Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8AĞUSTOS2003CUMA 8 HABERLERIN DEVAMI Istanbul Edırne Kocaelı Çanakkale Izmir Manisa Aydın Denizlı B B B B B B B Y 29 34 34 31 36 36 38 35 TURKIYE Sinop B 26 Adana Samsun Y 26 Mersin Trabzon _Y 28 Diyarbakır A Giresun Ankara _Y 28 Şanlıurfa B 29 Mardin Eskişehir B 30 Siirt Konya B 31 Hakkâri B 34 Sıvas B 29 Van B 30 Zonguldak B 27 Antalya A 37 Kars B 28 Yurdun kuzey ve ba- tı kesımlen parça/ı bulut- lu. Orta ve Doğu Kara- denız kıyılan ıle Denızli ve Muğla çevreten sa- ğanak ve gökgurultulu saganak yağışlı, dığer yerier az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurdun doğusunda ar- tacak, dığer yerlede ortemlı bır değışıklık ol- mayacak. DIŞ MERKEZLER Oslo Helsinkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn B B B B B A A A 24 26 23 30 27 31 38 32 Münih A 35 Zürıh Berlin Budapeşte Madnd Viyana Belgrad Sofya Roma Atina A A A A B B B A 33 30 37 30 31 28 34 33 A 35 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tıflıs Kahıre Y A Y Y B Y B A 20 27 29 33 33 17 20 34 A 40 Tahran , Çok bulutlu > Yagmurlu Stılu kar > Gok gurültülû G U N C E L CLNEYT ARCAYLREK • Baştarafı 1. Sayfada Arada bir AKP iktidarının sinsi planlarından, programlarına yazmadıkları hedeflerden söz et- tiğimizde zamane demokratlan -tabii dönme- ki- mi yazarlar burun kıvırıyor. Adamlann, başta RTE'nin başlıca hedefi me- zun olduğu imam hatip liselerine üniversite kapı- sını açmak, türban yasağını kaldırmak! Parti ve hükümet programında bu iki konuda açık bir vaade rastlamak olanaksız. Seçimden önce ve sonra RTE, "türban soru- nunda acele edilmemesini" hemen her konuş- masında söyledi. Mezun olduğu imam hatiplerin düz liselergibi işlem görmesini sağlamanın peşinde olduğunu yazıp söylemesine de gerek yoktu. RTE, kafasına uygun bir eğitim bakanını çok önceden saptarnış olacak ki; başbakan olur ol- maz Gül kabinesindeki gerçek amaçları kamuf- le ederek konuşan bakanı (Erkan Mumcu) baş- ka bakanlığa attı. Yerine ağzı laf eden, RTE'nin te- mel hedeflerine doğrudan yürüyen, YÖK'ü Ata- türk ilkelerinden uzaklaştıracak, iktidara bağla- yacak, imam natiplere üniversite yolunu açacak, türbanlı eğitime olanak sağlayacak bir milli eği- tim bakanı buldu: Hüseyin Çelik. Yeni bakan, hedef konulan kendi doğrultulann- da incelemiş, hayli kurnaz, ekranlarda saatlerce konuşabilen bir kişi, bir kişilik. YÖK taslağında türbanla, imam hatiplerle iigili tek sözcük olmadığını bağıra çağıra açıklarken, meğer haklıymış. YOK'te düzenlemeye gitmenin âlemi yokmuş. Yönetmeliklerde bir iki kalem darbesi... İmam hatiplere bekfedikleri olanağı, liseli üniversiteli kızlara örtülü baş özgürlüğünü sağlıyor. • • • Hokus pokus gibi bir şey, bir olay. Şapkadan tavşan çıkanr gibi: Yönetmelikteki "hem mesleğe hem de 'kendi alanlannda' yüksek öğretime hazıriar" ifadesinde- ki iki sözcüğü, "kendi aJanlannda " sözcüklerini çı- kardın mı, imam hatiplerdüz liseyleaynı konuma kavuşuyor. Şapkadan çıkan bir başka tavşan, türban. Kız öğrencilerin sadece Kuran derslerinde başörtü- sü takacaklannı buyuran hükümden iki sözcüğü atıverdin mi, başörtüsü "tümmeslekderslerinde" serbest kalıyor. Şimdi; Bakan Çelik'in, iki konudaki becerisinin laik cumhuriyete ne denli yakıştığını, hatta laik cumhuriyeti ve tabii AB demokrasisini ne kadar güçlendirdiğini savlayan konuşmalarını, savun- malannı, beklemek gerek! • • • Laiklik gibi temel yargıya darbe, sadece Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelmiyor. AKP amaçlanna uygun başka bir görüş; "yol- suzluğun dini olmaktan çok, laik ahlakla ilişkili bir sorun olduğu" görüşü (Allahlık CHP grup yöne- ticilerinin özdeki inceliği kavramayan tutumu sa- yesinde) ancak Yolsuzlukları Araştırma Komis- yonu'nun raporu açıklandıktan sonra fark edildi. AKP'Iİ komisyon sözcüsü Fahrettin Poyraz, bu görüşün komisyona mal edilemeyeceğini söy- lüyor. Ya kime mal edilecekmiş? TESEV'le TÜSİ- AD gibi, hani şu dışardan iç ve dış siyasete ga- zel okuyan kuruluşlar var ya; onlarm yolsuzluğa ilişkin anketlerine dayanıyormuş. Sezar'ın hakkı Sezar'a. CHP Grup Başkanve- kili Mustafa Özyürek'in Sabah'taki yorumu oku- nunca, AKP'Iİ Poyraz'ın savunudasığ kaldığı gö- rülüyor. CHP'liyegöre, uzmanların yazdığı raporun "bir yerinden cımbızla bir sözcük seçilirse, yanlış ka- rartara" varılırmış. "Bu tür aynntılaryerine raporun gösterdiği so- nuç daha önemli" imiş. Işte bu kadar! Baykal partiyi halka dönük yörüngeye oturtma- yı istiyorsa: öncelik ve ivedilikle doğrulara doğru diyen bir muhalefet örneği vereceğiz derken eğrileri doğru kabul ettiği izlenimini veren... Allahlık grup yöne- timinden... toplumda CHP'den derin uzaklaşma- lar başlamadan ya vazgeçmeli ya vazgeçmeli! YAŞ 'ta şerhin perde arkası• Baştarafı 1. Sayfada ların metni ve bu niyetleri konusunda ısrarlı dav- ranışlan YAŞ'a sunuldu. Ilk başta ihracı istenen personelin dosyalannı imzalamak istemeyen Gö- nül'ün. bu gelişmelerden sonra "şerh koyarak da olsa" imzalamak zorunda kaldığı bildirildi. Ihracı istenen personelle iigili tartışmalar sı- rasında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cumhur Asparuk. daha önce atılan bir askerin pişmanlık mektubunu okudu. Mektupta TSK'den ihraç edilen askerin. "Be- ni kandırdılar, beni bu ülkeye, Cumhuriyete düşman etmeve çalışhlar. Bir dönem etkilen- dim. Gelinen noktada çok pişmanım" gibi ifa- delerin yer aldığı öğrenildi. Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygur da bir astsubayın sarıkJı-cüppeli fotoğrafı ile üniformah fotoğrafını gösterdikten sonra aynn- tılı bilgi verdi. Kanıtlann yalnızca fotoğrafiarla sınırlı olma- dığını anlatan Eruygur, irticai faaliyetlere katılan personelin düşüncelerinı yansıtan konuşma me- tinlerinden de örnekler verdi. Eruygur'un okudu- ğu metinlerde, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik ya- prsından duyulan rahatsızlığın ve cumhuriyeti hedef alan ifadelerin dikkat çektiği kaydedildi. Bu metinlerde, "Amaca ulaşıncaya kadar ken- diierini gizlemeye yönelik" taktiklerin de bulun- duğunu vurgulayan Eruygur, şu değerlendırme- yi yaptı:"Bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline saldırıyorlar. Böyle bir anlayışa, bu cumhnriyete gözbebeği gibi bakan TSK'de na- sıl yer verilebilir? Biz bu kişileri ordudan uzaklaştırma gereği duyuyorsak, altinda özet- lediğim gerekçeler yatmaktadır." YAŞ'ta asker üyelerin benzer ömeklen ver- mesi ve eleştiri dozunu yükseltmesi üzerine ha- vamn gerginleştiği ve toplantıda "soğuk hava es- tiği" dile getirildi. YAŞ'ta TSK ile ilişiği kesilen 18 personelin çoğunun astsubay olduğu kaydedildi. irticai fa- aliyefte bulunan personelin TSK'den uzaklaştı- nlmasının laik cumhuriyeti hedefalmalan ve re- jim değiştiıme yönündeki emellerinın yanı sıra teknik olarak ordunun işleyişini ve yapısını boz- duklanna dikkat çekildi. TSK'deki hiyerarşik yapıyı oluşturan ast-üst ilişkisinin irticai yapılanmalar olan tarikat ve ce- maatlere giren personel arasmda tamamen orta- dan kalktığı bildirildi. Bu personelin emır komu- ta yapısının bozulmasına neden olduklan. bu du- rumda "bir yüzbaşı veya binbaşının bir astsu- baydan emir alma" noktasına geldiği vurgu- landı. Böyle biryapılanmava teknik düzeyde da- hi izin verilemeyeceği, aksi durumda TSK'nin bütün sisteminin ve etkinli|inın ortadan kalka- cağı dile getirildi. Çankaya'da 4 Irak' trafîği Bir ilçeye üç müdür ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - BM kararı olmadan Irak'a asker gönderilmesine karşı çıkan Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer, dün önce Dışişleri Bakanı Abdullah Gül. sonra da Başbakan Recep Tayyip Er- doğan tarafindan yapılan ziyaretler- le Türk askerinin bölgede bulunması gerektiği konusunda ikna edilmeye çalışıldı. Irak'a asker gönderme sorumlulu- ğunu tek başına üstlenmekten kaçı- nan ve bunu devlet karanna dönüştür- mek isteyen hükiimet, yaptığı üst dü- zey toplantılara devam ediyor. Hükii- met, 5 Ağustos'ta Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral Hilmi Özkök, MlT Müsteşan Şenkal Atasagun'un da katılımıyla yapılan ve Irak'a asker gönderilmesi halinde bunun nsk ana- lızlerinı içeren ön değerlendirme top- lantısının ardından, Sezer'i ikna et- mek için harekete geçti. Bu amaçla Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Sezer'le haftalık ola- ğan görüşmesine ek olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ab- dullah Gül de Çankaya Köşkii'nden randevu istedi. Cumhurbaşkanlığı, Gül'e Erdoğan'ın Köşk'e çıkmasın- dan 1 saat önce randevu verdi. Gül. görüşme öncesinde gazetecilerin so- rusu üzerine randevu talebinin kendi- sınden geldiğini belirtti. Sezer, Gül'ü dün saat 14.30'da ka- bul etti. 40 dakika süren görüşmenin ardından Dışişleri'ne dönüşünde ga- zetecilerin sorulannı yanıtlayan Gül, değerlendirme sürecinin sürdüğünü, herhangi bır karar olmadığını bildır- di. Cumhurbaşkanı Sezer'in "BM kararı olmadan asker göndermeye karşı olduğunun" anımsatılması üzerine Gül, "DeğerJendirme safha- sında herkes. Sonra tabii hükümet karannı verecek" dedi. Gül, bir ga- zetecinin "ABD'nin beklenrisi kar- şüanacak mı" sorusuna ise "Ne bek- lenfisi. Ben orada herhangi bir an- gajmana girmedim. Hükümetimize götüreceğimi söyledim, hükümete generallerin son MGK'si ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'in onayıyla yürürlüğe giren AB uyum paketinde görevleri tırpanlanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bu ayki toplantısını 22 Agustos'ta gerçekleşrire- cek. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora- miral Bülent Alpkaya. Hava Kuv\etleri Komutanı Orgeneral CumhurAsparuk ve MGK Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç toplantıya son kez katı- lacak. Bu aydan sonra normal MGK toplantısı ekimde yapılacak. MGK Ge- nel Sekreteri Kılmç, toplantının günde- mine ilişkin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la göriişmesini dün yaptı. Toplantıda, Türkiye'nin Irak'a asker göndermesi konusunun masaya yatınl- ması bekJeniyor. Bu toplantının ardın- dan MGK artık iki ayda bir toplanacak. Erdoğan, dün MGK Genel Sekreteri Kılınç'ı kabul etti. Görüşme sonra- sı Kılınç'ı Erdoğan'ın özel kalem müdûrü Hikmet Bulduk uğurladı. (AA) de gerirdim" dedi. Hükümetin ko- nuyu ciddi bir şekilde askeri ve siya- si boyutlanyla değerlendirdiğini be- lirten Gül, bunun sonucunda kesin ka- rar verileceğinin altını çizdi. Yenl tezkere gerekll Edinilenbilgiye göre; Gül, Sezer'le görüşmesinde öncelikle ABD'ye 24 Temmuz'da yaptığı ziyaret hakkında kapsamlı bilgi verdi. Gül, kendileri- nin de Irak'a NATO şemsiyesi altın- da ya da BM karanyla asker gönde- rilmesinden yana olduğunu vurgula- dı. Gül, ancak ABD'nin Irak'ta BM karan ile banş gücü oluşturulmasma sıcak bakmadığını ve bunun karar sü- recini uzatacağmı düşündüğünü ak- tardı. Bu nedenle BM olasılığının dü- şük göründüğünü kaydeden Gül, as- ker göndermek için yeni bir tezkere gerektiğini söyledi. Gül, bunun için devletin tüm organlarının eşgüdüm içinde olması gerektiğini. gerekirse eylül ayında TBMM'nin olağanüstü toplanabileceğini kaydetti. Sezer'in konuya daha olumlu bakması mesa- jını veren Gül, bölgedeki terörist ör- gütlerin etkisiz hale getırilmesinde ABD ile olan stratejik ortaklığın öne- mine de işaret etti Yarım saatlfk görü;me Daha sonra Başbakan Erdoğan Çankaya Köşkü'ne çıkarak Sezer'le haftalık olağan göriişmesini yaptı. Yaklaşık yarım saat süren bu görüş- mede de Irak'taki son gelişmeler de- ğerlendirildi. Geçen salı günü yapılan toplantıya ilişkin bilgi veren Erdoğan. bu tür değerlendirmelerin süreceğini belirtti.Erdoğan ve Gül'ün Sezer'le görüşmelerinde: Irak'a asker gönder- menin kabul edilmesi halinde bunun. ancak eylül ayı sonunda ya da ekim ayında gerçekleşebileceğini vurgula- dığı öğrenildi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, tatilde oldu- ğu için Cumhurbaşkanı ile haftalık o- lağan göriişmesini gerçekleştiremedi. • Baştarafı 1. Sayfada iptal ettiği genelgeyle görevinden alınmıştı. Aloğlu'nun yerine de Hayri Kır atanmıştı. Aloğlu, Damştay'ın ge- nelgeyı iptal etmesiyle resmen geri dönmesine karşm, görevine başla- tılmadı. Kır da bu ne- denle görevinin başın- da kaldı. Kandıra ilçesinde iki müdür arasında kimın görevyapacağı belirsiz- liğı sürerken bu kez de imam hatip lisesi ögTet- meni Idris Bolat ilçe milli eğitim müdürlü- ğiine asaleten atandı. Edinilen bilgiye göre, Damştay'ın 1041 taşra bürokratının görevin- den alınmasma ilişkin genelgeyi iptal etmesiy- le Milli Eğitim Bakan- lığı tarafindan görevine döndürülenAloğlu, Ko- caeli Milli Eğitim Mü- dürlüğü'nün istemiyle Milli Eğitim Bakanlı- ğı"na bir dilekçe ile baş- vurdu. Ancak Aloğ- lu'nun dilekçesine ya- nıt verilmedi. Atilla Aloğlu da kendisine gö- reve iade edildiği bildi- nlmesıne karşın göreve başlatılmadığını iddıa ederek Kocaeli Valisi ErdalAta ve Milli Eği- tim Müdürü Hayrettin Gürsoy hakkında suç duyurusunda bulundu. Gül: Kesinlikle asker gönderilmeli ABD Irak'ta napalm kuNanmış • VVASHINGTON (AA) - Amerikan güçlerinin Irak savaşmda napalm bombası kullandığı bildirildi. Adını açıklamak istemeyen bir Pentagon yetkilisi, mart ayında, koalisyon güçlerinin Bağdat'a ilerleyişlerine olanak vermek amacıyla Irak-Kuveyt sınınndaki Safvan bölgesine MK-77 tipi bombalar attıklannı belirtti. Yetkili, "Karşınızda zorlu bir düşman var, bu tip bombalar kullanırsanız kendi hayatınızı kurtanrsınız. Bu konuda uluslararası yasalan ihlal eden bir durum söz konusu değil" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. partisinin merkez kararyönerim kuru- lu toplanhsında Irak'a asker gönder- me süreciyle iigili bilgi verirken Mec- lis'in eylül ayında olağanüstü toplana- bileceğini söyledi. Erdoğan. Bakan- lar Kurulu'nda tezkere hazırlanmadan önce Cumhurbaşkanlığı-Genelkur- may ve hükümet arasında ortak görüş oluşturulacağıru bildirdi. Dışişleri Ba- kanı Abdullah Gül'ün Irak'ın yeni- den yapılanması çerçevesinde Türki- ye'nin bölgeye kesinlikle asker gön- dermesi gerektiğini belirtti. Gül'ün karar alma sürecınde basın temsilcile- rinin de görüşlerinin almacağını söy- lediği öğrenildi. 14 Ağustos'ta Bilkent Odeon Gös- teri Merkezi'nde yapılacak kuruluş yıldönümü töreni ve partiye katılım- lardan önce AKP MKYK'de değer- lendırme yapıldı. Edinilen bilgiye gö- re Tayyip Erdoğan. ABD'ye kesin ya- nıt verilmeden önce "bir devletgörü- şü oluşrurulacağını" söyledi. Irak'a asker gönderilmesinın sürpriz olma- yacağını. Meclis'in eylül aymda ola- ğanüstü toplanabileceğini söyleyen Erdoğan'ın "Asker göndermemiz yararu olabüir" dediği öğrenildi. 'Devlet görüşü otu$acak' Türkiye'nin Irak'a kesinlikle asker göndermesini isteyen Gül. asker tale- binin ABD Merkez Kuvvetler Komu- tanı Orgeneral JohnAbizaidın Anka- ra ziyaretinde ABD tarafindan geldi- ğini, kendi ziyaretinde de resmen ile- tildiğini söyledi. Devletin bütün ku- rumlanyla hatta basın temsilcileriyle görüşeceklerini vurgulayan Gül'ün, "Bir cevap kesin olarak verilmedi, önce bir devlet görüşü oluşacak. Pa- kistan'ın da asker göndermesi söz konusu. Onlar kuzey kesime gide- cek, bizim askerimiz büyük olası- lıkla Bağdat civannda, orta kesim- de görevlendirilecek" yönünde bilgi verdiği öğrenildi. Gül'ün bu sözleri üzerine söz afan .Ankara Millenekili Ersönmez Yar- bay'ındalrak'ınortabolgesinde Sün- nilerin yaşadığını ifade ettiği ve Ale- vi-Sünni a>Tunına yönelik olaylarkar- şısında Türk askerinin zor durumda kalabileceğini söylediği öğrenildi. Kapalı toplantıda yalanlama Yüksek Askeri Şûra toplantısında askeri yetkililerin sert uyanlan konu- sunda kamuo\Ti önünde açıklamayap- mayan Başbakan Erdoğan, kapalı top- lantıda ise yalanlamada bulundu. Edi- nilen bilgiye göre Erdoğan. YAŞ'ta komutanlann uyanlanyla iigili haber- lerinyalan olduğunu ileri sürdü. Erdo- ğan'ın "YAŞ sonrasında basmda çı- kan bütün haberler yalan. 3 gün bü- tün görüşmelere katıldım, çok iyi geçti, hiçbir tartışma olmadı, hiçbir sorun olmadı. Bu haberler nereden, nasıl yajildı bilemiyorum" dediği belırtiİdi. Bu arada, AKP'nin 14 Ağustos'ta ıkinci kuruluş yıldönümü kutlamasm- daki katılımlann ise son güne kadar gizli tutulmasuıa çalışılıyor. AKP Ge- nel Sekreteri tdris Naim Şahin, 14 Ağustos'ta milletvekili düzeyinde de katılım olabileceğini belirtti. Trabzon Limanı da AJbayraklar'ın HACER BOYACIOGLU ANKARA - AKPTrabzon Millet- vekili Kemalettin Göktaş'ın kuze- ni Hasan Köktaş'ın yönettiği ihale- de "tesadüfler" birbirini izledi. Iha- leyi, Özelleştirme Idaresi'ni Trabzon Limanı ihalesinin iptali için bastığı ileri sürüJen AKP Trabzon MilleUe- kili Kemalettin Göktaş'ın kuzeni Hasan Köktaş yönetirken ihaleyi AKP'ye yakınlığıyla bilinen Albay- raklarkazandı. OzelleştirmeYüksek Kurulu'nun da onaylaması duru- munda, Balıkesir Seka tşletmeleri- nin ardından Trabzon Limanı 'nın iş- letme haklan da Albayraklar'a geç- miş olacak. Türkiye Denizcilik Işletmeleri'ne ait Trabzon Limanı "nın 30 yıl süre} 1 - le işletme hakkı devrine ilişkin iha- le dün yapıldı. Özelleştirme Idaresi Başkan Yardımcısı Hasan Köktaş'ın komisyon başkanlığmda gerçekleşti- rilen nihai tur pazarlık görüşmeleri- ne, aralannda Trabzonspor'un da bu- lunduğu 6 fırma katıldı. 5. furun so- nunda ise diğer firmalann çekihne- siyle birlikte AKP'ye yakmlığıyla bi- linen Albayrak Turizm Seyahat İn- şaat Tıcaret AŞ. 22.4 milyon dolarla en yüksek teklifi vermiş oldu. Al- ba>Taklar daha önce de SEKA'ya ait Balıkesir İşletmelerini gerçek değe- rinin altında birbedelle almıştı. Trab- zon Limanı'nı 30 yıl süreyle işletme hakkı kazanan Albayrak Turizm AŞ'nin ihaleye fesat kanştırmaktan hükümlü olduğu da belirtiliyor. Diyet borcunu ödüyorlar' imam hatip tepMtopladı MAHMÜTGÜRER ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Hüse- yin Çelik tarafindan hazırlatılan "İmam Hatip Liseleri Yönetmeliği" taslağına siyaset ve eğitim çevrelerinden tepki yağdı. CHP'Ii TBMM Eğitim Komisyo- nu üyeleri, AKP'nin amacuıın tüm Tür- kiye'yi imam hatipleştirmek olduğunu belirtirken Eğitim - Sen Genel Başkanı Dinçer, "Imam hatiplilerc seçimden kalma bir diyet borçları vardı. Onu ödüyorlar" diye konuştu. Ankara Üni- versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mah- mut Adem. yönetmeliğin maddelerinin büyük oranının "Eğitim Birliği Yasa- sı"na aykın olduğunu söyledi. CHP'li TBMM Eğitim Komisyonu üyesi Ber- han Şimşek, AKP'nin 3 amacı olduğu- nu belırterek, "Bunlar; zengini daha zengin yapmak, kadrolaşmak ve 8 yü- ük eğitime darbe vurmaktır" dedi. AKP'nin imam hatip liselerinin önünü açabilmek için birçok yol denediğini anımsatan Şimşek, "Tüm Türkiye'yi imam hatipleştirmek istiyorlar. Bunu yaparken de demokrasiyi kullanıvor- İar. Demokrasiyi ortadan kaldırmanın en iyi yolu da laik eğitimi ele geçir- mektir" diye konuştu. CHP'li Mustafa Ozynrt. bu tür bir yönetmeliğin çok da sürpriz olmadığını söyledi. Bakan Çe- lik'in, hazırladığı yasalarda da kelime ayunu yaptığını vurgulayan Özyurt, "Bakan fırsat yakaladığı an böyle şey- ler yapıyor" dedi. Özyurt. aydınlann bu tür şeyleri engellemek için el ele verme- si gerektiğini söyledi. CHP'li Mustafa Gazalcı da, imam hatiplerin dınsel eği- tim vermek için kurulduğuna dikkat çe- kerek "Bu yönetmelik laik eğitim için tam bir tehdit unsurudur. Küçük bir oyun değil, Türk eğitim sisteminin çö- küşüne zemin hazırlaşacak bir ger- çektir" diye konuştu. imam hatip lisele- rinde 4'te 3 oramnda meslek dersi veril- diğini vurgulayan Gazalcı, "Bu, devle- tin öğrencilere 'Türban tak' davarma- sından başka bir şey değildir" dedi AÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem, yönetmeliğin hem öğre- nim birliği hem de devrim yasalanna ay- kın olduğunu söyledi. İmam hatip lisele- rine genel lise özelliği kazandınlmasının altında yatan amaçlann anlatılması gerektiğini belirten Adem. şunlan söy- ledi: "Yönetmeök derhal geri çekil- meli. Meslek derslerinde öğrencilerin başlarını örtmelerinin gerekçesi ne? Hadi Kuran'da örtsünler başlarını ama fıkıb okurken niye örtecek baş- lannı? Dinen de böyle bir gerek yok," Eğitim - Sen Genel Başkanı Dinçer de, böyle bir yönetmelik hazırlanmasının şaşırtıcı olmadığım söyledi. MEB'den ilginç açıklama: Amaçyasayla uyumusağlamak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanlığı gazetemizde, "Eğitime Türban" başlıklı haberle ii- gili yaptığı açıklamada, imam hatiple- re genel lise özelliği verileceğini doğ- ruladı. Bakanlığm açıklamasmda imam hatip liseleri yönetmeliği değiş- tirilerek kız öğrencilerin Türkçe ders- leri dışındaki derslerde başlannı ört- meleriyle iigili haberin gerçeği yansıt- madığını ileri sürüldü. Bakanlık, bu düzenlemeyle Kuramkerim ve tefsir derslerinin ammaçlandığmı öne sürdü. Açıklamada. imam hatip liseleri yö- netmelik taslağının Milli Eğitim Temel Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla hazırlandığı da iddıa edildi. Bakanlığm açıklamalanna karşuı ha- zırlanan yönetmelik taslağımn "kuru- mun temel amaçları" kısnunın "e fıkrası"nda. "İmam hatip liseleri öğ- rencileri ilgi, yetenek ve başanlarına göre hem mesleğe hem de yükseköğ- retim programlanna hazırlar" deni- vor. Mevcut "fmam Hatip Okullan Idare Yönetmeliği"nde ise bu madde- ye "kurumun amacı" değil, "Eğitim Öğretim Esaslan" kısmı içerisinde ve şu şekilde yer veriliyor: "fmam hatip lisesi öğrencileri ilgi, yetenek ve başanlanna göre, hem mesleğe bem de "kendi alanlannda' yükseköğ- retim programlarına hazırlar." Mev- cut yönetmelikte yer alan "Kız öğren- ciler sadece Kuramkerim derslerin- de başlarını örtebilirler" şeklindeki ifade de "Kız öğrenciler meslek derslerine başları kapalı girerler" şeklinde değiştiriliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog