Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

8 ^Ğ"'sT°5 2°°° °"'"^ cuıuııunıver sam ' i 17 5 İ '` D E N İ Z S 0 M lı: %3 ıeı0 ' = "*ğ ıahğel1 ll Q ~ ğ '"'"""*"" ¬ Q l ' ' MUıaıtm;FHEKlIMOĞLU devamlı vazife Bizim Vãlñfâ <;§l<m'Ş huriyet okuıfunun böyle vartıklarla bu şekilde diyalo Çünkü bulunaınezlzın ile ı dlkk?ll?l bır Anlı şanlı "b?yyük" göndermiş, gagwmesinırı uygun güzel tanıyı Ilhandüşündüm bıidiğimizebi; Sana mı kalmış demiş: elektronik posta yazann yanıtı aynen şöyle: Bunlara en olmayacağını Selçuk koy müsgakıi göm ítynen Şöyle koskoca prolesórlere sevmek, “Senin ufacık beynine faşizm çok bile gelin zaysn yakın geçmişim memleketin ağıl dolusu masın mı., ve Sfı n tgprgkiannqan işiyi yanına alsın mı, hakaret Çıırı lİü1üryağdırmak... Derdin ne faşızrn meraklıları senin gibi sadece b Saiılılı BakanIıiıı'nın 'ozel lıizıııeı' alımıKİSŸYQ dÖ"ÜY'{" kara. deniz, hava Kaptanı Ş?âınyon üçünqll İı~İ==ıı«=«İ=~~ı~~~1İ==Sağlık Bakanı Recep Akdağ eleştirilere yanıt verdi: mensup i~,i,iıkie, yazarının saldırgan bır uslupla kaleme aldığı yazısı ama sonra yanıt vermemeye karar verdim. Bir Cum duymayacak hale üzerinde yabani” İllmlfl Yllf??l Savurıuçuluguna soyunmuş ve emperya demişim, o nasıl yanıt vermiş... lannı anlatmaya çalı devletin ordusunahi, Çı Cumhunyetçilenn kuyruğuna takılmışbir köşe Yaklaşık 10 ayn şekilde yanıt vermeyi düşündüm günde g “Bizim bildiğimize gg” turdiyon Sonra. yazardan yanıt geıımış den çoğu yazar dasizıigi yarısıtıyor. Belli gerçeklere karst"zamanda kend miısiakii bi, bana yanıt verir' Bellı bır duzeyde yazarım ve zaten de ?akmmarm dik ayakta duıacaktırl" Bunlar aynı QWWKUI' memleketin tepraklan Geçe?lğfüe çok satan bir holding gazetesinin ikın Okun “Lütfen yanıttaki seviyeye bakın... Ben ne K?şelerınderı okurl dergisinde yazdığı birM9lŞ?UPlanmda ağır hakaret ve krııiıı yer gibiler vardı. Onlar dıştan siz içten ama mı ııııİe dim bü yazıyı enımeetıyım Okun gm' a“la§'Y°f Ourtıhurıyet yıkılmayacalİ1918 basınında da senin taıırıda biraz Bu Sabahattin All'nln 1516 da "ß9el2 fl°|d1?9 Q?leîele??ln kö* y?ıarlannı oku dir? Son bu hakkı nerden diyemezsin. yııırwıeıvıerıİe paşa ?ıığwıu ve bazen Onlara eielnrß?fk ırosıa gönderdi siıı? Sen oıııareı rıeeam ııiıebulursun, nası öğrencisi Bora Akseki, mek ıştryßfı Bazı günler internet ortamın miyorsıin'? Diyemiyorsun çünkü bu beyni sulanmı Ohyıafa açıklanmasını ıstemiyor... 15 yıllık bir okur ve Biraz M f ~ ??ßefßmde YBŞ Bursa'daıı üniversite i ılk kez ÇumhuI'İYet'e Y?lıyonK 31 K' ctertıeş ÃHQQÃĞO V ır Cumhuriyet okuru... Adını vermiş ama ' A V V yapıyonar n ense ö ããlgrı yanı s i ' ç ıyı uyan . Ü sEssIzsEDAsıZ (9 /|%' ¬ efaııırııııııizi yıbooııorıı gti/ıiımmiiixumvı nı ıçın, :rığıãenızne . SGSS Şarki olarak, sulh zamanında v ..ı ıı nni da dinlerim, değişik sesler duyıınınım size. Bitsi olabilmektedin MFll ya da torı'ıogra~ ? içirıayiar sonrasına gün verildiği herkesin malumııdun ?if '<°"$' WB var ıı veııııııi ıııııı A dil' ıe MUM sını ı ı “"“"Y°' k?*'$'s!"aİ B°" °"Y°“ iyi bulunanlar oraya yabancılar taralıfıdan değil. ister kral, ister cumhurbaşkanı olsun memleketin insarılan veya o memleketin tarihi tarafından getirilirleın Acaba Mustafa Kemal'in memleketinde bu kadar kısa zamanda istiklal ruıyî??fl?î? Rıza UÇGP. Sağlık Bakanlığının hasta önünde olmas gerekir' .Ancak özetllk 9510 Y°? P?kl $B" ° 'İ' p°'Ÿ°"° lıirı veya Tıp kurumu Genel Sekreteri Dr. All ğu anda bu hizmetin vatandaşımızın ' Ya SG" etnrıne yerılemez. Bizce neler için "hizmet satın alımı" yaluyia ie büyük şehlrlıiximizde cihaz yetersiz U¢Ü"?Ü 9Ü|Üf“SÜY°? 9'2°'"'"' a9'k1'V mıßtakıl bir piyasadan ııızıeı eiıiazıemiıııııe eızinex ııginaen ıİzynexıenen eıeşıimıışıı. gecikme ' B2f""1 de Wıl?fa °?"'f“ §"<"'“ çevreyi denetliyon Derhızmeı memleketin başında saglayan geııeıgeeıni Kaptan köşküne çıkıyon o "Hastanelerimiıde tıbbi cihaz alımının durdurulması kesinlikle söı konu ken memiıvenlerde soluk soluğa iki kişi. Ufukta bir gemi var diyon biri, güvertesincte gü su değildir Kayrıaklan yetertl otan hutanelerimizin hepsinde hastalanmızırı onlemek için özel sektörün elinde butunan ímkánlan da halkımızın hizmeti Sağlık hlzmetlerindeki gecikmeyi zel bir kız. perilerulkäinden gelmiş gibı. gefgef İŞ~ liyon işte burada, güzel çiçekler üretiyon Kaptan çok şaşınyor, derken, ikinci tayfa. Duydunuz mu gerge?n iğnesi yere düştü, sesini duydum. Kaptan üçüncü taytaya dönüyor birden. o ne tedavisi için gerekli olan hertürlü cihazın alımına devam edilmektedír Genel ,í ne sunmak istedik. Bu amaçla başka kamu kurıımlannın elinde bulunan cı~ anlayışı bu kadar kökten değişmeler mi geçirdi?" bütçemizden cihaz alımlan için ayrılmış bulunan 38 trilyon liralık kaynağın 32 trilyon 350 milyar liralık kısmı Takdir edileceği gibi Sağlık hiz hazltın da kiralama yoluna gidiyoruz. Cihaz alımlanna kaynaklanmız ve imkànlanmız ölçüsünde ihtiyaç da dikkate alınarak devam edilmektedir. de de cihaz kiralanmasına imkan verilmektedir" yapacak beıeıiım rıasıaneıerimızegiınııeriımışııı... 0 Şaman uygun olan hastaneleriırıızmeti ertelenemez. ihtiyaç duyuldu Hiçbir şey yapmıyoız gülmekle yetiniyor üçüncü tayfa. Sonra da kaptanın şaşkınlığını yanıtlarcaslna Benim de bunlara canım sıkılıyon diyon Çevremiıde giderek çoğalıyor şaşıranlaı Belli olaylar karşısında aslında hepimizin canı sıkılıyor ama ??lefrteltte geri kalıy?fuî. Daha d0ğrusu olay K I N S `R ııiıııe eöyıeaigi türkülerle eeıı ı d , ,çukc İ/,;,,e, ~Ujfyf5ULEJY Sanatları Topluluğı.ı)FEsenyurt`ta Lu( M J ßİ"\İİ&^ çı??f?vk Ar/emıyor ' ı ' Kardeş Türküler İ yıllann ağı ir. ' ı 'J'İ IJ;1'f U ij(Bo aziçı Gösteri A'enu'gözde ıııiızıı gııiızii eıeıı Pa rıngn egßfi Yukƒelılı. ,WM; ífeãery z 3 I; N ğ. Ilgaz Kültür Merkezı`nde bu / ların neresinde, yolun hangi aşamasındayız bileKgp?gş '[||ı|(ij|g|ı'||¶| Buwiııfm kumu. KIM KİME DUM DUMA ııısırıç ,ııı ızenıeıreiıwıeııeı bır yaşam. Olayl?n şarkılar. rrııyonız. Şaşırtmaca I stanbul Haber Sewısı Birçok l ~ ı sahneye çıkacak Esenkent Rıfat (X Lİ, P 'ilİ~.ı 'lıratlğiıaînyla îüzeııleniyor. Kardeş l E I ür " er`in onserinin biletlen ex °İ ı ?k"7 aşagıdaki satış temin edınilebılir:/İ ' İN ? ı ı mı Bakırköy: Beyaz /'ı ' ı yy? ı' ı ı ~ ~ ı Mem Kıızbeyı ı543 03 soıGümüş Cafe *İ (639 “mo” ' I Şirinevler: Anatolia , ifı imçšg I KAYSERİ (AA) Nigdede Demirkazık Dağfnda ` , ı , ' ¬" İ ' konser. Esenyurt Belediyesinin . İ ” ` , " 1 *F akşam saat 20.00de başlayacak p 3 şiirler arasında bilinmezlik derinleşiyoı: gündemin dışında kalıyoruz. Şaşırtmaca sona errrıiyon tersine yeni sorularla boyutl?nryor lşte Irak olaylan. Dışımızda bir olay gibi gelişiyoc Halkımızın eğilimleri dogrultusunda bir çözüm biçimi oluşturmak ulası görünmüyor. Kimi olaylarda sonuca varrrıayıdeğil uzaklaşmayı yaşıyoruz artık. Herşey kanıtlıyoı' bu gerçeği. Oysa otaylann gerisinde değil öncesinde yer almak gerekiyoı: Yerimizi. y?rıtemirnizi saptamadarı yol almak olanağı yok. BULMACA sana rá?ym *°“'^'“^Ğ^=12a45e7ss ll HintTürk 191 Esenkent hayatın lıaylıottı / Tecrubeli ılıııoıKültiır Sanat ve Eğitim Vak?: (672 36 17) ı ' F "\ tınnanış yapanDagı`nın kuzeydağcıkulvarından Avcı düşerek hayatını 1 ı tecrübeli duvan Kürşat 3 . ' * ¢ . kaybetti. Demirkazık eiıi 700 ıııeııeıiıı zirveye, Everest`inTürk dağcısı olan1 í a lı ' ~ V ' Malırukfden sorua tırmanan ıkincı zirvesine Nasuh Tunç cesedini iple askıya alarak inişe geçtiğini. cesedin de bugün î Aıeılarz Burak Müzik (509 81 53) Esenyurt Öncü Kırtasiye; , ' . g İ im 72 ısı Esenyurt Belediyesi Kültür Meıkeziz İ 5% 30 2 t az al Mah için yaptırdı 4 ii görkemli 5 IIIII III ?1M^?= ıı ı ıııı dolulia kunılmuş eski 7 Uygarlık... 3 IIIIII II Tekketürleedebi 9 yarı şiir rinden biri. 3 ,Km ızazıserae g«ıfıı~=ı÷ 2 III ııııı ııı “““ M“'“' 3 IIIII imparatoru Fındık ıleNevşehirtırmanan KürşatBeder,düşerek hayatını . am ,M kaybetti. bırlıkıe Valisi Gündüz Avcı Fındık`ın, Avcı'nın ÇİZGİ]'IK KAMİL "MSÅRÅÜ kamumasamck' mom sabah AKUT ekibi yalı etti ıviiiız lš .\ *h Kamyon aieyl tarafından indirilecegini açıkladı. î\ kazasında aynı aileden 5 kişi öldü. l kışı yaralandı. Satılmış Aktaş`ırı kullandığı kamyon. karşı yönden gelen Veysel Orhan ı ıİıııııİıİnıı: (Mıçarpışması sonucu meydana gelen tra?k Ö '\\ ıııı Yî~ŸÅ\5 QÖĞV ^ Qş? ıİıı1ı<ıeııeseıııeıııı karayolunda kamyon ıle otomobilin yönetimindeki otomobille. KırıkkaleSamsun kaı.ıyolunun y Orlan(4ll.S (l3ı. Mi9) E.ıl0)ve A.O. i?šıyaşamıııı yııirdı. '*ı"¬~'K LFÅ , "5"'*'< Yozgat ayrımında çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Veysel ı İ ğl /li \ 'f Ağır yaralanan Serpil Orhan i3 l l hastaneye kaldırıldı. KEDİ LEVO ÅPTÜUKA ,pmı/Q, |,,,¢,,,,?wm FH! Bl?l?l WIN WM" ı ~ı,=g,p§ M, \, ` ,, , k I' " . `§ğ; I, ,, (, ,< ^ I/W ' I A.\"KARA(Cuı1ıIıurİyetBiil1ısl.ı)AphrodısiasîakiÖren yerinden yurtdışına kacınlan ve tesadüfen ?ı . ,ta İ ğ?E.= l í zı' . nıL ,' ' H tarafından satın alınan “Frız Bloku" evıne dönüyor. % bir koleksiyoner Koleksıyoner Turgut Müzesi`ne konulmak üzere ı .' ,jğäa ğ =' ,g j . Mı Å, ,ı { “ft anlaşılan blnku Aphrodisias Tokuş. kazı yenrıden çıkanldıgıİ, =rİ 1, ,J I`: ±¬ í e İ " Kiıııııı ve Tııııziiı ıaeııziııııgiıizi eşe; ' B¬“'L.§ ez||~ ztzl ; ^ Q llllaı'maı'is'te DJ ,/ p *e??f Ål" İ 4 ı? teslim em. ¬ti'nin plaka işareti. 9/ Çevik... Uluslararası Para Fonu`nurı simgesi. YUKARIDAN AŞAĞIYA: Elãlll lã lãlîl ıİıieiiıieııİeıİıİiiıııeş 2 lll?l Fl lîilš ı. I 4/ lncır ağaclarında 3 I C EVA IL III döllenmeyı sagla 4 u yan sinek... Çok kı 5 ml AIV I IA Sa dalga f??y? yayı 5 E IIIII [Il ııı ieiııııııııaıııızıi ıİı 1 [q m m y I saltnıa. 5/ Hz. Mu IB E [ğu T um] T A I II hammed`in çevre 9II IU A W 5 U K II sinde toplanan Müslümaıılann Zengin, varlıklı kimse. 6/ Eski Mısırda güneş tannsı... Yunan abecesirıde bir harf 7/ Insan topluluklannı inceleyen bilım dalı. 8lGenellikle genç kızlarda görülen kansızlık... Güney Afrika Cumhuriyesaplı odun baltası.. I Mıumnıus (AA) Meniizneıe bir beııız Drıiıe V x/ g İ U fâf /ı?'f yapan Tuncay Serhat (3Oı evinin terasında başına sıkılan *°\&` A " ' ' '°*"' İ Ç Ü' ` = V ' 39fi' tek kurşunla öldürüldü. Tuncay Serhat, geç saatlarde OTOBÜSTEKILER kumerıc@yıhoo.oom I/ Dogu Anadoluda bir dag 2.1 Soyuııdaıı geline kımse... Gazel ve kasideııin ılk beytıııe verilen ad. 3/ Eısız olarak dokııtımuş parçalıınn yan yana cklenmesiyle oluşan nakışlı ince kilim... Kısa yazı. 4 Bir nesne ya da düşiínceuirı daha iyi knvıınmasmi saglamak ıçın sımgelerle göz önünde canlandırma. 5/ Herhangi bir konuda ilgili kişilere soru yönelterek bilgi toplima işi... Gemileri, farklı iki gıı arkadaşlarıyla ıeeııreiz 3l ldşitenısıaltileri yere ı V l ' // X gelenSerhat`ı başındansohbet enneye başladı. Bu sırada. eve yatırarak ıeiııııigi vurarak öldürdü. ar işyerinden çıktıktan sonra evine gelerek terasta 1 //İ tlıan Ceyhun ııııı iıııı;ııııı l I ANTALYA (Cttlııhtıriyet) i l ":'* \ Avrupa Parlamentosu Sosyal // /// / Q/ Æğî? \\/ düzeyinin birinden öburuıie aşırrııak için yapılmı ala lt??ıl 6/ “EVCK? inlamında bir söz... Açık top rakreııgı. 7/GöŞ1¢?$. ?ya.kz,.. Bir renk. 8/viıaıni eksikliği "¢d9?lYlC l?lfbezleriıım büyümesi sonu cu oluşan hastalık. 9/ Elementlen altına çevirmek isteyen uğraş alanı... Bağışlaına. l İı~. ceyıiıııı, Antalyarem MilletvekiliModel l G ?Jez' $ÅT|İİK ı Demokrat ıseıeırie ıeıiıiııi İ 1993 Ozan l t` ; geçirdiği Sirene Golf Otelde sabah 'I' l İŞ.. lğğ?uãu aşl?l yili 311“'“;âk*”' ãe?şllšä 160.000 krrıfde temiz, bakımlı Slš???d? l. ı ä 46 W M” Op?lye Belek Özel Anadolu Hastanesfnde T yatırılan Ceyhun`un basında ÅRİH ı ı AĞ"' °' '“°'“"'""““"'“' 'k'”"°“"' TE BUGÜN MFMTAZ ARIKA ~ 8 İ O 533 /0 212 sm” wım . i*~,.: .l5 HQ 1 E/1/IÅİW GEL//VCE D/RİLEB/LM .. '. '1. EK = ' r santımlik kesik oluştuğu. MJ , >,¬ ' ' 5 . e ' ıyı ?l?ııê? ' ,b'1d'"ıd'> l DQVı , ,, .,Z3'䧚« eze eeee Wee, iıİı~i>i,e çatalı'ta şarlııın ¬ v. f`~'\, ..ßu . 81 /Ag:MA/ıgƒß ,Ğf? sreızeu .uz ızığv?pezz ızezeızeFakiiimsi lıaııaııtınası/ ı0 ?4HTEB/ \ o?aırsrze :ükawemv Ankara UnıveısıtesıEgııiıi1 Biıimıeii ızızıizÇieî?ıızez ß' 13ım' ,.ı Û / .ı'“ . ' ' * ?mak g°"°'.s°$'.'k d““”““““" l ll / íı ¬ İ israf” ıucuu 24 »vsw».İı azaiv aus:/mir uuîvsıerfr5 AA/[Af/VIA 3467 numaralı basuı kammi va on imi,im uzm I ÇAİAKKılı köv ile hısı Ü 'i İkaranıına"ilçesinde /',' W Û, ;ı ğ şarbon l w \ 3 9NUÜYEKÜTÜK *E acgmmcx ¢aC,E,.,,(AA)Van ın ' 5.11 ı “yâ saz teşhisi konuldu, l rb n te 1 mezra Çatak altına r ~ 'rk ll kışıye , üye azmıs, OA/L/İkml foıuszrsçıß ÛY Yİ W ~ ' alınırken Çatak Kaymakamı Erkan ç. şa FWIE'\§L°~'$"^/'^".34?^"^'¶:*`E^"İ$`"'“"Ÿ" ,amr FOMKŞ, o 5 ` ı /,İ ..:; , Lu MM ONCE DE Bum” konulan küylenn karantinaya alınarakI insan ve hayvanlara ' 1 I ?lususkıypkşuıızı pu?uııî s Diyabet?oıııD ,ı ,l .cwııeı şşzemsıxeıcsuq iri;/ri bulaşıc earboıı aşısı yapıldığını söyledi. Kılıç. “Aşılama ' / IQ ğ ,{ ÷± tı ; ' dmıyweu ı ~ . .ı , i ,fîmmux ı 4ıı'rzo.ııs oaıv u 4 4$VP/ §f,'ı¦fl'{;?§“kfğ`ݧ§`\Ş'hîğ?fÅfğ§İ§j'mş§ÇZf,§,'“h'S'333 51ı71 . , s§f($İfİ'e2$Ÿ tunıluyor. Gerekli tedbirleri aldık" dedi. V 5 \W ~ 7ııLıéı~ıİ reMİ Zzzuß/pusu adına/ me/ufuııek uzzes. (212)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog