Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8AĞUSTOS2003CUMA HABERLER DUIYKADABUGUN ALİ SİRMEN Nükleer ABD Yalanı llk nukleer bombalann bundan 58 yıl once Hı- roşıma ve Nagasakı uzenne atılmasının 58 yılına gazetemız Cumhunyet genış bıçımde verdı Dunku Cumhunyet'ın 9 sayfasında ıse hazın anma torenı sırasında, Hıroşıma Beledıye Başka- nı Tadatoşi Akıba'nın konuşmasınayer venlmış- tı Akıba şunlan soyluyor - \/Vashıngton'ın, saldırı tehdıtlen karşısında on- ceden saldırma hakkını kullanabıleceğını açıkla- ması ve mını nukleer sılahları gelıştırme nıyetlerı bu ulkenın nukleer sılahlara tannymış gıbı taptığı- nı ortaya koyuyor Saptama doğrudur ABD'nın yenı polrtıkasının ana ılkesı guce tap- maktır öte yandan, VVashıngton'ın gelıştırmekte oldu- ğu mını taktık nukleer sılahlar, stratejık nukleer sı- lahlarla ortaya çıkacak topyekûn nukleer tehlıke kadardeğılse de, yıne de bırtırmanma sonucu ora- ya bıle varabılecek başka bır tehlıkeyı, nukleer sı- lahlanma yarışını hortlatma nskını yaratmaktadır Unutmayalım kı, 20 yuzyılda, ABD ve Sovyet- ler Bırlığı dışında hıçbır ulkenın topyekûn bır nuk- leer savaş yapma kapasrtesı yoktu Başka bır de- yışle bu ıkı ulkenın dışında, kımse bır nukleer sa- vaşı yurutup kazanma şansına sahıp değıldı Ama bu durum da, orta olçeklı ya da kuçuk as- kerı guce sahıp ulkelenn nukleer sılahlanma yan- şına gırmelenne engellemedı Çunku bu ulkeler bılmekteydıler kı, nukleer sı- lahları, duşmanı alt etmeye yetmeyecek bıle olsa hıç değılse vereceğı buyuk zarar goz onunde bu- lundurulduğunda, caydıncı bıretkıye sahıp olabı- lırdı Şımdı, ABD'nın son stratejısı bu tehlıkeyı bır kez daha hortlatmaktadır ••• 58 yıl once ınsanoğlunun ılk nukleer bombayla tanışması ıse hemen hemen yanm yuzyıl surecek olan, bambaşka bır donemı, topyekûn nukleer sa- vaş donemını açıyordu Bu donem boyunca ınsanlık aynı zamanda ken- dı kendısını yok etmek gıbı akıl almaz bır çılgınlı- ğın tehdıdı aftında yaşadı Işın ılgıncı, ılkatom bombasının ortaya çıkışı bu- yuk bır yanılgının esendır Aralannda Einstein ve Oppenhımer'ın da bu- lunduğu, bır bolumu Almanya'dan kaçmış olan bı- lım adamlan, Nazılenn bır nukleer bomba hazırla- makta olduğunu, boyle bır olayın gerçekleşmesı- nın ınsanlık ıçın buyuk bır tehdıt oluşturacağını duşunerek ABD'ye nukleer sılahı gelıştırme teklı- fını getırdıler Mahnahttan projesı bu fıkırden doğ- du Işın ılgıncı, savaş sonrasında, Nazı Almanya'sı- nın nukleer sılah çalışmalannda fazla ılerleme kay- detmedığı, Beriın'ın boyle bır sılahı gerçekleştır- me aşamasında olmadığı ortaya çıktı Bılım adamlan, gucu, kendılennı de korkutan bır yanşmayı bır yanlışlıkla başlatmışlardı ••• Hıroşıma ve Nagasakı uzennde ılk atom bom- balarının patlaması ıse korkunç bır yalan ıle ger- çekleştırılmıştı Bılıyoruz kı, Harry Truman, atom bombalannın kullanılmasına savaşın daha da uzamaması ve dı- renen Japonya'nın dıze getınlmesı ıçın ızın vermış- t. Oysa, o sırada Japonlar, yalnızca Imparator'un yennde kalması koşuluyla teslım anlaşması ıçın ze- mın yoklamaktaydılar Asıl neden ıse Sovyetler Bırlığı Pasıfik Savaşı'na gırmeden, savaşı bıtırme kaygısı ve bır de Mos- kova'ya gozdağı verme arzusuydu Başkan Truman, Genelkumnay Başkanı Mars- hall'ın kendısıne sunduğu raporda ılen surduğu go- ruşlere dayanarak bombanın kullanılması emnnı verdı Yalnız, Truman bunu yaparken bır srfır ıle oyna- yarak kendı halkını da dunya kamuoyunu da al- dattı Çunku Marshall'ın raporunda savaşın uzaması halınde 50 bın Amenkan askennın daha olebıle- ceğı belırtılıyordu Truman, bu rapordakı rakama bır sıfır daha ekleyerek, 500 bınAmenkan asken- nın oleceğını soyleyerek bombayı kullanma emn- nı verdı Olayın Japonya cephesı de çok hazındır Nuk- leer saldırıdan sonra Japon yetkılıler, saldında za- rar gorenlerden yalnızca genç erkeklere gereklı tedavı yardımını yaptı, kadınlar, çocuklar ve yaş- lılar bır kenara ıtıldıler Insanlığın tanıdığı en buyuk tehlıkeye yol açan nukleer dehşet çağı bır yanılgıdan doğdu ve ya- lanlara dayandı Verso'nun anket sonucu Dört parti barajı geçiyor Istanbul Haber Servi- si - Olası bır seçımde AKP'nın oylannın art- tığı, CHP'nın oylannın azaldığı, DYP ve Genç Partrnın (GP) ıse bara- jı geçtıklen belırtıldı Başkanhğını Erhan Göksel'ın yaptığı Verso Sıyasal Araştırmalar Merkezı'nce geçen ay Tûrkıye genelınde 8 bın 811 kışıyle yuz ynze go- ruşulerek yapılan araş- hrmada "Bugun seçmı olsa oyunuzu nasıl kul- bıurdmE" sorusuna yuz- de 42 19 AKP, yuzde 16 31CHP,yuzdel2 75 DYPveyuzdell61GP yanıtı çıktı DEHAP yuzde 7 90, MHP vuzde 3 44, SP yuzde 2 30 alırken, ANAP, DSP \e YTP yuzde 1 'de kaldı Ankette, AKP'nın en çok oy aldığı bolgeler, Orta ve Doğu Anadolu ıle Karadenız olurken geleneksel olarak kırda guçlu olan DYP'nın, bu etkınlığını gorecelı ola- rak yıtırdığı gozlendı CHPveGPseçmenle- nnde kadın ağırlığı, AKP ve DYP seçmenlerınde ıse erkek agırlığı gorulur- ken GP ve MHP'nın genç seçmenlerden daha çok destek aldığı saptan- dı DYP ve AKP eğıtım duzeyı duşuk, CHP ıse eğıtım duzeyı yuksek ke- sımlerden oy aldığı orta- ya çıktı KİK Genel Başkanı Akkaynak, Kamu Üıale Yasası'nda yapılan değişiklikleri Cumhuriyet'e değerlendirdi: Yıldırmaya çalışıyorlarHACER BOY 4CIOĞLÜ ANKARA - Kamu Ihale Kurumu (KtK) Başkanı Sener Akkaynak, Ka- mu Ihale Yasası'nda yapılan değışık- lıklerle kurumun "kuşa" donduruldu- ğunu ve yolsuzlukla mucadelede ''ba- şa'' donulduğunu soyledı Kamu Iha- le Kurumu'na yonelık yıldırma polı- tıkası uygulandığını soyleyen Akkay- nak, "Bugunekadaryapdanlarilkaşa- mavdı. Ozerk kumllaria ilgüı hazırİa- nan yasa taslağı 4 EyhıTde tarüşmaya açılacak. Bu, 2. aşamayı oluşturacak veıpçekılecek"dedı Akkaynak ınde- ğerlendırmelen ozetle şoyle \ ıklırmapotitikas uygulandı: Bugu- ne kadar bıze yonelık yıldınna polıtı- kası uvgulandı Ilk darbe ıkıncıl mev- YOİSUZİUkla mucadelede ba$a döndük Kamu thale Yasası'nın eskı ıhale yolsuzluklannm önlenmesı ıçın getınldığını vurgulayan Kamu Ihale Kurumu Başkanı Sener Akkaynak, "Ancak yıne başa dönuldü" dedı zuatın hazırlanması sırasında yaşan- dı Bıze "Mevzuat zamanında hazır olmaz" denıldı Gece gunduz çalışıp, mevzuatı 1 5ayoncetamamladık Ba- yındırlık Bakanhğı, bızım ıhale payla- nmıza karşı çıktı Yasaya ılışkın tartış- malarbugune kadarbılınçlı bıçımde sur- duruldu Bız ıse ıletılen tum sorunlan çozduk Irak savaşı sırasında, alımfa- turalannı dahı ıhale sozleşmesı olarak kabu) edebıleceğımızı belırttık Ama yaptıklanmız veterlı gorulmedı Yolsuzluklann volu açık: Yasaya ılışkın değışıklık çalışmalan, AKP'de danışmanlar tarafından yapıldı Ve yapılan değışıklıkle, KİT, BIT v e şır- ketlerkapsam dışında kaldı Bızım çok dar kapsamda tutmaya çalıştığımız ıstısnalar genışledı Kamu thale Ya- sası, eskı ıhale yolsuzluklannın önlen- mesı ıçın getınlmıştı Ancak yıne başa donuldu Kuşa dondunılduk: Değışıklık ça- lışmalannda yasanın bır maddesmde kuçuk bır kelıme oyunu yapıldı "Ku- nım, bu kanun kapsamında yapılan ihakierden pav ahr" ıfadesı, "Bu ka- nunagoreyapdan ihaieierdenpa\ ahr * bıçımınedonuşturuldu Boylece çok bu- yuk bır gelır kaybımız oldu Idan ve malı bağımsızlığın ortadan kalkması da. bağımsızlığımızın bıtmesı demektı Kısacası yapılan oynamalarla kunım adeta "kuşa" dondu Herkese aynı elbise olmaz: Huku- met, ozerk kurullara ılışkın olarak bır yasa taslağı hazırladı Taslakta, ozerk kurullann yapılannın tek bır tıpe do- nuşturulmesı ve uye sayılannın 7'yle sınırlandınlması ongoruluyor Ancak, tum oyunlan aynı kurallarla aynı elbı- selerle oynatamazsınız Teknıkhatayapıldı: Kamu Ihale Ya- sası vla ılgılı değışıklık duzenleme- sınde, uyanlanmıza karşın, teknık ha- ta yapıldı Yasanın çılaştanhınden son- ra yonetmelıklenn hazırlanması ıçın 3 aylık sure venldı Eğer bu sure kul- lamlsaydı, yenı yasanın eskı yonetme- lıklerle kullanılması buyuk bır kaosa neden olacaktı Bu nedenle, yonetme- lık çalışmalannı ongorulen sureyı kul- lanmadan tamamladık Şımdı hazır bır şekılde beklıyoruz 50'yeyakın ihaleyı iptal ettik: Bugu- ne kadar Kamu thale Kurumu olarak, 500'unuzennde kararaldık Bukarar- lann yaklaşık yuzde 10'u ıhale ıptalı- ne ıhşkındır Yetkılenmızın kısıtlan- masına karşın, ıhalelerde denetımı bız ustlenmek ıstıyoruz Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu 'Laik ahlaka' kimse sahıp çıkmadı ANKARA (Cumbunyet Burosu) - TBMM Yolsuzluklan Araştırma Komisyonu raporundakı "Yolsuzluk, dini olmaktan çok, laik ahlakla üışkılı bır sorun olarak gonılmektedır" ıfadesıne kımse sahıp çıkmadı Dışışlen Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gui " Yolsuzhığu berkes yapar. Ama yolsuzluğu açıkük ve şeffafhk onler" dedı AKPGrup Başkanvekılı FarukÇeKk, volsuzluğun "diniyada laik drye tanımlanmasuu doğru bulmadığını" soyledı CHP Ğrup Başkanvekılı HalukKoç da, "Yolsıızhığun laikL, laik olmayanı olmaz. Gitsinler Konya'ya, yurtdışındakı binkunlennı baa holdınglere kaptıran yurttaşlarla konuşsunlar" açıklamasını yaptı Komısyon raporunda TUStAD'ın bır araştırmasınm sonuçlan değerlendınlırken kullanılan ıfadelere kımse sahıp çıkamadı TÜSİAD AKP'lı komısyon uyelen "Gonışler bizundeğiL, araşürmavı yapanlan bağlar" derken, CHP'huyelerbu ıfadelen "atladıklan" ıçın sıkıntıya duştu CHPGrup Başkanvetalı Haluk Koç dun duzenledığı basın toplantısında bu konudakı sorulan yamtlarken, "Komis\onun 8 u\esınden4"uCHP'lL Bizim arkadaşlanmızm bu ifadeteri savunması soz konusu olamaz. Kendfleriyle konuşacağz" dedı Koç, rapordakı ıfadelen "tebessumle karşdadıklannı" sovlerken "\ol$uzluğuıı laikL, laik olmavanı olur mu? Yoisuzluk yolsuzluktur, ahlaksıznk ahlaksızlıkür. Bu sorunun çozumunûn tek \olu. dokunubnazfaklann kakünlmasıdır" dedı Dışışlen Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gul de partısının MKYK toplantısı oncesınde gazetecılenn bu konudakı sorularmı yamtlarken, "Komisyonun ne u\esiyim ne de başkanmm. Yolsuzluğu herkes yapar, volsıiziuğu açıklık \e şeffaflık onler" dedı Sosyal Demokrat Halk Partısı (SHP) Genel Sekreten Fikri Sağlar, yolsuzluğun nedenım laıklığe bağlayanlarm laıklık duşmanı olduklannı belgeledığını belırttı Sağlar, yaptığı açıklamada "Yolsuzluklann laik ahlaktan kaynaklandığıru savlayanlar, Irak'a asker gonderip Mehnıetçiğin kanryla aklanmaya çahşmaktadııiar'' dıye konuştu Anlamı dışına çıkanlıyor Ekooomi Smia-Turk Sa- nayı ve tşadamlan Derneğı (TUStAD), yolsuzluğun TUStAD raporuna atfen "la- ik ahlak" ıle ılışkıh bır so- run olarak yorumlanması- nın, raporun kendı çerçeve- sı dışına çıkarülması anlarru- na geldığını belırttı Komısyon raporundakı goruşu n demeğın 2002 Ara- lık ayında yayımladığı Ka- mu Reformu Raporu'ndan ahndığına ılışkın bır açıkla- ma yapan TUSlAD, bunun raporun kendı çerçevesı dı- şına çıkartılması anlamına geldığını vurguladı ÎĞNELt FIRÇA ZAFER TEMOÇİN TEDAStan kaçak kullanım baskını AKP'H vekilin elektrik oyunu \NKARA/BALIKE- StR- Bahkesırde TE- DAŞ ekıplen, AKP mıl- lervekılı Edip Uğur'un sahıbı olduğu An Yağ Fabrıkasfnda kaçak elektnk kullaruldığHiı tes- pıt ederek 854 mılyarlık lıralık fark faturası ta- hakkuk ettırdı Olayın duyulması uzenne, TE- DAŞ Genel MuduruHa- şinı KekMk. sorunun abo ne hatasmdan değıl, ta- mamen sayaç anzasın- dan kaynaklandığını sa- vundu, ancak sayaçtakı fazlardan 2'sının devre dışı bırakılmasına açık- lık getıremedı AKP'h Edıp Uğur ıse elektnk sayacındakı an- zanın "firmanm iradesi dışuıda" olduğunu savu- nanak TEDAŞ'ı suçladı Enerjı ve Tabıı Kay- naklar Bakanlığı'nın ul- ke genelınde enerjı ka- yıp ve kaçaklannın on- lenmesı amacıyla uygu- lamaya koyduğu tarama programı kapsamında, Balıkesır'e gelen *mo- bil kaçak tarama ekiple- rı" yuksek enerjı nike- tımının gerçekleştığı sa- nayı kuruluşlan ıle tuns- tık tesıslen ıncelemeye aldı Ekıpler, AKP Balı- kesır Mıllervekıh Edıp Uğur'un sahıbı olduğu An Yağ Fabrıkası'nda yaptığı deneftmlerde fab- nkadakı elektrik saya- cında fazlardan 2'sının devre dışı bırakıldığını ve boylece 3 'te 2 oranın- dan daha az fatura oden- dığını saptadı Bunun uzenne ekıpler, eksık odemeler ıçın fabnkaya 854 mıryar lıralık fark fa- turası tahakkuk ettırdı Olayın duyulması uze- nne, bır açıklama yapan TEDAŞ Genel Muduru Haşim Keklik sorunun abone hatasından değıl tamamen sayaç anzasın- dan kaynakJandığmı sa- vundu Sayaçtakı ıkı fa- zın devTe dışı bırakılma- sına açıklık getıremeyen Keklik, eksık tuketımın sayaçtakı anzadan kay- naklandığını ıddıa ettı Baykal, 'Sultan Süleyman 'a kalmayan dünya onlara da kalmaz' diyerekAKP yeyüJdendi Geldikleri gibi gidecekler OKTA\ APAYDEV CHP Genel Başkanı DenizBay- kaL "AKP bugun var vann yok. Hiç merak etmeyin. Geldikleri gi- bi giderter, gidecekler de. Kanum Sultan Suleyman'akahnav'an dun- ya, onlara da kalmaz" dedı Bay- kal, partısınden ıstıfalarla ılgılı olarak yaptığı açıklamada ıse ye- nıden mılletvekılı borsalannın ku- nolduğunu belırterek "Milletve- kili satun alan satin abnandan da- ha aşağıdır" dıye konuştu Bu yıl yırmıncısı duzenlenen Sı- lıvn Değırmenkoy Geleneksel Domates Festıvah'ne katılarak çıftçılenn sonınlannı dınleyen CHP Genel Başkanı Baykal, AKP hukumetıne yuklenerek "Gore- ceksiniz. birgecede gddikr, çokya- kında bir gecede gidecekler. Mıl- letyoluna devam eder. Turkrve'nın geîeceği parlak" dıye konuştu Ulkenm aydınlık geleceğınden kımsenın kuşku duymaması ge- dedı AKP'lı Tanm Bakanı Sami Guçhı'nun, haklannı ısteyen çıft- çılere "Gözünuzu toprak doyur- sun" dedığını anımsatan CHP Genel Başkanı Baykal, bakanın • Sılıvn Değırmenkoy Geleneksel Domates Festıvah'ne katılarak çıftçılenn sorunlannı dınleyen CHP lıden Denız Baykal, "Tum sıkıntılan aşacağımızdan kuşkum yok Mılletın, devletın mayası sağlam Ataturk en guzel mayayı vurmuş" dedı rektığını vnrgulayan CHP Genel Başkanı Baykal "Tum sıkınüla- n aşacağımızdan kuşkum yok. Milletin, devletin mayası sağlam. Ataturk en guzel mayayı vurmuş" bu talıhsız sozlennm, halkı ve çıftçılen uzduğunu anlattı Ko- nuşmasında Değırmenkoy'un ve domates uretıcılennın de sorun- lanna değınen CHP Genel Baş- kanı Baykal, "Değinnenkoy'de sanayigetişivor. Değırmenkov 'ün domatese bağımülığı kalmamış. Domates bebek gibıdır. bakun ıs- ter. Trilyoner de olsanız, domate- si unutmajın" dıye konuştu Do- mates uretımmın 20 bın tondan 2 bın tonlara duştuğune dıkkat çe- ken Baykal, ayçıçeğı \e buğday uretımmın ıse arttığına ışaret et- tı Baykal daha sonra Istanbul II Başkanı Şinasi Öktem'ı maka- mında zıyaret ettı Bavkal par- tısınden ıstıfalarla ılgılı bırsoru uzenne "Son donemde milletve- kili borsalan yeniden kuruldu. MiDetin oy vermiş olduğu insan- lann parti değiştırmesini kabul etmemiz mıimkun değildir. MU- lenekili saün alan satm abnan- dan daha aşağıdır" dedı IR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@cumhuriyet.com.tr Avrupa Bırlığı ne uyum amacıyla son aylarda çok sayıda kanun çıka- rıldı Bu kanunlann tamamına yakını "demokratıkleşme"y\ amaçlıyor As- lında bu değışıklıklenn onemlı bır ço- ğunluğu, 12 Eyiul 1980 asken darbe- sı sonrası çıkarılan "otorıter" ıçerıklı kanunlann tasfıyesı amacını taşıyor- du Yanı bır antamda kaybettıklen- mızı yeniden kazandığımız ıçın sevı- nıyoruz Bu değışıklıkler yeterlı mı"? Dunya buyuk bır değışımın ıçınde Budegı- şım olumlu ya da olumsuz şekılde Turkıye'yı de etkılıyor Turkıye, genç ve dınamık nufusuyla sureklı bır de- ğışkenlık ıçınde Yasalann ve kurum- ların da bu değışıme ayak uydurabıl- mesı ıçın bır değışım dınamığı edın- mesı gerekıyor • • • Son aylarda yapılan değışıklıklenn yaşama geçmesı, çıkanlması kadar onemlı, belkı de çıkanlmasından da onemlı Yasalar, sonunda soyut mad- deler halınde çıkıyor Bunlan savcı- lar, yargıçlar, ıdarecıler, sıyasetçıler, as- Kitaba Uyalım,c Kitabma Uydurma'yalım kerler, burokratlargıbı ınsanlaryada kurumlar uyguluyorlar Butun sorun, bu kanunlann hangı goz ve hangı an- layışla uygulanacağı Bır kanun de- mokratık ve ılen bırtoplum yaratmak anlayışı ıle de okunup uygulanabılır, otorıter anlayışlartada Bır kanun "te- mız toplum" amacıyla da uygulana- bılır, "yoisuzluk ve çıkar" amaçlı da uygulanabılır Bızlerın gorevı, yanı bu ulkede de- mokrasının, ınsan haklarının, banşın, ozgurluğun, adıl ve eşıt bır toplumun gerçekleşmesını ısteyenlenn gorevı, kanunlann uygulamasının takıpçısı olmak Eğer bızler bu konuda duyar- lı davranırsak, yanlış uygulamalara karşı tepkı gostenr, olumlu uygulama- ları desteklersek gorevımızı yapmış oluruz Daha da onemlısı, bu uygu- lamaların toplumun onunu açması- na yardım etmış oluruz • • • Uygulama neden onemlı örneğın Ferhat Tunç'un ya da Rojin'ın hak- lannda çıkarılan tutuklama kararlan Bu kararfar, var olan yasalarla bıle fark- lı olabılırdı Bır sanatçının yaptığı ko- nuşma veya soyledığı şarkı nedenıy- le tutuklanması şart mıdır'' Dava açı- labılır Kaldı kı dava açılmasadaha da lyı olur Dıyelım kı dava açılacak Bu- nun ıçın tutuklanmagerekmez kı' "Kaç- ma şüphesı" olmayan herkesın tanı- dığı sanatçılann tutuklanmasıyla Tur- kıye ne kazanacak kı1 Sonunda dava beraatla btttığınde o sanatçıya haksız bır ceza vermiş sayılmayacak mıyız 9 Bu turden tutuklamalar, yalnızca o sa- natçıları değıl toplumu da yaralıyor Bu yalnızca bır ornek Bır orneğı de kendı yaşadığım bır uygulamadan vermek ıstıyorum "öcalan ve Burkay'la Kürt Sonınu" kıtabı nedenıyle benı mahkûm eden mahkeme heyetı, benım cezamı er- telemedı Gerekçesı de şuydu "Bu suçu yeniden ışleme ıhtımalı var " Benım yaptığım gazetecılıktı Halbu- kı mahkeme heyetı bu kararla, benım "teronst" olduğuma hukmetmıştı Kanun koyucu yanıMeclıs artıkyu- ruriukte olmayan Terorle Mucadele Ya- sası'nın 8 maddesını çeşıtlı defalar değıştırdı Çunku bu maddenın uy- gulaması çok çeşıtlı tepkılere neden oluyordu Son değışıklıklerden bınsın- de, eskıden ertelenemez denen ce- za ıçın yenı bır ekleme yapmış, "su- çun tekran ıhümair yoksa ertelenme- sının uygun olacağı belırtılmıştı Işte burada uygulayıcıya gorev duşuyor- du Uygulayıcı, ne yazık kı çoğunluk- la bunu "ertelememek" yonunde kul- landı Aynı şey yasaklanan kıtapların ım- hasında da gerçekleştı Kanun mut- laka ımha edeceksınız demıyordu Fakat uygulamada bırçok mahkeme heyetı "ımha" yonunde kararlaraldı Bu turden uygulamalar hem Turkı- ye'nın ımajını olumsuz etkıledı hem de yayınevlerını zor durumda bırak- tı Artık bu madde de yok Ancak eğer uygulamacı kotu nıyetlı olursa, kanun maddelen ıçensınde çok sa- yıda kendı amacına uygunlannı bu- labılır • • • Belkı de şımdı yenı bır doneme gı- nyoruz Turkıye, AB ıle uyum yonun- de yasal alanda onemlı değışıklıkler yaptı Bu değışıklıklenn çoğu dun- yada ve Turkıye'de memnunıyetle karşıianıyor Bakalım, uygulayıcılar bu değışıklıklere nasıl "uyum" sağ- layacaklar Yoksa her şey eskısı gıbı gıdecek ve bızım geleneksel tarzı- mız olan "kıtabına uydurma"ya de- vaı>ı mı edılecek Umanzoyle olmaz En onemlısı de sıyası ıktıdann ter- cıhien Eğer, ışkence yapan polısı ko- rurna anlayışı surerse, sureklı oton- ter sıstemı guçlendıren kararlar ve- rer savcı ve yargıçlar taltıf ve terfi et- tınlrse eğerbaskıcı ıdarecıler ustgo- revere atanmaya devam ederse "uy- gulamaya" ılışkın sıkıntılan zor aşa- rız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog