Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

8 AĞUSTOS 2003 CUMA CUMHURİYET SAYFA CJM\\JlAl \J1VJL1 ekonomi(g cumhuriyet.com.tr 13 Sabancı kârı iiçe kaffadı • ANKARA (ANKA)- Sabancı Holding, yılın iJkyansında 101.5 trilyon liradan fazla kâr elde etti. Holding, 2002 'nın ilk yansını 30.5 trilyon liralık kârla kapatmıştı. Iş Yatırım Ortaklığı'mn kân 9 trilyon 842.4 milyar lira, TSKJB Yatınm OrtaklıgVnın kârı 127.6 milyar liraya çıktı. Baağ'tfa bakır pezervi bulundu • AJVKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Elazığ'ın Sivrice Ilçesi Uslu Köyü'nde, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün araştırmalan sonucunda 2.7 milyon tonluk bir bakır rezervi bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Baİcanlığı'ndan yapüan yazılı açıklamada, MTA'nın maden arama çalışmasını üç yıldır sürdürdüğü bildirildi. AJımet Şirin BDDK 2. Başkanı • ANKARA (AA)- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) îkıncı Başkanlığı'na Ahmet Şirin atandı. 1959 yılında doğan Şirin, Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Müsteşar Yardımcısı Vekili, Bayındırlık ve Iskân Baİcanlığı Maliye Başkanı, A.A Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. DPT bilifim çabşması yaptt • ANKARA(AA) - Devlet Planlama Tcşkilatı (DPT), Türkiye'nin, bilgi ekonomisine erişim için bir eylem planı hazırlaması ve zaman geçirmeksizin uygulamaya koyması gerektiğini bildirdi. DPT'nin çalışmasına göre, bilgi ekonomisinin sermaye birikimine ve toplam faktör verimliliğıne önemli katkısı oluyor. Kaçak kullamm azalıyor • Ekonomi Servisi - Boğaziçı Elektrık Dağıtım AŞ~(BEDAŞ) Genel Müdür Vekili Yunus Bekircan, Istanbul'un Avrupa yakasında son 3 ayda elektrikte kayıp kaçak oranını yüzde 32.71'denyüzde24.10'a düşürdüklerini belirterek 'Hedefimiz, yıl sonu itibanyla bu oranı yüzde 18-19'açekmektir'dedi. Bekircan, Türkiye'de tüketilen 94 milyar kilovat saatlik elektriğin 16 milyar kilovat saatinin Istanbul'un Avrupa yakasında tüketildiğini ifade ederek bu tüketim karşıhğında 2 katrilyon lira elektrik tahakkuku yapıldığını söyledi. Yumurtalık yakında açılacak • BAĞDAT(AA)- UÎD'nin Irak'a savaş »aşlatnıasıyla petrol akımı luran Kerkük-Yumurtalık etrol boru hattının kısa ir süre içinde yeniden ;ılacağı bildırildı. Irak etrol Bakanlığı'na îkâlet eden Thamir hadhban, hatanın mdisuıde değil, kontrol tasyonunda yağmalama :deniyle zarann duğunu söyledi. ıadhan, boru hattının crar faaliyete geçmesi n kısa vadeli çözüm tirdiklerini belirtti. İyimser havanın kalıcı olmasını isteyen giyim sanayicilerinden tüm kesimlere öneri: NOT DEFTERÎ Güç birliğiyapmalıyız • TGSD'nin, hazır giyim sektörünü oluşturan ve hammadde üreten tüm birimlerin önde gelen temsilcilerini bir araya getirdiği toplantıdan "kârın da zarann da paylaşılması" karan çıktı. Sanayiciler, hükümetin de istihdam üzerindeki vergi yükünü ve girdi maliyetlerini düşürmesini istedi. Ekonomi Servısi - Özellikle son dönemlerde zor bir dönemden geç- tiklerini dile getiren Türk gıyım sa- nayicileri, dünya pazarlannda geli- nen iyi noktayı korumanın her ge- çen gün biraz daha zorlaştığını di- le getirerek hem hükümete hem de ilgili tüm sektörlere güç birliği ya- pılması çağnsında bulundular. Çağn üzerine şırket, kurum, kuru- luş ve sivil toplum örgütlerini tem- silen 45 kişinin katıldığı toplantı- dan 'güç biriiği'ne evet çıkarken hükümete de istihdam üzerindeki yüklerin OECD ve AB ortalamala- nna indirilmesi çağnsı yapıldı. Toplantıda, sektörel bazda 'or- tak sorumluluk, ortak malhef ka- ran çıktığını diJe getiren Dünya Hazır Giyim Federasyonu ve Gi- yim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı UmutOran. ıplikçisinden pamuk üreticisine, boyadan kon- feksiyon yan sanayısine kadar tüm kesimlerin var olan durumun ko- runması için yapılması gerekenle- ri anladığını belirterek "Bizler kâ- ra da zarara da ortak olalun fikrin- de birleştik. Küçük bir de çabşma grubu oluşturduk. Arnk, baa pro- jelerde tek tek kâr yerine ortak kâ- nn gözetilmesi gibi durumlar söz konusu olabüecek. Çahşmajann so- nucunu ay sonuna doğru alabilece- ğunizi zannediyoruz" dedı. Bir çözüm önerisiyle kamuoyu- nun karşısına çıkan giyim sanayi- cileri, sektörel bazda; hazır giyim, konfeksiyon yan sanayisi, pamuk sanayisi, tekstil, boya ve terbiye ile iplik sanayicilerinin dayanışma içinde olmasj gerektiğinin önemi- ni vurguladılar. Giyim sanayicile- rinin hükümete önerilerini ise şöy- le özetlemek mümkün: Kritik bir ortam var. Hükümet böylesine kri- tik birortamda ihracatçısına destek vermek için istihdam üzerindeki vergi yükünü OECD ve AB ortala- ması olan yüzde 26 seviyesine in- dirsin. Bölgelerarası sosyal ve ekono- mik gelişmişlik düzeyi eşitsiz oldu- ğu için, bölgelere göre asgari ücret ve SSK primı uygulansın. Halen tüm illerde eşit olarak uygulanan Yanrım Teşvik Belgesi oranı, böl- gelerarası gelişmişlik oranına göre yeniden düzenlensin. Işçi sayısı art- tıkça, kademeli olarak istihdam üzerindeki vergi yükü devlet ve iş- veren arasında paylaşılsm. Gelir Vergisi ile işçi ve Işverenin Sosyal Güvenlik Kumluşlanna Ödedikleri Prim Toplamının Işgücü Maliyeti içindeki Oranı (%), (1997-2000) iki Çocuklu AJlede Tek Çalışan İçin(1) TÜRKİYE OECD Ortalaması ABD AB Ortalaması FinJandıya Fransa Polonya Macarıstan Italya Yunanıstan Hollanda Almanva Ispanya Portekız Çek Cumhunyetı Ingıltere Kanada Japonya Isvıçre Kore Irianda Meksika (c) AvustraJya Izlanda 1997 39.6 26.4 24.1 16.1 40.8 39.5 38.9 40.8 43.3 36.2 33.0 35.6 33.7 26.8 31.2 24.8 23.4 15.6 17.7 11.6 23 8 20.8 14.5 -2.8 1998 39.8 25.8 23.7 15.8 40 7 38.5 37.4 40.3 37.5 36.5 33.2 35.9 33.3 26.5 23.4 24.9 22.9 14 0 17.8 _L3J_ 22.5 21.9 15.5 0.4 1999 30.3 24.9 21.1 15.4 39.6 38.9 38.1 35.9 37.0 35.8 34.1 34.4 30.4 26.0 24.4 23.3 21.2 19.8 17.8 15.4 20 1 14.1 16.1 -1.7 2000 (a) 40.2 43.6 (2002}(b) 24.8 21.6 15.1 39.8 39.0 38.1 37.0 36.3 35.8 35.4 33.1 30.6 26.2 24.8 22.6 21.2 20.1 18.1 15.8 15.5 15.0 7.7 -1.3 Isveç 2003 YILINDA 7 AYDA İHRACATÇININ KAYBI: ($) DOUR BAZINDA; Enflasyofi (7 Aylık TEFEj.%10.9 Kayıp (7 ayi(k değışım): %14.3 %25.2 (E) EURO BAZINDA; Enflasyon (7 aylık TEFE): % 10.9 Kayıp (7 aylık değişım): %7.9 %18.8 45 2 44.4 44.4 42.8 (1) Ortalama uretım işçisinın kazancı uzennden hesaplanmıştır. (a) Tahmın. (bj 2002 yılı, asgari ücret uzennden hesaplanmıştır (c) 1999 ve 2000 yılı rakamlan, özel sektör yönetımındekı bıreysel hesaplara sosyal güvenlık ödemelerinı kapsamaktadır Kaynak: OECD, Taxmg Wages: 2000/2001. 20 yaş üstü taşıtını hurdaya ayıranlar, yenisine daha az ÖTV ödeyecek Vergide sancılı indirim SERKANSÜSLÛ Otomotıv sanayiını canlandırmak ve çevreyi kirleten eskı araçlann ye- rine yeni araçlann alımını teşvik et- mek amacıyla 20 yaşın üzerindeki araçlannı hurdaya çıkararak yeni araç alanlara getirilen Özel Tüketim Ver- gisi (ÖTV) indinmı, birdızi tartışma- yı da beraberinde getirdı. 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değışıklık Yapılma- sı ve Vakıflara Vergi Muafıyeti Tanın- ması Hakkındakı Kanun, Resmı Ga- zete'de bugünkü sayısında yayımlan- dı. Yasayla, Anayasa Mahkemesi ta- ralîndan iptal edilen Motorlu Taşıt Ek Vergisi de yeniden getinldi. Buna gö- re, l Nisan'dan sonra taşıt alanlar da ek vergi ödeyecek. Yeni uygulama trafikte bulunan 783 bin otomobil ve üç yüz bin civa- nndaki ticari aracı kapsıyor. Kimi sektör temsilcileri yasanın eksik oldu- ğunu söylerken kunileri de yasanın, büyük oto plazalara yarayacığını söy- lüyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminde üst limıtin daha da arttı- nlması gerektiğini belirten Otomotiv Distribütörleri Demeği Başkanı Yük- sd Mernıer, "Verçp indirimi 5-6 mfl- yar crvannda olmalndı. Indirimin yü- lara bağunlj kalması da doğru değfl. 20 yaş ve üzerinde olması yanlıs- Oto- mobil yaşı daha da azattılmaİL Yasa eksik doğdu" dedi. Avrupa'da bu uygulamalann sık sık yapıldığını söyleyen Otomotiv Sana- yii Dernegi Başkanı AK Ihsan İlkba- har ise "Avrupahlar krizfcr \aşayın- ca vapıvor. Türkhe'de daha önce ya- pılma» gerekirdi geç kalındj" dedi. Yasanın pjyasa için hemangi birca- zibesi olmadığını ifade eden Orhan Otomotiv sahibi Orhan Aykut, "Bu piyango bü\ük fîrmalara çıkö. Kü- çükbavileri etkilemez. Adamın para- sı olsazaten 500-600mih onlukaraba- ya binmez" diye konuştu. Çahşanlar ve Aüağa halkı saüşuı düşmesini davnJ-zurna eşüğinde haJa\ çekerek kutladılar. PETKİM işçisinin bayram coşkusu ŞAHAPAVa A1İAĞA - Uzan Ailesi'nin PETKtîvf i alabilmek için gerekü sürede peşinatı yaturmaması üzerine satışın düşmesi, çalışanlar ve Aliağa halkı tarafindan sevinçle karşılandı. PETKlM çalışanlan, dün sabah işleöne önünde davul- zurna eşliğinde halaylar çekerek "ba>Tam" coşkusu yaşaddar. Dün ericen saatlerde PETKİM kapısında toplanan yaklaşık 3 bin işçiye, TÜPRAŞ çalışanlan da destek verdi. Satışın düşmesinin sevincini yaşayan işçilere seslenen Petrol-Iş Sendikası Aliağa Şube Başkanı tbrahim Doğangül, "PETKÎM satisa çıkanklığında Gazamz mübarek olsun' demiştik. Aradan geçen sürede gazanuz mübarek oldıı. PETKfcVl'i almak isteyen sermaye gruplan memleketini çok seviyoriarsa. bir PETKtVl daha kursunlar, istihdam \aratsınlar, işsiztiği önlesinler. Buna tecrübeh' işçiter olarak biz de varduncı olahm" dedi. PETKÎM işçıîerinin eylemi olaysız bir biçimde tamamlanırken işletmeden 2 saat boyunca mal satışı yapılamadı. BABACAN: Hedef tutmazsa güven kalmaz ANKARA (Cumhurijet Bürosu) - Devlet Bakanj Ali Babacan, yıl sonundaki yüzde 6.5'luk faız dışı fazla hedefinin tutmaması durumunda güvenilirliklerinin kahnayacağıru söyledi. Bir TV programına katılan Bakan Babacan, hedefin tuhnası için gerekirse ek önlem alınacağını belirtti. ABD'den ahnacak 8.5 milyan dolarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Babacan, "Kimsenin endişesi obnasm, bulunacak kredi anJammda her ka>nak oıutlaka ve mutiaka yine diğer borçlann ödennıesinde kuJlamlacak. Ancak, ABD hazinesi ile yapt^unız görüşmekrde henüz bu 8.5 mihar dolarm kaç taksitte, hangi tarihJerde, ne miktariarda geleceği bearlenmedi" dedi. Sosyal güvenlik açıklan için de ek bütçe çalışması yaptıklarun açıklayan Babacan, "Ancak bu yeni degiL. öngörülen bir durum ve 2J katrihon liralık paketin içinde ka> nağı var" diye konuştu. MilliPiyango'yayeni bir talipdahaçıktı ANKARA (ANKA) - Koç ve Sabancı Grubu'ndan sonra Medya 2000 Yayın Grubu da Milli Piyango ihalesine gireceğini açıkladı. Ml TV Hayat TV ve Gerçek Haber adh yayın organiannı elinde bulunduran, bir süre sonra da Dıgiturk platformundan bir televizyon kanalım yayına sokmaya hazırlanan Medya 2000 Yayın Grubu, Milli Piyango ihalesine gireceğini bildirdi. Daha önce Spor Toto ihalesini kazanan Medya 2000 Yayın Grubu'nun ihaleye girmek için Avıısturya, Ingiltere ve Almanya'da faaliyette bulunan Türk şirketleriyle prensipte anlaştığı belirtilirken oluşturulan konsorsiyumla ihaleye girmek için hazırlıklann sürdüğü kaydedıldi. Medya 2000 Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özbey, Milli Piyango ihalesine yabancı şirketlerin de gireceğini öğrendikten sonra "Tüfkne'nin parasuun Türkiv'e'de kahnası" amacıyla ihaleye gireceklerini söyledi. Özbey, ihalenin kazanılması durumunda elde edilen gelirie Türkiye'de yaünm yapacaklannı ifade etti. Havayoluşirketlerine günde25 binyemek GURSUKUNT A.NTALY4 - Dünyanın en büyük havayolu yemek şırketlerinden biri olan LSG Sky Chefs, Türkiye'deki en büyük tesisi Antalya'da, günde 25 bin yemek çıkanp uçaklara teslim ediyor. Lutthansa'nın yan kuruluşu olan LSG Sky Chefs, kendilenne bir gün önceden bilgi verilmesi durumunda, Müslümanlar, Yahudiler, vejetaryenler, diyabetikler, çocuklar. bebekler, hatta pirinç yemeyenler için bile 20'ye yakın özel mönü hazırhyor. LSG Sky Chefs'in dünyada yüzde 33'lük, Türkiye'de ise yüzde 60Tık pazar payına sahip olduğunu belirten Antalya Sube Müdürü Hakan Adamak, "SARS ve sa>aş nedeniyle durgunlaşan isler temmuz a>mda yeniden hız kazandj. AntaJya Haıalinıaıu'nda yüzde 70 paya sahip oiao şirketimiz, günde 25 bin yemek çıkamor" dedi. Türkiye'de Sancak Havacılık Hızmetleri ile 1998 'den bu yana ortaklaşa çalışan şirket, dünya genelinde 35 bin personel istihdam ediyor. Şirket, 46 ülkede, 175 havaalanında hizmet veriyor. ZEKERİYA TEMİZEL Bağışlayın, Bu Defa Kendimi Yazıyorum Bu sütunlann özel sorunlann dile getirildiğı yerter ol- madığını biliyorum. Ancak hakkmdaki yayınlara yanrt vermemem, oku- yucular tarafınaan eleştirilmeye başladf. Ben de, bu sıitunun güvenilırliğini konjmak için; ba- ğışlayın. bu defa kendimi yazıyorum. Oysa ben yapılan asılsızyayınlara, iftiralarayanıtlarve- rerek, açıklama arda bulunarak, davalar açarak kendi- mi savunduğumu sanıyordum. Bazı yayınları da çok alçakça bulduğum için, uzerime kondurup yanıtiamayı da kendime yediremiyordum. Ancak Meclis Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu, araştırmalanna önüne gelenden belge ve bılgı isteyerek başlayınca, beninle uğraşmayı amaç edınmiş yeminli ta- kıma yıne gün doğdu. Bir de baktım kı Türkiye'deki yolsuzluklann baş so- rumlusu benmişiTi. Önce Yüce D/van'da yargılanmam uygun görüldü ve çok satajn bir gazetenin baş köşesınde eskı bir başba- kanla birlikte yer aldım. Sonra bir bürokratın Yüce Divan'da yargılanmasının olanaksızlığının farkına vanlmış olmalı ki, komısyonun ya- zılmamış raporu değiştirilipağır ceza mahkemesıne sevk edildim. Komisyon raporundan ise benimle ilgili olarak °so- rumluluğumun be/irfenmesi amacıyla.. inceleme veso- nışturma yapılması tavsiyesi" çıktı. Buna karşılık gazetelerde hakkımda suç duyurusu ya- pıldığı yazıldı Meclis Yolsuzluklan Araştırma Komisyonu, koskoca gazetelerı yalancı konumuna düşürecek değildi ya, o da sonunda benim lakkımda suç duyurusunda bulundu, diye düşündüm. Peki neyiesüçlanıyorîirn?~ Bana atılmaya çalışılan suc özetle; Kıbnsta kurulu Trede Deposrt Bank ffüB) ile Iktisat Bankası'nın Malta Şubesı'nin biıieştirilmesıne izin vererek ka/nu zararına neden olmak. Oysa böyle bir ızin kesınlıkle verilmedi. Eger suç delili olarak kullanılan 28.11.2000 günlü ku- rum yazısının, gazetelerde tahrrf edilerek kullanılan şek- li değıl de, iki sayfa tutan aslı tam olarak incelenseydi, ilgili bankaya boyle bir iznin venlmediğı açıkça görülür- dü. Söz konusu yaz,, bankada uzun süredir incelemeler yapan Bankalar Yeminli Murakıplan'nın raporiannı ban- kaya gönderen "rjtın birrapor tebliğ yazısıydı". Yazı; "Bankalar YeminliMurakıplan... tarafındanBan- kanız nezdinde 31.12.1999 ve 30.6.2000 tarihli mali tablolar uzennden yapılan inceleme sonucunda düzen- lenen ve birer ömeği iadesi kaydıyfa ilişikte gönde- rilen 17.7.2000 tanh ve R-7sayılımalı bünye raporu ve 6.11.2000tarih veP-1 sayılımali bünye raporiannın bir- likte tetkikinden" drye başlamakta, raporiarda yer veri- len bankadaki olumsuzluklaria ilgili tesprtler belırtilmek- te, bankanın sağlıklı biryapıya kavuşturulması için alın- ması gereken tedbinere yönelik murakıpların önerileri st- ralanmaktaydı. Veyazı; '•...alınacak tedbirfere ilişkin bir uygulama planı hazırianarak yaz/mızın tebellüğ tarihinden rti- baren 15 gün içerisinde kurumumuza gönderilme- si hususunda gereğini önemle rica ederim" cümle- si ile de bitmekteydı. Bu yazıya göre banka yönetiminin, Bankalar Yeminli Murakıplan'nın önenterini kabul etmesi halinde, bir uy- gulama planı hazırtanacak, planın uygun görülmesi ha- linde de bırieşme ızni yasa gereği kurul tarafından veri- lecekti. Bu süreç banka denetimlerinde izlenılen geleneksel bir sureçtı ve bu yazının bir bırieşme talimatı olarak de- ğerlendinlmesi de oanaksızdı. Banka yönetimi söz konusu yazının son paragrafında isteniten uygulama pıanını göndermedi. Kurum da birbir- leşme izni vermedı. Buna karşın, denetım etemanlannın raporiannı ban- kaya tebliğ eden ve "rapordakı önerilere ilişkin uygula- ma planını 15 gün içerisinde gönderin" içerikli kurum yazısını imzaladığım için suçlu ilan edildim. Eğer bu yazıyı imzalamasaydım da, murakıp raporia- nnı savsaklamaktan suçlanmam çok daha büyük olası- lıktı. ÖTayda sorumiuluğu bulunanlar Oysa, banka malı bünyesine ilişkin bu rutin yazı ba- hane edilerek banka yetkılitennce teamültefe ve yasala- ra aykın olarak girişilerı ışlemlerin öğrenilmesinden son- ra bu işlemlerin uygun görulmedıği konusu 22.12.2000 günlü ayn bir kurum yazısı ile ilgililere de bildirilmişti. Ben 3.3.2001 günü BDDK Başkanlığı görevimden is- trfa ederek aynldım. Aynlmamdan bir süre sonra da ban- ka, Tasarruf Mevduaö Sıgorta Fonu'na (TMSF) devredil- di. Bundan sonra da, bu konuda sorumiuluğu olanlann belirlenmesi amacıyla inceJemeler yapıldı, suç raporfarı düzenlendi. Bu raporiann hiçbırisinde beni suçlayan ya da sorum- lu tutan bir ıbare yer aimadı. Olayla ilgili olarak, bankada fiili durum yaratmak su- retiyiehaksız kazanç edinımine dönük ve kötü niyet esa- sına dayalı işlemleri yasanlar ise yargıya gönderildi. Bu işlemter nedeniyle de sorumlu görünenler şu an- da mahkemelerde yagılanmaktalar. Bütün bunlara karşın Meclis Yolsuzluklan Araştırma Komisyonu'nun belge ve raporiar üzennde gerçek bir araştırma bile yapmaaan, sanki olaylar üzerine biçbir iş- fem yapılmamış gibi suç duyurusunda bulunmasını Mec- lis'in saygınlığı ile de bağdaştırmak olanaksız. Kaldı ki komisyon bu suç duyurusunu; birey haklan- na saygılı, demokrat, diırust üyeterinin karşı çıkmasına karşın yaptı. Miltetvekilierinin herkesin hakkını koruma sorumiuluğu olduğu bılınciytedavranan üyelennın, "bu türsuç duyurulannın asıl sorumluların perdelenmesine yönelik sonuçlar doğurabileceği endişelerine" karşın gerçekleştirdi. Kamuya hizmetin bedeli Bundan üç yıl önce deneyimlı bir ağabeyimiz; "bazı kesimlerin benimle uğraşmayı sürdüreceğini, bunlara hazıriıklı olmam gerektiğini" söylemişti. Söyledikleri bir bir çjkryor. Tüm görevlerinde yolsuzluklara karşı mücadele et- miş, bakanlık dahîl 30 yıllık kamu gorevi boyunca tek bir kere bile soruşturmaya muhatap olmamış bir insan ola- rak kamuya hizmetin bedelini ödüyorum. Beni karnu- oyunda suçlu gösterebılmek için yoğun bir çaba sergi- leniyor. Benimle ilgili o.sun olmasın her olaya benim adım karıştjrılıyor, Beni de yolsuzlukJara bulaştıracaklannı sanıyorlar. Onlann "karakter katliamı" başarılı olmayacak, ama bizim yolsuzluklara ve bunlan yapanlara karşı mücade- lemiz kesintisiz sürecek. Son not: Cumartesi gûnü bir gazete, masamda bir grubun bankasına ait raporiar dururken benim o gru- bun televizyonunda "Kımızı Koltuk" programına katıl- dığımı yazdı. Haberin içeriği konusundaki açıklamanın ilgili kurumlarca yapılacağını umuyorvm. Ancak ben BDDK Başkanlığıyaptığım dönemde ve sonrasında Kır- mızı Koltuk programına mç katılmadım. Sadece oprog- rama değil, BDDK'deki görevim sırasında hiçbir yayın kuruluşunun özelyayınıra da katılmadım. Ben bu yalanlann hangisine yetişeyim. temizelfg cumhuriyetcom.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog