Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET YAKFI adına tLHAN SELÇUK Genel Yavın Yönetmenı: İbrahim istıhbarat Çengiz Yıidmm Yddız • Yazıışlen Müdürü: Sahm l e m " " " AIpasfaıı#Sorumlu Müdür Mehmet r a ö r e n Sucu 0 Haber Merkezı Mudürü: HakanKara Ekonomı Öz- ge B p Abdülkadir V ücelman • Nfakaleler Sami Ka- 0 Düzeltme Abdullah Yazıcı 0 Bıl- gı-Belge EdibeBuğra 0 "4 urtHaberierı Meh- met Faraç 0 \\rupa Terrmlcısı Güraj Öz YaymKurulu.tlhanSelçuk(Baş- AjıkaraTenMJcısi Musufa Balbav AtatürkBuKanMo 125,Kat4. Muessese MnJuru kan), Emre Kongar (Danışman), Bakanlıklar Tel 4195020 fhat). Faks 419502^•tzmırTemsıicısı Erol Erkut • Orhan Erinç, Hikmet Çetin- SerdarKiak.HZi.vaBK 1352 S 23Tel 4411220. Faks 4418"M5 Rıleıklem ka>a, Şukran Soner, ibrahim • Adana Temsılcısı Çetin \ iğenoğlu. tnonü Cd. 119 S No 1 1. ., . Yddız, Orhan Bursalı. Musta- Tel 363 12 ll.Faks 363 12 15AjıtalvaTerrbilcısı AhmetOruçoğlu " r " " " fa Balbav, Hakan Kara. Cumhumet Cad 80 5 Tei 0242 248005" Fax 2430509 N o r u l s a n Fazılet huza • Genel Mudur Can Ç»ğda$ •Ge- nel Vludur \ rd ıSaoşı Tûh» Mutin Döten • Vludur 'ı rd ı Pazariama ı HaUn Acar # Mudur ^ rd 'Fınans \e Opera^onı Erhaıı Özdemır • Pazarıama Dırektöru Tûlav Tosua Tel uZi: ."4 V,'n FaL> tjlll : M <2T *t enı Gun Haber \e \ a\ıncılıiv \.l? TurkotagıCad. 3y 41 CagaJogiu 34334 Istaobul P v 246-Suiecı U4** Ist lS595 B k M k G D B f lk S T Ş B b B h \ g g Td iı2İ:ni:0^; «ı:nhaiı Fak lO2!:pl-S595 Bıskı. Merkez Gazeıe Deıgı Baam f avınolık San \STK \Ş Babaı» Buhan \o i:5Be,ıktaş la Genel Dağmm BBD Merkez 8 4ĞLSTOS2003 Imsak 4 15 Guneş 5 59 Oğle 13 I" lkınc.rO7 \k^am20 22 Yatsı 2! 5" İzfanda'da balina avına dönüş • Ehş Haberkr Servisi - Izlanda hükümeti, 14 yıl aradan sonra yeniden balina avlanmasına başlayacağını bildirdi. Açıklamaya göre, bahk stoklan üzerindeki etkilenni de incelemek amacıyla, eylül ayı sonuna dek 38 balina yakalanacak. Izlanda Balıkçılık Bakanı Arni Mathiesen, çalışmamn balık stoklannın idaresinde ılerleme sağlayacağını ileri sûrerken Ingiltere Balıkçılık Bakanı, tzlanda'nın sunduğu gerekçelerin meşru olmadığını savundu. Uluslararası hayvan haklan savunuculan, Izlanda'mn karannı eleşrirerek karann Izlanda balık ürünlerinin boykotuna yol açabıleceğini, bunun da ülke ekonomısine darbe vuracağını söylüyor. Avrupa Dans Yanşması • tstanbul Haber Servisi - Algida'nın MTV ile bırlıkte gerçekleştirdiği Avrupa Dans Yanşması'nın dört ülkede gerçekleştirilecek yan fınallennden ilki, yann Çubuklu Hayal Kahvesi'nde yapılacak. Yan final öncesi Türkiye'de "Hayatla Dans Et Turu" düzenlenerek her bölgeden dansçının yanşmaya katılması sağlandı. Avrupa Dans Yanşması'nın Irlanda, Ingiltere, Polonya ve Türkiye'de gerçekleştirilecek yan fınallennden ilki olan Türkiye ayağında, 12.00'den 19.00'a kadar yapılacak elemenin sonunda seçilecek 2 kişi, Portekiz'dekı Avrupa Finali'ne katılacak. laüa Orfenr Ege yolcusu • Kültür Servisi - Türkiye'nin popüler gece kulüplennden Laıla'nın albümü "Laila Orient" Ege ve Akdeniz'in antik tiyatrolanna taşınıyor. Prodüktörlüğünü Ercan Saatçi'nin yaptığı albümün tanıtımı geçen ayın sonunda Istanbul Laila'da yapıldı. Saatçi ve Laila'nın işletmecisi Şefik Öztek bu projeyi 15 Ağustos'tan itibaren Bodrum Antik Tiyatro, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu ve Antarya Aspendos'a taşımaya karar verdi. BURSA (AA) - Bal ve poleni ıle sofralan süsleyen anlar, zehriyle de insanlığa hizmet ediyor. An zehiri, işlendiğinde kalp ve damardan, sinir sistemi hastalıklanna kadar birçok rahatsızlığın tedavisinde şifa olabiliyor. Uludağ Üniversitesi Vetenner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Aydm, anlardan balın yanı sıra zehir, polen, süt, balmumu, propolis ve erkek an İarvası olan "Apilarnil" gibi ürünler elde edilebildiğini söyledi. İnternette satranç turnuvası • ANKARA (AA) - Türkıye Bılişim Derneği, internette e-satranç turnuvası düzenledi. Bu yıl 1-7 EylüTde düzenlenecek Bılişim Haftası (Bilişim'03) kapsamında organize edilen ve Türkiye'de bir ilk olarak Türkiye Satranç Federasyonu'nun gözetiminde yapılacak "Türkiye 1. Internet Satranç Turnuvası"na, internet ortamından lisansMisanssız tüm sporcular katılabilecek. http://www.bilisimhafbsi.org.tr/ internet adresinde yer alan formu dolduran profesyonel ya da amatör yanşmacılann final maçı internet ortamında naklen yayımlanacak. Kurbanlarının yüzde 90'ını öldüren virüse karşı geliştirilen aşı maymunda başarılı oldu BiümEbola'yıdayendi• ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, aşının, 8 makak maymunu üzerinde yapılan deneylerde başanlı sonuçlar verdiğini duyurdu. Tek bir doz olan aşı. insanlarda henüz denenmedi ancak bilim adamlan maymunlarda etkili olan ilaçlann insanlar üzerinde de başanya ulaştığına dikkat çe Dış Haberkr Servisi-ABD de. ozellık- le Afhka'yı etkıleyen ve olümcül bır has- talığa yol açan Ebola vırusüne karşı aşı ge- lıştinldığı bıldinldi Henuz deneme aşa- masında olan aşı, virüsle savaşımda büyük bir adım olarak görülüyor Ulusal Alerjı ve Enfeksıyon Hastalıkla- n Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci. "Bu aşLyabuzcaEbolavirüsününyayılmasını ön- lemede değiL aynı zamanda Marburg \e Lussa gibi \iriislere ve SARS gibi ölümcül virüstere karşı da uygulanabilir. Bu neden- leçahşmarun halk sağhğına etkileri çok bü- yük olacak" dıye konuştu İnsanlar İçin umut verlci... ABD Ordusu Enfeksıyon Hastalıklan Araştırma Enstıtüsu'nden araştırmacı Pe- ter Jahrtingde "YulanageHştirdiğiınizaşı- lar kemirgenlerde işe yaradı. ilk kez may- munlardada başansağjadık.İnsanlarda kul- lanılma umudu olan bir koruyucu aşı ya- ratmak memnunluk vericT dedı. Araştırmacılar, zayıflatılmış bır vıru- sü, Ebola vırüsünden alınan bır proteın- le birleştırerek gelıştırdıklen aşının 8 may- muna tek doz venlmesınden 28 gün sonra, hayvanlara 1995'te Ebola'dan ölen bir kı- şiden alınan virüsün enjekte edıldığinı söy- ledi Narure'da yayımlanan araştırmada, bazılanna aşın dozda yapılsa da maymun- lann aşıdan sonra sağlıklanru yıtırmedığı. aşı yapılmadan vırus venlen maymunlann ıse olduğu belırtıldı. Sudan'da 1976'da gorülen Ebola, Zaıre veKongo'ya sıçradı Kongo'da 564 kışının ölümüne neden olan vırus, kurbanlannın yüzde 90'ını öldürüyor. CoCACOLA'NIN FESTİVALİNE ALTERNATİF ockhn sesibarış içinyükselecek HATİCETUNCER Türkiye'de rock müzık yapan çok sayıda sanatçı, müzık firma- sı ve savaşa karşı sıvıl toplum ku- ruluşlan 6-7 Eylül tarihınde Rock'n Coke Festıvalı'ne alternatıf "Ban- şarock" konseri düzenleyecek Coca Cola fırmasının Hezar- fen Havaalanı'nda duzenle- dığı Rock'n Coke 'a alternatıf olarak Sanyer Baharsuyu Pık- nık alanında gerçekleştınle- cek "Banşarock" konserinın gelın 27 ım Eylül'dekı ba- nş mıtıngı ve etkınlıklen ıçın kullanılacak. Basın toplan- tısında konuşan Küresel Banşve Adalet Koalis- • — — . • — • yonu'ndan Ragıpİncesan6-7 Eylül tarihınde Istanbul'da ıkı havaalanı olacağını belirterek "Hezarfen | Havaalanı'na uçaklar Amerikan hayattarzmı getirecek. Sanyer'den kalkacak uçak tse banşa uçacak. Tıkrit'te Çeçenja'da Uberya'da ağlayaiL, aa çeken insanlara umut olacak" dedı Moğollar'dan TanerÖngür de ElvisPrestej'den bu yana rock muzığın sisteme karşı tav- nnı sürdürdüğunu anla- tarak "Zaman zaman en- lyioğollar, Vedat Sakman, Bulutsuzluk Özlemi, Pentagram, Mor ve Ötesi projeyi destekleyen sanatçı ve gruplar arasında yer alıyor. # Rock'n Coke Festivali'yle aynı tarihte başlayacak 'Banşarock' konseri, Elvis Presley'den bu yana sisteme karşı tavnru sürdüren rock'ın özüne sadık kalacak. utediysederockher za- man yalanlara karşı duyarhnğuıı koru- vacaktır" dıye konuştu Istanbul Tabıp Odası Genel Sekrete- n Şebnenı Konır Rncancı, Küresel Ba- nş ve Adalet Koalısyonu olarak banşa- rock konsennı destekledıklennı belir- terek *27 Ejiûl günü tüm dünv'ada kü- resel eytemgünüoiacak. Bizde aynıgün yapacağınuzbanştan yana mitingimize, banşarak \ar olnıa\a çabşan, duyarta herkesi çağuTyoruz" dedı "Banşarock" konsen duzenleme ko- mıtesınden DüekDindar tarafindan Ku- resel Banş ve Adalet Koalısyonu, Hal- kevlen, Greenpe- ace, Ada Müzık, Metropol Müzik, Hades Müzik, Le- man ve Yenı Har- man dergıleri ım- zalı ortak açıkla- mada Coca Co- la'nın sadece bir ıçecek markası değil, bır hayat tarzı ol- duğu ıfade edılerek "Bizim o küresel sistemle sorunumuz var. Düny-adaki sa- vaslann sorumlusu bizce o sistem. İşte o sistemin ha>atımıza çakoğı logolar- dan en önde olanı Coca Cola" denıldı 6-7 Eylül tanhlennde düzenlenen Rock'n Coke Festivali'ni protesto ettık- leri kaydedilen açıklamada şu ıfadeler yeraldı: "Gitıniyonız, dinlemeyeceğiz, çalmayacağız. Hatta Cola'vı bahçemiz- den çıkmaya davet edhoruz." Basın toplantısına Kazun Koyuncu, Yaşar Kurt. Vedat Sakman, Moğollar, Bavar Şahin' m yanı sıra çok sayıda mü- zısyen katıldı. Colombia mekiğinde yaşamlarını yitirmişlerdi Astronotlar göktaşında ölümsüzleşiyor VVASHINGTON (AA) - Amenkan Ulusal Havacılık ve Uzay Daıresı (NA- SA), geçen şubatta Columbıa mekı- ğinin düşmesi sonucu ölen 7 astrono- tun adlannın bırer göktaşına venlme- sıni kararlaştırdı. NASA'nın açıklamasında, astronot- lann adlannın venleceğı 7 göktaşı- nın Mars ıle Jüpıter'in arasında, Gü- neş'ın yörüngesınde olduklan ve yer- lerirun dünyadan kolayhkla tespit edı- lebıldığı belirtıldı. NASA'nın göktaşlanna verilmesını önerdığı ısımler, Uluslararası Astrono- mı Bırlığı'nce onaylandı. 7 göktaşının San Dıego'daki Palomar gözlemevın- de bır NASA görevlisınce 2001 'ın Temmuz ayında keşfedıldiği ve çapla- nnın 5-7 kılometre olduğu belırtıldı Komutan RickHusband,pılot \\llu- am McCooL Michael Anderson, Kal- pana Chawla, David Brovvn. Laurel Oarkve îsraıllı astronot İlan Ranıon'dan duşanmürettebaün tümü, Columbıa'nın 1 Şubat'ta dünyaya dönüşü sırasında düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti. SÖYLEŞİ ATTİL İLHAN "...Bu Noktaya 'Mim' Koyun!.." Siyasetehvdı başladıFiim yıldızı Arnold Kaüforniva eyaletinde > apılacak olan vahük seçimlerine adaybğını koyacağını açıkladı. Sanatçı, kadldığı NBC'deki "Tonight Show with Ja\ Leno" adh programda. 7 Ekim'deki seçimlere Cumhuriyetçi PartTden gjreceğini ve şu anki vaB Gra>! Davis'e rakip olacağmı söyledi. Schvvarzenegger programda yapûğı açıklamada şunlan söyledi: -Politikacüar. üç kâgrtçılık yapryorlar, beceriksizler ve başansızlar. İnsanlan herkesten daha çok düş kınkügına uğratan Idşi Gray Davis'tir. Davis, insanlan çok büyük düş kuıkhğuıa uğratıyor ve bu yüzden azledilmeli ve bu yüzden seçimlere adavhğımı koyujorum." Avnsturya dogumlu yıldız 1983'te ABD yurttaşı oldu. (AP) ...yâni meselâ, şöyle bir kıyısından gırelim: "...ulusal kültür, ümmet kültüründen doğuyor; karşröann birliği ilkesine uygun olarak, feodal top- lumun içinden! Çerçevesi feodal toplumdur ama, muhtevâsı feodallere karşı yükselen, yeni ve şe- hirli kesimin (Burjuvazi) muhtevâsıdır. Bu nok- taya mim koyun. Fransız Burjuvazisi, laik/ulusal kültürünü; dinsel/feodal kültür çerçevesi ıçınde oluş- turmuş; yeni 'u/usa/'değerlerinı, eski (feodal) değer- lerinin üstüne oturtmuştur. Başka bır deyişle, birey- selleşme, rasyonelleşme, lâikleşme, yabancı bırkül- türden aktarılmamış. eski çerçeve içınde yaratılarak benimsenmiştir. O yüzden benimsenmesi kolay ol- muştur ya! Aristokrasinin musıkisi, edebiyatı, felsefesi (hatta mutfağı) demokratikleştirilerek, millete mal ediliyor. Onlar kötü diye terkedilip, başka bir kültür 'dairesi'nden, 'ecnebi' kurum- laraktanlmıyor. Racıne'i, Corneille'i, Molı'ere'i sa- ray seyreder; Rameau'yu, Couperin'i saray din- lerken; bir de bakıyorsun, milletin malı oluyor- lar. Düşüncenin ulusallaşmasını gerçekleştiren- ler, Voltaire, Montesquieu, Rousseau vs. başka uluslann ilericiliğine özenmiş değiller, geliştirdik- leri kendi (ulusal) kürtürleridir..." Kültüremperyallzmlnln Işblrllkçllerr "...Batılı toplumlann iç gelişmesi böyleyse de, o toplumlar (Fransa, Ingiltere, Almanya vs.) 'Emper- yalist Güç' olarak, diyelim ki Osmanlı 'mülküne' gir- dimi, işin mahiyeti değiştiriliyor; çünkü gittikleri ye- re, 'medenıyet (!) götürüyor' bunlar; götürdüklerias- lında 'kendi uygariıklan' ama, etiketi 'evrensel kül- tür'. Sözgelişi Osmanlı, Fransa'daki iç gelişme- yi izleyecek olsa, ulusal/lâik kültür bileşimini, kendi feodal/dinsel kültür bileşiminden üretecek. Buna müsaade yok! 'Evrensel Kültür'e açılma- sı lâzım, yâni 'Batılı Emperyalizm'in taşıdığına! Bunun için de Osmanlı geliştirdiği muazzam kül- tür sentezini tamamiyle terk edecek, Fransız'ın (ya da Alman'ın) ona taşıdığı 'ecnebi kültür bile- şimi'nin 'maymunluğuna' soyunacaktır..." "...bence durum apaçık görülüyor. Bunlar, ken- di Yahudi/Hıristiyan tabanlı kültür 'daireleri'nin dışın- da kalan toplumlann, öz ulusal/laik kültür bileşimle- rini gerçekleştırmelenni engellemiş; bunu ulusal nü- fuz politikalan, Emperyalist yayılma planları ıçın, zo- runlu saymışlar. Kültür 'Emperyalızmi'nin 'ışbirlikçi- leri' olarak, evvelâ o toplumun ıçınde bazı aydınlan elegeçınp 'misyonerleştınyorlar'. Butiplerin, 'Komp- rador Burjuvazi' ile çıkar paralelliği doğrultu- sunda, 'komprador aydın' olduklan ileri sürüle- bilir. Ben hanidir böyle diyorum. Batılı kültür 'da- iresi'nin dışındaki, eski kültür sahibi ülkelerde, ulusallaşma sürecinin hakkıyla gerçekleşebil- mesi, ilk önce bu 'misyonerier'in, çanına ot tı- kanmasını gerektiriyor. Samimi fikrim budur..." Blldiğlmlz haçlı esprisl'!.. "...çokuluslu bir 'ümmet imparatoriuğu' olan Devlet-i Aliyye'de, uluslaşma sürecinin -daha zi- yâde emperyalist kundaklamalar yüzünden- ön- ce gayr-ı müslim halklarda başladığı doğrudur. llginç olan Batılı Emperyalizm'in, Romen, Sırp, Yunan, Bulgar 'milliyetçiliklerinin' doğması ve ge- lişmesi için, Fransız Devrimi'nin ulusal demok- ratik tezleri kadar, hatta onlardan daha çok, ki- liseleri ve dinsel örgütleri kullanmış olmasıdır. Yani 'Hürriyet, Müsavat, Kardeşlik' üçgeninin gerisinde, bildiğimiz Haçlı esprisi yatryor. Zaten, sözgelişi Çin'de, Çinhindi'nde, Hind'de ve Afri- ka'da, 'komprador bir burjuvazi' yaratmak için, işe yerli ahaliden bazılannı Hıristiyanlaştırmak- la başlayan 'Batılı' uygartık taşıyıcılann; iş Dev- let-i Aliyye'yetaâllûk edince, bu kesimi gayr-i müslim Osmanlılar'dart meydana getirmesi de, aynı espriden doğmuyor mu? Iktisâdi düzeyde Osmanlı Burjuvazisi, Levanten (Maltız), Yahudi, Rum ve Ermeni karrnası bir 'komprador' Burju- vazisi olduğundan, iş kültür savunmasına ge- lince, elbette 'mümessili olduğu' Batı Emperya- lizmi'nin kültürünü, 'ileri' kültür diye benimse- yip aktanyor. 'Mülk'ün sömürgeleştirilebilmesi, nüfuz altında tutulabilmesi için, bir yerde, mis- yonu bu!.." "...artık sorabiliriz: Türklerin ulusallaşma sü- recine girebilmeleri, acaba bu yüzden mi taa XX. yy. başlanna kadar gecikmiştir? Türk 'aydınlan' acaba bu yüzden mı 'ılenciliği', alt/ yapısal dönü- Şümleri istemek ve savunmak yerıne, şunun bunun üst/yapısal çözümlerinı savunmak sanmışlardır? XX. yy'dan çıkıyoruz, hâlâ daha -sağcısı olsun solcusu olsun- Türk aydınlan 'Ulusal Çözüm' di- ye, başka ülkelerin kendi koşullarına göre üret- tikleri reçeteleri savunmak 'gaflet ve dalâleti' için- dedirler. Bunun sebebi, başlangıçtaki yanlış tu- tum olmasın..." yanlış, aynı yanhş!... (Çoğu üniversiteli, gençlersoruyor: "Kemalizm'i doğru anlatan bir krtap onerir misıniz?" Sorunu böy- le 'koymak' bile, Kemalizm'e aykın, çünkü o dog- matik değil, diyalektık bır tutum; akıl yoluyla, sen- tez aramayı öneriyor halbuki öteki tutum, bir ara Sosyalizm diye, 'ecnebi sentezleh' ezberleyenle- n hatırlatıyor: Yanlış aynı yanlış, 'yabancılaşma'y\, 'kültürsüzleşme'y\ başlatan!... Sorunu, oldum bittım, bu düzeyde tartıştım. Yu- karda okuduğunuz satırlar, 20 yıl önce kaleme alın- mıştır: 14 Ekim 1983. Türk'ün üç yüz yıllık 'çık- mazı'na, çıkış arıyor; şımdi okuyana eski ya da ters gelmiyorsa, 'sentez/bileşim önerisi', sağlıklı sayı- lamazmı? 'Bilımsel Çözüm', ezberlenecek 'ecnebi' reçete bulmak değıldır, önce bu öğrenilip an- laşılacak!... e-mail:tilahan >' isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 1988
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog