Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

7 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER atom bambasının kuüanümasından buyana büyükacüarçekUdiama ülkelerin nükleersihılıpoUtikası değişmedi ABD'nin hırsı bitmiyor 11 Eylul saldınlanmn ardından dış polıtıkasını yenıden şekıllendıren Washıngton, nukker sılahlanma yanşında hderlığı elınde tutmak ıçın yoğun çabaharcıyor ABD'nin 11 Eylul sonrası ızleyeceğı yenı dış polıükanın ana hatlan Başkan George Bush'un 2002 yılının Hazıran ayında West Poınt Asken Akademısı nde vaptığı konuşmada ortaya çıkmıştı Bush'un yenı stratejısı, gerektığınde nukleer ve Idmyasal sılahlara yıne aynı yollacevapvermektı Bush bu \enı stratejıyı, "Bundan İHJyle ABD, nukleer, bryolojik ve kimvasal silah ureten ve tebdit oluşturduğuna manılan ulkelere karşı, konvansiyonel ve nukleer silahlan da kuüanarak % önleyıci darbe iBdirebilecek" sozlen} le duyujdu Elınde değışık kaynaklara gore 6-ij bın nukleer sılah bulundu; belırtılen ABD, yenı nestf nukJeer Mİahlan denemeye başlıyor Llusal Nukleer Guvenlık Kurumu Başkanı Everet Beckner. bu sılahlann gelıştınlmesı konusunda Washıngton yonetımının gelecek yılkı butçeden 2 1 mılyar dolar ayırmayı planladığını açıklamıştı Pentagon'un Nebraska yakınJannda bugun yapmayı planladığı çok gızlı toplantı da, nukleer sılahsızlanmayı savunan The Los Alamos Çalışma Grubu'nun (wwwlasg org) ınternet sayfasmda çok once çıkmıştı Yaklaşık 150 sılah uzmanı, ust duzey asken yetkılılenn katılacağı toplantıda, nukleer denemelere nasıl yenıden başlanacağı, Amenkan kamuoyunun bu yenı sılahlann gereklılığıne ıkna edıleceğı konuşulacak Bümece Israü lsraıl, bugune kadar resmı ağızdan nukleer sılahJara sahıp olup ohnadığını açıkJamadı Ancak bu konuda ızledığı "beHSrsiz pontikaya" karşın, Israıl'ın bıyolojık ve kımyasal sılah programlanna sahıp olunduğunu îsraıllı bılım adamlan bıle kabul edıyor. Kımı kaynaklara gore 1957 yıluıdan bu yana nukleer hazırlıklar ıçınde bulunan îsraıl'ın elınde yaklaşık 400 nükleer başlıklı uzun menzılh fiıze var 2001 'de lsraıl televızyonunun hazırladığı bır belgeselde ülkenın Fransız teknolojısıyle nukleer sılah elde ettığı belırtılerek Fransa'nın nükleer reaktor kurulması ıçın Israıl'e bılım adamı ve teknısyen gonderdığı, aynca zengınleştınlmış uranyum sağlama sozu verdığı kaydedılmıştı Bugüne kadar Nukleer Sdahsızlanma Anlaşması'nı ımzalamayan îsraü, BM denetımlenne de karşı çıkıyor Dünya geçmişten dereaMıadıMINE ESEN Amenkan savaş ııçaklanıun ö'nce Hiroşima, ardından Nagasaki semalanna bıraküğı atom bombalan kapkara bir utanç olarak düştii tarih sayfalarma, Yüz binlerce kişinin yaşamımyüirmesine neden olan bombalar, biryandan insanoğlunun kendiniyok etme konusundakio "pek hünerli"aamasızhğını gözler önüne sererken diğeryandan da nükleer silahlanma yanşuun başlangıa oldu. Soğuk Savaş dönemi boyunca ABD ve Sovyeûer Biriiği "caydına unsur " gerekçesiyie nükleersilahlanmayanşrna hız verdüer. Yıl 2003. Soğuk Savaş dönemi kapanalı uzun zaman oldu ama dünyayine o karanlık korku tüneline doğru belügüçlertarafindan son hızla kiliyor. Dünya, yaşamı tehdü eden yvni bir döneme,u ildnd nükleer çağma"doğrusürükleniyor. Kesin sayı tam olarak büinmese de değişik kaynaklar tarafindanyapdan açıklamalarda dünyadayaklaşık 30 bin nükleer sSahm bulunduğu belirtiliyor. Bütün dünyada 420 'denfazia nükleer realdör var ve tümii de nükleer silah üretebilecek kapasüeye sahip. Birieşmiş Milletler (BM) Guvenlik Konseyi'nin 5 dainıiüyesi olan ABD, Rusya, Çin, Ingittere ve Fransa resmi olarak nükleer güce sahip ülkeler. Nükleer silah anlaşmasota ünzfl atmayan ancak nükleer başhk sahibi olduğu büinen ülkeler İsrail, Hindistan ve Pakistan. Nükleer silahlara sahip olduklarmdan kuşkulanan ülkelerise İran ve Kıızey Kore. Libya da nükleer silah ve teknoioji elde etme çabalannı sürdürüyon~ *K* Hindistan ve Pakistan Asya'nın ıkı komşu ulkesı Hindistan ve Pakistan arasındakı gergınlıkler butun dunyayı endışelendınyor Çunku ıkı ulke de nukleer sılahlara sahıp Asken uzmanJara gore Hindistan, Pakistan'a oranla bu konuda daha guçlu Jane's Defence'ın 2002 venlenne gore, Pakıstan'ın yaklaşık 150, Hındıstan'ın 200-250 arasında nukleer sılahı \ar Her ıkı ulke de Nukleer Sılahlann Yayılmasını Onlenme Anlaşması (NPT) \e Kapsamlı Nukleer Test Yasaklama Anlaşması'nı (CTBT) imzalamış değıl Çin 45 deneme gerçeklestirdi Asya'nın bır dığer nukleer gucu Çin ılkı 1964'te olmak uzere yaklaşık 45 nukleer deneme gerçekleştırdı Yaklaşık 400 adet nukleer sılaha sahıp olduğu ıddıa edılen Pekın ın Pakıstan'ın nukleer kapasıtesını arttırmasına yardım ettığı one suruluyor Çin nukleer sılahlann kara hav a \ e denıze yerleştınlmelen konusunda \BD \e Rusya nın ızınden gıdıyor Amenkan ıstıhbaratı onumuzdekı 15 yıl ıçınde Çın'ın ABD'vı hedef alan savaş başlıklannın sayısını arttıracağını tahmın edıyor İran nükleer silahın eşiğinde "Şer ekseninde" yer alan iran gızlı bır nukleer sılah programı yuruttuğu ıddıalannı reddedıyor Amenkan resmı raporlanna gore bu ulke "nukleer silah yapmanın eşiğinde.'' ABD Iran'ın 1981 den bu >ana sılah teknolojısı ıthal etme>e çalışhğını ve çok yakın bır gelecekte atom bombası üretebilecek bılgıye kavuşabıleceğını ıddıa edıvor Uluslararası Atom Enerjısı Ajansı 5 a> boyunca yuruttuğu ıncelemeler sonucunda Iran'ın NukJeer Sılahlann ^ayıhnasını Onleme Anlaşması'nı ıhlal ettığını bıldırdı Rusya'nuı bahanesi güventik 11 Eylul sonrası başlatılan terorle mucadele surecınde, ABD-Rusya ılışkılen de farklı bır boyut kazandı Bush, Rus\a ıle yapılan Antıbalıstık Fuze Anlaşması'ndan savunma ıhtıyaçlanna ce\ ap \ ermedığı gerekçesiyie Hazıran 200 l'deçekıldı Bush boylece şer eksenındekı ulkelere karşı hareket serbestısı Sazanmış oldu Karşılığında ise Moskova ıle Mayıs 2002'de nukleer başUdann 2012 yılına kadar karşılıkh olarak uçte bır orarunda azalhlmasım ongoren t sembolık bır sılahsızianma anlaşması ımzalandı Soğuk Savaş donemının dığer baş aktoru Rusya, ABD'nin uygulamaya çalışfi^ yem savaş doktnnınden rahatsızlık duydugunu gızlemıyor Rıisya'nın elmdekı nükleer sılah sayısı, bırçok kaynak tarafindan farklı \enlmekle bırlıkte, bu sayının 8-15 bın arasmda olduğu tahmın edılıyor Soğuk Savaş'ın bıtmesıyle SSCB'nın elınde bulunan yaklaşık 35 bın nukleer silahın buyuk kısmı uluslararası anlaşmalar doğrultusunda ımhaedıldı Ancak ABD'nin tekrar sılahlanma yanşına donmesı karşısında Rusva Devlet Başkanı Vladirair Putın, ulkenın nukleer caydıncılığının guçlendınlmesı ıçın yenı tur sılahlar gehştırıleceğını açıkladı Soğuk Savaş doneraının ardından nükleer gucunü onemh bu" oranda azaltan Rusya, eskı SSCB cumhunyetlen Kazakıstan Ukraynave Belarus'takı nukleer sılah ıstasyonlannı kontrol edıyor KuzeyKore tehlikesi NukJeer Sılahlann Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan Ocak 2003'te çekılen Kuzey Kore, nukleer sılahlara sahıp olduğunu Bush'a meydan okurcasına tum dunyaya duyurdu Pyongyang yÖnetımı, geçen temmuzda atom bombası yapacak maddeyı ürettıİdennı açıklamış, ardından da ıkıncı nukleer bombasını yaptığını ve nükleer başhk taşıma kapasıtesıne sahıp çok sayıda fiızesı olduğunu ıddıa etmıştı îstıhbarat orgütlen bu ıddıalara kuşkuyla yaklaşıyor Nevv York Tımes'a gore Kuzey Kore en az 6 atom bombası yapınaya yetecek miktarda plutonyum urettığını VVashıngton'a soyledı Ekonomık zorluklarla boğuşan Kxwey Kore, enerjı sağlayan nukleer santrallara sahıp Uluslararası Atom Enerjısı Ajansı Başkanı Muhammed El Baradev Kuzey Kore'yı nükleer sılahsızianma çabalanna yonelık en büyuk tehlıke olarak nıtelendırmıştı Atom bombası kurbanlannm anıldığı törende Belediye Başkanı Akiba, ABD'nin nükleer silahlara 'tannymış' gibi taptığını söyledi Hiroşima'dangelenuyan mesajıDışHaberterServisi-ABD tarafindan Hiroşima'ya atom bombasının atılmasının 58 yıldonumu nedenıyle duzen- lenen torenlerde yaşamım yıtıren 230 bın kışı bır kez da- ha huzunle anıldı Hiroşima Banş Parkı "nda- kı anma torenınde bır ko- nuşma yapan Hiroşima Be- lediye Başkanı Tadatoşi Aki- ba da ABD'nın nukleer sı- lahlara sankı '^annjinış'' gı- bı taptığını soyledı ABD nın dunva nukleer sılahsızianma çabaJannı teh- lıkeye attığını belırten A.kı- ba, Hiroşima'dan ABD'\e şoyle seslendı "VVashing- ton 'm sakün tehditlerine kar- şı onceden saidınna hakkını kullanabiJeceğini açıklanıa- sı ve mini nukleer silahlan geliştirme nhetleri bu ülke- nin nükleersilahlara tanrry- nuş gibi taptığını ortava ko- >Ti\or." Nukleer karşıtlanrun onde gelen ısımlennden Akıba, hukumetın Japonya'yı nuk- leer bır guç yapacağından dolayı endışelı olduğunu da belırttı Kuzey Kore lıden Kim Jong-fl \ e ABD Başka- nı George Bush'u Hıroşı- ma'ya da\et eden Akıba "Onlara atom bombasının izkrini gostermek ve nukle- er gerçekfc viızleştirmek is- tiyonım" dedı Akıba konuşmasında "dünyanın nükieer bomba- nm mantarbuhıtu ıçindevok olmaması için elden gelen tüm çabalann gösterileceği- ni" bıldırdı Akıba. Irak a BM karan \ e "hukukzcmini obnadan" gı- ren ABD'vı \e tngıltere'yı ağır dılle eleştırdı Akıba, ABD yı Nukleer Sılahsız- ianma Antlaşması m çoku- şe goturmekle suçladı \e "Irak'ta gosterraişlerdir ki, banş için mutJaka savaşmak gerekir savı (perv astzca) gü- rultüvleişlenmektedir. Atom gucune tapan ABD, Nukle- er Silahsızlannıa Antlaşnıa- sı'nı parçalrvor" dedı BEYAZ GtrVTRCİNLER GÖKYLZLAE BIRAKILDI- Hiroşima'da saatler 08.15'i gosterdiğinde toren alaıunı dolduran vaklaşık 40 bin kişi. atom bombasuun ilk darbesivle olen 160 bın ınsan ve sonradan kanser hastalıklanndan olen 70 bin kişi için bir dakikakk saygı duruşunda bulundu. Banş çanlannuı çalındığı torende, katılımcılar banş dileklemle bejaz guvercinleri gokyuzune bıraktılar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog