Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 AĞUSTOS 2003 CUMA 10 DIŞ HABERLER dishabto cumhuriyet.com.tr İvanov'dan yine BM çağmsı • MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Igor îvanov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden, Irak'taki geçici hükümet konseyinin tanınmasını sağlayacak yeni bir karar çıkarmasını ıstedi. îvanov, yeni karann, geçen ay kurulan geçici konseyin, geçici yetki organı olarak tanınmasma olanak tanıyacağını ve bu organın, BM ile birlikte, yeni anayasanın ve demokratik seçimlerin benimsenmesini garanti etmesi gerektiğini belirtti. Gerçek IRA Uderine hapis • DUBLtN (AA) - Irlanda Cumhuriyetçi Ordusu'ndan (IRA) kopan Gerçek IRA'nın lideri Michael McKevitt, 20 yıl hapis cezasına çarptınldı. Dublin'de özel mahkemede yargılanan 53 yaşındaki McKevitt, "yasadışı örgüte üye olmak ve örgütün terör faaliyetlerini yönetmekten" suçlu bulunarak hüküm giydi. McKevitt, "terör faaliyetlerini" yönetmekten hüküm giyen ilk Irlanda Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Şaron'un çiftliği menzilde • KUDÜS(AA)-Israil'in Yediot Aharonot gazetesi, Hamas'm, kendi ürettiği Kasım fuzelerini ilerlettiğini ve bu fuzelerin Gazze Şeridi'nden Israil Başbakanı Ariel Şaron'un Necef çölündeki çiftliğine ulaşabilecek menzilde olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan Israilli bir bakan, Gazze Şeridi'ndeki füze üretiminin Batı Şeria'ya kaydınlmak istendiğini belirtti. De Soto Kıbrıs görevinden almdı • NEW YORK (AA) - BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın, Kıbns Özel Temsilcisi Alvaro De Soto'yu, dünyanın başka sorunlu bölgesi olan Batı Sahra'ya atadığı bildirildi. Diplomatik kaynaklar, De Soto'nun, Annan tarafindan Mayıs ayında Demokatik Kongo Cumhuriyeti özel temsilciliğine atanan William Swing'in yerine geçeceğini söylediler. Muhalif gazeteler Azeri liderin cenazesinin gizlice Bakû'ya getirildiğini öne sürdü Aliyev bilmecesi büyüyor• Türkiye'de nakledilecek uygun kalp bulunmadığı için Aliyev'in Cleveland'a götürüldüğü ileri süriilürken muhalefeti destekleyen gazeteler, liderin öldüğünde ısrarlı. Dış Haberler Servisi-Azerbaycan'da muhalefeti destekleyen gazeteler, Cum- hurbaşkanı HaydarAlyev'in ABD'ye gö- türülmesini "senaryo" olarak niteler- ken Türkiye'de nakil için uygun kalp bulunamaması nedeniyle Cumhurbaşka- nı'nın ABD'ye gönderildiği de öne sü- rülüyor. Cumhurbaşkanı Aliyev' in bir bilmece- ye dönüşen sağlık durumuyla ilgili söy- lentiler bitmiyor. Aliyev' in Ankara Gül- hane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) öldüğü savlannı sık sık gündeme getiren Yeni Müsavat gazetesi, dün de Aliyev'in cenazesinin önceki gece Bakû'ya getiril- diğini ileri sürdü. Aliyev'in ölüm haberinin 9 Ağustos'ta açıklanacağını yazan gazete, Cumhurbaş- kanı'nın ABD'ye götürüldüğü haberleri- ni "iktidann vaİdt kazanma girişimi" ola- rak değerlendirdı. Yeni Müsavat, "Türki- Başkent Bakû sokaklannda, üstünde "Azerbaycan halkının dünkü ve bugünkü güneşi" yazan Haydar Aliyev ve oğlu İlham Aliyev'in resimleri saübyor. (Fotoğraf: AP) ye'nin oynanan oyuna kaülmakistememe- si nedeniyle ABD seçeneğinin kullanıkiığı- nı" sa\-undu. Gazetede, Aliyev'in oğlu İlhamAliyev'in Türkiye'ye hükümet tarafindan değil, dev- let yetkilileri tarafindan çağınldığı da öne sürüldü. Gazeteye göre, Türk yetkililer, tl- ham Aliyev'e, babasının ardından ülkede kargaşa yaratılmaması, muhalefetle iliş- kilerin sağlıkh biçimde kurulması gibi ko- nularda, Türkiye'nin görüşlerini aktara- cak. Aliyev, Türk yetkililerin öğütlerine uymazsa. "TürkiyeDevleti'nineliııdeolan AHyev'le ilgili \ideo kasederin medyaya az- dırilacağı da" anlatılacak. Azadlık gazetesiyse, Aliyev'i Anka- ra'dan ABD'ye götüreceği ifade edilen uçağın Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait IL-62 uçağı olduğunu, aynı tipteki bir uçağın önceki gün Azerbaycan'ın Nasos- ni Askeri Havaalanı'na indığini iddia etti. Hürriyyet gazetesi ise, bir internet sitesi- ne dayanarak, GATA kayıtlannda Ali- yev'in ölüm tarihinin 1 Ağustos olarak göründüğünü ileri sürdü. Gazetede. "baştaTürkive olmak üze- re ABD ve bazı ülkelerin Aliyev'in du- rumuyla ilgili yanlış bilgilerin yayılma- sı ve İlham Aliyev'in başbakanhğa atan- ması sürecine etkin olarak kaüldıklan" ılen sürülerek "Türkiye ve ABD'nin takmdığı tutum, Azerbaycan'daki Rus yanusı güçleri aktifleştirebilir" görüşü- neyer verildi. 'Kontrolden geçecek' Bu arada, uçakla ABD'nin Cleveland kentine görürülen Aliyev'e daha önce açık kalp ameliyatı geçirdiği Cleveland KJiniği'nde çekap yapılacağı öğrenildi. Hastane yetkilileri, şu aşamada Aliyev'e kalp nakli yapılmasının söz konusu ol- madığını belirtti. Aliyev'in, Türkiye'de nakil için uygun kalp bulunamaması nedeniyle ABD'ye gönderildiği de öne sürüldü. AA'ya göre. 83 yaşındaki Aliyev'e, GATA'da kalp nak- li yapılmasına karar verildi. Aliyev'e, Tür- kiye'ye geldiği 8 Temmuz'dan itibaren, nakil için uygun bir kalp arandı. Arama- dan sonuç alınamayınca, operasyonun ger- çekleştirilebüeceği düşüncesiyle ABD'ye gönderilmesi uygun bulundu. B. ŞERİA İÇİN YENİ PROJE îsrail, yeni yerleşimlerden vazgeçmiyor Dış Haberler Servisi - Israil Başbakanı Ariel Şaron'un Batı Şeria'da, yeni Yahudi yerleşım binmleri kurulmasını öngören 95 rrulyon dolarlık bir projeyi desteklediği bildirildi. Israil'de yayımlanan Maariv gazetesinin haberine göre bakanlar kurulundan henüz geçmeyen plan, Batı Şeria'daki Yahudi sayısının arttınlmasını hedefliyor. ABD tarafindan banş sürecinin canlandınlması için hazırlanan yol haritasında Israil'in, Batı Şeria'da ve Gazze Şeridi'nde yeni yerleşim birimlerinin kurulmasına yönelik her türlü faaliyete bir an önce son verilmesi isteniyor. Yeni planın, özellikle de Filistin kentleriyîe Ürdün Irmağı arasında kalan ve tsrail'in güvenlik gerekçesiyle büyük önem verdiği bölgeye yönelik olduğu belirtiliyor. Gazete proje kapsammda, Batı Şeria'da yaşayacak genç çiftlere en az dört yıl bedava bannma imkânı sağlanacağı ve üniversite eğitimlerinin de garanti edileceğini yazdı. Endonezya mahkemesi Amrozi'yi, 202 kişinin öldüğü saldından suçlu buldu Bafi bombacısnıa ölüm cezası Dış Haberler Servisi - Endo- nezya'nın Bali adasında ge- çen yıl düzenlenen bombalı saldırının baş zanlısı Amrozi bin Nurhaşim, ölüm cezasına çarptınldı. Mahkeme, dünkü duruşmanın ardından, Amrozi'yi. 202 kişi- nin ölümüyle sonuçlanan saldı- nyı planlamak ve uygulamak- tan suçlu buldu. Yargıç Made Karna, 41 yaşındaki Amro- zi'nin "insanhğa karşı suç işle- diğmi ve terör eylemi düzenle- mekten suçlu bulunduğunu" söyledi. Amrozf nin avukatla- n, temyiz başvurusunda bulu- nacaklannı açıkladılar. Amrozi, suçlu bulunduğunun açıklanmasıyla birlikte avukat- lanna dönerek güldü ve baş par- mağını havaya kaldırarak mem- nuniyetini belirtti. Amrozi, mah- keme salonundan çıkarken ken- disine sınirli bir şekilde bağıran Avustralyalılara dönerek gül- dü. Geçen yıl tutuklandığında alaycı tavırlan nedeniyle Am- rozi ye "gûlen bombacı" laka- bı takılmıştı. Bali adasında geçen ekimde meydana gelen saldında, 88'i Avustralyalı 202 kişi ölmüştü. Katliamın arkasında El Kaide ile bağlantıh olduğu öne sürü- len Islam Cemaati'nin bulundu- ğu sanılıyor. Saldında eşini kaybeden Avustralyalı NataUe Juniardi, arkadaşlannm ve ailesinin sal- dın nedeniyle üzüntülü günler yaşadığını belirrö. Juniardi. "Ba- li halkının mutiu bir gün yaşa- dığmı" söyledi. Olayda oğlu- nun 7 arkadasuıı yitirdiğıni kay- deden Geoff PhilBps de akşam bir parti verip kararı kutlaya- caklannı bıldirdi. Bu arada Endonezya, salı gü- nü düzenlenen saldınnın bir in- tihar sakJmsı olduğunu açıkla- dı. Soruşturmayı yürüten Tuğ- general GorriesMere, otel önün- 1 utuklandığı günden beri sürekli sıntan Amrozi dün de mahkemede karar açıklanınca güldü. 41 yaşındaki Amrozi'yebu tavırlan nedeniyle 'gülenbombacı' lakabı takılmıştı. de patlayan aracı büyük olası- lıkla Asmal adlı bir kişinin kul- landığını belirlediklerini söy- ledi. Cakarta'da ABD'lilerin işlet- tiği Marriot oteline yönelik bombalı saldında 10 kişi öl- müş. 150 kişi yaralanmıştı. Ilk olarak 16 olarak verilen ölü sa- yısı dün 10 olarak düzeltildi. Bu saldınyı da Islam Cema- ati'nin düzenlediği sanılıyor. ABD'nin füze kaygısı Atatürk Havaalanı denetlendiDış Haberler Servisi - Washıngton'ın, tstanbul'un da dahil olduğu başlıca Avrupa kentlerindeki ve Irak'taki havaalanlannın füze saldınlanna karşı ne kadar güvenli olduğunu belirlemek amacıyla denetimler yaptığı bildirildi. The New Times gazetesine göre, yakın bir gelecekte, yolcu uçaklanna omuzdan atılan ısıya duyarlı küçük füzelerle saldınlar düzenlenebileceği yönünde istihbarat alan ABD, Bağdat, Basra, Atina, Istanbul Manila gibi Amerikan uçaklannın düzenli seferler yaptığı havaalanlannda güvenlik denetimi yapıyor. Havacılık güvenliğı uzmanlannın denizaşın havaalanlanndaki çalışmalarının birkaç hafta önce başladığını belirten gazete, teröristlerin bazı havaalanlannın güvenliği sıkılaştınlmadan önce saldında bulunabilecekleri kaygısıyla konunun kamuoyuna açıklanmadığını belirtti. Istanbul, Atina ve Manila havaalanlanndaki denetimlerin tamamlandığı bildirildi. Denetim sonuçlanna göre, havaalanlannın füze saldınlanna karşı güvenliği arttınlacak. El Kaide saldınsından korkuluyor ABD'nin Irak'taki kaygılan direnişçiler üzerinde yoğunlaşırken diğer kentlerde El Kaide'nin saldın düzenlemesinden korkuluyor. Geçen yıl Kenya'nın Mombasa havaalanından havalanan bir Israil uçağına atılan iki füze hedefi kılpayı kaçırmıştı. Füze tehdidini ciddiye alan Iç Güvenlik Bakanlığı, bu tehlikeyle ilgilenecek özel bir böliim kurdu ve ABD savaş uçaklannda bulunan elektronik füzesavar sisteminin yolcu uçaklanna da konulması içın 8 Amerikan şirketıni görevlendırdi. El Kaide'nin elinde, ABD'nin 1980'lerdeki Sovyet işgaline karşı Afgan mücahitlerine dağıttığı Srringer füzeleri dahil olmak üzere yüzlerce füze bulunuyor. AĞUSTOSPROGRAMI 10 Ağustos 2003 Ozel Konser Focan Hammond Oçlüsü DJ Nurcan Akad 17 Ağustos 2003 Kerem Görsev Oçlüsü DJ Yavu2 Baydar 24 Ağustos 2003 Sibel Köse - Tuna Ötenel Dörtlûsü DJ Zuhal Focan 31 Ağustos 2003 İmer Demirer Dörtlûsü Vokal: Ayşe Gencer DJ Hülya Tunçağ 0-6 ysş grubu ûcretuz, 6-12 yaî grubıı %50 mdırımlrfır IUHilt«mi; 200 klıl Ik »nırMır. KOÇARLI İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2003 58 Ta!. Saülmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. knmeti, adedi, evsafi: Aydın ılı. Koçarlı ılçesı. Tekelı Köyü. Bıçakçı mevkıınde, Parsel 168'de kayıtlı 29620.00 m2 alanlı, etrafı taş dırvarla çevrilı kıraç ve kısmen yüzde 15-30 meyillı zeytınlık vasfında olup kendilığinden çıkma yanı deiice üzerıne sşılama yapılmak suretıyle 360 adet memecık türü zeytuı ağacı olan bakım-imar ve ihyalan yetennce yapılmış olup gelişme ve sürgün durumlan iyi mahsüldar zeytın ağaçlan olan taşınmazın toprak yapısı, miktan. yol ve ağaçlann durumu ve yerleşım bınmlerine uzaklığı göz önüne alındığında tamamı borçlu Suat Ğül adına kayıtlı taşınmazın muhammen bedeli 23.400.000.000.-TL'dir Satış şartlan: l- Aydın ilı. Koçarlı ılçesi, tekelı Köyü, BıçaKçı mevkıinde 168 parselde kayıtlı 29620.00 m2 alanlı tam hıssesi borçlu adına kayıtlı zeytinliğin taşınmazın açık arttırmasının 23.09.2003 tanhinde Salı günü saat 10.00- 10.10 arasmda Koçarlı lcra Müdürlüğü odası önünde yapılımsma, 2- Bu arttırmada tahmin edilen kıymetın yüzde 75'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ıhale olunur Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 03. İÖ. 2003 tanhinde Cuma günü aynı yer ve saatte ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mık- tar eîde edilememışse gayrimenkul en çok arttıranuı taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmin edilen kıymetının yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacakJann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevır- me ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle ahcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 3- Arttırmaya iştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetın yüzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazıradır. Satış, peşin para iledir, ahcı istediğınde 20 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. KDV, ihale damga resmı. tellalıye alıcıya aıt tapu harç ve masraflan ahcı tarafindan ödenır. Bi- rikmış aynından doğan vergiler, satıcıya aıt tapu tescıl harcı satış bedelinden ödenır. 4- îpotek sahibi alacaklılarla diğer ılgılılenn (*) bu gayrunenkul üzerindekı haklannı hususıyle faız \e masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün ıçınde dairemize bildirmelen lazımdır. Aksı takdırde haklan tapu si- cilı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 5- Ihaleye katıhp daha sonra ihale bedelını yatırmamak svıretiyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm ahcılar ve kefille- n, teklif ettikleri bedel ile son ıhale bedeli arasmdakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerriit faızınden müte- selsılen mesul olacaklardır. İhale farkı %e temerriit faizi (takip talebindeki faiz miktan esas olmak üzere) aynca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle temmat bedelinden alınacaktır. 6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesın görebıhnesi için daırede açık olup masrafı venldığı takdırde isteyen alıcıya bu- örneği gönderilebilir. 7- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş \e münderecatını kabul etmış savılacaklan. başkaca bılgı ahnak ıste- yenlerin 2003 58 Tal. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan. îlK'nun 127. md. uyannca ılgililere teblıgat yenne de kaım olmak üzere tebliğen ılan olunur. 25.07.2003 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahıpleri de dahıldır. Basın: 38644 VEFAT Çok değerli varlığımız, yaşamını çocuklarının geleceğine adayan, NERİMAN ÖZKAN'ın sevgili eşi; ZEYNEP-ALİ, YUSUF ve HASAN'ın babaları; BENT'in dedesi; HÜSEYİN ÖZKAN-ı yitirdik. Cenazesi 8 Ağustos 2003 Cuma günü (bugün) saat 12.00'de Bademler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. AİLESİ AKŞEHİR ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 2003'380 Davacı Maliye Hazinesi vekilı tarafindan davalılar Saıt Kaya ve arkadaşlan aleyhı- ne açılan tapu iptali terkın davasında; davacı vekilı dava dilekçesinde dava konusu edilen Akşehir Yeniköy 488 parsel sayılı taşınmazın Akşehır Gölü'nün kıyı kenar çız- gisinın göl tarafinda kaldığını, bu nedenle tapu kaydının iptali ile kıyı olarak kamu adına terkinine karar verilmesinı talep ve dava etmış. mahkememizce davalı Ayşegül Kaya'ya dava dılekçesini ve duruşma gününü bildınr meşruhatlı davetıye tebliğ edile- memiş ve yapılan tüm araştırmalara rağmen adresı tespıt edılememış olup davalı Ay- şegül Kaya'nın duruşma günü olan 30.09.2003 günü saat 9 55'ten itibaren mahkeme- mizde hazır bulunması veya kendisinı bir vekıl ile temsıl ettırmesi aksı takdırde yar- gılamaya yokluğunda dev'am olunacağı ve karar verileceğı hususu dava dılekçesı ve duruşma günü tebliği yerine geçerlı olmak üzere ilan olunur. Basın: 37986 PAZARRİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No-2002/58 Davacı Iraklı Kamakhıdze tarafindan davalı Gönül Ozay, Mecdet Ergüven, Mümtaz Ergüven. Fıtnet Kara- deniz, Samiye Karadeniz. Sevim Zaman, Yaşar Kara- denız, Serpil Hacıbekiroğlu, Yavuz Karadeniz, Doğan Karadeniz, Nedim Karadeniz. Melahat Yüksel ve Fat- ma Aytolan aleyhıne mahkememızde açılan gaıplik karannm iptaline dair davanın yapılan yargılamasında venlen ara karan uyannca, Davalı Rıze ılı. Pazar ılçe- sı, Hamidıye Köyü'nden Fatma Aytolan (.\kpolat) ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Ali Rıza kızı 1955 doğumlu Sevim Karadeniz'ın (Zaman) tüm araştırmalara rağ- men adresı tespit edilemediğınden dava dılekçesı ilan yoluyla tebliğ edılmesıne karar venlmiş olmakla du- ruşma günü olan 02.10.2003 günü saat 9.45'e bırakıl- mış olup. duruşmada bizzat bulunmadıklan yahut ata- yacakları bir vekıl aracıhğıyla temsil edilmediklerı takdirde yargılamaya devam olunarak karar venleceğı teblıgatm 7201 sayıh yasanın 28 maddesme göre ıla- nın yayınından itibaren 15 gün sonra yapılmış sayıla- cağı ilan olunur. Basın: 38357 GUMUŞHANE KADASTRO MAHKEMESlNDEN EsasNo: 1989 14 Karar No: 20018 Davacılar: Aydoğan Ataünal ve arkadaşları, Gü- müşhane Davalılar: Sabire Soylu ve arkadaşlan ile Hazine-i Maliye. Gümüşhane Dava: Kadastro tespıtı- ne itiraz Davacı Raif Ataünal tarafindan davalılar aleyhine açılan da\a sonuçlanmış olup, mahkememiz kararı Yargıtay 17. Hukuk Daıresi Başkanlığı'nın 2003 7202 esas, 2*003 5910 karar sayılı 16.06.2003 tarihlı ılami ile onanarak geldiği, davahlardan Sürmeli Şahbender. Nafia Öncül, Hanife Turan, Özgül Öncül mırasçılan Hakkı Öncül \e Fıgen Öncül (Dadaş) adreslerı tüm araştırmalara rağmen tespit edilememış olduğundan davalılara dava dilekçesi ve karar da ilanen tebliğ edil- miş olmakla Yargıtay ilamının da tebliği gerektığınden 7201 S.K.'nun 28. vd maddelen gereğince adı geçene tebliğine, ılan tanhınden itibaren 15 gün sonra teblıgat vapılmış savılacağı ilan olunur 18.07.2003 Basın: 36084 BAŞSACLICI Arkadaşımız YUSUF ÖZKAN'ın babası HÜSEYİN ÖZKAN.n ölümünü üzüntüyle öğrendik. Kendisine Tanrı'dan rahmet, arkadaşımıza ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Cumhuriyet İzmir Bürosu Çalışanları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog