Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

8 AĞUSTOS 2003 CUMA • • • • + CUMH'JRİYET SAYFA SPOR spor(2 cumhuriyet.com.tr 19 "Yeni spor yasa tasansını GSGM Vekili Atalay ile tartıştık Sporasiyasi ve bürokratikbaskı geliyorCrençlık v e Spor Genel Mudurluğu "Spor Yuksek KuMiınnT adı altında >enı bır spor yasa taslağıru spor kamuoyıma sundu tstanbul Lutfı Kırdar Kongre Salo- nu'nda ıkı gun suren panelde bır ıkı kışı dışında soru soran jokru konuşmacılar goruşlennı açıkladılar Dlaha once "Spor \ flksek Konseyi" olarak Fikret Ünlü "nun bakanlığı donerrunde hazırlanan tasan "Kon- sey'** yenne "'Kurunı'' değışıklığı ıle sunulurken genel- de burokrank \ e sı> asal > apının ağır bastığı gozlendı Bugunku konuğumuz tasanv ı spor kamuoyuna açan Gençlık \e Spor Genel Mudur Vekılı Sayın Mehmet Atalav ıle tasannın uzennde konuşacağız XBDUXAD\R WCELMAN- Sayın Atalav, ya- zanmız \ ıhnaz \ üceturk çarşamba gıinku yazısında yasa tasansını Ozerk Futbol Federasyonu yasasını or- nek alarak hazırladığınıza ılışkın paneldekı konuşma- nıza \anıt olarak "Aralannda dağlar kadar fark var" dıy e yazdı Yılmaz Hocanın bu goruşu ıçın ne dıv ecek- sınız9 MEHMETATALAY-Bubenımgoruşum Yılmazho- carrun goruşune de savgı duyuyorum VILVIAZ YTİCETURK- Genel mudunın ıyı nıye- tıne ınanıvorum Sayın Atalav paneldekı konuşmasın- da haklı olarak burokratlardan şıkâyet ettı Sayın Fik- ret Ünlü de burokratlann çembennı kıramamıştı Bu- rokratlar Sajın Atalav 'ı yalnız engellemeye çalışmıyor- lar, kasıtlı olarak yanlış yonlendınyorlar Acı olan bu Aynca ellennden sporu bır turlu bırakmak ısteme- yen sıyasılenn baskısı da onemlı bır engel ATALAY- Burokratlar benj yanlış yonJendırebılır ama ben sadece benım burokratlanmla değıl, Turkıye- de beyın olmuş bırçok burokratla fıkır alışvenşı yapı- yorum Spor yuksek kurumuy a dabaşkaad altında ola- bılır, sporu yoneten olmayacak Bır duzenleyıcı ve de- netleyıcı kurum olacak Bunedenle butun bınmleray- nı çatı altında olmayacak Federasyonlann yapısına go- re hazırlıy acağı yonetmelıklen yururluğe koyacak Tur- kıye'nın neresmde bır tesıs yapılsa Olımpık standart- lar esas alınacak Veverelyonetımlere "eğertesisleriıı Ofimpik ohırsa sana buyuk organizasyonlar verikcek" derulecek Mesela ArGeDaıreBaşkanlığıvar Dışılış- kıler daıre başkanlığı var Bunlar tartışılır ama onemlı olan şu, her federasyon kendı federasyonunun patronu olacak Yasa burada gençlik nerede YÜCELMAN- Spor yuksek kurumu v asa tasansının şemasında başlık şoyleydı "Gençlik ve Spor Y uksek Kurumu TeşkilatŞeması" Oysa son anda Gençlik soz- cuğu kalkmış Bu > asada "gençük 1 " y ok mu 9 ATALAY- Gençlik dunyanın her yennde artık spor- dan apayn bır teşkılat Turkıyede de mutlaka bır genç- lik genel mudurluğu veya buna benzer bır kurum ku- rulmalıdır Bu paralelde gençlik ve sporun aynlmasm- da yarar var dıyonız YÜCELMAN-Kım yapacak bunu 9 Yanı bugun genç- lik \ e spordan sorumlu bakanlık da ıkıye mı aynlacak 9 Spor ıçın çok şey yapıldı ama gençlik ıçın bır şey ya- pılmadı Bunu defalarca vazdık anlattık Bana gore gençlığın de bakanlığı olmalı ATALAY - Bunu Başbakan yapacak Zaten bu ko- nuda çalışmalar var Spor yuksek kurumu yasasından hemen sonra gençlik v asası gelecek Bu konuda çok al- ternatıf var Bunlan tartışıyoruz Onemlı olan gençlı- ğın bugun dunvada kazandığı onem Bız de gereken onemı vermelıyız Gençlik \ e sporbırlıkte yuruduğu ıçın gençlik ıhmal edılmış Bız şımdı uruversıtelen dolaşıp gençlenn sorunlannı dınlıyoruz YUCETÜRK-Gençlığın sorunlan çok onemlı Ba- kanlık, genel mudurluk her ne şekılde olursa olsun gençhğe gereken onem venlmelı, katılıyonım Spor- dan aynlmalı YUCELMAN- Tasannın ılk 3 maddesıne bakalım Bakış olarak Başbakanlık"a bağlı bır kurum Bugunku Ozerk Futbol Federasyonu gıbı 0 da Başbakanlık'a bağlı Sayın Atalay Başbakanlık'a sık sık gınp çıkıyor- sunuz, MesutYıhnazın Başbakanlığı donerrunde Fut- bol federasyonu ıçın soruşturma açıldı, Husnu HayaH ve Orhan Saka'nın Federasyonda gore\ almalanrun sakıncalı olduğuna ılışkın rapor yazıldı Ama Federas- yon Genel kurulundan sonra Hahık Ulusoy bu sakın- calı ıkı kışıyı federasy onuna aldı ne Başbakanın sesı çık- tı ne de sakıncalı raporu veren Başbakanlık Teftış Ku- rulu'nun Dıyeceğun şu, yasada ya da kâğıt uzennde rumdıyelım. yazılanlar mgulamada es geçılıyor Şımdı Spor Yuksek Kurumu da Başbakanlık'a bağlı ama Fut- bol Federasyonunun orneğını orada da yaşarsak ne ola- cak9 ATALAY- O zamankı olay lar şımdı olmaz Artık her şey şeffaflaşıyor Karanlık bır donem geçırdık Bakuıız IMF geliyor Turkıyede verdığı paralann nereye gıttı- ğını araştıny or Zaten Turkıye çıkardığı yenı yasalarla zaten şerTafîığı kabul etmek zorunda Herkes hesabını verecek YÜCELMAN - Ne guzel soyluyorsun, ama bunca ka- ranlıktan nasıl çıkacağız ,orasını bılemem Ben sıze bağlı 44 federasyondan % 90'ının karanlık olduğunu bılıyorum GSGM olarak 1300 dava açılmış, bu dava- lar ış olsun dıv e açılmadı elbette Nereye baksanız yol- suzluk, nereye baksanız tezgâh Gorevıru doğru durust yapanlarparmaklasavıhr Once sız sayın genel mudur çok baskı altındasınız Kuyruğu sıkışan araya sıyasıle- n sokuyor ATALAY - Sı> ası mulahazalarla hıç kımse denetım dışı kalamaz • Sporumuzu yönlendirecek ve yönetecek' Yuksek Spor Kurulu' üyelerinin yansından fazlası atama ile belirleniyor. YÜCETÜRK- Bana gore gorecelı bır durum, tehlı- keh ATALAY - Hıç bır hukumet bu kadar onemlı bır ye- re sıyası atama yapmaz Geçmışe b,ikın, hıçbır huku- met spora sıyası atama yapmadı 12 Eylul sonrası hanç YÜCELMAN- Ben şalısen Başbakanın yapacağı bır atamaya kuşku ıle bakanm, araştınnm Belkı sızı araş- tırmadım, ama sızı spor yazan olarak 10 yıldır tanıy o- rum Işın ıçıne atama gınnce bakışlar değışır, kuşkıilar doğar Bunu deneyımlenmle bılıyorum Buspordare- form yasası ıse her şe>ı duşunmek gerek Kendımz soyluyorsunuz sıvasılenn peşuıızde koştuğunıu Her- kes sızın kadar Başbakana yakın olamaz, sız Tayyıp be- yınkoruması altındasınız Başbakan sıze ınanmasaydı halın ne olurdu bırduşunsene Sızm durumunuz çok ozel bunu kabul et Tasannın 4 uncu maddesınde kurulun gorevlen sıralanmış Bılımsel ve eğıtım ağırlıklı gorev- len olan bu kurulun uyelennın çok ozel ve seçkın ol- ması gerekır Bu maddenın uzennde çok tıtızlıkle du- rulmalıdır Sıradan ınsanlann yapacağı ışler değıl Ata- mayla hıç değıl : Spor yuksek kurulunun da illerde temsilcileri olacak. Onlann denetimleri var. Şunu söyleyeyim, tasanyı otaya koyduk, tartışmaya açtık, birtakım değışiklikler olacak.Biz de bunu bekliyorduk. Istanbul'da 2 gün süren paneli onun için yaptık.Yasa çıktıktan sonra yönetmelikler sizin de söylediğiniz gibı çerçeve yasasının ıçını dolduracak. YÜCELMAN- Bu ıdealı tabıı Ama bana gore ola- naksız Şu anda Futbol Federasyonu. basketbol federas- >onu şeffafmı 9 Neyse geçelım. spor yuksek kurumu- nun hemen altında spor duzenleme kurulu var 9 kışı- lık kurulun 5 ı atamav la 4 u de seçımle geliyor YÜCETÜRK-Atamalarbır fazla Budayanlış Bel- kj sız atamalarda dıkkath olabılırsınız, ama ya sızden sonra gelecek olanlar Bu tehlıkeyı goze almamak ge- rekır \TALAY - Buray a bır açıklık getırey ım Atanan ın- sanlar sporu y onetmeyecek Atananlar bır danışma or- ganı jpbı olacak Yanı yonlendu-ecek YUCELMAN - Ne olursa olsun bu kurul yetkılı bır organ Ha yonetmış ha yonlendırmış, benım şahsen gu- venım yok Bugun y onlendırenlery ann yonetmeye baş- larlar ATALAY-Bu kurul ılk kurul Seçıcı kurul Bukurul seçımden sonra federasyonlann genel kurullanru oluş- turacak. genel kurullann delegelen daha sonra ust ku- rulun genel kurulunu oluşturacak YUCETÜRK- Bıraz makyajla bu tasanyı getırmek y enne çok daha dıkkath ve geleceğe donuk bır y asa ta- sansı getınrsenız o zaman olumlu olur ATALAY- Bu so\ ledıklennız doğru olabılır Bız ışba- şına geldığımızde boyle bır yasa ıçın 3 yıl sure tanıdık kendımıze Ama baktık kı ışler yurumuyor Gureş kam- pına gıttım. Dunya ve Olımpıyat şampıyonu Hamza Yer- tikaya tedavı olmak ıçın sevk kâğıdı alacak. hastane- de kuyruğa gırecek 300 mıryondan fazla tutan ılaçla- nnı alamayacak Benım bu gıbı sorunlan acılen çoz- mem gerekıyor Işler yurumuyor, aksaklık çok Bu ya- sa) ı o nedenle Mechs'ınaçıldığı gunlerde hemen Mec- lıs'e^ehrmek zorundayız YUCELMAN- O zaman çerçeve yasası olarak çıka- cak, sonra ıçı yonetmelıklerle dolacak Yasanuı çıkma- sı da y etmıyor, yasanın ıçının dolması gerek Yonetme- lıklen hazırlamakbıleuzmanlıkışı Reklamdakı çocuk gıbı u çok çahşmak lazım çooook" Bır başka konu> a gelelım Federasyonlann genel ku- rulu olacak Çok onemlı ve çok gereklı Ama federas- yonlann genel kurul uyelennı yemlemesme, yandaş toplayıp genel kurulda seçım oyunlan yapılmasına, hat- ta kaba kuv\et gostenlmesuıe, yolsuzluğa, sahtekârlı- ğa, mafya tezgâhlanna daha bır suru yasadışı,yonet- melıklere aykın ışlere karşıyrm Şu anda GSGM'nın açtığı davalar hâlâ suruyor Adamlar tezgâhı oyle kur- muşlar kı teftış kurulu başkanını bıle avuçlanna almış- lar tlk ışın Teftış Kurulu Başkanı'nı değıştırmek olma- dı mı Kım kımın adamı bellı değıl, ama suç ortaklı- ğında beraberler Ne yapıp edıyorlar Başbakanın da ba- kanlann da mudurlenn ve ağızlanndan gınp burunla- nndan çıkıyorlar, yurtdışı seyahatlere goturuyorlar, ozel uçaklarla dunya turu yaptınyorlar Yasanın kesın mad- delen dahı es geçılıyor 15 dakıka suren genel kurul- larla kım neyı araştıracak Nerde şeffaflık Kapıda el- lenne venlen bılançoya bakmadan genel kurul bıtıyor Bunlan yaşı\ oruz, goruyoruz Temizlik şart ATALAY - Turkıye'de nereye baksan aynı tabloyu go- ruyoruz Onun ıçın "bağrrsak temizleme'' operasyonu yapıyoruz Bu bır sureçtır YÜCETÜRK- Tasanya gore spor tesıslen yerel yo- netımlere (Beledıyelere) devredılecek Yennde bır ka- rar Kuluplenn kurulması, sporculann lısans ve tescıl ışlemlennın yerel yonetımlere bırakılması sakıncalı Spor Yuksek Kurulu, ıl ve ılçelerde teşkılatlanarak beledıyelenn bunyelennde (kurula bağlı) spor daırele- n kurmalı Bu gorevlen ve her turlu spore aktıvıtelen, organızasyonlarmı onlar yapmalı Buralarda da spo- run ıçınden gelmış. yetışmış, eğıtım almış uzman kad- rolann gorevlendınlmesı şart ATALAY - Beledıyelerden koylere kadar bu yelpa- ze genışleyecek Beledıyelenn olmadığı yerlerde ozel ıdareler yetkılı olacak Beledıye başkanlan sporu sev- se de sevmese de kurulun gorev kontrolu altında ola- caklar Butun bunlar oluşurken tabııdır kı bu bır eğı- tım ve kultur meselesı Birtakım yanlışlar olacak, ama bunlar bır sureçte duzelecek YÜCELMAN- Bu konuda ben başka duşunuyorum Beledıyeler beledıye suurlan ıçuıde kadın erkek, ço- cuk kım olursa olsun hemşenlenne eşıt hızmet vermek zorundadır Beledıyeler spor kulubu kuruyor, her ola- nağı kendı kulubunun sporcusuna tanıyor ve burada eşıt- lık ılkesı dıye bır şey kalmıyor Burada bu~ yanlılık ve yanlışlık var Burada bır hâksızlık var Beledıye baş- kanlannın hepsı fabnkadan çıkmış gıbı aynı olamaz la Beledıyelenn her turlu olanağı var, elektnk su yol, her şey Beledıyelenn bunyesı ıçındekı spor daırelen- nın kadrosu nasıl kurulacak 0 Orada da sıyası atama- lar tehlıkesı \-ar Spor daırelen arpalık omiamalı ATALAY- Kesınlıkle buna ızın \ ermeyız Daha açık- cası spor yuksek kurulunun da illerde temsılcılen ola- cak Onlann denetımlen var Şunu söyleyeyim, tasan- y ı ortay a koyduk, tartışmaya açtık, birtakım değışıklık- İer olacak Bız de bunu beklıyorduk Istanbul 'da 2 gun suren paneli onun ıçın yapnk Yasa çıktıktan sonra yo- netmelıkler sızın de soyledığınız gıbı çerçeve yasası- nın ıçını dolduracak YUCELMAN- Bunlar Yılmaz Hocam ıle benım kı- şısel goruşlennuz Bugune dek gorduklenmızı ve de- neyımlenmızıortayakoyarakyasa tasansını ırdeledık bırlıkte Tasannın ıyı yanlan da var elbette Odul ya- sası, kurumun ve dolayısıyle yelpazede oluşan her bı- nmın sayıştay tarafindan denetlenmesı, kurul uuyele- nnın Yargıtay Başkanlığı huzurunda yemuı ederek go- rev e başlaması, federasyon başkanlannrn mal beyanı- na tabı runümalan Bugune dek karmaşaya yol açan, spormusabakalanna katılanlann ızınlı say ılması, s pon- sorluk vasasının yenıden gozden geçınhnesı, spor sa- ha ve tesıslennın beledıyelere venlmesı ve onlardan da kuluplere kıralanması ve de en onemlısı şeffaflıgın ge- rektırdığı denetım sıstemının tıtızlıkle yapılması olum- lu maddeler Umanm Turk sporu hamle yapar Çuruk ehnalar gıder Sayın Genel Mudur,sohbetımıze katıldı- ğınız ıçın teşekkur eder, başanlar dılenz G Ö R Ü Ş / ERDOĞAIN TEZİÇ Sinan Erdem'i Anarken Yakın zamanda, Turk spor camıasından kı- sa aralıklarla ıkı guzıde ınsan aramızdan aynl- dı Vahrt Çolakoğlu ve Sinan Erdem 6u ıkı ınsanla kader bırlığı yapmış olan ve bırkaç yıl once yıtırdığımız Ayhan Demir'ı de, lısedekı oğrencılık yıllanmda tanıma şansına ulaştım Turk voleybolu denınce bu uçluyu unutmak ko- lay olmayacak Modern voleybolun ulkemız- de benımsenmesınde onlann gayretlennı, be- nım kuşağımın voleybolculan çok ıyı hatıria- yacaklardır Galatasaray üsesı'nde, yatılı oğ- rencılık yıllanmızda, butun oğrencıler saat 19 OO'dakı zıl sesıyle akşam yemeğıne koşuşur- ken, once bu uçlunun voleybolculan bekledı- ğı spor salonuna, sonra da Idare'nın ayırdığı ve bızlen beklemekten bıkan yemeğımıze ka- vuşurduk llerieyen yıllarda Galatasaray'da ve mıllı takımlarda kaptanlığı "Sinan Ağabey "den devralmıştım Farklı uğraş alanlanmıza rağ- men ılışkılenmız hıç kopmadı Turkıye Mıllı Olımpıyat Komrtesı'ne başkan seçıldıkten son- ra buyuk hedefi, olımpıyat oyunlannın ulkemız- de (Istanbul'da) duzenlenmesını gerçekleştır- mektı 1991 yılında çok sıcak bır yaz gunu - bayram tatılıydı sanınm- telefonda hemen gel- memııstedı Yeşılkoy'de bırbınmıze çok yakın oturuyorduk Ulaştığımda Cüneyt Koryürek de oradaydı Hayat arkadaşı, ornek ınsan, sevgılı eşı Süheylâ Hanım'ın nefis ıkramında çok yonlu tatlı bır sohbete koyulduk Bır sure sonra bana donerek, "Kanun kavramı üzen- ne doçentlık tezı yazmış bın olarak, bana kı- sa sûmde bır olımpıyat kanunu taslağı hazır- lamanı ıstıyorum" dedı Kanunun amacı, ko- nusu ve kapsamı hakkında aramızda uzun uzun tartıştk Istanbul'da duzenlenecek olımpıyat oyun- lan ıçın, sağlam bır zemınde mesafe alabılme- nın ancak hukukı guvencelerie mumkun ola- bıleceğıneınanıyordu Bırsure sonra taslakmet- nını kendısınesundum Ondan sonrakı aşama- larda, muşterek dostumuz ve o tarıhlerde TBMM Başkanı Sayın Hüsamettin Cindo- mk'un olağanustu gayretlen ıle kanun TBMM'de kabul edılebıldı ikı yıl kadar Hazıriık ve Duzen- leme Kurulu'nda beraber çalıştık Ancak, o donemde, Galatasaray Unıversıtesfnın yapı- lanma surecındekı ıdan gorevlenmın yoğun- luğu nedenıyle affımı ıstedım Her zamankı ba- bacan ve çelebı tavn ıle benı anlayışla karşı- ladı Sınan Erdem'ın olımpıyat duzenleme tut- kusu, sureklı olarak ağır eleştnlere uğradı, ama yolunidan şaşmadı Engınkulturu.alışılmışınçok ama çok ustundekı kafa yapısı, ınsanın eğıtı- mıne verdığı onem onuyıldırmadı Buyuk ede- bıyatçı ve spor kulturunun saygın ısımlenn- den meıtıum Memet Fuat Bengû'nun dedı- ğı gıbı, "Ortada fılenın variığı ıle yapılan mü- sabaka olarak, Turk ınsanının ateşlı yapısına en uygun sporlardan bın voleyboldur" Sayı ıle oynanan bu oyunun temsılcılen, "son sa- yıya kadar pes etmek yok" tutkusu ıle şekıl- lenmışlerdır "Sınan Ağabey" de mevcut ım- kânlarla yetnmeyıp, mumkun olmayanı da ba- şarabıldıyse, bu onun voleybol sporunda yıl- larca oluşan karakter yapısı ıle açıklanabılır Duşunce dennlığı olan bu buyuk ınsanın he- pımıze bıraktığı "sorumluluk", çok zor taşına- bılecek ağııiıkta Onun mucadelecı gucune, lyımserlığıne, duyarlılığına ve sporla ılgılı ara- yışlanna yakınen şahrt olmuş bın olarak anıa önunde saygıyla eğılıyorum FİKRET DAĞLIOĞLU AT 1. KOŞU: F: Kanman Sultan (4), P: Çolakhla- a (2), PP: Arathanım (1), S: Ebrule (3) 2. KOŞU: F: Kıperhan (14), P: Kara Çaldıran (6), PP: Elektnk (11), S: Bababaydan (2) 3. KOŞU: F: Snıper (5), P: Istıranca Suyu (2), PP: Jım's Legend (3), S: Alway's Lover (6) 4. KOŞU: F: Cumaovalı (1), P: Sadak (9), PP: Çıftoz(3), S:Serteser(2) 5. KOŞU: F: Berk Zekı (8), P: Taşarbey (4), PP: Dengıhan (10), S: Baver (1) 6. KOŞl: F: Palabey (12), P: Tacıbey (9), PP: Dangerous Woman (2), S: Tubınares (5) 7. KOŞU: F: Tarkan (2) P: Serdaroglu (8), PP: Alıefendı (6), S:Nasıpbey (5) SS: Povraz(13) 8. KOŞU: F: Anastacıa (8), P: Baspehlıvan (15), PP: Dangerous Matter (6), S: Lake Swan (2) Günün tkiltsi 5 Koşu 8 4 Çifte Bahıs: 3 Çıfte 2 8 8 Tabela Bahıs: 2 8 6 5 13 ALTHJ GANYAJV S 2 3 6 4 1 9 3 2 8 4 12 8 2 5 2 8 8 ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ (22) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇDK ARTTIRMA İLANI DosyaNo 2000/786 Satılmasma karar venlen gaynmenkulun cınsı, kıymetı, adedı, evsafi Ankara ılı Altındağ ılçesı. Alı Ersoy Mahallesı, 35 Sokak ıle 40 Sokak'ın ke- sıştıgı koşede bulunan ımann 21053 ada, 1 parsehnı teşkıl eden 723 m2 arsa vasıf- lı taşınmazın borçluva aıt 567 5784 hıssesı bır borç nedenı ıle açık arttırma sure- tıyle satılacaktır Gaynmenkulun genış evsafi dosyada mevcut bılırkışı raporunda açıklanmıştır tmar durumu Guneşevler 11 Etap Revızyon ımar planı kapsamında kalmakta olup, tapuya tescıl ışlemlennın devam ettığı nedenle ımar durumu venlmemekte- dır Takdır olunan kıymetı 5 670 000 000 -TL Yuzde 18 KDV alıcıya aıttır Sarış şartlan: 1- Satış 29 08 2003 gunu saat 15 30'dan 15 40'a kadar Ankara Adlıyesı Mezat Salonu'nda açık arttırma suretıv le yapılacaktır Bu arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının yuzde 40'ını bulması ve satış ıstevenın alacağına ruçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka peşın paraya çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ıse satış talebı duşecektır 2- Arttınnaya ıştırak edeceklenn, tahmın edılen kıymetın yuzde 20'sı nıspetuıde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankarun temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış, peşın para ıledır, alıcı ıstedığınde 10 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıye resmı, ıhale pulu, 1 2 tapu harcı ve masraflan KDV alıcıya aıttır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul uzenndekı hak- lannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sa- bıt olmadıkça paylaşmadan hanç bu-akılacaktır 4- îhaleye katılıp daha sonra ıhale bedehnı yatırmamak suretıyle ıhalenın feshı- ne sebep olan tum alıcılar ve kefıllen, teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı ara- sındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrut faızınden muteselsılen me- sul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksızın da- ıremızce tahsıl olunacak bu fark. varsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır orneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gormuş ve munderecatını kabul etmış sa- yılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2000 786 sayılı dosya numarası ıle mudurluğumuze başvurmalan ılan olunur 25 07 2003 (*) tlgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 38437 ÇEŞME MAHKEME SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKUL AÇTK ARTTIRMA İLANI Sayı 2003/8 Satış Ortaklıgın gıdenlmesı nedenıyle mahkemece satılmasına karar venlen gaynmenkulun cınsı, kıymetı ve ev- safi, Lzmır ılı Çeşme ılçesı Ilıca Mahallesı, İzmır Şosesı mevkıınde, sayfa 1642, cılt 13, ada 34, parsel 104 sayı- sında kayıtlı sıcak su banvolu ve muş havı k ev vasiînda 123 13 m2 mıktannda zemuı ve 1 kat, balkon dahıl 138 m2 hamam bolumu 20 m2 teraslar 18 m2 olmak uzere toplam 176 m2 kullanım alanı olan bına ıle brrlıkte toplam 125 000 000 000 -TL muhammen kıymetındekı taşuımaz (Tapu kaydındakı 23 8 1960 tanh 539 yev- mıyelı banyonun su volu 103 parselle muşterektır şerhı bakı kalmak şartı ıle) Taşınmazın halı hazır durumu Mevcut parsel ıçınde zemın katta bulunan bağımsız bolum 3 oda, 1 mutfak ve gınş holunden oluşmaktadır Evın arka bolumunde termal su bağlantıh bır hamam bolumu ve WC bulunmaktadır Ust kata ıse ortak terastan aynlan bır kapı ıle gınlmekte, merdıvenlerden çıkılarak ulaşılmaktadır Yukanda 3 oda, 1 mutfak ve denız manzaralı on balkon, genış bır hol bulunmakta arka taraftan hamam ustune gelen bolumu ahşap tabanlı bır te- ras yapıhnıştır Teras bolumunde bır WC ve banyo bulunmaktadır Çatısı kıremıtlı, teraslı olup brr kapalı me- kândan oluşmaktadır Ev genel ıtıbanyle ıç ve dış doğramalan ahşap ustu yağlı boyalı tabanlanna karo mozaık doşenmış, duvarlar sıva ustu badanalı, merdıvenlen dokme mozaık malzemelı, oda tabanlan ahşap ustu yağlı boyalı, sıva ustu elektnk tesısatlı mutfak dolaplan kaplama ahşap olup ustu fayans kaplı beton bankoludur Evın tamamınuı genel bır tadılata ve tamırata ıhtıyacı vardır Taşınmazın ımar durumu Taşınmaz ımar planında (B-3) tıcaret alanında kalmaktadır 18 01 1995 gun ve 5694 sayılı lzmır 1 No'lu KTVC Koruma Kurulu karanna ıstınaden Üıca merkez koruma alanı ıçınde kalmaktadır Koruma kurulundan ızm almak kaydıyla ınşaat yapılabıhr Teşekkul etmış ımar hattına uyulacaktır Bıtışık nızam 3 kat 9 50 metre yukseklığınde ınşaat v apılabılır nıtelıktedır Satış şartlan: Taşınmazlann 1 açık arttırması 16 09 2003 gunu saat 11 00 ıle 11 15 arasında Çeşme Mahkeme Yazı Işlen Mudurluğu'ne aıt odada açık arttırma suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetının yuzde 75'ını bulmaz veya alıcı ve talıplı çıkmaz ıse en çok arttıranın taahhudu bakı karmak şartı ıle aynı yer ve aynı saatlerde 26 09 2003 gunu ıkıncı arttırması yapılacaktır Bu arttırmada dahı takdır edılen kıymetının yuzde 40'ını ve satış masraflannı geçmesı şartı ıle en çok arttırana ıhalesı yapılacaktır Arttumaya ıştırak edenlenn tahmın edılen kıymetının yuzde 20'sı nıspetuıde pey akçesı v eya bu mıktar ka- dar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış, peşın para ıledır Alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Ihale damga pulu bınde 15 tapu alım harcı yuzde 18 KDV'sı ve teslım mas- raflan alıcıya atıtır Satış bedelı hemen veya venlen muhlet ıçınde odenmez ıse îcra ve tflas Kanunu'nun 133 maddesı gereğınce ıhale feshedılır tkı ıhale arasındakı farktan ve yasal faızınden alıcı ve kefıllen mesul tutulacak ve hıçbır huk- me hacet kalmadan kendılennden tahsıl edılecektır Bu fark var ıse oncelıkle temınat bedelınden tahsıl olunur Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gormuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn memurluğumuzun 2003'8 Satış sayılı dosyasına muracaatlan ılan olunur 16 07 2003 Basın 38424 ÇEŞME MAHKEME SATIŞ MEMIJRLUĞU'NTJAN GAYRİMENKULÜIS AÇIK ABTTIRMA İLANI Dosya No 2002 27 Satış Ortaklıgın gKİenlmesı nedenıjle mahkemece satılma- sına karar verilen gaj nmenkulun cinst kıymrtı ve evsa- fi: lzmır ılı Çeşme ılçesı Alaçatı Bucağı, Göbene mev- kıınde kaın tapunun Cılt 113 Sayfa 11187, Ada 4301, Parsel 6 sayısında kayıtlı arsa vasfında 773 m2 mıkta- nnda 19 325 000 000 -TL muhammen kıvmetındekı ta- şınmaz (tapu kaydındakı 04 12 1990 tanh 4336 vevmı- velı ışbu parsel aleyhıne 2678 parsel lehıne ışbu parselm 210 m2'hk kısmında geçıt hakkı şerhı vardır (kadastral 2654 parsel) şerhı bakı kalmak şartı ıle ) Taşınmazın ımar durumu: Taşınmaz Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı'nın 28 Mart 2000 tanhınde onayı bulu- nan çevre dûzenı ımar planına gore tanmsal nıtelığı k o nınacak alanlar kapsamında kaimaktadır Satış şartlan: Taşınmazlann bınncı açık arttırması 16 09 2003 gunu saat 14 00 ıla 14 15 arasında Alaçatı beledıye ıhale salonunda açık arttırma suretıyle yapıla- caktır Bu arttırmada takdır edılen kıymetının yuzde 75'ını bulmaz veya alıcı \e talıplı çıkmaz ıse en çok art- tıranın taahhudu bakı kalmak şartı ıle aynı yer ve aynı saatlerde 26 09 2003 gunu ıkıncı açık arttırması yapıla- caktır Bu arttırmada dahı takdır edılen kıymetının yuz- de 40'ını ve satış masraflannı geçmesı şartı ıle en çok arttırana ıhalesı vapılacaktır Arttırmaya ıştırak edenle- nn tahmın edılen kıymetının yuzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır Alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venle- bılır thale damga pulu buıde 15 tapu alım harcı yuzde 18 KDV'sı ve teslım masraflan alıcıya aıttır Satış bedelı hemen veya venlen muhlet ıçınde ödenmezse lcra tflas Kanunu'nun 133 maddesı gereğınce ıhale feshedılır Ikı ıhale arasındakı farktan ve yasal faızden alıcı ve kefılle- n mesul tutulacak ve hıçbır hükme hacet kalmadan ken- dıleruıden tahsıl edılecektır Bu fark var ıse oncelıkle te- mınat bedelınden tahsıl olunur Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gormuş \ e munderecatını aynen kabul etmış sayılacakJan, başkaca bılgı almak ısteyenienn memurlu- ğumuzun 2002 27 satış sayılı dosyasına muracaatlan ılan olunur 16 07 2003 Basın 38638
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog