Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

8 A.ĞUSTOS 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA MEDYA ABDÜLCANBAZ PETROL SAVAŞLARI TURHAN SELÇUK Anadolu'da Vakit, Uzan Grubu aleyhindeki haberlerini aralıksız sürdürdü îslamcıbasındaUzan sevinci ' medyaaynası©aımhunyet com Ir îslamcı basın, Cumhurbaşkanı AhmetNec- detSezer'i değişimin önünde engel gibi tanıt- maya çalışırken gazetemizi ve Istanbul Üni- versitesi (IÜ) yönetimıni hedef almaya de- vam etti. Îslamcı kesim, Uzan Grubu hakkın- daki kararlan da sevinçle karşıladı. tslamcı basının en radikal gazetesi olarak bilinen AnadolıTda Vakit Uzan Grubu aley- hindeki yayınlannı aralıksız sürdürürken sa- lı günü ÎÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nur Serter'i hedef gösterdi. Vakit, Serter hakkın- da soruşturma açılmasına izin vermeyen 1Ü yönetimi için "Orgütkoruyor" manşetini at- tı. Çarşamba günü, "TeröristaffinaSezer'den onay" başhğıru atan Vjüdt, Topluma Kazan- dırma Yasası'nı onaylayan Cumhurbaşkanı Medyadan kısa kısa... • Amerikan televizyon kanalı NBC, reklam kuşağında seyircinin kanal değiştirmesini engellemek amacıyla reklam aralanna kısa kurgu filmler yerleştirmeyi amaçhyor. • Yaz dönemi olmasına karşın gazete tirajlannın azalmaması, okur sayısının artmasından çok, dağıtım sisteminin : bilgisayarda denetlenip ' izlenmesine ve bu sayede tatile çıkanlann gazete taleplerinin de karşılanabilmesine bağlanıyor. ^ Bir süredir, ulusal çapta yayın yapan bir televizyon kanalı için arayışlarıru sürdüren Saadet Partisi'nin, Tatlıses TV'yi aldığı medya kulislerinde konuşuluyor. • îngilizlerin, başbakanlan Tony Blair'den çok, BBC'ye güvendikferi ortaya çıktı. Mori araştırma kuruluşunun, Financial Times gazetesi için yaptığı araştırmaya göre, halkın yüzde 59'u BBC'ye, yüzde 4l'i ise Blair'e güveniyor. • Uzan Grubu'nun, RTÜK tarafından 1 ay süreyle kapatılan televizyon kanallannda çalışanlar, yönetim tarafından bir aylık ücretsiz izne çıkanldılar. • Medyatava.net adlı internet sitesinin haberine göre; Aydın Doğan'ın yüzde 35'ıni aldığı Cine5, Milliyet'in binasına taşınıyor. • Irak'ın işgali sırasında Silopi Kaymakamhğı ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle açılan, işgalden sonra ise kapatılan Silopi ilçesindeki basın merkezi, bölgedeki gazetecilerin yararlanması amacıyla müftülük hizmet binasmda yeniden açıldı. • Kuruculan arasında Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın da olduğu Anar Araştırma Şirketi'nin temmuz ayı siyasi gündem araştvrmasında Kürtçe yayın serbestisini savunanlar ve partilere dağılımı şöyle: AKP'lilerin yüzde 43'ü, CHP'lilerin yüzde 57'si, GP'lilerin yüzde 33'ü. • Kaçak Yayın, Ileri, Bahar, Türk Solu ve Sol dergilerinin ağustos ayı sayılan çıktı. j&VterâSafak Sezer'i eleştirirken yasayı çıkaran AKP hü- kümetine toz kondurmadı. ÎÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğ- lu'nun vergi kaçırdığını öne süren Valdt, dün de "Bu nasü iş" manşetini atarak, YAŞ top- lanttsı tutanaklannın sızdmldığını savundu ve bunlann ilk kez Cumhuriyet'te yer aldığı- nı yazdı. Milli Görüş çizgisinin yayın organı MiffiGa- zete, AKP ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan karşıtı sert muhalefetini sürdürdü. Çarşamba günü Erdoğan için, "Ne söylediyse tersini ya- pıyor" manşetini atan Milli Gazete, kısa dört- lüklerin yer aldığı "Kdçık" köşesinde, "Ki- bir'in akıbeti" başlıkh şu dörtlüğe yer verdi: "Ferhad'ı taklid ile dağlan deldim sanır -> * INPIRPIK,) P/K..ÜSTBUK ELK ( 1PBVAM ^ Medya Cumhuriyet'i izledi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez katıldığı YAŞ toplantılannın perde arkasını Türkiye, Cumhuriyet'ten öğrendi. Cumhuriyet'in 3 Ağustos tarihindeİci "Erdoğan'a MGK mesajı" başlıkh haberi, kamuoyunda ve medyada ses getirirken haberde, MGK Genel Sekreteri'nin 1 yıl daha asker olarak kalması karan alındığı yazılıydı. Hürriyet gazetesi de haberi Cumhuriyet'ten takip etti ve 4 Ağustos tarihli sayısında, "SivflMGKüç nedene taküdı" haberini manşetten verdi. Cumhuriyet'in 4 Ağustos'ta , <&?d öaidır nedenetakıldı manşetten verdiği "Başbakan uyanldı" haberi ve 5 Ağustos'ta yine manşetten gördüğü "İrticaya ihraç" haberlerinin aynntılannı da Türkiye, Cumhuriyet'ten izledi. Dünyayı kurtarmağa bir tek ben geMim sanır Tepe - taklak giderler, asla ikaz obnazlar Nasihaüar kâr etmez, düşer, vüceldik sanır" AKP'ye yakın olan Albayraklar Grubu'nun gazetesi Yeni Şafak da aynen Vakit gibi Uzan Grubu'na yüklenmeye ve hükümetin icraat- lannı övmeye devam etti. Yeni Şafak'ta köşe yazarhğının yanı sıra medya eleştirileri yapan Kürşat Bumin ve Al- per Görmüş, hazırladıkları Kronik Medya köşesinde, çarşamba günü Akşam gazetesi- nin son biryıl içinde yaşadığı çizgi değişimi- ni, "gazete patronlannın başka işlerinin, ga- zeteierinyaymçizgfleri üzerindekietidsme" bağ- larken patronlan olan Albayraklar'ın, başka işlerini, hükümete yakınlıklannı, aldıklan iha- leleri ve bunun Yeni Şafak' ın "çizgisini nasıl etkilediğini'' nedense anımsamadılar. Yeni Şa- fak dün de "Sezer korkusu" manşetini atarak Cumhurbaşkanı Sezer'in orman vasfını yitir- miş arazilerin satışıyla ilgili anayasa değişik- liğini veto etmesi olasüığının, ekonomideki olumlu gelişmeleri olumsuz etkileyeceğini öne sürdü. FethuDah Gükn'e yakın olan Zaman gaze- tesi de Uzan Grubu'na karşı tavır alırken hü- kümete verdiği destek konusunda biraz daha "dikkatB ve mesafeü bir diT kullandı. Gazetecüer Adapazan içinyazacak Marmara Depremi'nin dördüncü yıldönümünde, ulusal basında görev yapan gazetecüer, yerel Adapazan gazetesi için yazı yazacak. Sakarya halkıyla dayanışmanın amaçlandığı projenin amacı, projeye katılan gazetecüer aracılığıyla Sakarya ile ulusal basın arasında anlamlı ve sürekli bir organik bağuı kurulması. Ulusal basında görev yapan Sakaryah gazetecüer tarafından geliştirilen proje, gazetecı kimlikleriyle Türkiye 'nin son yıllarda yaşadığı en büyük trajediye tanık olan isimlerin, depremden yola çıkarak hazırladıklan yazılara dayanıyor. 1 Ağustos'ta başlayan ve 17 Ağustos'ta sona erecek olan projenin. deprem bölgesine yönelik amacı, depremin sonuçlanm, toplumsal ve bireysel belleğe giriş biçimlerini Sakarya özelinde yazıya dökmek. Projenin. mesleki olarak "Bir Gazeteci Bnükteliği''nin sağlanmasına katkı yapacağına inanılıyor. Adapazan gazetesine yazı yazacak gazetecüer şöyle: Yaşar Sökmensüer (Hürriyet), Sedat Bozkurt (ATV), Nurhan Yönezer (Ekonomist - Capital), Erhan Karadağ (ATV), Faruk Bildlrki (Hürriyet), HûK^ Aydoğan(YÖK Basın Müşaviri), tskender Ba>han (Evrensel), Gökçen Çamh> T urt (Anadolu Ajansı), Okan Konuralp (Tempo Dergisi), Çiğdem Toker (Hürriyet), Mete Belovacıkh (Posta), Hale Gönültaş (Akşam), Figen Çamhyurt (AGA Basın Müşaviri), Burcu Arük (EXPO Channel), Ebru Erdoğan (Cumhuriyet), Emine Datfidan (Anadolu Ajansı), Bahar Atakan (Müliyet). GÖRÜŞ FİKRET İLKİZ Gürtuna 'Şov' Yaptı 06.08.2003 günlü Radikal gazetesinde "Reyhan Gürtuna tabancayla şov yaptı" başlığıyla haber ya- yımlandı. Habere göre Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfrt Gürtuna ve eşi Reyhan Gürtuna Rize'nin Güneysu ilçesindeki Başköy'e girişlerinde pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş edilerek karşılanmışlar. Silahla poz vermek istemeyen Sayın Gürtuna, bölgenin karakteristiği sayılan silahı sevdi- ğini ama Istanbul'daki yaralama ve ölümlerden dola- yı örnek olmak istemediğini söyleyerek silahı atma- dan iade etmiş. Sayın Gürtuna'nın uzatılan silahla çe- kilmiş resmi habere konulmuş. Sayın Reyhan Gürtu- na'nın hayatında hiç silah atmadığını, ama "Şu anda çok istiyorum" dediği için izin alarak havaya dokuz el ateş ettiğini haberden öğreniyoruz. Gürtuna'nın hayatında ilk defa kullandığı ve bir elinde havaya do- kuz el ateş ettiği silahla çekilmiş fotoğrafında çok mutlu bir gülümseyişı var. Elindeki silahtan memnu- niyeti yüzünden akıyor. Hemen yanında yer alan diğer habere göre kaçak silahlar ve mermilerle ilgili olarak BM Sınıraşan örgüt- lü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi'nin üçüncü ekini oluş- turan protokole 28 Haziran 2003 tarihinde imza koy- muşuz. Onay yasası için tasan Meclis'e gönderilmiş. Silah üretimi ve kaçakçılık önlenmeye çalışılıyor. Ne tuhaf bir çelişki... Iki haber yan yana... Ben ta- bancayla şov haberinizi utançla okuyup hayretle fo- toğraflannıza bakıyorum. Kaza kurşunu ile daha dün ölen küçücük çocukları anımsıyorum. Daha toprak- lan soğumadı. Mezarlarına yüreğimden kopan gülle- ri bırakıyorum. ölen çocukları ne kadar da çabuk unuttunuz... Sizler aile olarak ellerinizdeki silahlaria gülümsüyor- sunuz. Fotoğraf çektiriyorsunuz. Poz veriyorsunuz ve çok mutlusunuz... Bu nasıl bir duygudur? Nasıl bir mutluluktur? Dokuz el havaya ateş ederek mutlu ol- mayı tarif edebilir misiniz? Sizler de aile olarak kendi haberinizi okuyup fotoğraflarabakacaksınız... Kuşku- suz hayret etmeyeceksiniz ve benim gibi utanç duy- mayacaksınız... Haber gerçek çünkü... Iki haber de yan yana üstelik... Ne hissedeceksiniz? Gururlanacak mısınız? Gazeteyi eşinize dostunuza mı gösterecek- siniz? Silahlarla çekilmiş fotoğraflann yer aldığı bu ha- beri köylüleriniz görünce, kutlamak için pompalı tü- feklerle ateş etmeye başlayınca memnun mu olacak- sınız? Köyünüzün çocukları, silahlarla çektirdiğiniz fotoğraflannıza bakarak yüzünüzdeki mutluluğa özen- miştir herhalde... Büyüyünce ve büyük adam olunca onlar da böyle fotoğraflar çektirirler mi dersiniz? Pompalı tüfekler ve tabancalar ruhsatlı mıdır? Bu silahlar antika mıdır ve acaba "karşılama" için mi sa- tın alınmıştır? Meskun mahalde silah atmak suç sa- yılmaz mı? Suçlu kim? Siz; görmediniz, işitmediniz, bilmiyorsunuz?... Köyde karşılama silah atılarak yapıldığına göre kim- se "dunın" demedi mi? Siz bölgenin özelliği nede- niyle silahlara olan sevginizden ötürü önlemediniz. öy- le mi? Olayda eğer ölüm olsaydı, "kaza kurşunu ile ölümün" sorumluluğunu kim taşıyabilirdi? Yoksa baş- lar öne eğik, iç parçalayan cenaze törenlerine katıla- rak acılarınızı hafifletebilir miydiniz? Daha mezarlan sıcak çocukların kaza kurşunu ile ölümlerinden ders alınmadı mı? Ders örneği fotoğraflar mı? O zaman niçin böyle işler yaparsınız? Elinizde si- lahla çektirdiğiniz fotoğraflan evinizin başköşesine asıp, altına da "Rize Başköy Hatırası, 5.8.2003" ya- zıp büyük bir gururla eşinize dostunuza mı göstere- ceksiniz? Yoksa hiç silah değmemiş elinizdeki muh- teşem tabancayla çektirdiğiniz mutluluk dolu yüzü- nüzün resmini çerçeveleterek attına "Hayatımda ilk de- fa dokuz el ateş ettiğimin fotoğrafıdır" diye mi yaza- caksınız? Niçin yaptınız!.. Milliyet'm haberindeki "Sizeyakıştı mı Reyhan Ha- nım?" başlığı çok doğru. Yakıştı mı? Istanbul Belediye Başkanı ve eşinin silahlı fotoğraf- lan ve haberi; açıklaması çok zor ama acı bir gerçek- tir. Toplumda tanınan ve çok önemli görevlerde bu- lunan kişilerin sözlerini, yaptıklarını kamuoyu bilmek ve öğrenmek ister. Sürekli haber olurlar. Eleştirilirier. Yaptıklan yanında, yapmadıklanndan bile sorumlu tu- tulurlar. Çünkü onlar topluma veyaşadıklançağa kar- şı sorumludurlar. Bu sorumluluk onlann seçimidir. Radikal'in haberi Istanbul Belediye Başkanı ve eşi- nin yaşadığı çağa ve topluma karşı "sorumlu olma- dığ/n/n"fotoğrafıdır. Çünkü Sayın Başkan, Istanbul'da düğünlerde ve maçlarda atılan silahlardan kaynakla- nan yaralama ve ölümleri örnek göstererek kendisi- nin "kötü örnek" olmak istemediğini söyleyerek so- rumluluktan kurtulamaz. Gerçi çok doğru söylemiş. Silahı kendisine uzatan köylüsüne iade etmiş. Kötü örnek olmamış. Doğru davranmış. Silah atmamtş. Ama eşine hayatında ilk defa silah kullanması ve "do- kuz el" ateş etmesi için "izin" vermiş. Fotoğraf çek- tirmiş. Çekmeyin dememiş... Haberi vefotoğraflan ya- yımlarsanız "kötü ömek olur" dememiş. Haber ve fo- toğraflannız, toplumsal sorumluluk taşıyan kişilerin doğ- ru davranış kurallanna aykırı davranmadığınızın kanı- tıdır. Kimse silahla şov yapamaz. Yapmamalıdır. Her- kesin sözü ile davranışı aynı olmalıdır. Silahla şov ya- pan kadar izin veren de sorumludur. Kötü örnek ol- mamak, yanında kötü örnekleri önlemek herkesin gö- revidiir. Silahla şov yapılmaz. Kurşunun şakası olmaz. Çün- kü kurşun adres sormaz. Sorumluluk duyuyorsanız eğer, yayımlanan bu fotoğraflarınız nedeniyle özür di- lemelisiniz. Yoksa toplum bundan sonra sizleri, yü- zünüzdeki mutlu gülümseyiş ve elinizdeki muhteşem tabancalarla "silahla şov yapan" bir aile olarak ana- caktır. Asıl fotoğraf budur. Seçim, sizin ve eşinizindir. Saygılarımla. ZONGULDAK BİRİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2002 226 Davacı Cevdet oğ. 1967 doğumlu Zonguldak, tnerkez Saka K. ASNO: 4'te nüfusa kayıtlı, Abdülkadir Yılmaz vekili Av. 1. Kerem Ertem tarafından Saka köyû Muhtar- lığı. Zonguldak - T.C Maliye Hazinesi haklannda mah- kememıze açılan da\a konusu Zonguldak ilı, Kozlu Sa- ka köyü Ilıksu Mah Yalakyanı mevkii, güneyınde Yük- sel Ataman ve Yaşar Ataman'a, batısında orman, doğu- sunda eski Ereğlı - Zonguldak karayolu, kuzeyinde Mehmet Tan'a sınır olan ortalama 5.000 m2 taşınmazın zılyetlik devrine dayalı olarak müvekkilı adma tapuya tescıline karar veribnesi istemli davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan uyannca dava konusu tasınmazda hak iddia edeceklerin mahkememizin 18 9.2003 gün ve saat 9.00'da yapılacak dava dosyasınm dunışmasında hazır bulunmalan. veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde Tebligat Kanunu ve HUMK m. 213 ve 377 maddeleri uyannca dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, iş- bu ılan tarihinden itıbaren yasal süresinde müracaat edılmemesi halınde, yargılamaya devam olunup karar verileceği hususu ılan olunur. Basın-. 33950
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog