isyancı- lann kuşatması altında. Binlerce ki- şınin ölümüne, 250 bin kişinin yerin- den edilmesine ve insani felakete yol açan iç savaşın taraflan, çoğu çatış- mada olduğu gibi kadınlan salt cin- siyetlerinden ötürü hedef alıyor. KurbanJar, pazartesi istifa etmesi beldenen Başkan Robert Taytor re- jiminin çökmeye başlaması ve Batı Afrika Banş Gücü'nün ülkeye ko- nuşlanmasıyla birlikte, "kargaşaor- tanundan vararianmak için önJerin- de az bir süre kaldıguu" düşünen is- yancılann ve askerlerin "ganimet" olarak gördükleri kadınlara artık u, "gözü dönnıüş bir biçimde" tecavüz etmeye başladıklannı anlatıyor. Liberyalılar önceki günden baş- layarak ülkeye konuşlanmaya baş- layan Batı Afrika Banş Gücü asker- lerini sevinçle karşılarken askerle- rin ülkede istikrann sağlanmasının bırkaç haftayı bulabileceği belirti- liyor. ABD'nin gönderdiği savaş gemileri de Liberya yolunda. Irzına geçilen kadınlann yaşlan 8 ile 65 arasında değişirken saldırgan- lar arasında 12 yaşında askerler bi- le var. Saldırganlar çoğu zaman te- cavüz ettikleri kadınlann erkek ak- rabalannı da öldürüyor. Ancak silahlı gruplann, cinsel sal- dınyı bir yıldırma ve etnik temizlik 1 lkede birkaç hafta içinde 600'den fazla genç kız ve kadın tecavüze uğradı. Banş gücünün gelişiyle günlerinin sayılı olduğunu düşünen isyancılar ve askerler ganimet olarak gördükleri kadınlara kâbus yaşatıyor. yöntemi olarak kullandığı Sierra Le- one ve Ruanda'daki kitlesel tecavüz- lerin tersine, Liberya'daki olaylar sistematik bir nitelik taşımaktan çok bir fırsatçılık örneği olarak nitelen- diriliyor. BM, Hollanda, Alman ve ABD ki- liseleri destekli yardım örgütü Hıris- tiyan Cemaati (CCC) kuruluşundan Mariama Brovvn, "Özelükle hükü- me( askerierinin tamamengözleri dön- dü.çünkü bu günlerin son şanslan ol- duğunu düşünüyorlar'' diyor. CCC yılda ortalama bin tecavüz kurbanıy- la ilgilenirken son birkaç haftada ör- güte başvuran kadın sayısı 626 oldu. Son olayların dökümünü yapan CCC'ye göre, geçen hafta askerler bir anneyle 10 yaşındaki kızı Nana'ya tecavüz etti. Doğum gününde saldı- nya uğrayan Nana, yaşamını yitirdi. Direndiği için vurdular Tecavüze dırendığı için bacağın- dan vurulan 16 yaşındaki genç kızın bacağı hastanede kesildi. 2001 'de 5 erkeğin ırzına geçtiği 53 yaşındaki Hawa Foday, haziranda iki isyancı, temmuzdaysa iki askerin saldınsına uğradı. 4 çocuğunun gözü önünde bir grup isyancının teca\üzüne uğrayan 40 yaşındaki Esther Macaıüey, saldır- ganlann bazılannı "çocukyaştakioğ- lanlar" olarak nitelendiriyor. 46 yaşındaki Bindu Hagar, 15 ya- şındaki kızıyla birlikte 18 yaşın al- tmdaki erkek çocuklar tarafından defalarca saldınya uğradığını anla- tıp, "Bana gülmemi ve 'harika' de- memi emrettiler" diyor. Azerbaycan'da muhalefetin protesto girişimi güvenlik güçlerince engellendi Aliyev'in sağhğı iyiye gidiyor • ABD'deki Cleveland Kliniği'nde tedavi gören Aliyev'in uygulanan tedaviye olumlu cevap verdiği ileri sürüldii. Dış Haberier Servisi - Azer- baycan Cumhurbaşkanı Hay- dar Aliyev'in ABD'deki teda- visinde olumlu gelişmeler ol- duğu bildirilirken Muhalefet- teki Azerbaycan Demokratik Partisi (ADP) üyeleri, dün Mer- kezi SeçimKomisyonu (MSK) ve Anayasa Mahkemesi önün- de izinsiz protesto gösterisi gi- rişiminde bulundu. Çeşitli yönlerden 15-20 ki- şilik gruplar halinde toplan- maya çalışan göstericilerin gi- rişüninin, güvenlik güçlerinin MSK çevresinde ve çevTe yol- larda geniş güvenlik önlemle- ri alması nedeniyle sonuçsuz kaldığı belirtildi. Söz konusu parti yetkilileri, "GösterflerleH- ham Aliyev'in Başbakannk'a getirilerek, iktidann yasal ol- mayan yoflarta elegeçirümekis- De Soto'nun görev değişimi ABD ve BM yeni girişim başlatıyor PoBs, dün tlham Aliyev'in başbakanlığının yasadışı olduğunu savunan göstericileri gözalüna akn. (AP) tenmesini protesto etmenin amaçlandığınr belirterek ba- zı üyelerinın gözaltına alındı- ğını açıkladılar. ABD'de Cleveland Klini- ği'nde tedavi gören Haydar Aliyev'in uygulanan tedaviye olumlu cevap verdiği bildiril- di. Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açık- lama yapan klinik yönetimi, "AHyev ilk tedaviye olumlu ce- vap vernıiştir. Nörolojik prob- lemi bulunmanıaktadir. Kendi- si halen Kalp ve Danıar Hasta- hklan Böiümünde rahatbiçim- de istirahat halindedir" dedi. "SeT Analitik Enformasyon ve Araştırma Merkezi'nin yap- tığı kamuoyu araşhrmasına gö- re, 15 Ekim'de yapılacak cum- hurbaşkanlığı seçiminde ll- ham Aliyev'in oylann yüzde 51 ,7'sini alması bekleniyor. MURAT İLEM ATtNA - Kıbns'ta Türki- ye ve KKTC'yi ödün verme- ye zorlayan Annan planının mimarlarından BM Özel Temsilcisi Aharode Soto'nun yeni göreve atanması, Atina ve Lefkoşa'da kaygı yarattı. Yunanistan ve Rum kesimı, son gelişmelen Kıbns konu- sunda ciddı birdeğişimin baş- langıcı olarak görüyor. tngiî- tere'nin Kıbns Özel Temsil- cisi Sir David Hannay'ın is- tifa etmesinin ardından, ön- ceki gün BM Genel Sekrete- ri Kofi Annan ın De Soto'yu Batı Sahra'ya ataması, Yu- nanistan ve Rum kesimi ek- seninde dikkatle izleniyor. Güvensizlik sorunu Kıbns'ta yeniden inisiyatif alacak olan ABD ve BM, ön- celikle Türkiye ile KKTC 'yi ödüne zorlayarak çözümü ki- litleyen iki arabulucuya olan güvensizliği dikkate almak zorunda kaldı. Bu çerçevede Annan planını hazırlarken sü- rekli Lefkoşa v e Atina ekse- nine bilgi sızdırdığı öne sü- rülen Hannay ve De Soto Kıb- ns'tan çekilerek yeni bir gü- ven ortamı hazırlandı. Yıl sonunda KKTC'de ya- pılacak olan cumhurbaşkan- lığı seçimleri öncesinde Ra- ufDenktaş'lı bir çözümün ta- raflara yaran olacağuu dü- şünen ABD'nin ne kadar ba- şanlı olacağı ise bilinmiyor. Rum lıder TasosPapadopu- los, AB'ye tam üyelik süre- cini dikkate alarak çözümü bir süre daha askıya almayı amaçlıyor. Ancak adadaki her iki liderin BM ve ABD'nin baskılanna direne- meyecekleri, özellikle Rum yönetiminin AB'nin de ta- rafsız olarak de\Teye girme- si halinde masaya oturmak zorunda kalacağı kulislerde konuşuluyor. EMEKLİ ÖĞRETMENLERE DUVURU 1981 yılından itibaren kutlanmakta olan ÖĞRETMENLER HAFTASI kapsamında CUMHURİYETEIŞIK TUTAN ÖĞRETMENLER ONUR GÜ- NÜ'ne katılmak ve albüme girmek için emekJİ öğretmenlerimizin 30.08.2003 tarihine kadar Müdürlüğümüze müracaat etmelerini rica ederiz. Saygılarımızla. ISTANBULİLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLER HAFTASI KUTLAMA KOMİTESİ NOT: 1. En son 1963 yılında ve daha eski yıllarda mezun olanlar. 2. Müracaatlarda adres ve telefon numarasının belirlenmesi ve kısa özgeçmişlerinin belirtilmesi. 3.1 adet vesikalık fotoğrafın eklenmesi. 4. Istanbul dışından geleceklerin ikametlerinin sağlanması için 15.08.2003 tarihine kadar bilgi vermeleri. 5. Daha geniş bilgi almak için 528 01 16 veya 526 19 60 /111 No'lu telefonlara müracaat etmeleri. CHP tlçe Kongresi 24 Ağustos 20003 Pa- zar günü Güzelbahçe Çıraklık Okulu (Gü- zelbahçe Polis Karakolu üstü) salonunda saat 11.00'de çoğunluk sağlanamazsa 31 Ağustos 2003 tarihinde saat 11 .OO'de mev- cut üyelerle parti ilçe başkanı, yönetim ku- rulu asil ve yedek üyeleri, il delegeleri se- çimi aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. CHP Güzelbahçe İlçe Yönetim Kurulu Kongre Gündemi 1. Açılış 2. Kongre Başkanlık Kurulu Seçimi. 3. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı. 4. Çalışma ve hesap raporlannm okunması (onaylanması ve aklanması). 5. İlçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve il delegelerinin seçimi. 6. Dilek ve temenniler. ŞABANÖZÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo:2002'42 KararNo: 200271 Çankın ili, Şabanözü ilçesi Gündoğmuş köyü Cilt No: 3, Hane No: 33'te nüfiısa kayıtlı Muzaffer ve Mü- layim'den olma 01.03.1963 doğumlu Ramazan Azi- zo'nun soyadı Azizoğlu olarak degiştirılmiştir. 17.12.2002. Basın: 38434 tZMİR 4. İCRA ML pÜRLÜĞÜ'NÜN MENKLL SATIŞI DÜZELTME İLANI DosyaNo:2000 1129 E. Yukandaki satış dosyası ile satışa çıkartılan menkul- lerin satış ilanı Cumhuriyet gazetesinın 30.07.2003 eünlü nüshasında ilan edilmiş, ancak satışa konu men- kullerden 13.426.576.329.-TL. muhammen bedelli 125 balya 4977.0 net kilo sehven 98 yılı Agonya Mar- mara D. Kapa yazılmıştır. Doğrusu 2. grup 2. sıradaki satılacak olan menkul 1997 yılı Agonya Mannara D. Kapa'dır. Düzeltilerek ilan olunur. Basın: Tashıh KARAYAZI ASLİYE HTKUK MAHKEMESİNDEN EsasNo:2003 13 Davacı Karayollan Gn. Müd. tarafından davalı Sef- ra Karataş ve İ2 arkadaşı aleyhıne 03.03.2003 tanhlı dava dilekçesi ile açılan kamulaştırma bedelinin tespi- ti ve kamulaştınlan yerin davacı ıdare adına tescili da- vasında: Erzurum ili, Karayazı ilçesi, Göksu ky. köy içi mevkii pafta No: 1. parsel No: 449 olan, 490 m2 mesahalı arsa vasfındaki ve davalı Sefra Karataş ve 12 arkadaşı adına kayıtlı taşınmaz, Karayollan Gn. Müd.nün 13.11.2002 gün ve 167 sayılı karan ile ka- mulaştınlmasına karar verildiği. arsa \asfındaki taşın- mazın m2 bedelı olarak 1.500"000.-TL. olması gerek- tiği görüşüne vanldığı, taşınmaz maliklen ile davacı idare arasında herhangı bir anlaşma sağlanamadığı, bunun üzerine davacı idare tarafından anılan taşınma- zın, Kamulaştırma bedelinin tespiti ile tespit edilen bedelin idareden tahsiline, taşınmaz tapu kaydının da- valılar adından ıptalı ile davacı Karayollan Gn. Mü- dürlüğü adına tescılüıe karar verilrnesı talep edilmiş, davanın duruşması 01.10.2003 günü saat 11.45'e talik edılmıştir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi (4650 sayılı yasa ile değişik 5. maddesi) ge- reği ilan olunur. Basın: 38368 BORNOVA1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN 2003'824 Esas Hakim: Nermin Ünsal 25972 Kâtip: Mahmut Temel 1. Izmir ili Bornova ilçesi Ergene Mah. 33'4 pafta 435 ada 440 parselde kayıtlı olup tapuda bina vasfında olan 317.50 m2 yüzölçümlü taşınmaz olup; Bomova Bele- diyesi tarafından kamulaştınlmasına karar verilmiştir. 2. Taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlann mahkemece kendilerine tebligat yapıl- ması dunımunda tebligat gününden; tebligat yapılamayanlann ise mahkemece işbu gazete ilanı ile yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemi- ne karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri davalarda husumetin Bomova Belediye Başkanlığı'na yönelmesi ge- rektiğı: 3. Belırtilen 30 günlük süre içinde idari yargıda kamulaştırma işleminin iptali da- vası açanlann dava açtıklannı ve yürütmenin durdurulması karan aldıklannı mahke- memize belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceğı ve mah- kemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edıleceği; 4. Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bornova Va- kıflar Bankası Şubesi'ne hak sahibi adına yatınlacağı: 5. Hak sahiplerinin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin rüm sa\omma ve de- lillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin 2003 824 Esas sayılı dosyasına yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ihtar olunur. Basın: 38423 İNŞAAT İLANI TEMA Vakfı "Bayburt Projesi" tarafrndan Kop ve Örence köylerinde 5 adet misk eşik (tersip bendi) yaptı- nlacaktır. llgilenenlenn 18 Ağustos 2003 Pazartesi günü saat 17'ye kadar kapalı zarf teklif mektuplannı aşağıda belir- tilen adrese elden veya posta yoluyla göndermeleri rica olunur. 1. Bayburt ili Kop köyü Ikisu deresi, Kopderesi ve Ara- bınçayın deresinde 3 adet, Örence köyü köy deresin- de 2 adet olmak üzere toplam 5 adet misk eşik yaptı- nlacaktır. 2. Işin muhammen bedeli 21.337.083.313 TL.'dir. (Yü- mibirmilyarüçyüzotuzyedimilyon - sıfırseksenüçbi- nüçyüzonüçlira). 3. Eşiklere ait projeler ve şartname aşağıda belirtilen ad- resten temın edilebilir. ADRES: Bajburt \ aliliği, GTZ, TEMA Vakfı Bayburt İli Kop ve Burnaz Dere Havzalan Erozyon Kont- rolü Doğal Kaynak Yönetimi ve Kırsal Kalkınma Projesi. Vali Nihat Üçyıldız Cad. Özel İdare Işhani Kat: 5 No: 501 69000 BAYBURT Tel: 0 458-211 64 17 Faks:0 458-211 84 35 E-Mail - temavfg isnet.net.tr TEMA BORNOV\ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2003 852 Esas Hakim: Aziz Aktaşoğlu 26484 Kâtip: Emine Bolel 1608 1. Izmır ili Bomova ilçesi Ergene (KızıJay) Mahal- lesi 33 4 pafta 435 ada 442 parselde kayıtlı olup tapu- da bina vasfında olan 125.50 m2 yüzölçümlü taşınmaz olup; taşınmazın tamamı Bomova Belediyesi tarafrn- dan kamuiaştınlmasına karar verilmiştir. 2. Taşınmaz üzerinde hak sahibi olanlann mahke- mece kendilerine tebligat yapılması dunımunda tebli- gat gününden; tebligat yapılamayanlann ise mahke- mece işbu gazete ilanı ile yapılacak ilan tarihinden iti- baren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri davalarda husumetin Bomova Belediye Başkanlığı'na yönelmesi gerektiği: 3. Belirtilen 30 günlük süre içinde idari yargıda ka- mulaştırma işleminin iptali davası açanlann dava aç- tıklannı ve yürütmenin durdurulması karan aldıklannı mahkememize belgelendirmedikleri takdirde kamulaş- tırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği; 4. Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bomova Vakıflar Bankası Şubesi'ne hak sahibi adına yatınlacağı; 5. Hak sahiplerinin konuya ve taşınmaz malın değe- rine ilişkin tüm savunma ve dehllerini tebliğ tarihin- den itibaren 10 gün içinde mahkememizin 2003'852 Esas sayılı dosyasına yazılı olarak bildirmelen gerek- tiğı ihtar olunur. Basın: 38418 BORNOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 2003 851 Esas Hakim: Aziz AktaşoSlu 26484 Kâtip: Emıne Bolel İ608 1. tzmir iîi Bornova ilçesi Pınarbaşı Gürpınar Ma- hallesi 23 pafta 3125 parselde kayıtlı olup tapuda bina vasfında olan 626.00 m2 yüzölçümlü taşınmaz olup; taşınmazın 187.45 m2'lik kısmınm Bomova Belediye- si tarafından kamuiaştınlmasına karar verilmiştir. 2. Taşınmaz üzennde hak sahibi olanlann mahke- mece kendilerine tebligat yapılması dunımunda tebli- gat gününden: tebligat yapılamayanlann ise mahke- mece işbu gazete ilanı ile yapılacak ilan tarihinden iti- baren 30 gün içinde kamuİaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri, davalarda husumetin Bornova Belediye Başkanlığı'na yönelmesi gerektiği: 3. Belirtilen 30 günlük süre içinde idari yargıda ka- mulaştırma işleminin iptali davası açanlann dava aç- tıklannı ve yürütmenin durdunılması karan aldıklan- nı mahkememize belgelendirmedikleri takdirde ka- mulaştırma işlemin.-n kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edılece- ği; 4. Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli- nin hak sahibi adına Bomova Vakıflar Bankası Şube- si'ne hak sahibi adına yatınlacağı; 5. Hak sahiplerinm konuya ve taşınmaz malın de- ğerine ilişkin tüm savunma ve delillenni tebliğ tari- hinden itibaren ]-) gün içinde mahkememizin 2003 851 Esas sayılı dosyasına yazılı olarak bildirme- leri gerektiği ihtar oiinur. Basın: 38419
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog