Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

8 AĞUSTOS 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Erdoğan ulusa seslenecek • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. bugün saat 21.30'daTRT'den yayınlanacak bir 'ulusa sesleniş' konuşması yapacak. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın konuşmasını özel televizyon kanallan TRT ile irtibata geçerek eşzamanlı olarak yayınlayabilecekler. CHP'de kongreye doğru • ANKARA(AA)- CHP'de kasımda yapılması planlanan büyük kongreyle ilgili hazırlıklar hızlandı. Şimdiye kadar yalnızca Istanbul il kongresini yapan CHP, 6 Eylül'e kadar 20 ilde daha kongre yaparak yeni yönehmleri belirleyecek. Büyük kongre tarihini kesinleştirmeden delege seçimleriyle kongre takvimini başlatan CHP'de, 31 Ağustos'a kadar ilçe kongrelerinin, eylül sonuna kadar il kongrelennın tamamlanması planlanıyor. Sezer iki mahkûmu affetti • ANKARA (ANKA) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, sürekli hastalıklan bulunan hükümlü Salih Anğtekin ve Ali Özen'in kalan cezalannı affetti. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer' in, sürekli hastalıklan bulunan hükümlü Salih Anğtekin ve Ali Özen'in kalan cezalannın affina ilişkin karan Resmi Gazete'de yayımlandı. Süleymancılara jandarma baskım • ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - Jandarma, Antalya'da taban kazanmak için izinsiz Kuran kurslan açan Süleymancılara göz açtırmıyor. Temmuz ayının ilk 15 gününde, izinsiz 6 Kuran kursuna yönelik operasyon düzenleyen Antarya jandarma istihbarat timleri, son olarak Antalya'nın Korkuteli ilçesi ve Bozova köyünde operasyon düzenledi. Süleymancılara ait 4 Kuran kursunda yaşlan 7 ile 18 arasında değişen. 23'ü kız 93 öğrencinin eğitim gördüğü belirlendi. Operasyonda eğitmenler Emine Külahçı, Ata Vural, Hilmi Yetkin, tbrahim Keleşoğlu, Hüseyin Yayla ve Süleyman Tat gözaltına alındı. Açıklama • Yurt Haberleri Senisi - Mersin'deki Torosland 2000 îleri Teknoloji ve Eğlence Merkezi Projesi'nin fizibilitesini hazırlayan Kamber Sönmez'inyasaklı müteahhitler listesinde yer aldığına ilişkin haberde isim benzerliğinden kaynaklanan bir hata meydana geldi. Torosland projesinin fızıbilite ve müşavirlik hizmetinı yürüten Sönmez'in a\*ukatı Nejdet Yıldınm, yasaklı müteahhit ile müvekkili arasında isim benzerliği dışında bir bağ olmadığını söyledi. Meclis Genel Kurul Salonu'nun yenilenmesiyle ilgili dava 2 yıldır bekliyor Koltuğabilirkişi yokANKARA(Gımhuriyet Bö- rosu) - Eski TBMM Başkanı Mustafa Kalemli. eski Mec- lis'in üst düzey 5 yöneticisi, Emlak Konut AŞ ve Ural Mı- marlık Mühendislik Inşaat Sa- nayi ve Ticaret Limited Şirke- ti aleyhine açılan trilyonluk ala- cak davasında, 2 yılda bilirkişi sorunu aşılamadı. Davalılar- dan, Hazıne'nin uğradığı 2 tril- yon 773 milyar liranın yasal fa- iziyle tahsili isteniyor. Ankara Barosu Başkanı Semih Güncr, bilirkişilik uygulamasının yar- gının "çoksdonühbir konusu" olduğunu belirterek "BiKrkişi- tik, adakti bkayan,yargmın geç işlemesine neden olan bir ku- • Milletvekili koltuklannın yenilenmesi sırasında Hazine'nin 2 trilyon 773 milyar lira zarara uğratıldığı gerekçesiyle açılan davada 2 yıldır bilirkişi bulunamıyor. rum haUne geldi Yargıcın yar- dınıcBi olan biürkişiler, görev- lerini geç yapmaya başladuar" dedi. TBMM Başkanhgı, 2001 yı- h içerisinde "gend kurul salonu- nun yenilenmesi sırasında Hazi- ne'yi zarara uğratüklan" ıddı- asıyla, eski TBMM Başkanı Ka- lemli, dönemin Genel Sekrete- ri Necdet Basa, yardımcısı Hü- seyin Fahri Köprülü. Teknik Da- ire Başkanı Mehmet Mısırh, îş- letme ve Yapım Müdürü Erdal Yüksel, genel kuruldan sorum- lu işletme ve yapım müdür yar- dımcısı AhmetKorkmaz ile Em- lak Konut AŞ ve Ural Mimar- hk Mühendislik Inşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aleyhi- ne 2 trilyon 773 milyar liralık ala- cak davası açtı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2 yıldır süren davada, bilirkişi bulunamadı. Mahkeme, üniversitelerin elekt- rik-elektronik, mühendislik ve inşaat fakültelerine yazı yaza- rak, alanlanndaki uzman kişi- lerin isimlerinin bildirilmesini istedi. Üniversitelerden mah- kemeye gönderilen yazılann çoğunda, - Bilirkişilik yapacak öğretimelemanıya da eğitim-öğ- retim döneminin başlamış ol- nıası ve iş yoğunluğu" gibi ne- denlerle bilirkişi ismi bildiril- medi. Mahkemenın, 2002-2003 adli yılı sona ermeden bilirki- şi olarak belirlediği Ankara Üni- versitesi Hukuk Fakültesi öğre- tım üyesi Prof. Dr. Ahmet Kı- bçoğlu, Gazi Üniversitesi Inşa- at Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Süleyman Pampal ve Dr. Yusuf DemireL genel kurul salonunda 9 Mayıs 2003 tarihin- de keşif yaptılar. Prof. Pampal ve Dr. Demirel, keşfın ardından mahkemeye bir yazı göndererek çekildiklerini belirttiler. Gerekçe olarak "ko- nunun inşaatmühendisliği mes- kği kapsanıında olmamasınT gösteren Pampal ve Demirel, mobüyacılık, iç mimari ve elekt- rik-elektronik alanlannda bilir- kişi bulunmasını önerdiler. İki bilirkişinin çekilmesiyle dava- da, yine bilirkişi sorunu ortaya çıktı. 3. Asliye Hukuk Mahke- mesı, 2003-2004 adlı yılında da bilirkişi raporu almak için ya- zışmalan sürdürecek. Topluma Kazandırma Yasası Sıvas sanıklan afiçin sırada Yurt Haberleri Servi- si-Diyarbakır'daki E Tı- pi Cezaevi'nde tutuklu 25 Hizbullahçının da aralannda bulunduğu 96 kişi ile Sıvas olaylan da- vasından mahkûm 20 kı- şi Topluma Kazandır- ma Yasası'ndan yarar- lanmak için başvurdu. Sıvas olaylan davası avukatlarından Nezih Çelikağ, Sıvas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bu- lunan hükümlülerden 20'sinin yasadan yarar- lanmak üzere Cumhu- riyet Başsavcılığı'na başvurduğunu söyledi. Yasadan yararlanmak için dün Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nden top- lam 96 kişi, cezaevi mü- dürlüğü aracılığıyla ilgi- li makamlara baş\oırdu. Vali Miroğlu, başvuran- lar arasında 5'i hüküm- lü 20 si tutuklu eski iti- rafçı olmak üzere 25 Hizbullahçı; 17'si tutuk- lu, 10'u hükümlü ve 44'ü de eski itirafçı ol- mak üzere 71 de PKK/KADEK'lininbu- lunduğunu açıkladı. Yasanın yürürlüğe gir- mesiyle Hizbullahçılar- da çelişkili bir hareket- lenme gözleniyor. Özel- likle güvenlik güçleri ta- rafından ele geçirilen ör- güt arşivinde özgeçmiş- leri bulunan, ancak ha- len yakalanmayan bazı örgüt mensuplannın ai- lelerinin, Hizbullah da- valan ile ilgilenen avu- katlara başvurduğu, ya- kınlannın yasadan ya- rarlanıp yararlanamaya- cağı konusunda bilgi al- dıklan bildirildi. Bingöl Özel Tip Cezaevi'nde bulunan örgütün üst dü- zey yöneticilerinden Ce- mal lutar ve Edip Gü- müş'ün de aralannda bulunduğu grubun yasa- ya sıcak bakmadığı bil- diriliyor. Önceki gün Habur sı- nır kapısına gelerek tes- lım olan ilk PKKTCA- DEK'linın adının 1983 doğumlu C.E. olduğu öğrenildi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART musakart@ttnet.net.tr Cezaevinde bulunan 333 kişi dilekçeyle başvurdu, 111 örgüt mensubu da kendiliğinden teslim oldu Toptuma kaühnak için 444 başvuraANKARA (Cumhu- met Bürosu) - îçışle- ri Bakanı Abdülkadir Hizb-ut Tahrir davasında 17 kişi tahliye edildi Aksu, Topluma Ka- zandırma Yasası'ndan yararlanmak için ce- zaevinde bulunanlar- dan 333 kişinin dilek- çeyle başvurduğunu, 111 örgüt mensubu- nun da kendiliğinden teslim olduğunu bil- dirdi. Aksu, Ankara ve îstanbul başta olmak üzere büyük illerde meydana gelen bom- balı saldırıları, terör örgütlerinin Topluma Kazandırma Yasası'na tepkisi ola- rak değerlendirdi. Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, düzenlediği basın toplantısında, Top- luma Kazandırma Yasası'nın en önem- li amacının, "şehit analanna yeni bag- n yanık analaruı eklenmemesi" oldu- Uyum şeriatçı sanıklarayaradı olduğunu, ancak bunu yeterli görmenin müm- kün olmadığını kayde- ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara l No'lu DGM, şeriatçı Hizb-ut Tahrir örgütüne üye olduklan savıyla yargılanan 17 tutuklu sanığı, 6. uyum paketinde yer alan Terörle Mücadele Yasası'ndaki değişiklik uyannca "suçun vasfi"na göre tahliye etti. Davanın dünkü oturumuna, tutuklu 17 sanık ile avukatlan katıldı. Yasal değişiklikle bir terör eyleminde cebir ve şiddet kullanma unsuru arandığını ifade eden sanık avukatlan, bu durumun müvekkilleri lehine uygulanmasuu ve tahliyelerine karar verilmesüıi istedi. DGM Cumhuriyet Savcısı Cengiz Köksal da mütalaasında, Terörle Mücadele Yasası'nın 7. - - z maddesinin tehlike suçu olmaktan çıktığma işaret etti. Köksal, anayasayla güvence altına alınan düşünceyi özgürce ifade etmenin suç sayılamayacağını, aynca suça konu olan ceza miktan ve tutukluluk sürelerine göre tüm tutuklu sanıklann tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, yasal değişikliği göz önünde bulundurarak 17 tutuklu sanığuı tahliyesine karar verdi. ğunu söyledi. Yasayı CHP'nin deste- ği ile çıkartmayı istediklerini, ancak bu- nu gerçekleştiremediklerini anımsa- tan Aksu,"Yüce Meclis'te yasa üzerin- de çeşitJi tartışmalar yaşannuş ohnası normaldir. Ana muhalefet partisinin, kendine özgü sebeplerle, vasaya kabul oyu vermemesini de doğal karşüryo- rum. Ayncabu durumu,Türkiye'de de- mokrarik sistemin, bütün kurum ve kuraDanyla cari okluğunun işareti ola- rak algdamakgerektiğine inanı>x>nun'' diye konuşru. Yasanm yürürlüğe gir- mesinin tek başına önemli bir aşama den Aksu sözlerini şöy- le sürdürdü: "Tofrfuve- ya bireysel baş\ urulara karşu herhangi bir ak- sama>a mev dan verme- yecekşeküde,yargı mer- cUeriıün süratk devTeye gireceği bir sistem oluş- turulmasına özen gös- teribmştir. Bu çerçevede, yakalama, gözalüna al- ma ve ifade > önetmeliği hükümJerinin aksama- dan uygulanması için görevBlere rehber nite- liğinde uygulama tali- matı hazııianmıştır. Yasadan yarar- lanmakisteyen bir yasadışı örgüt men- subu, şayet ülkemiz snurian içerisinde ise kendisine en yakın emniyet veya jandarma birimine ya da cumhuriyet savcıbğına müracaat edebilecektir." CHP GRUP BAŞKANVEKtLl KOÇ'TAN AKP^YE UYARI: Vekil pazan kurmayın ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Grup Baş- kanvekili HalukKoç, parti- lerinden istifalann nedeni- nin "ekonomik" olduğunu söylerken AKP'lilere, "Si- yasi ahlakızorlama>ın. \Iil- Ietv«k3ipazanaçmaym. Son- ra pişman olursunuz. "uya- nsında bulundu. Gazetecilerin "ekonomik ifişküer"le ilgili sorulanna yanıt vermeyen Koç, "Biz uyamoruz. Zamanı gelince ortayaçıkar" demekle yetın- Haluk Koç di. Koç, dünkü basın top- lantısında, ormanlarla ilgi- li anayasa değişikliğinin önünde sonunda referan- dum göründüğünü anımsa- tarak AKP'lilere "Hodri meydan" dedi. Haluk Koç, "Yurttaşlar bir tercih yapacak. Ben in- san haklanndan, çe\Teden, doğadan yanavım, cumhu- rrvetin temel ilkelerine bağ- byım ya da değiliın, di) ecek- ler. CHP demokratik, laik sistemi benimseyen hcrkesi konsolide edecektir. Hodri mevdan" dedi. ANAP GENEL BAŞKANI ALİ TALİP ÖZDEMİR: Siyasi ahlakla bağdaşmaz A.Taüp Özdeınir ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAP Genel Baş- kanı Ali Talip Özdemir. "transferpazarlannın Türk siyasetinin kara deliği oldu- ğunu" söyledi. Özdemir, "\aşadığınuz örnekler, bu girişimkrin transfer olana da, transfer yapana da yara- madığınıgöstermiştir" dedi. Özdemir AKP'nin millet- vekili transferine hazırlandı- ğı haberlerinin toplum vic- danını yaralayıcı boyutta ol- duğunu bildirdi. Özdemir, şunlan kaydetti: "HaDanira- desi ve tercihleri yok sayda- rak sadece kişisel çıkar ve ihtirasla parti değiştinneyi ona\1amak nıümkün değü- dir. Üstelik, .\KP'ye geçece- ği söylenen nülletvekiileri- nin ileri sürdüğü gerekçele- re çoculdar bifc inanmaz," AKP'nin belediye baş- kanlannı kendi safûıa çek- mek için çaba gösterdiği, ik- tidar olanaklannı kullana- rak maddi baskı yaptığını öne süren Özdemir, bunun siyasi ahlakla bağdaşmaya- cağını vurguladı. POLTTİK4 GLONLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA jhracat Öldü, Yaşasın İthalat... Türkiye, 1980 sonfası piyasa ekonomisini uygu- lamakla övünmedi mi? Turgut Özal ve çevresindekiler, Türkiye'nin ser- best piyasa ekonomisiyle birlikte çağ atladığını öne sürdüler... Peki o zaman bugünlere nasıl geldik? Sarıgöl yakınlarında mola verdik... Bir kır kahvesinde köylülerle konuşuyoruz... Söz dönüp dolaşıp AKP iktidarına geliyor... Şahin Ramazan Görgör, "Elma bahçelerinde ürünleri toplayamaâk" diyor. Ben "niçin" diye sor- duğumda yanrtı şu oluyor: "Alan yok ki!" Mustafa Bayram, Tütüne gdelim mi" diyor, Şa- hin Ramazan konuşurken. Ardından da ekliyor: "Tûtün ve üzüm bizim geçim kaynağımız. Ama hükümet bizi görmüyor..." Diyorum ki: "Hangi partiye oy verdiniz 3 Kasım seçimlerin- de?" Mustafa: "AKP'ye verdim ben!" Şahin Ramazan: "Ben MHP'ye. Devlet Bahçeli'ye güvenmiş- tim ama seçmen oy vermedi..." Şahin Ramazan yaşamlannı şöyle özetledi: "Bu ülkede Bülent Ecevit bile sağlık kontrolûn- den geçmek için piyasaların kapanmasını bekle- di. Türkiye serbestpazar ekonomisiyle bu hale gel~ di..." • • • Gezi boyunca ilginç görüntüler çıkıyor karşıma... Almanya, Romanya, ABD, Fransa, Rusya Fede- rasyonu'ndan buğday; Kanada'dan kırmızı mer- cimek, Güney Amerika'dan elma, Bulgaristan, Bre- zilya, Fransa'dan şeker; Bulgaristan'dan kiraz, Iran'dan kavun, karpuz, üzüm, fısbk; Arjantin, Iran, Kıngızistan, Çin ve Kanada'dan kuru fasulye; Mek- sika'dan nohut ithal eden Türkiye, bir tarım ülke- si değil midir? Türkiye'de tarım can çekişiyor!.. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün hazırladığı, "Türkiye Ta- nmsal Ürün Projeksiyonlan 2000-2010" başlık- lı çalışmalardan bazı çarpıcı örnekler: -Türkiye, 2003 yılından itibaren buğday ithalat- çısı olacak ve 2010 yılına gelindiğinde yıllık 200 bin ton buğday ithal edilecek. -Türkiye, 2010 yılında 1.5 milyon tondan fazla mısır ithalatı yapacak. -Türkiye'nin şeker ithalatı 2003 yılında 97 bin ton, 2004 yılında 219 bin ton ve 2010 yılına gelindiğin- de 150 bin ton olarak gerçekleşecek. -Türkiye'nin 300 bin ton düzeyindeki soya itha- latı, 2010 yılında 356 bin tona ulaşacak. Aynı dö- nemde 502 bin ton olan soya küspesi ithalatı, 952 bin ton olacak. -2010 yılında Türkiye'de talep edilecek tütünün yüzde 65'i ithal edilecek. Yani 86 bin ton tütün it- hal edilecek. Halen 750 bin ton seviyesinde olan ayçiçeği it- halatı, 2010'da 817 bin tonu aşacak. -Türkiye'nin 2000 yılında 400 bin ton olan pa- muk ithalatı 2010 yılına gelindiğinde her yıl 500 bin ton olacak. -Türkiye 2004 yılından sonra 100 bin tonu aşa- cak sığır eti ithalatında 2010 yılında 341 bin tona ulaşacak. Yaklaşık 1 milyar dolar kırmızı et ıtha- latına ödenecek. • • • Ege Bölgesi Türk tanmının atardamanydı!.. Pamuktan tütüne, üzümden incire dek her çe- şit ürün, Ege'nin verimli topraklannda üretilip ih- raç edilirdi... Şimdi durum içler acısı.. İki gün önce Gâvurköy yöresinde tütün üreti- cilerinin çığlıklan hâlâ kulaklanmda: "Dünyanın en iyi tütünü Gâvurköy'de üretilirdi ama şimdi elimiz kolumuz bağlandı..." Kemal Gürcan adlı bir üretici, sözü destekle- me alımlanna getirmişti: "4 733 sayılı Tütün Yasası'yla piyasa koşulları kal- dınldı, destekleme alımlanna son verildi. Artıksöz- leşmeli ûretime geçtik..." Bu ne demekti? Yeni yasayla üretici istediği kadar tütün yetiş- tiremeyecekti... Hava yine sıcak!.. Sarıgöl üzerinden Denizli'ye doğru yol alıyo- ruz... hikmetcetinkaya(a cumhuriyetcom.tr www.hikmetcetinkaya.org Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Bölgede operasyon sürüyor Şehit polisler için tören ADNANAVUKA MARDİN-Mardin'de polis noktasına saldın düzenleyerek 2 polis me- murunu şehit eden, biri- ni de yaralayan KA- DEKIilerin 3 kişi olduk- lan belirlendi. Kayacan Mahalle- si'nde Orduevi ve MÎT II Başkanlığı binası ya- kınlannda bulunan yol kontrol noktasında gö- rev yapan polis memur- lannın üzerine önceki gece kimliği belirsiz 3 kişi taranndan el bomba- sı atıldı, ardından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda polis me- murlan Mürsel Hacıoğ- hı ve Ramazan Yasdı şe- hit olurken tbrahimBoz yaralandı. Mardin Emnj- yet Müdürü Orhan Ka- >-a, saldınyı PKK-K\- DEK terörörgütünün dü- zenlediğini ifade ederek, -Arkadaşlanmızın kan- lan yerde kahnayacak" dedi". Emniyet Müdürlü- ğü'nden yapılan açıkla- mada saldırganlann 3 kişi olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırgan- lann yakalanması için operasyonlann sürdüğü ve bazı şüpheli kişile- rin gözalhna alındığı ifa- de edildi. Şehit polisler için dün Mardin Emniyet Müdür- lüğü'nde tören düzen- lendikten sonra Hacıoğ- lu'nun cenazesi Trab- zon'un Akçaabat, Yas- dı'nm cenazesi de Ada- na'nın Karaisalı ilçesi- ne gönderildi. Hacıoğlu ve Yasdı 'nın bir ay önce Mardin'e tayin oldukla- n öğrenildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog