Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 AĞUSTOS 2003 PERŞEMBE 8 Istanbul HABERLERIN DEVAMI TURKIYE B 29 Sınop B 26 Adana A 35 Edırne B 32 Samsun B 27 Kocaelı B 29 Trabzon PB 26 Çanakkale B 30 Gıresun PB 26 Izmır A 36 Ankara B 29 Manisa A 36 Eskişehir B 30 Aydın A 37 Konya B 30 Denızlı A 36 Sıvas B 28 Zonguldak B 27 Antalya A 34 Kars Mersın Diyarbakır Şanlıurfa Mardın Siirt Hakkân Van A A A A A B B 33 38 41 37 36 32 27 PB 25 Yurdun kuzeyöoğu kesımlert parçalı bulut- lu.dığeryerierazbulut- lu ve açık geçecek Ha- va sıcaMığı yurdun ku- zeydoğu kesımlennde bıraz artacak, dığeryer- lerde onemlı bır değışık- lık olmayacak. Ruzgâr yurdun doğu kesımle- nnde kuzey ve batı ke- sımlennde arasıra orta kuvvette esecek DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn PB PB Y B B B B B 2b 24 23 32 30 34 37 30 Münıh B 31 Zürıh Berlin Budapeşte Madnd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına B B B B B Y B A 28 32 35 29 29 28 33 35 B 34 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflis Kahire B A Y Y PB Y PB B 23 35 25 31 30 23 20 34 PB 39 TaşKent .r-%. «Tahran Parçalı bulutlu Sısı h Çok bulutlu iKariı Gok guruttuij G U N C E L CÜNEYT ARCAYÜREK I Baştarafı 1. Sayfada Tabii hükümetimizi ilgilendiren olaylar arasında Amerikan askerlerinin Irak'ta yediği naneleryeral- mıyor. Kızmasın, darılmasın, üzerimize varmasın diye ABD'ye karşı direnişe geçen Iraklılardan söz et- mek de ilgımız dışında. Hele Irak'taki direnişe des- tek vermek ne haddimize. Aklımızın ucundan bı- le geçmiyor. Bugünkü koşullarda zirvedeki irdelemeler bir- kaç maddede toplanıyor: (1)- Türkiye'nin sadece güvenlikte değil, siya- sal, sivil yapılanmada da etkili olmasını istemek; Türk askerinin belalı yörelerde polis görevi üstle- neceği izlenimini (hatta yargısını) ortadan kaldır- maya kılıf hazırlamak. Sonuçta asker karannı -çoğu zamanki tutumu- nu yineleyerek- "siyasal iradeye" bırakan Genel- kurmay Başkanı Ozkök'ün toplantıdaki "asker riski" başlıkh sunuşunun içeriği bilinmiyor. Ne ki Türk askeri gücünün görev alması olası bölgede -hatta Irak'ın kuzeyinde, ortasında, güneyinde- karşılaşacağı risk, sadece donanımla, masrafla- nn kim tarafından karşılanacağı gibi konularla kı- sıtlı olmasa gerek. Mehmetçikle ilgili kaygıların masaya yatırılmış olması olası. Zira, Irak'a asker göndermeyle ilgili çalışmalann hızlandığı, Başbakanlık'ta zırvenın top- landığı gün, Bağdat Büyükelçiliği'ne malzeme gö- türen Türk konvoyuna roketle saldırılması, büyükel- çiliğe gönderilen mektupta, Müslüman olmasına bakılmaksızın işgal güçleriyle işbirliği yapanlara karşı savaşılacağının bildirilmesi dikkat çekici. Mahallinde yapılan anketler Türk askerinin I- rak'ta istenilmediğini gösteriyor. Türkiye'deki ka- muoyu araştırmaları ise; yüzde 70'i aşan büyük çoğunluğun ABD'nin Irak politikasını destekle- mediğini, Irak'a asker göndermemize karşı oldu- ğunu kanıtlıyor. Halka karşın hükümet Irak'a asker göndermek- te kararlı. • • • Sivil yapılanmayagelince: Başbakan'ın ilkel an- layışı "tüccar siyaset"; -Mehmetçiğin kanı paha- sına- burada da kendini hissettiriyor. Elektrik sant- rallan, okullar vs. gibi yatınmlarda Türk müteah- hidine olanak sağlamak! (2)- Kuzey Irak devlet politikası çöktü. PKK/KA- DEK'i VVashington'ın isteği doğrultusunda izle- mekte olduğumuz artık açık seçik ortada. ABD doğrultusunda çıkarılan af yasası Çankaya'da onaylandıktan sonra; ABD agzıyla konuşan Bar- zani, "PKK'li teröhstlerin vatanlanna gönderilece- ğini" söyledi. Vatandaşını vurmak, vatanını bölmek için dağa çıkan teröristleri; Kürt aşiretleri, yakın dostları ABD ile birtikte, neredeyse lütfedip bize "iadeediyoriar". Aşiretler ve ABD, PKK/KADEK belasından kur- tuluyor. Yarın ne yapacakları, yine silahlanıp terö- re başvurmayacakları bilinmeyen bu insanlan Türk topraklarına gönderiyorlar. Zirvede belirlenen görüşe göre: PKK konusun- da ABD'nin "yeni yaptınmlarını" bekliyormuşuz! (3)- Asker "davet üzerine" gidecekmış ve bölge ülkelerine (yani çevredeki Arap devletlerıne) Türk askerinin orada bulunma nedeninı anlatacakmışız. Oysa; BM, olmadı NATO kararı ile mi, yoksa Gül'ün VVashington'daki -ABD'nin üzerine atladı- ğı- icadı Irak Geçıci Yönetım Konseyi'nin çağrısı üzerine mi askerimizi göndereceğiz, hâlâ belirsiz. Bölge ülkelerini iknaya gelince; zırvenin yapıl- dığı gün Kahıre'de toplanan Arap Birliğı, Irak Ge- çici Hükümet Konseyı'ni tanımamayı, Irak'a asker göndermemeyi kararlaştırdı. Araplar, Irak'taki geçici hükümeti tanımıyor. Biz oradan gelecek çağrıyı bekliyoruz. Bölge ülkele- ri asker göndermeyeceğinı açıklıyor. Biz, asker göndereceğiz diye yırtınıyoruz. ABD'yi gücendirmeyelim derken... Bir yerimizi yırtmayahm da! 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralı Izmir'de holigan dehşeti NÜVİT TOKDEMİR İZMİR - tzmir'de li- ge hazırlık amacıyla düzenlenen TSYD Dostluk Turnuva- sı'ndaki olaylar dikkat- leri çekti. Derbi müca- delesi olarak nitelenen ve karşı karşıya geldik- leri her maçta büyük olaylara gebe Karşıya- ka-Göztepe mücadele- sinde bu kez polisin de yetersiz kaldığı görül- dü. Hakem Gürcan Te- mizel'ın 6 kez anons yaptırdığı, sahaya kol- tuklann sökülüp atıl- ması nedeniyle 6 daki- ka duran, yoğun küfür altında oynanan maçta, iki takım yöneticileri- nin de taraftarlannı ya- tıştırmak adına herhan- gi bir girişimde bulun- mamalan tepki topladı. Maç öncesi Alsancak Stadı çevresinde karşı- laşan taraftarlann kar- şılıklı taş ve sopalarla başlattığı kavga süreci- ni polis güçlükle önle- yebildi. Maç başlangı- cında küfurlü sloganlı tezahüratlannı sürdü- ren Karşıyakalı taraf- tarlar, Istiklal Marşı'nı da duymazhktan geldi- ler. Daha sonra durulan olaylar karşılaşmanın ikinci yansıyla birlikte büyüdü. Yine Karşıya- ka tribünlerinde bu kez iki grup arasında poli- sin de önlemekte güç- lük çektiğı olaylar ya- şandı. Bu sırada Murat Kongu (23) adlı taraf- tar bıçakJa ağır yara- landı. Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldınlan Kangu, amehyat sonra- sı yoğun bakım servi- sinde yaşamını yitirdi. Göztepe 69 Sokak'ta çıkan olayda yaralanan taraftar Mustafa Aran'ın durumunun da ağır olduğu bildiril- di.Olaylar büyük tep- kiyle karşılanırken. Karşıyakalı yönetici- ler, polisin olaylarda yetersiz kaldığım savu- narak bıçakların tri- bünlere nasıl girdiğınin sorgulanması gerekti- ğini Mirguladılar. Izmir Valisi Yusuf Ziya Göksu. olaylara sert tepki göstererek katı önlemler alacaklannı söyledi. Milli Eğitim Bakanı imam hatipler için özel yönetmelik hazırlattı Çelik'ten eğitime türban• Baştarafı 1. Sayfada yönelik olarak verdığı sözlere sadık kalındığı görüldü. Tasla- ğın "kurumun temel amaçla- rı" kısmının " e " fıkrasında, "İmam hatip liseleri öğrenci- leri ilgi yetenek ve başarıları- na göre hem mesleğe hem de yükseköğretim programları- na hazırlar" denirken, bu madde ile imam hatıp liseleri- ne genel lise özelliği veriliyor. Mevcut "İmam Hatip Okulları İdare Yönetmeli- ği"nde ise bu maddeye "kuru- mun anıacı" değil, "Eğitim Öğretim Esasları" kısmı içe- risinde ve şu şekilde yer verili- yor. "İmam hatip lisesi öğ- rencileri, ilgi, yetenek ve ba- şarılarına göre, hem mesleğe hem de 'kendı alanlarında' yükseköğretim programları- na hazırlar". Mevcut yönetmelik, imam hatip lisesi mezunlarının sade- ce ilahiyat fakültelen ve tslam enstitülerine girebilmesine ola- nak tanıyor. Bu durumda AKP, hazırladı- ğı YÖK Yasası Taslağı'nı yasa- laştıramasa bile imam hatip li- sesi mezunlannın önünü yönet- melikle açmış olacak. Derslerde türban takabilecekler Toplam 92 maddeden oluşan yönetmeliğin 79 maddesinde ise mevcut yönetmelikte olma- masına karşın "kılık-kıyafet" bölümüne yer veriliyor. Maddede, "MEB ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullar- daki Görevlilere ve Öğrenci- lerin Kılık Kıyafetlerine tliş- kin Yönetmeliğin" geçerli ol- duğu belirtılirken bu yönetme- likte yer alan "Kız öğrenciler sadece Kuranıkerim dersle- rinde başlarını örtebilirler" şeklindekı ifade, "Kız öğren- ciler meslek derslerine baş- lan kapalı girerler" şeklinde değiştiriliyor. Böylece meslek lisesi statüsündeki imam hatip lıselerinde, öğrenciler Türkçe dersi dışındaki derslerde baş- lannı örtecek. Genelkurmay Irak'a birlik gönderilmesine ilişkin 'risk analizini' tamamladı Askerîn kaygısı 4 kent savaşı' I Baştarafı 1. Sayfada ker gönderme konusunda bir karar almadığını açıkladı. Gül, Irak zırvesinin karar alma de- ğil, değerlendirme toplantısı olduğunu söyleyerek bu süre- cin devam ettiğini bildırdi. Başbakanlık'taki Irak zine- sinde, Çankaya Köşkü'nde zir- ve yapılması ya da Meclis'in olağanüstü toplanması konusu- nun gündeme gelip gelmediğı- nin sorulması üzerine, "Ha\ir bunlar tespit edilmedi, ama tabii ki Sayın Cumhurbaşka- nı her zaman davet edebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman bilgilendirilecek- tir. Bu süreç içinde bir araya gelmek gayet normaldir" diye konuştu. Irak'ın normalleşmesinin, bir an önce huzura kavuşmasının, sivil yönetimin başa gelmesinin \e toprak bütünlüğünün korun- masının, Türkiye' nin olduğu ka- dar komşu ülkelerin de faydası- na olacağını kaydeden Gül, "AKP grubunu nasıl ikna ede- ceksiniz" sorusuna ise "Tüm bunlar değerlendirildikten sonra, eğer bütün bunlara katkı yapabileceksek o zaman muhakkak ki siyasi partiler de ona göre tavır alacaklardır" yanıtını verdi. Irak'a asker gön- derilmesi konusunda risk anali- zi çalışmalannı tamamlayan Ge- nelkurmay'ın üzennde durduğu bazı unsurlar şöyle: şartlar Kosova ve Afganlstan'ta aynı değil • Türkiye'nin Bosna. Kosova veya Afganistan'a asker gönder- mesiyle Irak'a asker gönderme- si arasında fark var. Türk aske- rinin gerçekleştireceği operas- yonlar, Türk askerlerini de içe- recek bazı gelişmeler, yerel halk İMxıs*svıt«/>'sı hs*iACMİni+msı Balkan halk müziğini dünyaya tanıtan TC20VIÇ 6 KüfŞÜCiIttCl ünlü sanatçı Goran Bregoviç, konser vermek için geldiği İstanbul'da birlik- te sahne aldığı Ahırkapı Roman Orkestrası tarafından göbek havasıyla karşılandı. Kendisini bekleyen karşılamadan habersiz olan sanatçı, dışarıda Ahırkapı Roman Or- kestrası iiyelerinin sürprizi ile karşılaştı. Hareketli oyun havalarının ritmine kapılan Bregoviç, orkestra üyeleriyle birlikte göbek atıp tef çaldı. Atatürk Havalimanrndaki yolculann da ilgisini çeken bu karşılamadan son derece etkilendiğini anlatan Brego- viç, İstanbul'a yeniden gelmekten çok mutlu olduğunu söyledi. (Fotoğraf: AA) tarafından hoş karşılanmayabi- lir. Bu da Türk askerine ve Tür- kiye'ye karşı tepkilere neden olabilir. • Bu tepkinin önlenmesi ama- cıyla, Türk birliklerinin Irak'ta bulunma nedeninin, hem bu ül- ke halkına hem de diğer Arap ül- kelenne iyi anlatılması gerekir. Bununla birlikte Bosna'da, Af- ganistan'da olduğu gibi Türk as- kerinin, yerel halkın gereksinim- lerinin bir bölümünün karşılan- masına dönük faaliyetlerde bu- lunması da sağlanmahdır. • Irak'ta en büyük güvenlik sorunlanndan biri kent merkez- lerindeki vur-kaç eylemleri ola- rak görülüyor. Gerilla savaşma karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (T- SK) dünyanın en deneyimli or- dulanndan biri olmasına karşın, kent savaşı risk unsuru olarak değerlendiriliyor. KADEK de tehdlt unsuru • Türk askerinin görev yeri Bağdat ve çevresi olarak belir- lenirse Türkiye 'den çok etkin bir lojistik destek gerekmekte. Bu desteğin de karayoluyla Ku- zey Irak'tan geçerek bölgeye getirilmesi planlanmakta. Bu bölgede yaşayan Kürt gruplann Türkiye'ye yönelik olumsuz ba- kışı nedeniyle konvoylann ko- runması gerekmekte. Bu amaç- la bu bölgeye de sınırlı sayıda Türk birliği gönderilmesi gere- kir. Kuzey Irak'taki KADEK varlığı da tehdit unsurunu arttır- maktadır. • Türk birliklerinin görev ya- pacağı sektörde yaşanabilecek sorunlardan biri de eşgüdüm. I- rak'a asker göndermesi bekle- nen diğer ülkeler, banş operas- yonlannda deneyimsiz ülkeler olarak görülüyor. Bu nedenle eş- güdüm sorununun yaşanmama- sı için Türk birliğinin görev ya- pacağı sektörün komutasının TSK'ye verilmesi gerekir. Sivil toplum örgütleri, meslek odalan ve sendikalardan hükümete uyan: Para için asker kanı dökmeyin Istanbul Haber Senisi- Hü- kümetin Irak'a asker gönderme karan, sivil toplum örgütleri, meslek odalan ve sendikalarca kınanarak "Irak'ın işgaline karşı çıkanlar, Mehmetçiğin Amerikan askerine canlı kal- kan olarak Irak'a gönderil- mesine de karşı çıkıyor" de- nildi. DÎSK Genel Başkanı Süley- man Çelebi, Irak'ta yaşananla- nn savaş değil, ABD işgalı ol- duğunu vurgulayarak. "Dünya halklarının yanı sıra ABD ve İngiltere'de bile halkın önem- li bölümü bu işgale karşı çık- mıştı. ABD'nin tek amacının petrole konmak olduğu, işgal sırasında üretilen bahanele- rin itiraflarının başlamasın- dan da belli" dedi. ABD askerlerinin korunması için Mehmetçiğin bölgeye can- lı kalkan olarak gönderilmesini Türk halkının kabul etmeyece- ğini ifade eden Çelebi, "Para için asker kanı üzerinden pa- zarlık yapılmaz. Mehmetçiğin temiz kanı bu uğurda döküle- mez. Kirli emelleri ve kanh el- leri olanlar, öncelikle dünya- ya, yaptıkları vahşetin hesa- bını versinler" diye konuştu. Türkiye maşa yapılmak istenlyor Sivil Toplum Kuruluşlan Bir- liği (STKB) sözcülerinden Haşmet Atahan da komşu bir halkın vatanının "özgürlük ve demokrasi getirileceği baha- nesiyle" işgal edildiğini ve mazium insanlann katledildiği- ni anımsatarak böyle bir süreç- te ABD emperyalizmine Türki- ye'nin maşa edilmek istendiğı- ni söyledi. ABD'nin uluslararası huku- ku hiçe saydığını, uluslararası meşruiyet şartı aramadığını, Birleşmiş Milletler karan olma- dan hareket ettiğini ifade eden Atahan şöyle konuştu: "Hemen her gün birkaç Amerikan as- kerinin öldürüldüğü bir sü- reçte, bölgeye Türk askerinin davet edilmesi, iyi niyetli, dostça görünmüyor. Amaç, Türk askerini işgalci konu- muna düşürüp, Amerikahlar yerine, Mehmetçiğin ölmesini sağlamak. Mehmetçiği Ame- rikan çıkarları uğrunda ölü- me gönderen hükümeti şid- detle kınıyoruz." Banş Girişimi Sözcüsü Oya Baydar daTürkiye'nin "Irak'- ta savaşa hayır" dediğinı ve Bush- Blair saldırganlığına suç ortağı olmayı reddettiğini belir- terek, şimdi de ABD'nin bölge- de yarattığı bataklığa sürüklen- mek istendığini söyledi. "ABD, kendi askerleri yerine ölecek askerlere, taşeronlara, suç or- taklanna ihtiyaç duvııyor" di- yen Baydar, Irak'ta işlediği in- sanlık suçlanna Türkiye'yi ka- tamayan, tezkerenin reddedil- mesini içine sindiremeyen AB- D'nin, Süleymaniye'de gözdağı \ererek, havuç ve sopa taktiği güderek Türkiye'yi bataklığa sokmak istediğini anlattı. TürkTabipleri Birliği Merkez Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Eriş Bilaloğlu ise "Hükü- metin ABD'ye yaslanan poli- tikalarına. insanlann gelecek- lerini tehdit eden adınılar at- maktan çekinmeyen tavrına karşı, tezkere öncesinde oldu- ğu gibi, meslek örgütleri ve sendikalarla işbirliğini anıaç- layan temaslarımız sürüyor" de'di. Dr. Eriş Bilaloğlu, asker gön- derilmesine karşı çok güçlü bir tepki vermek için gereken ze- mini oluşturmaya çalıştıklannı söyledi. MCK'nin görev alanına sınır '7. uyum 'a Sezer'den onay ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkam Ahmet Necdet Sezer, Milli Güvenlik Kurulu'nun görev alanı ile MGK Genel Sekreterliği'nin yetkilerini sınırlayan 7. AB uyum paketinı onayladı. AB'ye üyelik sürecinde çeşitli yasa değişiklikleri öngören ve CHP'nin de desteğiyle yasalaşan düzenlemeyi Sezer, Topluma Kazandırma Yasası'nda olduğu gibi bir haftahk incelemesının ardından imzaladı. Yasa üzennde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Ozkök'ün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği çekinceler, TBMM Genel Kurulu sürecinde dikkate ahnmamıştı. Yüksek Askeri Şûra toplantılannda da asker üyeler, Erdoğan'a "MGKYasası'ndaki değişiklikleri de içeren 7. paket Köşk'ten dönerse TBMM ısrarcı olmasın" mesajı vermişlerdi. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek yasa ana hatlanyla şöyle. v' MGK Genel Sekreterliği'nin görev ve yetkileri, "Milli Güvenlik Kurulu'nun sekreterlik hizmetlerini yürütmek ve kanunlarla verilen görevleri yerine getirmekle" sınırlanıyor. MGK'nin tavsiye kararlannın Bakanlar Kurulu'na sunulması ve kabul edilen karann izlenmesi için Başbakan, isterse bir Başbakan Yardımcısı'nı görevlendirebılecek. • MGK Genel Sekreten'nin, "Başbakan'ın teklifı ve Cumhurbaşkanf nın onayı ile atanması, atamanın Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları arasından yapılmasının öngörülmesi halinde Genelkurmay Başkanı'nın olunılu görüşünün alınması" gerekiyor. • Türkiye'de kunılan vakıflann yurtdışında temsilcilik açmasına olanak sağlanıyor, şube açması kolaylaştınlıyor • Terörle Mücadele Yasası'nın 7. maddesi değiştiriliyor. "Şiddet veya diğer terör yöntemlerine başvurmayi teşvik edecek şekilde propaganda yapanlara" da ceza verilmesi öngörülüyor. • Türk Ceza Yasası'nın 159. maddesinde tanımlanan devletin manevı şahsıyeti aleyhine suçlarda alt ceza sının 6 aya çekiliyor. Aynca bu maddeye "Tahkir, tezvif ve sövme kastı buhınmaksızın, sadece eleştirmek maksadıyla yapılan düşünce açıklamaları cezayı gerektirmez" hükmü ekleniyor. • Çete ve terör örgütlerine yardımla ilgili cezalan düzenleyen TCY'nin 169. maddesinde "her ne suretle olursa olsun hareketlerini teshil (kolaylaştırma) ederse" ifadesi çıkanlıyor. Bilitn ve sanat eserleri ile ebedi değere sahip olan eserlerin "müstehcen yayın" gerekçesiyle el konulması ve yakılması kaldınlıyor. Tüm müstehcen yayınlar için de "imha" cezası yasadan çıkanlıyor. • tşkence suçlanyla ilgili soruşturma ve kovuşturmalann acele işlerden sayılarak ivedilikle görüşülmesi, bu davalara 30 günden fazla ara verilmemesi ve adli tatilde de bakılması düzenleniyor. • Çocuk mahkemeleri kapsamında "çocuk" tanımı 15 yaştan 18 yaşa çıkanhyor. • Toplantı gösteri ve yürüyüşleriyle ilgili 30 günlük erteleme süresi 10 gün ile sınırlanıyor. İ/ Farklı dil ve lehçelerde eğitim verilebilmesi için özel öğretim kurumlannda "ders konabileceği" belirtiliyor. Bu alanda ayn bir kurs açma zorunluluğu kaldınlıyor. çankaya vergisı onaylandı ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa Mahke- mesi'nce iptal edilen ek taşıt vergisini yeniden getiren düzenlemeyi onayladı. Yasayla 20 ya- şından büyük araçlan hurdaya çıkararak yeni araç alma yoluna giden- lere özel tüketım vergisi (ÖTV) indirimi de sağla- myor. Sezer, aynca Konut Müsteşarlığı'nın kaldı- nlmasını ve bazı görevle- rinin Toplu Konut Idare- si Başkanlığf na, kadro- lannın da Bayındırhk ve Iskân Bakanlığı'na dev- rini öngören yasayı da onayladı. Barajım GEÇİN YETER Eyfül ayında yapılan Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Oüzel SanaHar Fakültelerine 2 aylık yoğunlaşhrılmış HAZIRLIK RESİMKurjlanmtıa kayrtlanmıı boşiamtşhr TCMEBOZEL lART^ w w w. erart.net KııştiU İsüclalCd AUbıkCd ü 216 346 9" T5 KADIKÖY ü2'25835654 BAKIRKÖY ::-.--•: TUŞİH :2'225r5A'2 BEŞJKTAŞ ^A tZMR ESKİŞEHİR 24 Soot Direkt Bilgi: 0542 292 8V 68-69
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog