Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı BİRARPABOYU Orhan Erinç Çaj Pazarlama K Ş Türtocağ; Cad. \o 39 41 ^ kitap kulûbü UH4lC3galoğhı-!stanlmlT<:l (212)5120505 Cumhuriyet Hedlyeler 250 ve 500'lük HAZIR kartlarm arkasında. KART 80. YIL SAYI. 28429 / 500.000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 AĞUSTOS 2003 CUMA Daha önce TSK'den ihraç edilen askerinpişmanlık mektubundan: Beni kandırdılar, Cumhuriyete düşman etmeyeçalıştılarKomutamn okuduğu mektup tktidarın Çifte Ölçütü.. Daha önce çok tartışılmış ve aydınlanmış olmasına karşın bu köşede bir kez da- ha yinelemek gerekjyor. Anayasamızın 125'inci maddesinin ikinci fıkrası şöyle yazar: "Cumhurbaşkanının tek başına yapacaği ışlemler ile Yüksek Askeri Şûra'nm ka- rarlan yargı denetimi dışın- dadır." Askeri Şûra'nın kararla- rıyla Türk Silahlı Kuvvetle- ri'nden şu veya bu gerek- çeyle çıkarılanlar 'Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'ne başvurmuşlar, haklarını uluslararası zeminde ara- mışlardır; her bir girişimde talepleri şu gerekçeyle geri çevrilmiştir: "Her iiikede olduğu gibi Türkiye'de Silahlı Kuvvetler bellı bırdısıplın çerçevesınde etkinlık gösterir. Silahlı Kuv- vetler'e giren herkes bu dısıp- lıne uymakJa yükümlüdür." Demek oluyor ki hem Türkiye Cumhuriyeti Ana- yasası hem de Avrupa însan Haklan Mahkemesi' karşı- sında durum açıktır. Bu iilkcnin Başbakanı ve Savunma Bakam'mn yuka- rıda sergilediğimiz gerçek- leri en azından bizim kadar bilmeleri gerekmiyor mu?.. • Basına yansıyan haberle- re göre, gerek Başbakan ve gerekse Milli Savunma Ba- kanı irtica gerekçesiyle or- dudan çıkarılan subay ve astsubaylara ilişkin karara muhalefet şerhi koymuşlar- dır; anlaşılan bu kişilere yargı yolunu açmak iste- mektedirler. Olayın anlamı ne olabi- lir? Askeri Şûra kararlannı ikridar partisinin belli poli- tika eğilimlerine göre bir tartışmalı alana dönüştür- me eğilimleri, üzerinde du- rulacak ciddi bir sorundur. Bir grup medya da dinci siyaset güdüsüyle ya da hü- kümetten özelleştirnıe ve ihale alanlarında çıkar sağ- lamak amacıyla AKP ikti- darının Yüksek Askeri Şû- rı'daki tutumunu destekle- mektedir. Şûranın sözlükteki karşı- lı|ı 'konuşmak için toplan- rra'dır. Karşılıklı fikirleri stylemenin anlaşma için ge- rtkli ve yararlı olduğunu bdmeyen yoktur. Ancak AKP Hüküme- tfnin 'yazılı olarak' irtica- dın yana "şerh düşmelen' zi- hnlerde nasıl bir soru işare- tiyaratıyor?.. Sayın Başbakan ve Milli Sıvunma Bakam'nın, Milli Cüvenlik Kurulu'nda, as- fcrin yetkilerini kısıtlama- yı gelinceAvrupa ölçütleri- n ileri sürmeleri; orduda irricaya karşı alınan önlem- Itre sıra gelince Avrupa öl- çıtlerini dışlamaları ilginç tfcğil midir?.. Türkiye dünyanın en teh- lkeli bölgesinde yaşamak- tidır. Sınır dışına asker yolla- nak sorunuyla karşı karşı- wız; bu ortamdaAKP Hü- timeri'nin daha duyariı bir tıtunıu benimsemesi sağ- tivunun gereğidir. Cumhuriyet YAŞ toplantılannda komutanlar, irticai faaliyetler içindeki personel hakkında aynntılı belgeler sunarken şeriatçı örgütlenme çerçevesınde yüzbaşılann astsubaylardan emir alması gibi kabul edilemez durumlar ortaya çıktığını belirttiler. Belgeleri gören Erdoğan ve Gönül, şerh koyarak da olsa ihraç kararlannı imzalamak zorunda kaldılar. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ıle Milli Savunma Ba- kanı Vecdi Gönürün Türk Silah- lı Kuvvetlerrnden (TSK) ihraç edilmelerine "şerh koydukları" personehn "irticai faaliyetleri" ayrıntılarına kadar belgelendı. Gönül'ün itirazının ardından ih- racı gündeme gelen personelin görüntüleri ve Cumhuriyet reji- mıni hedef alan konuşma metin- leri Yüksek Asken Şûra'ya (YAŞ) sunuldu. Geçen YAŞ top- lantılannda TSK ile ilişiği kesi- len bir askerin daha sonra komu- tanına yazdığı ve "Beni kandır- dılar, bir dönem etkilendim. ge- linen noktada çok pişmanım" ifadelennin yer aldığı mektup, toplantıda okundu. YAŞ'ın ilk günü gündeme gelen ve tartışma- Iann yaşandığı irticai faaliyette bulunan personel konusunda ya- pılan çalışmalann, bütün aynntı- lan içerdiği ortaya çıktı. Cum- huriyet'in ulaşrığı bilgilere göre, irticai faaliyetleri gerekçesiyle TSK'den atılması istenen perso- nelin bu konudaki görüntüleri, ses kayıtlan, yaptıklan konuşma- MArkası Sa. 8, Sü. 3 te AKP hükümetinin tüm hızıyla süren atama kampanyasına kadro yetmiyor Bir ilçeye üçmüdür ariamanın ardından bir grup öfkeli^ Iraklı, elçilik binasına saldırıp Ürdün bayraklarını yırttı. Kral 2. Abdullah ve i^abası Kral Hüseyin'in resimlerim yakan ve binayı yağmaJayan Iraklıları ABD askerleri bina dîşına çıkardı. (REUTERS) Ürdün, Bağdat'ta vuruldu 11 kîŞÎ ÖldÜ Ürdün'ün Bağdat Büyükelçiliği önünde bomba yüklü bir aracın patlaması so- nucu 11 kişi öldü, çoğu ağır 52 kişi de yara- landı. Saddam rejiminin yıkılmasının ardın- dan düzenJenen saldınlann en şiddetlisinde ölenler arasında l Iraklı çocukla 2 kadın da bulunuyor. Yaralılann bazılannın durumunun çok ağır olduğu kaydedildi. • 11. Sayfada K.lrak tehdidi İngiliz Financial Times ga- zetesi, Ankara ve Washington'ın Irak'a Türk banş gücü gönderilmesi konusunda anlaştığı- nı, ancak Kürt gruplann, birliklerin ülkeye Kuzey Irak'tan girişine izin vermediğini öne sürdü. Haberde Türk askerlerinin Bağdat'ın 50 km. batısmdaki Felluce'de görev yapma- sının planlandığı iddia edildi. • 11. Sayfada • ÇANKAYA'DA'IRAK'A ASKERGÖNDERME'TRAFİĞİ GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Hokus Pokuslu YöntemlerIkide bir ekranlara çıkıp, millet vaat ettiklerimizi gerçekleştirmemiz için bizi iktidara getirdı, diye sö- ze başlıyorlar. Verdikleri söz işsizliği, yoksulluğu ortadan kaldır- mak! Işsizliğin i'sinı, yoksulluğun y'sini henüz ele al- mış değiller. Bu nedenle millete verdikleri sözler nelerdir diye çoğu kişinin sorası gelıyor. MArkasıSa.8,Sü. l'de Milli Eğitim Bakanhğı'na bağlı birimlerin yöneticilerinin tamamına yakınını değiştiren AKP, atama yapmak için kadro bulmakta zorlanıyor. Kocaeli'nin Kandıra Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne l'i asaleten, 2'si de vekâleten olmak üzere 3 müdür atandığı ortaya çıktı. MAHMUT GÜRER AKP, iktidara geldiği günden bu yana en önemli "icraatı" olarak görülen kardo- laşmada hızkesmiyor. Kocaeli 'nin Kandı- ra Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 1 'i asa- leten, 2'si de vekâleten olmak üzere 3 mü- dür atandığı ortaya çıktı. Kandıra Milli Eğitim Müdürü Atilla Aloğlu. Erkan Mumcu'nun 1041 bürokratm vekâletini MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Topluma Kazandırma Yasası 444 kişi başvurdu Içişleri Bakanı Aksu, Topluma Kazandırma Yasasf ndan yararlanmak için cezaevinde bulunanlardan 333 kişinin dilekçeyle başvurduğunu, 111 örgüt mensubunun da kendiliğinden teslim olduğunu bıldirdi. Sıvas katliamı davasından mahkûm olan 20 kişi de yasadan yararlanmak üzere savcılığa baş\r urdu. • 5. Sayfada thalede ilginç tesadüf Trabzon Limanı AlbayraMarhn Türkiye Denizcilik Işletmelen'ne aıt Trabzon Limanı'nın 30 yıl süreyle işletme hakkının devrine ilişkin ihaleyi AKP'ye yakınlığıyla bilüıen Albayraklar firması 22.4 milyon dolar teklif vererek kazandı. ihaleyi AKP Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın kuzeni Hasan Köktaş yönetti. • 8. Sayfada Süper Lig baslıvor Ve top santrada Futbolda 2003- 2004 sezonu, bugün Samsun 19 Mayıs Sladı'nda oynanacak Samsunspor-Beşıktaş maçıyla ba^lıyor Geçen yıi yıne Samsun'da oynanan ve şampiyonluğunu ılan eden Beşıktaş'ın 4-3 kazandığı maçla sona eren futbol heyecanı, bugünden ıtibaren tüm Turkıye'yı saracak Samsun'daki oçılış maçını FIFA kokarflı hakemlerden ismet Arzuman yonetecek Türkiye Süper Ligi 46 yaşında 1959'da başlayan Turkıye Super bgi, bu sezon da 18 takımın mücadelesıne tanıklık edecek. AAayıs ayında sona erecek lıg 34 hafta surecek. ligde daha önce G Saray 15, F.Bahçe 14, Beşıktaş 10, Trabzon da 6 kez şampıyonluk ipini göğuslemiştı. Futbol terörüne büyük öfke İzmir'de oynanan Gözfepe-Karşıyaka maçında çıkan ve bir kişinin hayatırı yıtırmesine çok, sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan olaylara yönelik tepkiler buyüyor. Futbol dünyası trıbun terorune öfke gösterirken, içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Türkiye'nin henüz tel orgusuz stat uygulamasına hazır olmadığını söyledi Spor sayfasında... HÎNDİSTAN GEÇMÎŞtNt ARIYOR Destanlardaki kadın Hİnt mitolojisinde 'erkekten daha sağlam ve daha iyi' olarak tanımlanan kadınlar çağlar boyunca devam eden kast sistemi ve kültürel değişim sonucunda toplumsal alanın dışına atıldı. Hindistan Istanbul Başkonsolosu Pandey, ülkesinde eski çağlarda kadına büyük saygı gösterildiğini, tannlar kadar önemli sayıldığını söylüyor. ÖZGÜR ULUSOY'un söyleşisi • 6. Sayfada BALKANLAR'IN SORUNLU ÜLKESl Bulgaristan bilmecesi AB üyeliği yolundaki Bulgaristan yolsuzluk, kara para, fühuşun yanı sıra eğitim ve sağlık sistemindeki aksaklıklarla savaşıyor. Yetkililerin çoğu adalet sistemindeki yolsuzluk ve bozukluktan yakınıyor. Ama 'i 1 düzeltilmesi için hâlâ bir şey yapıhnamış. Sivil toplum ' kuruluşlan ülkenin şeffaf, katılımcı demokrasi yolunda ilerlemesine katkıda bulunmaya çalışıyor. LEYLA TAVŞANOĞLU'nun yazı diıdsi • 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog